Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45253
   


Автор вопроса: Катя из города: Пирятин :: Вопрос: 45885  
Катя спрашивает:
Доброго дня! Мене цікавить література з музичної освіти школярів. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Турчин Т. Забезпечення домінування національного мистецтва у змісті музичної освіти молодших школярів як шлях до її оновлення / Т. Турчин // Рідна шк. - 2012. - № 8/9. - С. 56-60.
Турчин Т. Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку / Т. Турчин // Рідна шк. - 2011. - № 7. - С. 64-68.
Турчин Т. М. Ком'пютерізація в початковій музичній освіті / Т. М. Турчин // Наша шк. - 2011. - № 3. - С. 63-67.
Турчин Т. Культурологічні чинники підсилення ефективності початкової музичної освіти / Т. Турчин // Молодь і ринок. - 2012. - № 5. - С. 81-85.
Турчин Т. М. Педагогіка мистецтва : навч. посіб. / Т. М. Турчин ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 270 c.
Турчин Т. М. Початкова музична освіта: проблеми модернізації : моногр. / Т. М. Турчин. - Чернігів : Десна, 2013. - 367 c.
Турчин Т. Пріоритетність інтуїтивно-образного осягнення музичного мистецтва молодшими школярами в навчальному процесі / Т. Турчин // Рідна шк. - 2011. - № 6. - С. 69-73.
Турчин Т. М. Принципи оновлення музичної освіти в сучасній початковій школі / Т. М. Турчин // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Пед. науки. - 2012. - № 22, ч. 4. - С. 91-99.
Турчин Т. Роль інформаційно-пояснювального методу у підсиленні творчої складової початкової музичної освіти / Т. Турчин // Молодь і ринок. - 2013. - № 6. - С. 90-95.
Турчин Т. М. Теоретико-методичні засади модернізації початкової музичної освіти в Україні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Т. М. Турчин; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 44 c.
Основні питання музичної освіти і виховання в загальноосвітній школі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://garmoniyanot.ucoz.com/index/osnovni_pitannja_muzichnoji_osviti/0-47.
Турчин Т. М. Педагогічні засади естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук / Т. М. Турчин ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2006. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06ttmdms.zip.

.: Раздел: Музыка :: 27.09.2021 14.16.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Алісв из города: Чернігів :: Вопрос: 45832  
Алісв спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу про творчість Дворжака. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Бас Л. О. Розповіді про композиторів / Л. О. Бас ; худож. А. В. Площинський. - Вип. 2. - Київ : Муз. Україна, 1969. - 123 с. : іл.
Зарубіжні композитори : довід. школяра / упоряд. В. Островський. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2009. - 50 с.
Антонін Дворжак (1841-1904) [Електронний ресурс] // Музична абетка : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://muzabetka.com.ua/biograf-dvorzak.html. - Назва з екрана.
Дворжак Антонін [Електронний ресурс] // Нотна бібліотека капели "Дударик" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.library.dudaryk.ua/ua/authors/~Dvorzhak_Antonin_Leopold. - Назва з екрана.
Музичний казкар Антонін Дворжак [Електронний ресурс] // Moderato.in.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://moderato.in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/dvorak.html. - Назва з екрана.
Шерстюк А. Вокально-хорова творчість Антоніна Дворжака в контексті його композиторського стилю [Електронний ресурс] / А. Шерстюк ; Харків. держ. академія культури. - Харків, 2021. - 45 с. - Режим доступу: http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/892/Шерстюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Раздел: Музыка :: 14.09.2021 12.34.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Христина из города: Київ :: Вопрос: 45670  
Христина спрашивает:
Доброго дня, потрібна інформація про музикотерапію для гармонійного розвитку особистості. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Христино! Перегляньте наступні джерела:
Аліксійчук О. С. Етнопедагогіка і народна музикотерапія — основа формування особистості підростаючого покоління / О. С. Аліксійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2009. — Вип. 3. — С. 58-60.
Гаміна Т. С. Музикотерапія як складова артсинтезтерапії / Т. С.Гаміна // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Педагог. науки. – 2009. – № 11 (174). – С. 82-90.
Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : наук.-метод. посіб. для вчителів і методистів початк. навчання /О. Я. Савченко. – Київ : СПД «Цудзинович Т.І.», 2007. – 204 с.
Федій О. А. Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога / О. А. Федій // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Педагог. науки. – 2009. – № 11 (174). – С. 282-292.
Боряк О. В. Застосування терапії мистецтвом в логопедичній роботі з учнями початкових класів спеціальної школи [Електронний ресурс] / О. В. Боряк. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp_sp/2009_12/80.pdf.
Дмитрук А. П. Гармонійний розвиток творчої особистості засобами музичної терапії за системою Степана Недериці [Електронний ресурс] / А. П. Дмитрук // Всеосвіта : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/garmonijnij-rozvitok-ditej-zasobami-muzikoterapii-za-metodikou-stepana-nederici-61521.html. - Назва з екрана.
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку [Електронний ресурс]/ уклад. Н. Квітка. – Київ : 2013. – 82 с. - Режим доступу: http://balakliya-irc.edu.kh.ua/Files/downloads/Методичний посібник
з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку.pdf.
Сорока О. В. Музикотерапію як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами [Електронний ресурс] / О. В. Сорока, Л. Д. Банкул // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка, соціальна робота. - 2013. - Вип. 27. - С. 192-195. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1896/1/МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ РОБОТИ З.pdf.

.: Раздел: Музыка :: 16.06.2021 13.01.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 45565  
Лариса спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про ритмологію як практику розвитку особистості. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Марченко Е. Сам творю : теор. часть / Е. Марченко ; Ин-т ритмологии Евдокии Марченко. - 4-е изд. - СПб. : РАДАТС, 2010. - 283 с. - (Ритмология для каждого ).
Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : моногр. / за ред. С. Д. Максименко, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузіко. - Суми, 2015. - 430 с.
Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : [моногр.] / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. П. Верещак [та ін.] ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. — Київ : Кіровоград : ІмексЛТД, 2014. — 228 с.
Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика [Електронний ресурс] : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 травня 2018 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя : вид-во Хортицької нац. академії, 2018. - 292 с.
Элбакян Е. С. Ритмология как практика развития личности [Електронний ресурс] / Е. С. Элбакян. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/ritmologiya-kak-praktika-razvitiya-lichnosti/viewer.

.: Раздел: Музыка :: 25.05.2021 09.23.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 45555  
Олена спрашивает:
Допоможіть з літературою про С. Воробкевича - українського письменника і композитора. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Олено! Ми відповідали на подібний запит, дивіться : Віртуальна довідка - Розширений пошук - Запит за номером - № 12944, 45527. Крім того, перегляньте такий ресурс: Сидор Воробкевич. Музоманія. Вип. 7 [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ogk9LvwktYM. - Назва з екрана.

.: Раздел: Музыка :: 21.05.2021 10.03.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.303161 seconds