Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Слава із міста: Чернігів :: Запитання: 45207  
Слава запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про музикотерапію для гармонійного розвитку дітей та молоді. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Слава! Перегляньте наступні джерела:
Зязюн І. А. Педагогічна майстерність / Л. В. Крамущенко, І. Ф.Кривонос ; за ред. І. А. Зязюна. – 3-е вид. – Київ : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
Малашевська І. А. Методика музичного навчання та виховання дітей
дошкільного віку на засадах музикотерапевтичного підходу / І. А. Малашевська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2013. - Вип. 29. - С. 484-489.
Науменко С. І. Психологія музичної діяльності : моногр. / С. І. Науменко. - Чернівці : ПП «Видавничий дім «Родовід», 2015. - 408 с.
Недериця С. Музична терапія як засіб лікувального та розвивального впливу на дітей // Музичний керівник. – 2011. – №5. – С. 4-6.
Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : наук.-метод. посіб. для вчителів і методистів початк. навчання /О. Я. Савченко. – Київ : СПД «Цудзинович Т.І.», 2007. – 204 с.
Федій О. А. Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога / О. А. Федій // Вісник Луганс. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – № 11 (174). – С. 282-292.
Шараєвська І. Мовленнєві та музично-рухові вправи за системою К. Орфа / І. Шараєвська // Музичний керівник. – 2011. – №3. – С.9-10.
Шуть М. Музична гра в сучасному художньо-естетичному процесі / М. Шуть. - Музичний керівник. - 2013. - № 4. - С. 11-18.
Бережнова. Музична терапія – засіб корекційно-лікувального та розвивального впливу на дітей [Електронний ресурс] / Бережнова. - Режим доступу: http://dnz124.edu.kh.ua/Files/downloadcenter/Бєрєжнова - МУЗИЧНА ТЕРАПІЯ – ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНО – ЛІКУВАЛЬНОГО ТА РОЗВИВАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА ДІТЕЙ.docx.
Гриньова В. Музикотерапія як складова здоров’язбережувальної технології виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. Гриньова // Витоки педагогічної майстерності. - 2015. - Вип. 16. - С. 20-28.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vpm_2015_16_5.pdf.
Дмитрук А. П. Гармонійний розвиток творчої особистості засобами музичної терапії за системою Степана Недериці [Електронний ресурс] / А. П. Дмитрук // Всеосвіта : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/garmonijnij-rozvitok-ditej-zasobami-muzikoterapii-za-metodikou-stepana-nederici-61521.html. - Назва з екрана.
Зимовець Л. І. Використання музикотерапії як здоров’язбережувальної технології в сучасному дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Л. І. Зимовець // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 3. - С. 85-90. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2014_3_17.pdf.
Малашевська І. А. Теорія і практика навчання музики дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії [Електронний ресурс] : автореф. дис... докт. педагог. наук : 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / І. А. Малашевська ; Нац. педагог. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. - 456 с. - Режим доступу: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.08/dis_Malashevska.pdf.
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / уклад. Н. Квітка. – Київ , 2013. – 82 с. - Режим доступу: https://emuzker.mcfr.ua/732298.
Музична терапія в розвитку дитини [Електронний ресурс] // Освіта. ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/articles/develop/130/. - Назва з екрана.
Сорока О. В. Музикотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами [Електронний ресурс] / О. В. Сорока, Л. Д. Банкул // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: "Педагогіка, соціальна робота". - Вип. 27 - С. 192-195. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1896/1/МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ РОБОТИ З.pdf.

.: Розділ: Музика :: 6.03.2021 17.27.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Ужгород :: Запитання: 45069  
Надія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про роль музичної освіти в суспільстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надія! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43268. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Афанасьєва Е. Сучасна музична освіта в контексті урбаністики [Електронний ресурс] / Е. Афанасьєва // Молодий вчений. — 2020. — № 9(2). — С. 159-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_9(2)__15.
Гнатів З. Музична освіта в Україні: філософсько-праксеологічний підхід як методологічний концепт дослідження [Електронний ресурс] / З. Гнатів // Філософські обрії. — 2017. — Вип. 37. — С. 136-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2017_37_14.
Гринчук І. Музична освіта в Україні: історико-регіональний аспект [Електронний ресурс] / І. Гринчук // Мистецтво та освіта. — 2013. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2013_2_4.
Долгіх Я. Фахова передвища музична освіта у контексті сучасної соціокультурної ситуації [Електронний ресурс] / Я. Долгіх // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 185. — С. 201-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_185_45.
Дорош Т. Музична освіта як важлива складова культурної політики [Електронний ресурс] / Т. Дорош. // Державне будівництво. — 2011. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_48.
