Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45784
   


Автор запитання: ІВАН із міста: Чернівці :: Запитання: 39058  
ІВАН запитує:
План багаторічної підготовки спортсмена
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байкіна Н. Г. Співвідношення засобів багаторічної підготовки висококваліфікованих спортсменок у марафонському бігу до змагань вищого світового рівня : монографія / Н. Г. Байкіна, Л. І. Клочко ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 303 c.
Бачинська Н. В. Теоретичний аналіз і визначення перспективних напрямів проблематики багаторічної підготовки спортсменів в акробатиці [Електронний ресурс] / Н. В. Бачинська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(4). - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(4)__7.
Бобровник В. І. Шляхи вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки [Електронний ресурс] / В. І. Бобровник, О. В. Криворученко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 1. - С. 113–119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_1_24.
Большакова І. В. Періодизація багаторічної підготовки плавців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / І. В. Большакова ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2015. - 19 c.
Волков Л. Вікова періодизація тренувальних навантажень у багаторічній підготовці юних спортсменів [Електронний ресурс] / Л. Волков // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2005. - № 4. - С. 7-11. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2005//05vlepya.pdf.
Дем'янчук О. Г. Побудова тренувальних циклів під час підготовки спортсменів у спортивному туризмі / О. Г. Дем'янчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2012. - № 4. - С. 419-421.
Корягін В. Індивідуалізація багаторічної підготовки юних спортсменів у командних спортивних іграх [Електронний ресурс] / В. Корягін // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. - 2014. - Вип. 14. - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_14_29.
Корягін В. Періодизація багаторічної підготовки юних спортсменів-ігровиків [Електронний ресурс] / В. Корягін // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. - 2014. - Вип. 15. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_15_28.
Кутек Т. Б. Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках [Електронний ресурс] / Т. Б. Кутек // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2014. - № 1. - С. 31-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2014_1_8.
Кутек Т. Б. Структура та зміст удосконаленої концептуальної моделі управління багаторічною підготовкою спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках [Електронний ресурс] / Т. Б. Кутек // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 9. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2012_9_4.
Кутек Т. Б. Сучасна спортивна підготовка кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках : монографія / Т. Б. Кутек ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 279 c.
Мігель Л. Й. Планування та деякі аспекти техніки академічного веслування : навч. посіб. / Л. Й. Мігель ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2010. - 96 c.
Олешко В. Г. Моделювання, відбір та орієнтація підготовки спортсменів у силових видах спорту : монографія / В. Г. Олешко. - Київ : Центр навчальної літератури, 2013. - 251 c.
Павлова Т. Особливості планування тренувальних та змагальних навантажень в ігрових видах спорту [Електронний ресурс] / Т. Павлова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 2. - С. 15-20. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06pavpse.pdf.
Пітин М. П. Організаційно-методологічні основи теоретичної підготовки у спорті : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / М. П. Пітин ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 35 c.
Пітин М. П. Теоретична підготовка в спорті : монографія / М. П. Пітин ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів : ЛДУФК, 2015. - 371 c.
Саєнко В. Г. Теорія і методика спортивного тренування : метод. рек. для студ. 3 курсу спец. "Олімпійський та професійний спорт" / В. Г. Саєнко ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2011. - 145 c..
Скавронський О. П. Теоретико-методологічні основи планування тренувальних засобів у підготовці боксерів [Електронний ресурс] / О. П. Скавронський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 4. - С. 481–486. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_115
Сутула В. О. Періодизація багаторічної підготовки спортсменів як наукова проблема [Електронний ресурс] / В. О. Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - № 3. - С. 40-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_3_11.
Циганок О. В. Вдосконалення тренувального процесу гандболісток 10 - 16 років на різних етапах багаторічної спортивної підготовки з урахуванням особливостей формування функціональних можливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / О. В. Циганок ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11ZOVFFM.zip.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 23.05.2016 18.13.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 38968  
Яна запитує:
Доброго дня! допоможіть будь ласка знайти "комлекси вправ для розвитку прудкості у учнів різних класів" та "програми удосконалення витривалості" Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Яна! Пропонуємо Вам скористатися наступною інформацією:
Лезнік Н. В. Фізичне вдосконалення / Н. В. Лезнік, К. А. Козлова, З. С. Скібенко. – К., 1994. – 105 с.
Линець М. М. Витривалість, здоров’я, працездатність / М. М. Линець,
Г. М. Андрієнко. – Львів, 1993. – 31 с.
Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей / М. М. Линець. – Львів : Штабар, 1997. – 207 с.
Фідірко М. О. Розвиток швидкості учнів середніх класів шляхом впровадження оригінальних домашніх завдань. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2011/158-146-9.pdf
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : навчальний посібник /
Б. М. Шиян. – Тернопіль, 2012. – 272 с. – Режим доступу:
Витривалість та основи методики її виховання. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Витривалість_та_основи_методики_її_виховання
Розвиток витривалості. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Розвиток_витривалості
Розвиток фізичних якостей учнів за допомогою рухливих ігор. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Розвиток_фізичних_якостей_учнів_за_допомогою_рухливих_ігор
Розвиток фізичних якостей школярів різного віку. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Розвиток_фізичних_якостей_школярів_різного_віку

