Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 38169  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти тести з "Теорії та методики фізичного виховвання"
Наша відповідь:
Юрію, добридень! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Васьков Ю. В. Дидактичні аспекти підвищення якості уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. В. Васьков // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 41. - С. 128-137.

Васьков Ю. В. Проблема впровадження рухових тестів на уроках фізичної культури / Васьков Ю. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 8. – С. 9–13.

Васильченко В. Науково-методичні основи використання тесту Купера на учбових заняттях з плавання / В. Васильченко // Мат. Всеукраїнської науково-практ. конф.»Фізична культура, спорт та здоров'я нації – нова епоха, нова генерація». – Миколаїв, 2002. – С. 117-119.

Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 1996. – 32 с.

Пелешенко І . М. Оцінювання рухових здібностей учнів за допомогою комплексного тестування в загальноосвітніх навчальних закладах / Пелешенко І. М. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 2. – С. 35– 38.

Погородня, В. Тести з фізичної культури [Текст] / Валентина Погородня // Початкова школа. - 2012. - № 11. - С. 35-38.

Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К. : Олімпійська література,2001.-439 с.

Тестові завдання з біохімії спорту [Текст] : Метод. посібник / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; Уклад. В.В. Бевзо. - Чернівці : Рута, 2006. - 54 с.

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни КЗ "Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського
http://fk-koippo.edukit.kr.ua/testi_dlya_vchitelya/

Тестові завдання з «Теорії і методики фізичного виховання»
http://www.istu.edu.ua/koledzh/programi-vstupnikh-viprobuvan-na-drugii-kurs/fizichne-vikhovannja/

Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навч. посібник.— 2-е вид., випр. — Харків: «ОВС», 2008.— 406 с.: іл.
http://search.ukr.net/?go=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/TMFV_2012_1_6.pdf

ТЕСТИ Й НОРМАТИВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ / Іванна БОДНАР, Ніна КОЖУХ
http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/338

Програма вступного фахового випробування з теорії і методики фізичного виховання
http://npu.edu.ua/file/priymalna_comisiya/2011/programu2/magistr_na_bazi_bakalvr_spec/fizuka2.pdf

[Тести] / Кафедра фізичного виховання [Дніпродзержинського технічного уныверситету]
http://www.dstu.dp.ua:8080/Portal/Data/6/31/6-31-t2.pdf

