Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44826
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45596  
Світлана запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для курсової роботи за темою про психологічну службу в інклюзивній освіті. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби : метод. рекомендації / за наук. ред. В. Г. Панка. – Київ : Укр. НМЦ практ. психології і соціал. роботи, 2013. – 100 c.
Обухівська А. Г. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах інтеграції дітей з особливими освітніми потребами / А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко, Т. В. Жук. – Київ : Укр. НМЦ практ. психології і соціал. роботи, 2013. – 140 с.
Панок В. Г. Психологічна служба: [навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів] / В. Г. Панок. – [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. – 328 с.
Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання : лист МОН України від 2 січ. 2013 № 1/9-1 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - 2013. - N 4/5/6. - С. 76-79.
Програма «Особлива дитина: для дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень» / авт. кол. за ред. Шульженко Д. І., Островської К. О. – Київ : Нац. педагог. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2013. – 250 с.
Атаманчук Н. М. Психологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. - 2014. - № 6. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_6_4.
Василенко О. М. Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації [Електронний ресурс] / О. М. Василенко // Зб. наук. пр. Хмельн. ін.-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». - 2012. - № 5. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2012_5_8.
Глущенко К. Як психологічно підтримувати батьків дитини з особливими потребами [Електронний ресурс ] / К. Глущенко // Освіторія : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://osvitoria.media/experience/yak-psyhologichno-pidtrymuvaty-batkiv-dytyny-z-osoblyvymy-potrebamy/. - Назва з екрана.
Годовнікова Л. В. Психореабілітаційна робота з підлітками, які мають обмежені можливості здоров’я в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Годовнікова // Зб. наук. пр. Кам’янецьПоділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. - 2012. - Вип. 20 (1). - С. 58-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_20(1)__9.
Григоренко В. Л. Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / В. Л. Григоренко, О. І. Рассказова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - Вип. 48. - С. 190-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpkhnpu_ped_2015_48_23.
Діти з особливими потребами в освітньому просторі України [Електронний ресурс ] : бібліогр. покаж. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад.: Ю. Щеглова, М. Маслова, Г. Мацієвська]. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2017. – 256 с. - Режим доступу: http://old.zounb.zp.ua/sites/default/files/pdf/2017/pdzop.pdf.
Психологічна служба в системі освіти : курс лекцій / уклад. І. С. Загурська. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 166 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/83535097.pdf.
Савицький А. М. Особливості просторового орієнтування дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна [Електронний ресурс] / А. М. Савицький // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський, 2014. - Вип. 4. - С. 303-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_36.

.: Розділ: Освіта :: 2.06.2021 09.03.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Бориспіль :: Запитання: 45581  
Альона запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу про формування у учнів уміння вчитися засобами електронних освітніх ресурсів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський. - Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2012. - № 2. - С. 3–6.
Гуржій А. М. Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2015. - № 8(128). – С. 5–9.
Гуржій А. М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 5. - С. 30–37.
Буртовий С. В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання : дис... канд. педагог. наук / С. Буртовий. - Київ, 2013.
Заріцька С. І. Дидактичні аспекти використання мультимедійних технологій в шкільній освіті / С. І. Заріцька, Н. І. Литвиненко, М. І. Савченко // Нові інформаційні технологіі в освіті для всіх: досвід та перспективи : збю матер. 11-ої міжнар. конф. (29 листопада 2016 р., м. Київ). - Київ : МННЦ ІТ і С НАНУ та МОНУ, 2016.- С. 514-518.
Биков В. Ю. Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, О. М. Мельник // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2017. - Т. 62. №6. - С. 34-45. - Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1937/1289/.
Воротникова І. П. Використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України [Електронний ресурс] / І. П. Воротникова // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2019. - № 3 (71). - С. 23–39. - Режим доступу: https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2552.
Заріцька С. І. Методичні аспекти впровадження електронного навчання в закладах загальної середньої освіти [Електронний ресурс] : метод. посіб. / С. І. Заріцька, Н. І. Литвиненко, М. І. Савченко , О. Ю. Сліпченко. - Київ, 2019. - Режим доступу: http://www.irtc.org.ua/dep105/publ/2019/METOD_POSIBNYK_ZARITSKA_LITVINENKO_SAVCHENKO_SLIPCHENKO_2019_SCHOOL132.pdf.
Лаврентьєва Г. П. Здоров’язбережувальні вимоги до застосування електронних засобів навчального призначення [Електронний ресурс] / Г. П. Лаврентьєва. - Інформаційні технології і засоби навчання. - 2011. - № 2 (22). - Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua.
Литвинова С. Модель використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі [Електронний ресурс] / С. Литвинова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобиц. держ. педагог. ун-ту імені Івана Франка. - 2020. - Т. 6, № 27. - С. 101-105. - Режим доступу: https://op.ua/ru/pedclass/nauchnaya-statya/model-vikoristannya-elektronnih-osvitnih-resursiv-u-pochatkoviy-shkoli.
Морзе Н. В. Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, Г. О. Проценко. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/18173111.pdf.
Литвинова С. Г. Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів // Наук. записки [Кіровоград. держ. педагог. ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти]. - 2015. - Вип. 7(3). - С. 70-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2015_7(3)__13.