http://pilgrim.com.ua/books/100818900
http://ua.textreferat.com/referat-839.html
http://ua.textreferat.com/referat-522-3.html
http://www.horting.org.ua/node/1625
http://kuchka.info/kursova-robota-na-temu-rozvytok-shvydkosti.html
http://incd.info/getcont-4944-1.html
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3213/1/Goc.pdf
http://nuou.org.ua/informatsiia/metodi-rozvitku-2014/66-metodi-rozvitku-2014.html
http://www.flacho.org.ua/publ/7-1-0-75

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.05.2016 09.12.15 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 38888  
Юрій запитує:
Допоможіть, знайти інформацію про "Бадмінтон"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрій!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Белоножкина Т. Поиграем в "ди-дзяу-ци"? : Из истории спорта / Т. Белоножкина // Трамплин. - 2005.- №5. - С.6-7.
Бадмінтон - https://uk.wikipedia.org/wiki/Бадмінтон
Гамбург Л. А. Британия : Сотворение спорта / Л. А. Гамбург. - Київ : Саммит-книга, 2010. - 247 с. : фотоілюстр.
Дещо з історії виникнення «Бадмінтон» - http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=26226
Історія виникнення бадмінтону - http://exo.in.ua/?page=new&id=19907
Игры и развлечения : Бадминтон, кегли, скейтборд.... Кн. 2 / Сост. Л. М.Фирсова; Худож. А. Б. Архутик и др. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 234 с. : ілюстр., фотогр.
Энциклопедия для детей. Т. 20 : Спорт / Отв. ред. Е.Гик; Гл. худож. Е. Дукельская. - Москва : Аванта , 2001. - 624 с. : ілюстр.
Книжка молодого вчителя фізичної культури : навч. посіб. / В. Г. Папуша [и др.] ; за заг. ред. В. Г. Папуші. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 364 с. : іл., табл.
Кто придумал бадбинтон? // Веселые уроки. - 2007. - № 9. - С. 7.
Олимпийский спорт : в 2 т. Т. 2 / В. Н. Платонов [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Платонова. - Київ : Олимпийская литература, 2009. - 695 с. : фотоілюстр.
Ракетка м'яч перо = бадмінтон : Класний спорт! // Клас!. - 2002.- 6. - С.29-30.
Розповіді про спорт : фізичне виховання учнів // Позакласний час. - 2009. - № 13-14. - С. 81-87.
Сімакова А. ТОП-10 найкращих дитячих іграшок для активних ігор : давай пограємо / А. Сімакова // Зростаємо разом. - 2011. - № 7. - С. 14-15.
Спорт : Большая ил. энцикл. / Д. Фурни [и др.]. - Москва : АСТ: Астрель, 2003. - 371 с. : ілюстр.
Спортивный букварь // Костер. - 2006.- №5-6. - С.28.
Фантазії вихователя. Вип. 1 : Шлях до здоров'я // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2013. - № 4. - С. 3-26.
Фізична культура в школі : метод. посіб. : 5-11 кл. / за заг. ред. С. М. Дятленка. - К. : Літера, 2011. - 367 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 22.04.2016 23.22.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 38850  
Юрій запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти "Особливості методик проведення уроків фізичної культури з елементами футболу у дітей молодшого шкільного віку".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 38836.
Додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Жигло І. В. Спорт. Мій улюблений вид спорту - футбол : 6 клас / І. В. Жигло // Англійська мова та література. - 2012. - № 12. - С. 30-33.
Корнійчук О. Бразилія / О. Корнійчук // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 4. - С. 14-22.
Лінейцева Т. Розумні іграшки : ігрові сходинки / Т. Лінейцева, Л. Чеглакова, О. Гороховцева, Л. Ляміна // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2011. - № 42. - С. 7.
Малютін, М. В. Футболісти : [особливості технічної, тактичної і фізичної підготовки, ігри для розминки, правила змагань із футболу] / М. В. Малютін // Розкажіть онуку. - 2013. - № 5-6. - С. 85-86.
Матвіїшина Т. БасФут (баскетбол-футбол) : урок фізкультури, 4-й клас / Т.Матвіїшина // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). - 2008. - № 1. - С. 9-10.
Пінчук Т. У світі спортивних ігор / Т. Пінчук, Л. Еманова, В. Зельдич, Т. Олішинська // Палітра педагога. - 2014. - № 2. - С. 22-28.
Реп'янська В. А. Нескорені душі твої, Україно! : ("Мистецтво", 8-й клас) / В. А. Реп'янська // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2014. - № 10. - С. 2-8.
Рибічук І. М. Do we need EURO 2012? : [матеріали до уроку, присвяченого темі проведення в Україні Євро-2012] / І. М. Рибічук // Англійська мова та література. - 2012. - № 14. - С. 20-24.
Руденко О. Футбол : цикл уроків, 6-й клас / О. Руденко // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). - 2009. - № 21. - С. 17-30.
[Розробки уроків з футболу] : [Добірка статей] // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). - 2006.- №11. - С.1-21.
[Творчі доробки вчителів військової підготовки, основ здоров'я, фізкультури] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2014. - № 8. - С. 55-102.
[Творчі доробки вчителів початкових класів на тему : "Фізичне виховання"] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2011. - № 4-5. - С. 125-141.
[Творчі доробки вчителів фізичної культури] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2012. - № 23-24. - С. 4-42.
Юдина О. Музыкальный руководитель и психолог: совместная деятельность : дети старшей группы : [цикл занять] / О. Юдина, Н. Христенко ; рис. Л. Двининой // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 2. - С. 51-57.
Юдина О. Формируем нормы поведения : для детей средней группы : социализация / О. Юдина, Н. Христенко // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 4. - С. 38-41.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 18.04.2016 14.33.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: Чернівці :: Запитання: 38781  
Валентин запитує:
Доброго дня. Потрібна інформація до курсової на тему "Осоливості майстерності і компетенстності сучасного тренера" Буду дуже вдячний
Наша відповідь:
Шановний Валентин! На жаль інформація, що необхідна вам досить обмежена..Можливо щось використаєте з цих книг та інформацію з деяких сайтів. Бажаю успіхів!