Тести з фізичної культури
http://fiz-ra.in.ua/testuvania

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 22.01.2016 15.11.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Суми :: Запитання: 37860  
Оксана запитує:
доброго вечора! Допоможіть знайти літературу для написання курсової роботи на тему:"Управління тренувальним процесом у бігу на 400метрів жінок-спортсменів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алабин В. Г. Многолетняя тренировка юных спортсменов / В. Г. Алабин, А. В. Алабин, А. В. Бизин. – Харьков : Основа, 1993. – 244 с.
Ахметов Р. Ф. Легка атлетика [Текст] : підручник / Р. Ф. Ахметов, Г. М. Максименко, Т. Б. Кутек. - К. : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 320 с.
Бурла О. М. Легка атлетика : навч. посіб. / О. М. Бурла; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2006. - 127 c.
Валькевич О. Комплесне використання фізичних вправ для студентів – бігунів на середні дистанції [Електронний ресурс] / О. Валькевич // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. - 2014. - Вип. 13. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mnv_2014_13_5.pdf.
Гогін О. В. Методика навчання бігу [Електронний ресурс] / О. В. Гогін // Теорія та методика фізичного виховання. - 2010. - № 1. - С. 19-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/TMFV_2010_1_6.pdf.
Головащенко Р. В. Дослідження показників швидкісної витривалості бігунів на середні дистанції [Електронний ресурс] / Р. В. Головащенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 12. - С. 15-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PPMB_2013_12_5.pdf.
Демінський О. Ц. Дидактичні основи оптимізації спортивного тренування : монографія / О. Ц. Демінський. – К. : Вища шк., 2001. – 238 с.
Караулова С. І. Легка атлетика: історія, техніка, методика навчання : навч. посіб. для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" ф-тів фіз. виховання ВНЗ напрямів підгот. "Фізичне виховання", "Здоров'я людини", "Спорт" / С. І. Караулова, М. В. Маліков, Н. В. Богдановська, Л. І. Клочко ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 229 c.
Караулова С. Особливості розвитку швидкісної витривалості в бігу на 400 м спортсменок 16-17 років [Електронний ресурс] / С. Караулова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 3. - С. 43-46 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/svp_2012_3_9.pdf.
Легка атлетика: історія, техніка, методика навчання [Текст] : навч. посіб. для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" ф-тів фіз. виховання ВНЗ напрямів підгот. "Фізичне виховання", "Здоров'я людини", "Спорт" / С. І. Караулова [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 229 с.
Легка атлетика: біг на середні та довгі дистанції : методичні вказівки з дисциплін: «Фізичне виховання», «Фізична культура» : (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Академії) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: А. А. Полещук. – Х.: 2010. – 44 с. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/18529/1/2010_печ._278М_Біг_на_середні_та_довгі_дистанції_конечный_вариант_№2_.pdf.
Лелека В. М. Проблеми вдосконалення фізичної та технічної підготовки бігунів на середні дистанції [Електронний ресурс] / В. М. Лелека // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(4). - С. 102-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(4)__25.pdf.
Михалюк Є. Л. Вплив ідентичного тренувального процесу на функціональний стан висококваліфікованих спортсменів обох статей [Електронний ресурс] / Є. Л. Михалюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(1). - С. 218-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(1)__50.pdf.
Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте : учеб. для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 1997. – 583 с.
Почекутов В. Л. Стан і шляхи удосконалення методики тренування юних бігунів на середні дистанції [Електронний ресурс] / В. Л. Почекутов // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. - 2008. - Вип. 34. - С. 194-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UNUMED_2008_34_54.pdf.
Присяжнюк Д. С. Методика тренувань із бігу на витривалість: минуле і сучасне [Електронний ресурс] / Д. С. Присяжнюк, В. В. Романенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2008. - Т. 3. - С. 309–312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2008_3_94.pdf.
П'ятничук Д. В. Легка атлетика [Текст] : навч.-метод. посіб. / П'ятничук Д. В., Яців Я. М, П'ятничук Г. О. ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. - 181 с.
П’ятничук Д. Оцінка ефективності авторської програми тренувань бігунів на середній і довгій дистанції за показниками лабораторних аналізів крові [Електронний ресурс] / Д. П’ятничук, Г. П’ятничук // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 4. - С. 183-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2013_4_58.pdf.
Рода О. Б. Динаміка спортивних результатів із бігу на середні дистанції на прикладі Олімпійських ігор [Електронний ресурс] / О. Б. Рода // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2010. - № 2. - С. 93–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2010_2_28.pdf.
Рода О. Засоби та методи тренувальних занять легкоатлетів, які спеціалізуються з бігу на середній дистанції [Електронний ресурс] / О. Рода // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 4. - С. 189-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2013_4_60.pdf.
Рода О. Б. Побудова базових мезоциклів тренувального процесу студенток щодо спеціалізації з бігу на 400 м [Електронний ресурс] / О. Б. Рода // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2010. - № 3. - С. 80–84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2010_3_23.pdf.
Рода О. Б. Специфіка побудови базових мезоциклів тренувального процесу спортсменів, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / О. Б. Рода ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 c.
Семенець Н. Огляд досвіду зарубіжних шкіл бігу на середні і довгі дистанції середини ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Семенець // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 4. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/TMFV_2012_4_8.pdf.
Суслов Ф. П. Подготовка сильнейших бегунов мира / [Ф. П. Суслов, Г. Н. Максименко, В. Г. Никитушкин и др]. – Киев : Здоровья, 1990. – 228 с.
Тараненко І. Особливості побудови навчально-тренувального процесу бігунів на середні дистанції в умовах середньогір'я [Електронний ресурс] / І. Тараненко, О. Лещенко // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 3. - С. 36-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/isp_2013_3_12.pdf.
