Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Тая із міста: Чернігів :: Запитання: 44317  
Тая запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про екологію України для реферату. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тая! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43215; 43752.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Дубовий О. Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи [Електронний ресурс] / О. Дубовий // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_8.
Добровольський В. Екологія як науково-методична основа теорії сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Добровольський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Екологія. — 2011. — Т. 152, Вип. 140. — С. 6-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdue_2011_152_140_3.
Екологія [Електронний ресурс] // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 3. — С. 78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/STI_2017_3_14.
Екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. Лико [та ін.] ; [за ред. С. М. Лико] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — 2-ге вид. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. — 299 с. : рис.
Завгородній В. Пізнавально-дендрологічний усний журнал "Новорічна красуня, або Знайома незнайомка" / В. Завгородній, Т. Завгородня // Виховна робота в школі. — 2019. — № 12. — С. 10-13.
Загубинога О. Інтегровна екскурсія з біології, екології та географії : 6-й клас / О. Загубинога // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 8. — С. 44-60.
Кілінська К. Природокористування, екологія та прогнозування у системі сучасних конструктивно-географічних досліджень [Електронний ресурс] / К. Кілінська, Т. Скутар // Фізична географія та геоморфологія. — 2015. — Вип. 4(1). — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fiz_geo_2015_4(1)__8.
Клименко Т. Екологічна агітбригада / Т. Клименко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 12. — С. 14-16.
Книш І. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / І. Книш ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2008. — 20 с.
Крисаченко В. Екологія та її місце в системі наук [Електронний ресурс] / В. Крисаченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 8–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_3.
Мамзенко Н. Ненажери, що рятують світ : пластик : [проблема забруднення довкілля пластиковими відходами та природна утилізація його мікроорганізмами] / Н. Мамзенко // Колосок. — 2019. — № 11. — С. 24-29.
Паньків Н. Екологія з основами екологічного туризму : навч. посіб. / Н. Паньків, М. Бомба ; Львів. ін-т економіки і туризму. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 317 с. : рис., табл.
Рибалко Л. Екологічна безпека і сталий розвиток : 10 клас : [обговорення проекту програми курсу за вибором] / Л. Рибалко // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 30-33.
Стусь В. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промисловому регіоні [Електронний ресурс] / В. Стусь, В. Ляшенко // Экология и промышленность. — 2011. — № 2. — С. 23-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekolprom_2011_2_7.
Сучасні науково-методичні підходи екологічного виховання : [планета - наш дім] // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 12-21.
Щурик М. Екологія як найважливіша складова сучасної організації процесу відтворення земельних ресурсів [Електронний ресурс] / М. Щурик // Агросвіт. — 2010. — № 14. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2010_14_3.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 28.05.2020 13.01.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Бровари :: Запитання: 44293  
Марина запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу до реферату за темою: "Утворення та поводження з відходами в Україні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р.
Хільчевський В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. - Київ : Київський університет, 2016. - 192 с.
Березюк С. В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Березюк ; Вінницький національний аграрний університет. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/15.pdf.
Горобець О. В. Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. - № 1. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2013_1_16.pdf.
Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] // Всеукраїнська екологічна ліга : [вебсайт]. – Електрон. дані.. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/povodzhennia-z-vidkhodamy. – Назва з екрану.
Лоєва І. Д. До проблеми імплементації політики єс у сфері поводження з відходами в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Лоєва, М. О.Караман // Вісник Одес. держ. екологічного ун-ту. - 2014. - Вип. 18. – С. 43-47. – Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/1426/1/hosenu_18_2014_43.pdf.
Управління відходами [Електронний ресурс] // Міністерство енергетики та захисту довкілля : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.05.2020 20.12.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бориспіль :: Запитання: 44273  
Світлана запитує:
Доброго дня! Чи можна підібрати інформацію про екологічні міста. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : моногр. У 2-х тт. Т. 2 / М. Д. Гродзинський. – Київ : Вид-во Київськ. ун-ту, 2005. – 503 с.
Корабльова А. І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / А. І. Корабльова. - Донецьк : Поліграфіст, 2003. - 364 c.
Корнієнко Т. А. Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Т. А. Корнієнко; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 c.
Рейцен Є. О. Екологічні фактори і транспортно-планувальні характеристики міста / Є. О. Рейцен, О. В. Степанчук, І. М. Степанчук // Містобудування та терит. планув. - 2005. - Вип. 20. - С. 335-344.
Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти : моногр. / І. М. Салій. - Київ : Наук. думка, 2005. - 303 c.
Урбоекологія : підручник / А. П. Войцицький, В. В. Мойсієнко, А. П. Клюйко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мойсієнко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 264 с. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4527/1/yrboekologiya_2015.pdf.
10 «зелених» міст світу та українські зелені міста [Електронний ресурс] // Ecolog-ua.com : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-zeleni-mista. – Назва з екрану.
Екологічний стан українських міст [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/2081472.html. – Назва з екрану.
Гамалія В. М. Екологія міста: історична ретроспектива та майбутній тренд [Електронний ресурс] / В. М. Гамалія С. П. Руда К. М. Гамалія // Молодий вчений. – 2016. - № 9 – С. 38-42. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/10.pdf.
