Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45532
   


Автор запитання: Іра із міста: Львов, Львовская обл. :: Запитання: 44230  
Іра запитує:
Основні граматичні правила функціонування молодіжного варіанту німецької мови
Наша відповідь:
Іро, добрий день! Скористайтеся вже виконаними довідками через розширени пошук 17884, 18445, 18460, 19090 і такими джерелами інформаці:

Гавриш М. М. Культурологічний компонент фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологізмів німецькомовного молодіжного сленгу) [Електронний ресурс] / М. М. Гавриш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 43. - С. 61-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_43_20

Гавриш М. М. "Шаблонна креативність" як визначальна ознака розвитку німецькомовного молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / М. М. Гавриш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 53. - С. 50-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_53_21

Євчук А. М. Уживання молодіжного сленгу в сучасній німецькомовній пресі (на прикладі текстів електронної версії щотижневої газети "Die Zeit") [Електронний ресурс] / А. М. Євчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. - 2017. - Вип. 3. - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2017_3_25

Левицька Л. Я. НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості [Електронний ресурс] / Л. Я. Левицька, І. С. Микитка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. - 2013. - № 1052, вип. 74. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2013_74_19

Олійник Л. Місце молодіжного сленгу у структурі мовних варіантів німецької мови [Електронний ресурс] / Л. Олійник // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. - 2019. - Вип. 175. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2019_175_15

Пастух І. Німецький сленг: інтегративні особливості неологізмів сьогодення / Ірина Пастух // Мовознавство. Наукові виклади. – 2010. – № 4. – С. 76–79.

Поздняков О. В. Експресивна забарвленість молодіжних сленгізмів як передумова їх використання в пресі (на матеріалі німецької мови) [Електронний ресурс] / О. В. Поздняков // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. - 2014. - Вип. 692-693. - С. 182-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_55

Поздняков О. В. Утворення німецьких молодіжних сленгізмів за допомогою абревіації та інших видів словотвору [Електронний ресурс] / О. В. Поздняков // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 35. - С. 288-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_91

Поздняков О. Субкультурна маркованість німецького молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / О. Поздняков // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. - 2012. - Вип. 595-596. - С. 90-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2012_595-596_12

Поздняков О. В. Модель кореневих слів як спосіб утворення німецьких молодіжних сленгізмів [Електронний ресурс] / О. В. Поздняков // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 212-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_80

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – Київ, 2006. – 716 с.

Сокол Галина. Сленг сучасної німецької молоді як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів / ?Галина Сокол
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8252/1/41.pdf

Соколовська С.Ф. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус / С.Ф. Соколовська, М.А. Фахурдінова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 14. – С. 236–239.

Солдатова С. М. Лінгвістичний статус німецького молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / С. М. Солдатова, А. В. Козонак // Молодий вчений. - 2018. - № 4(1). - С. 344-348. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(1)__81

Столярчук О. В. Афіксація як один з продуктивних способів деривації молодіжних сленгових одиниць (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) [Електронний ресурс] / О. В. Столярчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 5. - С. 230-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_5_40

Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціо-лінгвістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / О.С. Христенко. – Київ, 2009. – 20 с.

Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг як вияв субкультури молоді / О.С. Христенко // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – Київ, 2008. – Вип. 24. – Ч. ІІІ. – С. 329–335.

Чорна С. С. Особливості молодіжного сленгу в німецькій мові [Електронний ресурс] / С. С. Чорна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2017. - Вип. 53. - С. 372-379. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_53_49

Шавловська Т.С. Емотивність молодіжного лексикону: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Т.С. Шавловська. – Херсон, 2011. – 22 с.