Уилмор Дж. Х. Физиология спорта и двигательной активности / Уилмор Дж. Х., Костилл Д. Л. ; пер. с англ. – Киев : Олимпийская лит., 1997. – 500 с.
Шинкарьов С. І. Оптимізація річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в спринтерському бігу [Електронний ресурс] / С. І. Шинкарьов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 8(1). - С. 160-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_8(1)__23.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.11.2015 16.47.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 37745  
Анна запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, літературу для написання докладу на тему "Нетрадиційні форми та методи проведення занять з фізичного виховання у школах та ВИШах".
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 17.11.2015 13.45.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 37083  
Юрій запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію з Питання: "Теоретична підготовка вчителів фізичної культури"
Наша відповідь:
1. Доброго дня, Юрій! Пропонуємо Вашій увазі інформацію:
Арефьєва Л.П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної роботи у старшій школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.П. Арефьєва ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. — укp.Визначено структурні компоненти, критерії та показники готовності вчителів фізичної культури до виховної, зокрема позакласної, роботи у старшій школі. Теоретично обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено модель підготовки майбутніх вчителів фізкультури.. . – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10PVRPPS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Вовк В.М. Педагогічні основи наступності фізичного виховання учнівської і студентської молоді: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.07 / В.М. Вовк ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2009. — 40 с. — укp.Досліджено сутність нової педагогічної категорії "наступність фізичного виховання" учнівської та студентської молоді. Розроблено новий теоретико-прикладний напрямок педагогічної науки. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10PVRPPS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Данилко М. Тенденції розвитку вищої освіти у галузі фізичного виховання і спорту [Електронний ресурс] / М. Данилко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2002. - № 2-3. - С. 49-52. - Бібліогр.: 6 назв. - укp. Розглянуто основні тенденції розвитку вищої освіти в галузі фізичного виховання. Обгрунтовано, що за сучасних умов простежується тенденція до комплексного дослідження професійної підготовки вчителів фізичної культури Завантажити повний текст. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2002//02dnipts.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Демінська Л.О. Міжпредметні зв'язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.О. Демінська ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2004. — 20 с. — укp.Уперше теоретично обгрунтовано педагогічні умови ефективного використання міжпредметних зв'язків у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. . – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04dloufk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
5. Дослідження професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. – Режим доступу:http://ua-referat.com/Дослідження_професійної_підготовки_майбутнього_вчителя_фізичної_культури
6. Є.І. Жилін ДЕЯКІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ЗНАНЬ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 5-11 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. – Режим доступу:http://konferenciya.jimdo.com/1-напрямок/1-5-жилін-17-04/
7. Іваній І. В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури [Електронний ресурс] / І. В. Іваній // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2013. - № 1. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2013_1_14.pdf
8. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2674/1/Ivanij.pdf
9. Здійснено науково-педагогічний аналіз проблеми компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя фізичної культури. Визначено місце ключових і професійних компетенцій у системі вимог до випускника, розглянуто розроблену методичну систему професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури та досліджено основні її складники. У контексті майбутньої професійної діяльності схарактеризовано структурно-функціональну модель компетентнісно-орієнтованої підготовки вчителя фізичної культури, яка включає взаємопов'язані блоки: управлінський, змістовий, процесуальний, результативний.
10. Коваленко Ю.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю.О. Коваленко ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 21 с. — укp.Розкрито організаційно-методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у ВНЗ III - IV рівнів акредитації http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kyovnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
11. Ніфака Я.М. Підготовка студентів факультету фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи (на прикладі плавання): Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Я.М. Ніфака ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2000. — 21 с. — укp.Обгрунтовано зміст та структуру системи професійно-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено модель системи комплексної теоретико-практичної підготовки студентів факультету фізичної культури . – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00njmfor.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
12. Олексієнко Ярослав Іванович, Гармаш Ольга ІванівнаДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ШКІЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. – Режим доступу:
13. http://intkonf.org/oleksienko-yai-garmash-oi-deyaki-problemi-ta-perspektivi-shkilnoyi-fizichnoyi-kulturi/
14. Олещук В.В. Підготовка студентів факультетів фізичної культури до військово-патріотичного виховання учнів: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / В.В. Олещук ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 1999. — 20 с. — укp.
15. Обгрунтовано зміст та структуру формування військово-патріотичних знань особистості майбутнього вчителя фізичної культури