.: Розділ: Освіта :: 29.05.2021 16.49.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45495  
Лариса запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про інфографіку для учбового процесу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Вовк О. В. Інфографіка як ефективний засіб навчання [Електронний ресурс] / О. В. Вовк, Р. А. Черемський // Системи обробки інформації, - 2017. - Вип. 4. - С. 199-205. - Режим доступу: https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/5229/1/soi_2017_4_43.pdf.
Гольцова К. В. Інфографіка як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / К. В. Гольцова // Informatika.udpu.edu.ua : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=2771. - Назва з екрана.
Гутнєва С. В. Застосування інфографіки у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / С. В. Гутнєва // Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області : обл. інтернет-конф. - Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-295.
Дмитренко Т. А. Використання інфографіки в навчальному процесі [Електронний ресурс] / Т. А. Дмитренко, Т. М. Деркач, А. О. Дмитренко // Розвиток інформаційної компетентності та медіа грамотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 2019 р. – Харків : ХАНО, 2019. – С. 82-84. - Режим доступу: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/6052.
Инфографика. Крупный план [Електронний ресурс] // Инфографика в примерах. – Режим доступу : http://infoanalyze.blogspot.ru/2010/06/blog-post.html.
Копняк Н. Поняття інфографіки та можливості її використання з навчальною метою [Електронний ресурс] / Н. Копняк // Електронні інформаційні ресурси : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, грудень 2014 р. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2014/con1t/18_ПОНЯТТЯ ІНФОГРАФІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.pdf.
Нестерович А. В. Инфографика [Електронний ресурс] / А. В. Нестерович. – Режим доступу до ресурсу: https://elibrary.ru/item.asp?id=25014244.
Створення кращих фірмових інфографік [Електронний ресурс] // Adobe.com/ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.adobe.com/ua/creativecloud/business/teams/use-cases/business-infographic.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Освіта :: 6.05.2021 08.40.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 45442  
Тетяна запитує:
Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу з теми : "Інклюзивне середовище для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Альніков Є. М. Проєктування інклюзивного середовища з використанням адитивних технологій (3-D друк) [Електронний ресурс] / Є. М. Альніков // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2020. — Вип. 43. — С. 181-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2020_43_28
Гринців М. Упровадження інклюзивних цінностей в освітнє середовище закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / М. Гринців // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2019. — Вип. 45. — С. 63–75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2019_45_7
Захарчук М. Є. Підготовка фахівців у сша до роботи в інклюзивному освітньому середовищі [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 32. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_32_7
Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : [монографія] [Електронний ресурс] / Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. — Вінниця, 2016. — 242 с. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/26514/1/Inkluzuvna_osvita_2016.pdf
Качалова Т. В. Упровадження європейських інклюзивних цінностей і принципів у освітнє середовище закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Качалова, Т. В. Черненко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2019. — № 17. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_18
Козуля В. Інклюзивне освітнє середовище: сутність та особливості [Електронний ресурс] / В. Козуля // Молодь і ринок. — 2020. — № 5. — С. 131-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2020_5_26
Коляда Н. М. Особливості створення інклюзивного середовища в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Коляда, А. М. Таран // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2019. — № 17. — С. 70-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_19
Левун Н. І. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти та характеристика інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Н. І. Левун // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 40(2). — С. 110-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_40(2)__20
Мехед О. Б. Створення здоров'язбережувального освітнього середовища у контексті інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. Б. Мехед, С. В. Рябченко, Н. В. Тюпіна // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 6. — С. 96-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_6_20
Палатна Д. Інклюзивне середовище: формування інтегрованого поняття [Електронний ресурс] / Д. Палатна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. — 2019. — Вип. 1. — С. 20-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkhucozrob_2019_1_6
Панченко Т. Л. Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Т. Л. Панченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 28. — С. 327-332. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_71
Скрипка К. Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти України [Електронний ресурс] / К. Скрипка. // Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. — 2018. — Вип. 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adupped_2018_5_24
Тимкова В. А. Інклюзивне освітнє середовище у вищій школі України [Електронний ресурс] / В. А. Тимкова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2018. — № 1. — С. 99-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2018_1_24