1.Рэйс, Фил.
500 лучших советов тренеру / Фил Рэйс, Бренда Смит ; пер. с англ. А. Гурова ; гл. ред. Е. Строганова. - СПб. ; М. ; Харьков : Питер, 2002. - 127 с. - (Сер. "Эффективный тренинг").


2.Деминский, Алексей Цезаревич
Научные основы конструирования дидактических моделей тренера-преподавателя к работе в системе образования [Текст] / Алексей Деминский. - Кировоград : ДЛАУ, 2000. - 303 с

3. Управленческая и организаторская деятельность тренера [Текст] / Н. В. Жмарев,. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Здоров’я, 1986. - 126,[2] с

4.Кричевский, Роберт Львович
Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе [Текст] / Р. Л. Кричевский, М. М. Рыжак. - М. : Изд-во МГУ, 1985. - 223 с

5.Деркач, Анатолий Алексеевич
Творчество тренера [Текст] / А. А. Деркач, А. А. Исаев. - М. : Физкультура и спорт, 1982

6.Віаніс-Трофименко, Карина Борисівна.
Підвищення професійної компетентності педагога [] / Карина Віаніс-Трофименко, Галина Лісовенко. - Харків : Основа, 2007. - (Бібліотека журналу "Управління школою").


7.http://ru.osvita.ua/school/method/technol/589/
тренер як професіонал

8.http://rua.pp.ua/chego-skladyivaetsya-kvalifikatsiya-36921.html
З чого складається кваліфікація тренера

9.http://training-institute.com.ua/ru/articles/29
Компетентность тренера: структура и логика подготовки

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.04.2016 13.48.27 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.312042 seconds