16. Пасічник В. Р. Підготовка вчителів фізичної культури у Польщі (друга половина XIX - початок XXI ст.): автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. Р. Пасічник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2010. — 36 с. — укp. Здійснено історико-педагогічний аналіз професійної підготовки вчителів фізичної культури в Польщі в контексті змін, які відбуваються у системі фізичного виховання школярів у другій половині ХІХ - початок ХХІ ст. Визначено та теоретично обгрунтовано основні історичні етапи розвитку системи підготовки вчителів фізичної культури . – Режим доступу:рhttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04dloufk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
17. Рядинська І.А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи з учнями (друга половина ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / І.А. Рядинська ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2008. — 21 с. — укp.
18. Здійснено цілісний аналіз теорії та практики підготовки майбутніх учителів фізичної культури . – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08riaudp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
19. СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ/Олефір Г.В, . – Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvd_2011_1_18.pdf.
20. І.Б.Гринченко,СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. – Режим доступу:
21. http://www.nniif.org.ua/File/12gibsnv.pdf
22. Ференчук Б. М. Професійна спрямованість підготовки майбутніх учителів фізичної культури з дисциплін біологічного циклу: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Б. М. Ференчук ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. — укp.Розглянуто проблему професійної спрямованості підготовки майбутніх вчителів фізичної культури шляхом впровадження комп'ютерного лабораторного практикуму. Розробка практикуму базуються на загальнодидактичних і специфічних (інновація, моделювання, супровід, моніторинг, інформаційне забезпечення) принципах, які узгоджено з методами навчання (стимулювання, мотивація, узагальнення, порівняння, конкретизація, проблемний виклад матеріалу). Дослідження здійснюється на підставі вивчення дисциплін біологічного циклу: "Фізіологічні основи фізичного виховання" та "Фізіологія людини". Практикум складається з двох частин: теоретичної (гіпертекстовий підручник) і практичної (віртуальна лабораторія, імітаційні моделі, навігаційна довідка, алгоритми) частин. Експериментально доведено ефективність професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури на основі комп'ютерного лабораторного практикуму з дисциплін біологічного циклу з дотриманням педагогічних умов. Скачати повний текст. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99svivfk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
23. Тимошенко О.В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О.В. Тимошенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 38 с. — укp.Визначено шляхи оптимізації професійної підготовки фахівців у педагогічних ВНЗ. Розроблено структурно-функціональну модель оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Сформовано концептуальні засади застосування програмно-цільового підходу в управлінні підготовкою даних студентів у ВНЗ. Доведено, що в управлінні професійною підготовкою майбутніх фахівців велике значення має керівник підрозділу. Науково обгрунтовано суть кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблено та впроваджено технологію професійної підготовки за такою системою, яка складається з періодів: пропедевтичного, навчання та підсумкового. Запроваджено комплекс діагностичних засобів оцінювання знань і вмінь студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблено єдину технологію діагностування знань і вмінь студентів та підтверджено ефективність моделі оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури на підставі виявлених показників готовності до професійної діяльності. Скачати повний текст. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99svivfk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
24. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350748.html
25. Міненок А.О. Формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.О. Міненок ; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.Здійснено науковий аналіз і теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури.. Скачати повний текст. – Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99svivfk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
26. Смолюк В.І. Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів фізичної культури: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / В.І. Смолюк ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 1999. — 18 с. — укp.У дисертації модернізовано зміст та структуру національної самосвідомості особистості майбутнього вчителя фізичної культури. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено технологію професійної підготовки студентів, формування у них національної самосвідомості у процесі навчально-пізнавальної діяльності.
27. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99svivfk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Юрій Черпак, Як підготуватися до уроку з фізичної культури: орієнтири та поради. – Режим доступу:http://www.ippo.org.ua/files/МЕТОДИЧНА_РОБОТА/Порадник_методиста/фізкультура/2.doc.
28. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ/ Солом’яний О.М. . – Режим доступу:
29. http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Pedagogica/2_141290.doc.htm
30. Сінгаєвський С. М. Педагогічне управління. Учитель фізичної культури : професія, діяльність, навчання : Навч. посіб. для студ. та викл. ф-тів фіз. виховання пед. ун-тів та ін-тів / С. М. Сінгаєвський; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 1999. - 160 c. - Бібліогр.: 27 назв. - укp.
31. Тимошенко, Олексій Валерійович. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Тимошенко Олексій Валерійович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2009. - 38 с.
32. Тимошенко, Олексій Валерійович. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тимошенко Олексій Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2009. - 587 арк. - Бібліогр.: арк. 532-587.
33. Технологія інтегрованого викладання дисциплін "Теорія і методика фізичного виховання" і "Гімнастика з методикою викладання" в процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури [Текст] : метод. рек. / уклад. А. В. Забора ; ред. О. М. Худолій ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : ОВС, 2003. - 32 с. - Бібліогр.: в кінці тем

