Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41942  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть з написанням роботи на тему: "ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ З КІННОГО СПОРТУ СЕРЕД АМАТОРІВ УКРАЇНИ: історія, умови розвитку, організаційні та методичні аспекти, сучасний стан". Бажано підібрати джерела у форматі pdf з режимом доступу. Дуже потрібно, Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! На жаль, літератури з даної тематики практично немає. Можливо Вам підійдуть наступні джерела:
Гриньова М. Кінний спорт в Україні, або чи скачуть наші козаки? [Електронний ресурс] / М. Гриньова. – Моя газета : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://moyagazeta.com/news/a-4680.html.
Ми ? ретро. Історія кінного спорту України у фотографіях : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://equiua.com/index.php?topic=385.0.
Положення про всеукраїнські змагання аматорів з кінного спорту на 2012 рік . – Режим доступу: http://paradeallure.com/wp-content/uploads/polozh_main.pdf.
Романюк Стефанія. Київський феномен кінного спорту : усе тримається на ентузіазмі та бажанні створювати [Електронний ресурс] / С. Романюк. – День : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kiyivskiy-fenomen-kinnogo-sportu.
Соболь О. М. Особливості використання коней для оздоровчо-екологічних цілей в умовах аматорських кінноспортивних організацій Херсонської області // Матеріали ІІІ міжнар. конф. «Еколого-економічні аспекти розвитку конярства» (Харків – Солочин, 18-21 верес. 2008 р.). – С.18-24.
Постернак Л. І. Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Постернак // Аграрна наука Сучасні проблеми селекціїта харчові технології. – 2017 – Вип. 2 (96). – С. 230-236. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/anxt_2017_2_34.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 21.04.2018 09.20.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41937  
Андрей запитує:
Можете будь ласка підсказати інформацію по темі "Планування розвитку швидкісно - силових якостей учнів старшого шкільного віку"? дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вильчковский Е. С. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: учеб. пособие. / Е. С. Вильчковский, А. И. курок. - Сумы: Универсальная книга, 2004. - 428 с.
Вильчковский Е. С. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Е. С. Вильчковский. - Л. : ВНТЛ, 1998. - 336 с.
Дмитренко Т. Теория и методика физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста:пособие. для дошкольных. отделение пед. ин-тов и учащихся дошкольных. отделений пед. училищ / Т. Дмитренко. - М. : Высшая школа, 1979. - 242 с.
Кенеман А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева. - 3-е изд., Испр. и доп. - М. : Просвещение, 1985. - 256 с.
Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания: [учеб. для студ. высш. учеб. закл. физ. воспитания и спорта] / под ред. Т. Ю. Круцевич. - М.: Олимпийская литература, 2008. - Т. 2. – 366 с.
Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания: учебн. для ин-тов физ. культуры / под. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова. - второй изд., Испр. и доп. - М.: Физкультура и спорт 1976. - Т. 2. - 256 с.
Присяжнюк С. И. Физическое воспитание : учебное пособие // С. И. Присяжнюк. - Киев: «Просвита», 2008. - 501 c.
Русова С. Ф. Теория и практика дошкольного воспитания / С. Ф. Русова. - Л.; Краков; Париж: Просвита, 1993. - 127 с.
Сергиенко Л. П. Тестирование двигательных способностей школьников: учебное пособие // Л. П. Сергиенко. - Киев: «Олимпийская литература», 2001. - 428 с.
Физиология спорта и мышечной деятельности: курс лекций для студентов факультета физического воспитания и спорта / Составители : Мицкан Б. М., Султанова И. Д., Лисовский Б. П. - Ивано-Франковск : Кушнир М., 2010. - 264 с.
Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания школьников Часть 1. // Б. М. Шиян. - Тернополь : Учебная книга - Богдан, 2008. - 272 с.
Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания школьников Часть 2. // Б. М. Шиян. - Тернополь: Учебная книга - Богдан, 2008. - 286 с.