.: Розділ: Освіта :: 22.04.2021 12.00.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Хорол :: Запитання: 45412  
Ірина запитує:
Доброго дня. Реферат на тему Технологія нетрадиційних уроків географії.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
Анаєнко Л. М. Елементи нетрадиційних форм навчання на уроках географії / Л. М. Анаєнко // Географія. – 2008. – № 2. – С. 13-14.
Довгань Г. Д. Інтерактивні технології на уроках географії : навч.-метод. посіб. / Г. Д. Довгань. – Харків : Основа, 2005. - 126 с. - (Б-ка журн. "Географія", Вип.5).
Дудка С. В. Навчальні ігри на уроках географії / С. В. Дудка. – Харків : Основа, 2005. – 96 с.
Застосування нестандартних форм навчання на уроках географії з урахуванням національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-6D083D91F6489/list-24B7BC55727
Корнєєв В. Інноваційні підходи до навчання географії / В. Корнєєв // Географія та
основи економіки в школі. – 2009. – № 7-8. – С. 21-25.
Лисицька О. О. Роль нестандартних уроків географії в розвитку творчих здібностей учнів [Електронний ресурс] / О. О. Лисицька // Таврійський вісник освіти. – 2016. - № 2(54). – С. 194-202. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2016_2_34.pdf
Максименко О. П. Навчальні ігри на уроках географії та біології, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / О. П. Максименко. – Режим доступу: http://prohory-school.edukit.cn.ua/downloadcenter/geografiya/navchaljni_igri_na_urokah_geografii_ta_biologii_yak_zasib_aktivizicii_piznavaljnoi_diyaljnosti_uchniv/
Нетрадиційні форми роботи під час формування загальногеографічних понять [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://geographer.com.ua/content/нетрадиційні-форми-роботи-під-час-формування-загальногеографічних-понять
Освітні технології та їх використання на уроках географії : з досвіду роботи вчителів області / упоряд. С. Г. Мойсеєва. – Режим доступу: https://www.google.com/search?q=Нетрадиційні форми навчання на уроках географії&client=firefox-b-ab&ei=FFZ5YIPUF_ClrgSX5bTYCg&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwiDruKNt4LwAhXwkosKHZcyDasQ8tMDegQIARA6&biw=1360&bih=639
Остапенко І. В. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення соціально-економічної географії світу / І. В. Остапенко. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/9430/І.В. Остапенко.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Стадник О. Г. Нетрадиційні форми уроків географії / О. Г. Стадник. – Харків : Основа, 2004. – 96 с.
Урок географії, якого чекають : збірка нестандартних уроків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://subject.com.ua/lesson/geographic/nonstandard/index.html

http://www.pedahohikam.net/nervs-1067-1.html
http://www.novageografia.com/vogels-2123-1.html
http://journal.osnova.com.ua/article/51357-Активізація_діяльності_учнів_на_уроках_географії

.: Розділ: Освіта :: 16.04.2021 11.32.41 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278802 seconds