Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45784
   


Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 39752  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи з Методики викладання фізкультури на тему: "Прийоми гри в настільному тенісі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Годлевський, П. М. Елементи настільного тенісу в тренувальних заняттях самозахистом [Електронний ресурс] / П. М. Годлевський, В. Ф. Пінчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2013. - Вип. 2 (10). - С. 242-247. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppog_2013_2_34.pdf.
2. Дєльцов О. І. Методика навчання гри у настільний теніс : навч. посіб. / О. І. Дєльцов, В. О. Шуба ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2013. - 51 с.
3. Зюзь В. М. Вдосконалення цільової точності та змісту навчально-тренувального процесу спортсменів-тенісистів 8 - 14 років [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / В. М. Зюзь ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Харків, 2011. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11ZVMSTR.zip.
4. Книжка молодого вчителя фізичної культури : навч. посіб. / В. Г. Папуша [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Папуші. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 364 с.
5. Коваль О. П. Термінотвірні процеси у підмові настільного тенісу [Електронний ресурс] / О. П. Коваль // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 8. - С. 132-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_8_23.
6. Коломійцева О. Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів коледжу / О. Коломійцева, Я. Радченко // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2012. - № 5, ч. 1. - С. 16-19.
7. Марусин В. Ю. Настільний теніс для всіх / В. Ю. Марусин. – Харків : Здоров'я, 1991. – 112 с.
8. Настільний теніс : перший р. навчання : метод. посіб. / А. А. Ребрина [та ін.] ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти ; Хмельницький національний університет ; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Київ : Літера, 2010. - 143 с. : іл. - (Фізична культура в школі).
9. Пітин М. П. Місце теоретичної підготовки в системі багаторічного вдосконалення спортсменів у настільному тенісі [Електронний ресурс] / М. П. Пітин // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2013. - № 1. - С. 353-358. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_1_88.
10. Прокопенко К. В. Характеристика впливу засобів настільного тенісу на рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів [Електронний ресурс] / К. В. Прокопенко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 6. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2012_6_7.
11. Основи техніки гри в настільний теніс : навч. посіб. / уклад.: І. В. Курка, В. І. Музика ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2010. - 52 c.
12. Ребрина А. А. Настільний теніс : другий рік навчання : метод. посіб. / А. А. Ребрина, Г. А. Коломоєць, В. В. Дерев’янко ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Хмельниц. нац. ун-т. - Київ : Літера, 2010. - 142 c. - (Фіз. культура в шк.).
13. Соловей О. Ефективність використання елементів техніки гри у змагальній діяльності спортсменів у настільному тенісі [Електронний ресурс] / О. Соловей, І. Мицак // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 1. - С. 170-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_1_34.
14. Соловей О. Формування техніки гри на етапі початкового навчання в настільному тенісі школярів 8-9 років [Електронний ресурс] / О. Соловей, О. Набибко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2015. - № 3. - С. 137-141 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_3_27.
15. Улізько В. М. Настільний теніс в системі фізичного виховання : навч. посіб. / В. М. Улізьмо ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2010. - 216 c.
16. Улізько В. М. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються з настільного тенісу в річному циклі підготовки [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / В. М. Улізько ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. - Київ, 2008. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08uvmrcp.zip.
17. Фізична культура в школі : метод. посіб. : 5-11 кл. / за заг. ред. С. М. Дятленка. - Київ : Літера, 2011. - 367 с.
18. Чиченьова О. М. Застосування комплексних імітаційних вправ у методиці навчання технічного прийому накат справа [Електронний ресурс] / О. М. Чиченьова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 3. - С. 61-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2013_3_11.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 12.11.2016 21.21.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39750  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію. Домашні завдання з фізичної культури та їх влив на фізичну підготовленість і функціональний стан учнів молодших класів.
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 12.11.2016 14.40.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39721  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти джерела зп темою: Вплив рівня фізичної підготовленості на ефективність змагальної діяльності гандболістів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Августюк І. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВОЛЕЙБОЛІСТІВ – ПОЧАТКІВЦІВ (17 – 18 РОКІВ) ВПРАВАМИ З ОБТЯЖЕННЯМИ - http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2009_vipusk_7/fiz_vosp.pdf
Базильчук О. В. Тенденції розвитку сучасного жіночого гандболу // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини: Матеріали ІІ регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2003. – С. 13-15.
Базильчук О. В., Система диференційованої фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток. / О. В. Базильчук, М. М. Линець. Хмельницький: ХДУ, 2004. – 63 с.
Базильчук О. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості гандболісток різної кваліфікації // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей в галузі фіз.культури та спорту. Вип. 7 – Львів, 2003. – Т. 3. – С. 111-116.
Базильчук О. Фактори, що зумовлюють ефективну змагальну діяльність кваліфікованих гандболісток // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. За ред. С. С. Єрмакова. – Х.; Л.; 2003 – № 18. – С. 118-122.
Линець М., Базильчук О. Вдосконалення фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток // Теорія та методика фізичного виховання. – 2003. – № 3. – С. 18-21.
Тищенко В.О. Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих гандболістів - http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ppmb/texts/2013_2/13tvaqhp.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.11.2016 12.48.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Евгенія із міста: Полтава :: Запитання: 39718  
Евгенія запитує:
Добрий день. Допоможіть,будт ласка, підібрати матеріал до курсової роботи з курсу "Методика фізичного виховання" на тему: "МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ СВЯТ" (алгоритм проведення, методичні рекомендації щодо проведення свят, положення про проведення, функціональні обов'язки членів журі). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгенія!
Радимо Вам звернутись до таких джерел:

1. http://ua-referat.com/Організація_та_проведення_шкільних_спортивних_змагань – Організація та проведення шкільних спортивних змагань.
2.http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/4114/3/Orhanizatsiya ta metodyka sportyvno-masovoyi roboty.pdf – Організація та методика спортивно-масової роботи.
3. http://fiz-o-schol.blogspot.com/p/blog-page_14.html - Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів.
4.http://fizkult.cdu.edu.ua/attachments/article/164/Фролова Л.С. Фахова практика_навчальний посібник.pdf – Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота.
5. http://ukrbukva.net/62939-Organizaciya-i-provedenie-fizkul-turnyh-prazdnikov-shkol-nikov.html - Організація і проведення фізкультурних свят школярів.
6. http://ukrbukva.net/65951-Organizaciya-fizkul-turno-ozdorovitel-noiy-raboty-s-naseleniem-v-fizkul-turno-sportivnyh-klubah.html - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням у фізкультурно-спортивних клубах.
7. http://ukrbukva.net/53151-Avtomatizaciya-raboty-kompanii-po-organizacii-i-provedeniyu-sportivnyh-sorevnovaniiy.html - Автоматизація роботи компанії з організації та проведення спортивних змагань.
8. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 - Закон України про фізичну культуру і спорт.
9. http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/20841 - Положення про проведення спортивного свята «Спортивне сузір’я-2015».
10. http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/53 - Міністерство молоді та спорту України. Фізкультурно-масові заходи.
11.http://fizkulturamo.at.ua/load/tekhnika_bezpeki/instrukcija_sportivno_masovi_zakhodi/1-1-0-7 – Інструкція з безпеки життєдіяльності (первинного інструктажу) під час проведення спортивно-масових заходів. Загальні положення.
12. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J60YnqKXRUsJ:ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/09/metod_rekomendatsii_sport_svyat.doc &cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Методичні рекомендації щодо організації та проведення шкільних спортивних свят.
13. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0249-06 - Наказ про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах.
14. http://eprints.zu.edu.ua/5931/2/2.pdf - Особливості проведення шкільних спортивно-масових свят.
15. http://studopedia.ru/17_19061_organizatsiya-sportivno-masovoi-roboti-v-zagalnoosvitniy-shkoli.html - Організація спортивно-масової роботи в загальноосвітній школі.
16. http://studentam.net.ua/content/view/1569/101/ - Організація та проведення спортивних свят та заходів.

Література:
1. Вільчковський, Є.С. Програма з фізичного виховання для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого спрямування. - К.,1998.

2. Ведмеденко, Б.Ф., Жукотинський К.К. Вибрані лекції з фізичного виховання / Б.Ф. Ведмеденко, К.К. Жукотинський. - Чернівці: „Прут”, 2002.

3. Дозвілля в туристичному таборі. Збірка сценаріїв та методичних рекомендацій щодо проведення деяких культурно-масових заходів.-К., 1997.

4. Жукотинський, К.К. Дитячо-юнацький спорт в системі освіти Буковини. – Чернівці, 2003.

5. Організація та методика спортивно-масової роботи: навч. посібник / уклад.: Цибульська В.В., Безверхня Г.В.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 220 с.

6. Родниченко, В.С. Организация и техническое обеспечение Олимпийских соревнований. – М.: „Знание”, 1978.

7. Твердохліб, Ж.О. Особливості проведення шкільних спортивно-масових свят: методичні рекомендації / Ж.О. Твердохліб, А.З. Крук, Л.І. Погребенник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 62 с.

8. Фролова, Л. С. Фахова виробнича практика: спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота : [навчальний посібник] / Л. С. Фролова, І.Д. Глазирін. – Черкаси: Вид. ЧНУ – 2013. – 278 с.

9. Цільова комплексна програма „Фізичне виховання – здоров’я нації” - К., 1998.

10. Шиян, Б.М. Теорія i методика фізичного виховання школярів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. - 2001.

11. Шурухіна, В.К. Фізкультурно-оздоровительная работа в режиме ученого и продленного дня школы. М.: Просвещение,1980.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.11.2016 08.00.15 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39717  
Юрій запитує:
Доброго дня, допомжіть знайти інформацію на тему:"Використання сучасних технологій в системі фізичного виховання учнів молодших класів".
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.11.2016 00.10.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.008538 seconds