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.07.2015 21.50.19 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Білки :: Запитання: 36295  
Оксана запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати матеріал для роботи на тему "Ефективні засоби активізації пізнавального процесу на уроках фізичної культури"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Ознайомтеся з наданою інформацією:
1. Артюшенко О. Ф. Формування мотивів фізичного самовдосконалення учнів середнього шкільного віку [Електронний ресурс] / О. Ф. Артюшенко, Л. А. Нечипоренко, А. О. Артюшенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві . - 2012. - № 4. - С. 236–240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2012_4_55.pdf
2. Васкан І. Стан і формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту [Електронний ресурс] / І. Васкан, А. Розтока // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві . - 2012. - № 4. - С. 247–252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2012_4_58.pdf
3. Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури. - Режим доступу:http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a2bd68b5c43b88421306d37_0.html
4. Виховання у студентів інтересу до занятьфізичноюкультурою. - Режим доступу:http://eprints.kname.edu.ua/30724/1/70.pdf
5. Давидюк І. В. Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкових класів до організації оздоровчо-спортивної роботи з учнями [Електронний ресурс] / І. В. Давидюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти . - 2014. - Вип. 9. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2014_9_24.pdf
6. Захожий В. В. Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами[Електронний ресурс] / В. В. Захожий // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві . - 2010. - № 2. - С. 33–37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2010_2_11.pdf
7. Ефективні прийоми проведення уроків фізкультури: 2. Ефективні засоби активізації пізнавального процесу на заняття фізичної культури. - Режим доступу:http://ua-referat.com/Ефективні_прийоми_проведення_уроків_фізкультури
8. Кравчук Я. І. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ [Електронний ресурс] / Я. І. Кравчук //Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві . - 2009. - № 2. - С. 67–72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fvs_2009_2_20.pdf
9. Козубенко Н. Г. Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з фізичної культури (на прикладі гімнастики) [Електронний ресурс] / Н. Г. Козубенко, С. В. Гвоздецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . - 2013. - № 5. - С. 266-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pednauk_2013_5_32.pdf
10. Лисенко Л. Л. Компетентно-креативний учитель як один із головних факторів інтенсифікації фізичного виховання в школі [Електронний ресурс] / Л. Л. Лисенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2014. - Вип. 118(2). - С. 148-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(2)__39.pdf
11. Лисенко Л. Л. Удосконалення дидактичного забезпечення підготовки майбутніх учителів фізичної культури в аспекті розвитку здатності до креативно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Л. Лисенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2013. - Вип. 112(2). - С. 164-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2013_112(2)__39.pdf
12. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури. - Режим доступу:http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00220102_0.html
13. Методи навчання на уроках фізкультури . - Режим доступу:http://ua.textreferat.com/referat-861-1.html
14. Москаленко Н.В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Н.В. Москаленко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2009. — 42 с. — укp. . - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mnvvms.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
15. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ ФІЗКУЛЬТУРИ. Методичні рекомендації / Дьорка М.П.– Ужгород, 2012 – 60 с. 2. Творчий пошук нових підходів в активізації діяльності учнів на уроці фізичної культури. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a0jJ6VwSUlIJ:www.teacherjournal.com.ua/attachments/19545_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.doc &cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО УРОКУhttp://pidruchniki.com/10611207/pedagogika/rekomendovana_literatura_tehnologiyi_tehniki_shkilnogo_uroku#542
17. Роман Л.В., «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу» . - Режим доступу:http://kcpto47.at.ua/Giri/aktivizacija_navchalno-piznavalnoji_dijalnosti_uch.doc