Этиже Л. Н. Динамика показателей амплитуды движений шеи и плеча у пациентов с шейным дископатии: спортивный вестник // Л. Н. Этиже. - Киев: Удивительный, 2006. - 298 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 19.04.2018 22.16.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксюша із міста: дніпро :: Запитання: 41891  
Ксюша запитує:
Допоможіть у написані курсової роботи: "Впровадження новітньої роботи з батьками по організації роботи з формування основ здорового способу життя у дитячому садку по книзі "Малятко - Деревятко"(організація та зміст формувального експеременту)"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва М. І. Взаємодія батьків і дітей в сім’ї як виховний чинник / М. І. Алексєєва // Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях: [Наук. записки ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 24-30.
Андрющенко Т. Здоров’язбережувальна компетентність – змалку / Т. Андрющенко // Палітра педагога. – 2014. – № 6. – С. 6–9.
Андрющенко Т. К. Організація освітнього процесу в контексті формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я / Т. К. Андрющенко // Гуманітар. вісн. держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький державий педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 5–7.
Андрющенко Т. К. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку : монографія / Т. К. Андрющенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 383 с.
Антипець В. Творчі здібності зберігають життя і здоров’я / В. Антипець // Дошкільне виховання. – 2013. – № 4. – С. 16–17.
Валеологічне виховання дошкільників : метод. забезп. баз. програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / [авт. інтегр. технології Якименко С. І. ; упоряд. Ж. А. Ципляк ; за заг. ред. С. І. Якименко]. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, [2010]. – 73, [1] с.
Главник О. П. До проблеми сімейного виховання: гендерний аспект / О. П. Главник // Проблеми загальної та педагогічної психології: [зб. наук. пр. ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2003. – Т. 5. – Ч. 6. – С. 46-54.
Взаємодія дошкільного навчального закладу з сім’єю : метод. посіб. [Електронний ресурс] / Н. А. Дудник, О. В. Шклярук ; дошкільн. заклад № 12 м. Умань. – Умань, 2012. – Режим доступу: http://dnz12.itpark.org.ua/index.php/tvorchij-rozvitok/32-pedagogichnij-dosvid/66-vzaemodiya-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu-z-sim-eyu.html.
Притуляк Л. М. Особливості родинного виховання дітей, діагностика взаємодії освітнього закладу із сімєю [Електронний ресурс] / Л. М. Притуляк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – Ч. ІІ. – 2009. – № 5. – С. 88-93. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/ 123456789/170/1/№ 5_168_2009_ПН_Ч. 2.
В подальших запитах більш детально уточнюйте інформацію.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 4.04.2018 21.28.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41686  
Андрей запитує:
Можна матеріал до дисципліни "Методика фізкультурно-оздоровчої роботи у ВНЗ",і якщо можна робочу програму. Дякую!!!
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 19.02.2018 00.53.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41515  
Андрей запитує:
Допоможіть знайти інформацію для предмету "Теорія і методика спортивного тренування" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Костюкевич В.М. Теорія та методика тренування спортсменів високої кваліфікація
https://vspu.edu.ua/faculty/sport/kafgame/np/p1.pdf
Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту)
https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_5/kostukevich11.pdf
Основи теорії та методики спортивного тренування
http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Навчальний_курс_"Основи_теорії_та_методики_спортивного_тренування”
http://stud.com.ua/29476/meditsina/osnovi_sportivnoyi_pidgotovki
Тактична підготовка спортсменів
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3960/1/Тема №14 Тактична підготовка спортсменів.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/TMFV_2010_4_4.pdf
Бріскін А. Ю. Теоретична підготовка у спорті: принципи та функції
http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/432/1/Briskin Yu., Pityn M..pdf
Бессарабов М.С. Загальні основи методики тренування та спортивної підготовки в баскетболі
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2843/1/BessarabovMS15_Zagal_osmttsp.pdf
https://studme.org/1719051229476/meditsina/osnovy_sportivnoy_podgotovki
http://www.shooting-ua.com/books/book_146.htm
http://opace.ru/b/osnovy_sportivnoy_trenirovki
http://diplomba.ru/work/50189
https://studfiles.net/preview/5898426/page:33/
http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/ifvs_ktmfvs_osnovu_sport_tren.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.01.2018 21.48.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.031717 seconds