Умный и экологичный город Тампере [Електронний ресурс] // Rodovid.me : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://rodovid.me/green_city/umnyy-i-ekologichnyy-gorod-tampere.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 21.05.2020 14.56.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Давід із міста: Київ :: Запитання: 44266  
Давід запитує:
Реферат з Валеології, тема вчимося бути здоровими
Наша відповідь:
Доброго дня, Давиде! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Богданова Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок / Г. Богданова // Здоров’я та фізич. культура. - 2007. - № 9. - С. 6-7
Васьков Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах / Ю. Васьков // Здоров'я та фізич. культура. - 2005. - № 6. - С. 1, 3-5.
Всесвітній день здоров'я - 7 квітня // Здоров'я та фізич. культура. - 2007. - № 9. - С. 19-20.
Горащук В. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 5. - С. 58-61.
Єдинак Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту : навч.-метод. посіб. / Г. Єдинак, П. Плахтій, Ю. Яценюк; худож. Л. Галаманжук. - Кам'янець-Подільський., 2000. - 305 с. : іл.
Єресько О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета "Основи здоров'я" / О. Єресько // Здоров'я та фізич. культура. - 2005. - № 6. - С. 13-15.
Єресько О. Особливості змісту шкільного предмета "Основи здоров'я" / О. Єресько // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 2. - С. 56-59.
Запрошуємо до діалогу : посіб. для підлітків 11-14 рр. / ред. М. Зубченко. - Київ : Богдана, 2003. - 127 с. : іл.
Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок : інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. М. Бело. - Київ : Генеза, 2005. - 77 с.
Літо для дитини / упоряд. О. Главник. - Київ : Главник, 2006. - 351 с. : (Бібліотечка соціального працівника).
Методика проведення Дня безпеки і здоров’я у початковій школі : [добірка статей] // Розкажіть онуку. - 2005. - № 28-29. - С. 81-93
Методичні матеріали для організації фізкультурно-оздоровчої роботи у школі : [добірка статей] // Здоров'я та фізич. культура. - 2006. - № 16-17. - С. 1-20.
Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти : оцінка ситуації / М-во України у справах сім’ї, дітей та молоді; Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді; Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. - Київ, 2004. - 108 с.
Неведомська, Є. Формула здоров'я : сторінка методиста / Є. Неведомська // Основи здоров'я та фізич. культура. - 2007. - № 5. - С. 20-23.
Плахтій П. Вікова фізіологія і валеологія : лаборатор. практикум: навч. посіб. / П. Плахтій, С. Страшко, В. Підгорний. - Кам'янець-Поділький : Абетка, 2006. - 207 с.
Плахтій П. Мікроорганізми, харчування і здоров’я людини: навч. посіб. / П. Плахтій, А. Михальський, Т. Супрович. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. - 192 с.
Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) : навч.-метод. посіб. / В. Сорочинська [та ін.] . - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - 168 с.
Рудніцька І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. - 2004. - № 13. - С. 15-25.
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра : навч.-метод. посіб. / О. Ващенко [та ін.]. - Кам'янець-Подільсикий. : Абетка, 2003. - 191 с. : (Здоров'ятко).
Чешенко О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. - 2006. - № 31. - С. 8-13.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.05.2020 16.08.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Київ :: Запитання: 44265  
Света запитує:
Екологія довкілля як одне із життєвих завдань людства
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Буринська Н. Досвід формування екологічної свідомості в учнів / Н. Буринська // Біологія і хімія в шк. – 2008. – № 1. – С. 43-45.
Василенко Г. Екологічна освіта та виховання / В. Василенко // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С. 6-8.
Вербицький В. Еколого-натуралістична освіта в Україні : історія, проблеми, перспективи. / В. Вербицький. – Київ : Аверс. – 2003. – 304 с.
Вербицький В. Проектна форма навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах освіти еколого-натуралістичного напряму : проблеми та шляхи їх вирішення / В. Вербицький // Рідна школа. – № 3. – С. 35-47.
Вороніна Л. Взаємодія школи й сім’ї в екологічному вихованні / Л. Вороніна // Шкільний світ. – 2005. – № 18-19. – С. 3-25.
Даценко Г. Екологічна освіта як аспект гуманізації шкільного навчання та виховання / Г. Даценко // Біологія. – 2007. – № 10. – С. 5-6.
Екологічне виховання на уроках хімії та в позакласний час // Хімія. – 2007. - № 11. – С. 1-43.
Плохій З. Сучасний зміст екологічного виховання / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – С. 3-6
Подорож Гідринки : кн. з еколог. виховання дітей дошк. та мол. шкіл. віку / авт.-уклад. Т. Васильєва, В. Шелегеда. – Запоріжжя : Поліграф, 2003. – 32 с. : іл.
Сигаловський Д. Екологію повинні знати всі? / Д. Сигаловський // Країна знань. – 2008. – № 4. – С. 29-31; № 5. – С. 31-34.
Я пізнаю світ. Екологія : дит. енцикл. / авт.-упоряд. О. Чижевський ; худож. В. Ніколаєв, О. Кардашук, О. Гальдяєва. – Київ : Школа, 2001. – 414 с. : ілюстр.
Яцик А. Екологічна ситуація в Україні та шляхи її поліпшення / А. Яцик // Здоров’я та фіз. культура. – 2005. – № 6. – С. 23-24.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.05.2020 15.51.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.277137 seconds