18. Сапунова Л. А. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів у навчальному процесі [Електронний ресурс] / Л. А. Сапунова // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 1. - С. 205-210. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_1_37.pdf
19. Смага Д. В. Програма шкільних уроків фізкультури для юнаків 15-17 років за модулем "Оздоровча ходьба та біг" [Електронний ресурс] / Д. В. Смага // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) . - 2014. - Вип. 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_015_2014_2_20.pdf
20. Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного ...Формат файлу: PDF/Adobe Acrobatпедагогічного процесу з фізичного виховання у школах за рахунок, з одного боку ... Одним із ефективних засобів поліпшення здоров'я і ... Педагогічні спостереження показали, що на уроках фізичної культури ... вчителів і всього педагогічного колективу, недостатня увага до розвитку пізнавального інтересу до. . - Режим доступу:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?...
21. Технологія і техніка шкільного уроку: навч. Посібник. - Режим доступу:http://pidruchniki.com/1584072023452/pedagogika/tehnologiya_i_tehnika_shkilnogo_uroku
22. Формування у школярів інтересу до фізичної культури. - Режим доступу:http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a3bd68a4c43b88521316d37_0.html
23. Формування позитивної мотивації учнів до занять фізичними вправами на уроках фізичною культурою. - Режим доступу:http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-pozitivnoyi-motivatsiyi-uchniv-do-zany.html
24. Хоменко Є. М.
Використання мультимедійних технологій на уроках і позакласних заняттях з фізичної культури[Електронний ресурс] / Є. М. Хоменко // Таврійський вісник освіти . - 2014. - № 1(1). - С. 259-264. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2014_1(1)__46.pdf
25. Шаповаленко В. І. Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання [Електронний ресурс] / В. І. Шаповаленко, С. В. Гаркуша // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2013. - Вип. 112(2). - С. 304-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2013_112(2)__74.pdf
26. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ГІМНАСТИКИ) . - Режим доступу:http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CF4QFjAI&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2013_5_32.pdf&ei=XN__VLTAFsz1UqeugcAI&usg=AFQjCNGHIsJIsGxUXtMyd1QvjaR83hgX8Q
27. Шумейко С. М. Виховання пізнавальної діяльності молодших підлітків у процесі занять фізичною культурою[Електронний ресурс] / С. М. Шумейко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт . - 2013. - Вип. 112(1). - С. 361-363. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2013_112(1)__90.pdf
28. Березовський, Анатолій. До проблеми класифікації задач в уроках фізичної культури у теорії і методиці фізичного виховання. //Актуальні проблеми юнацького спорту. — Херсон, 2011. — С. 105-107В63445.
29. Безверхняя Г. В. Отношение учащихся к урокам физкультуры в школе / Г. В. Безверхняя // Физ. воспитание студ. творч. спец. - 2002. - № 8. - С. 73-80. - Библиогр.: 3 назв. - рус. Наведено результати дослідження відношення учнів до уроків фізкультури та причини їх незадоволеності організацією процесу фізичного виховання в школі
30. Березовський, Анатолій. Рекомендації щодо формування освітніх задач в конспектах уроків фізичної культури. // Актуальні проблеми юнацького спорту. — Херсон, 2012. — С. 95-100А721567.
31. Богайчук, Руслана Василівна. Уроки фізичної культури. 4 клас [Текст] : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 200 рис. - (Фізкультура в рідній школі). - ISBN 978-966-10-1036-8
32. Васьков Ю. В. Дидактичні аспекти підвищення якості уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. В. Васьков // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 41. - С. 128-137. - Бібліогр.: 7 назв. - укp. Обгрунтовано основні функції кожного ступеня навчання й конкретизації сучасної типології уроків фізичної культури, а також розробки системи комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів з використанням тестів, навчальних і контрольних нормативів.
33. Васьков Ю. В. Теоретичні і методичні засади навчання фізичної культури учнів основної школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ю. В. Васьков; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2013. - 40 c. - укp.
34. Васьков Ю. В. Теорія і методологія дидактичних основ фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Ю. В. Васьков. - Х. : Ранок, 2011. - 392 c. - Бібліогр.: с. 353-392. - укp. Акцентовано на методах навчання на уроках фізичної культури, організаційних формах навчальної діяльності. Описано систему оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі фізичного виховання на уроках фізичної культури.