Шавловська-Лунгу Т. С. Мотиваційні функції емотивної лексики німецького молодіжного сленгу в художньому тексті [Електронний ресурс] / Т. С. Шавловська-Лунгу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2009. - Вип. 27. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2009_27_35

Шапочкіна О. В. Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови [Електронний ресурс] / О. В. Шапочкіна // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 38. - С. 140-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_38_44

.: Розділ: Освіта :: 16.05.2020 21.37.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина із міста: Київ :: Запитання: 44209  
Карина запитує:
Здраствуйте. Какие по "Воспитание ребенка от рождения до года"
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Альбом про мене : від народження до року / упоряд. С. В. Крупчан ; іл. С. А. Палій. - Київ : Рідна мова, 2017. - 47 c. : іл.
Альбом про мене : від народження до року / упоряд. С. В. Крупчан ; іл. С. А. Палій. - Київ : Рідна мова, 2017. - 47 c. : іл.
Белик Э. В. Развитие и воспитание ребенка от рождения до школы / Э. В. Белик ; ил. Е. В. Зарби-Гальчук. - Донецк : БАО, 2007. - 234 c. : іл.
Галанов О. С. Психічний і фізичний розвиток дитини : від народження до 1 року : посіб. для працвників дошк. освіт. закл. і батьків / О. С. Галанов. - Харків : Ранок, 2009. - 110, [1] c. : табл. - (Дошкільне виховання).
Гуска М. Б. Ігри та забави від народження до школи : метод. посіб. / М. Б. Гуска, М. В. Гуска, В. Й. Мазур ; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 195 с. : іл.
Мир детства : Дошкольник / под ред. А. Г. Хрипковой; Отв. ред. А. В. Запорожец. - 2-е изд., доп. - М. : Педагогика, 1987. - 256 с. : ілюстр., фотоілюстр. - (Библиотека для родителей).
Павлова Л. М. Практична енциклопедія раннього розвитку : від народж. до року / Л. М. Павлова ; худож. Н. Дубковська ; пер. О. Блешко. - Київ : Перо, 2009. - 111 с. - (Ранній розвиток).

.: Розділ: Освіта :: 15.05.2020 06.34.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Київ :: Запитання: 44199  
Антоніна запитує:
Допоможіть підібрати літературу за темою: Інфографіка як ефективний засіб навчання
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Перегляньте наступні джерела:
Заболотний В. Ф. Інфорамаційні технології навчання : навч.-метод. посіб. / В. Ф. Заболотний, К. Ф. Войцехівський, Н. А. Мисліцька. - Вінниця : Нілан, 2016. - 203 c.
Фролова М. А. Инфографика: новое, или хорошо забытое старое? / М. А. Фролова // Молодой ученый. – 2014. – №13. – С. 10-13.
Вовк О. В. Інфографіка як ефективний засіб навчання [Електронний ресурс] / О. В. Вовк, Р. А. Черемський // Системи оброб. інформації. - 2017. - Вип. 4. - С. 199-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2017_4_43.
Горчаков М. Всё-таки, что же такое инфографика? [Електронний ресурс] / М. Горчаков // Infographer : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://infographer.ru/vsyo-taki-chto-zhe-takoe-infografika/. – Назва з екрану.
Гутнєва С. В. Застосування інфографіки у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / С. В. Гутнєва // Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області : обл. інтернет-конф., червень 2015 р. – Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-295.
Іващенко М. В. Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / М. В. Іващенко, Т. Б. Бикова // Фіз.-мат. освіта. - 2018. - № 1. - С. 221-226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_43.
Інфографіка [Електронний ресурс] // Методичний нвігатор : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-navigator/infografika. – Назва з екрану.
Кондратюк С. Ю. Інфографіка як засіб візуалізації навчального процесу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / С. Ю. Кондратюк. – Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2018. – 36 с. – Режим доступу: http://ippro.com.ua/library/attachments/article/466/Інфографія як візаулізація навчального процесу.pdf.
Копняк Н. Поняття інфографіки та можливості її використання з навчальною метою [Електронний ресурс] / Н. Копняк // Електронні інформаційні ресурси : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. м. Вінниця, грудень 2014 р. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2014/con1t/18_ПОНЯТТЯ ІНФОГРАФІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.pdf.
Логвіненко В. Г. Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту [Електронний ресурс] / В. Г. Логвіненко // Фізико-математична освіта. – 2018. – Вип. 2. – С. 79-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_2_17.
Мисліцька Н. А. Вивчення загальних питань методики навчання фізики в умовах сучасної парадигми освіти [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька, В. Ф. Заболотний // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 146. - С. 66-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_146_16.
Мисліцька Н. А. Використання сервісів інфографіки в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька В. Ф. Заболотний // Фіз.-мат. освіта. - 2017. - № 4. - С. 229-233. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_4_45.
Мисліцька Н. А. Організація навчання майбутніх учителів фізики методики вивчення шкільного курсу фізики основної школи [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька // Фіз.-мат. освіта. - 2017. - № 2. - С. 111-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_2_22.

.: Розділ: Освіта :: 14.05.2020 01.34.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44194  
Марія запитує:
Потрібен матеріал з теми "Сучасні підходи до вивчення англійської мови за концепцією НУШ". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. - 2017. - Вип. 6. - С. 230-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_27
Бойко Я. Цифрові технології та їх застосування під час вивчення англійської мови в середній школі [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2019. - Вип. 3. - С. 13-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2019_3_4
Галещук О. В. Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Галещук // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 8(1). - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_8(1)__33
Кміть О. В. Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції "нова українська школа" [Електронний ресурс] / О. В. Кміть // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 156. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_156_17
Кочубей Н. П. Нова українська школа: вміння молодших школярів в англійському діалогічному мовленні [Електронний ресурс] / Н. П. Кочубей // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2018. - Вип. 29. - С. 170-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ptp_2018_29_20
Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
Протопопова К. О. Лінгводидактична технологія "ситуація успіху" в контексті позакласної діяльності з англійської мови в умовах розвитку Нової української школи [Електронний ресурс] / К. О. Протопопова, С. О. Шехавцова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2019. - № 2. - С. 382-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2019_2_44
Редько В. Г. Новій українській школі — компетентнісно орієнтовані підручники: концептуальні засади змісту і структури підручника з англійської мови для 1 класу "MyPal" [Електронний ресурс] / В. Г. Редько, В. В. Ніколаєнко, О. Б. Кодалашвілі, А. І. Козлова // Проблеми сучасного підручника. - 2018. - Вип. 20. - С. 372-385. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_36
Хомишак О. Б. Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи [Електронний ресурс] / О. Б. Хомишак // Молодий вчений. - 2018. - № 2(2). - С. 646-649. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__49
Шкода М. В.Особливості побудови шкільних навчальних планів та програм вивчення англійської мови в початковій школі у 1960-2018-ті роки [Електронний ресурс] / М. В. Шкода // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 6. — С. 37-42. - Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/6/9.pdf
Шморгун І. В. Метод проектів як найефективніша форма організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / І. В. Шморгун // Молодий вчений. - 2017. - № 7. - С. 341-344 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_7_78

.: Розділ: Освіта :: 13.05.2020 21.37.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Данилівка :: Запитання: 44151  
Ольга запитує:
Курсова робота з напряму Інклюзивне навчання(освіта)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / Н. В. Базима. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 143, [1] с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Буйняк М. Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / М. Г. Буйняк ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 19 с. : табл.
Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення : навч. посіб. / [Ю. Я. Бобало та ін.] ; за ред. Ю. Я. Бобала ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 98 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 96-98.
Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання / [О. В. Боровська та ін. ; упоряд.: О. Власенко]. — Київ : Шк. світ, 2018. — 118 с. : іл. — (Бібліотека ”Шкільного світу” - Позашкілля. Бібліотека - Психолог. Бібліотека).
Колупаєва А. А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 111 с. : іл. — (Серія «Інклюзивне навчання»).
Колупаєва А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 55 с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Прохоренко Л. І. Дитина із труднощами у навчанні : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / Л. І. Прохоренко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 47, [1] с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. — Київ : Літопис-XX, [200-]. — (Інклюзивна освіта).
Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти : навч. посіб. [для викладачів, студентів закл. вищ. освіти] / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [авт.-упоряд. Ю. В. Сербалюк]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2019. — 135 с.
Суховієнко Н. А. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Суховієнко ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл.
Чайковський М. Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю в інклюзивному освітньому просторі : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / М. Є. Чайковський, О. О. Добровіцька ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ін-т соц. технологій, ВНЗ ”Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна”. — Київ : Талком, 2018. — 271 с. : табл.
Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 47 с. : іл., табл. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Четверікова Н. В. Інклюзивне навчання в ЗДО / Н. В. Четверікова ; [упоряд. Шаповал Т. А.]. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 126 с. : іл., табл. — (Серія ”Бібліотека ”Шкільного світу” - Психолог дошкілля. Бібліотека).

.: Розділ: Освіта :: 8.05.2020 01.21.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282021 seconds