35. Качан, О. А. Використання планшетного комп’ютера на уроках фізичної культури як чинник соціалізації учнівської молоді / О. А. Качан, В. М. Пристанський // Наука і освіта. — 2014. — № 4. - С. 78-82. Представлено практичний досвід впровадження інформаційно-крмунікаційних технологій в діяльності вчителя фізичної культури.
36. Кожедуб Т. Г. Інноваційна технологія теоретичної підготовки у фізичному вихованні учнів середньої школи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Т. Г. Кожедуб; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - 21 c. - укp.
37. Кривицький О. М. Методичні рекомендації щодо застосування навчальних програм і навчальних нормативів з фізичної культури у 2013/2014 навчальному році / О. М. Кривицький, І. О. Шапкін // Наша шк.. - 2013. - № 4. - С. 185-188. - укp.Проаналізовано типи завдань, які передбачають реалізацію мети предмета «Фізична культура». Подано узагальнення під час викладання фізичної культури в Одеській області. Охарактеризовано фізкультурно-оздоровчу діяльність загальноосвітніх навчальних закладів освіти в позаурочний час. Зазначено, що основною метою фізичного виховання в початковій школі є розширення рухового досвіду молодших школярів. Витлумачено основні вимоги до сучасного уроку фізичної культури. Подано основні рекомендації для правильного оцінювання учнів на уроках фізичної культури.
38. Медвідь, А. В. Використання інтерактивних форм діяльності учнів на уроках фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах // Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн. - матеріали II міжнар. наук.-практ. конф&specsimvol&22-23 трав. 2013 р. // Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн. — Чернівці, 2013. — С. 66-70А735720.
39. Могильний, Ф. В. Ефективність застосування методики оперативного педагогічного контролю на уроках з фізичної культури / Ф. В. Могильний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 2. - С. 274-284. Представлено результати перевірки характеристик реалізації методики оперативного педагогічного контролю фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури та її перспективність у практичній діяльності викладачів фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі.
40. Москаленко Н. Творчий підхід до організації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку / Н. Москаленко //Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2003. - № 17. - С. 12-17. - Бібліогр.: 5 назв. - укp. Розглянуто проблему розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в системі інтегрованих уроків з використанням зошитів з фізкультури.
41. Папуша В. Г. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях : навч. посіб. / В. Г. Папуша. - Т. : Підруч. і посіб., 2010. - 127 c. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.
42. Свірщук Н. С. Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної діяльності як пріоритетний напрям сучасної вищої освіти / Н. С. Свірщук, Т. В. Вознюк, А. І. Драчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2012. - № 2. - С. 80-85. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.
43. Сінгаєвський С. М. Педагогічне управління. Учитель фізичної культури : професія, діяльність, навчання : Навч. посіб. для студ. та викл. ф-тів фіз. виховання пед. ун-тів та ін-тів / С. М. Сінгаєвський; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 1999. - 160 c. - Бібліогр.: 27 назв. - укp.
44. Старченко В. Н. Теоретическая модель педагогического процесса на уроке физкультуры и здоровья / В. Н. Старченко // Наука і освіта. - 2010. - № 6. - С. 186-189. - Библиогр.: 4 назв. - рус.Исходя из теоретических моделей педагогического процеса, педагогической и учебной деятельности, разработана структура и примерное содержание деятельности учителя и ученика на уроке физкультуры и здоровья
45. Харківська А. А. Основи методики проектування класно-урочної діяльності учителя фізичної культури : [в 2 ч.] : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 1 / А. А. Харківська; Харків. облдержадмін. - Харків, 2014. - 184 c. - Бібліогр.: с. 94-96 - укp. Обгрунтовано зміст професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Розкрито теоретичні основи професійної підготовки вчителів фізкультури. Висвітлено мету та завдання системи фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Розглянуто методичні підходи до планування уроків фізичної культури.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.03.2015 22.44.40 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.412111 seconds