Кірєєва Т. Музична освіта сьогодення: від Ярослава Мудрого до Новітнього часу [Електронний ресурс] / Т. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство. — 2011. — № 1. — С. 153-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2011_1_26.
Кузьменко Ю. Музична освіта в Україні: історико-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Кузьменко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 167. — С. 27-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_167_6.
Мартинюк А. Музична освіта як чинник людиномірних сенсів розвитку та соціальної значущості музичного мистецтва [Електронний ресурс] / А. Мартинюк // Versus. — 2013. — № 1. — С. 45-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2013_1_10.
Мірошніченко А. Музична освіта України: категоріальний апарат дослідження [Електронний ресурс] / А. Мірошніченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 150-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__35.
Олійник А. Музична освіта як компонент сучасної культурної політики [Електронний ресурс] / А. Олійник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2017. — № 2. — С. 19-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_2_5.
Падалка Г.Музична освіта: естетичні виміри удосконалення [Електронний ресурс] / Г. Падалка // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_1_9.
Регеша Н. Музична освіта в історичному вимірі [Електронний ресурс] / Н. Регеша // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2013. — Вип. 29. — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2013_29_20.
Ткаченко Т. Музична освіта в історії педагогічної практики [Електронний ресурс] / Т. В. Ткаченко // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2010. — Вип. 24. — С. 185-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2010_24_27.

.: Розділ: Музика :: 28.12.2020 11.57.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леонід із міста: Київ :: Запитання: 44643  
Леонід запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Українська естрадна музика другої половини 20 століття. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Леоніде! Перегляньте наступні джерела:
Бобул І. Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі України кінця ХХ – початку ХХI століття : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 26.00.01 – Теорія та історія культури / І. Бобул. - Київ, 2018. - 23 с.
Бойко О. Українська масова музика: етапи розвитку, національні особливості : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03 ? Музичне мистецтво / О. Бойко. - Київ, 2017. - 215 с.
Мозговий М. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.01 – Теорія та історія культури. - Київ, 2007. - 20 с.
Рябуха Т. Витоки та інтонаційні складові української пісенної естради : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03 – Музичне мистецтво / Т. Рябуха. - Харків, 2017. - 20 с.
Самая Т. Вокальне мистецтво естради як чинник культурного життя України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. мистецтвозн.: 26.00.01 – Теорія та історія культури / Т. Самая. - Київ, 2017. - 199 с.
Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : автореф. дис. … канд. мист.: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. М. Тормахова ; Нац. музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 19 с.
Шевченко О. Українська сучасна популярна музика: витоки та проблематика (1920–1990 рр.) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 26.00.01 – Теорія та історія культури, мистецтвознавство / О. Шевченко. - Київ, 2010. -20 с.
Барановська М. С. Естрадно-вокальна музика в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. С. Барановська // Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. – 2013. – Вип. 28. – С. 5-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf.
Бойчук А. Естрадне мистецтво співу у виклику сьогодення [Електронний ресурс] / А. Бойчук // Актуальні питання гуманітарних наук. Серія: Мистецтвознавство. – 2019 . – Вип. 2. – С. 39-43. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/download/180920/180926.
Мозговий М. Чинники розвитку сучасної української естрадної музики [Електронний ресурс] / М. Мозговий // Наук. записки ]Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка]. – С. 64-69. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/mistectvoznavstvo/Must_09_2.pdf#page=64.
Українська музика другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] // Культурний проект : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://culturalproject.org/lectures/55ad00dd87cb94c0378b4846. – Назва з екрана.
Українське музичне мистецтво в ХХ – ХХІ ст. [Електронний ресурс] // Studfiles : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5470543/page:29/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Музика :: 1.09.2020 09.10.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 44586  
Анна запитує:
Доброго дня! Мені потрібні збірки дитячих пісень. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! Перегляньте наступні джерела:
"Добридень, люба школо!" [Ноти] : [добірка пісень до свята 1 Вересня] // Розкажіть онуку. - 2014. - № 7 (липень). - С. 19-23.
Батьківщина, скільки в цьому слові!. : [добірка пісень] // Позакласний час. - 2012. - № 11-12. - С. 24-26.
Відчиняє школа двері : [добірка пісень] // Позакласний час. - 2012. - № 13-14. - С. 60.
Дзвінкоголоса сторінка : літні розваги : [добірка пісень] // Розкажіть онуку. - 2012. - № 9-10 (травень). - С. 137-139.
Козирєва Т. Осінній вернісаж : [підбірка пісень про осінь для дошкільнят] / М. Козирєва // Дошкільне виховання. - 2013. - № 9. - С. 38.
Кулакова А. Настала зима : пісеньки / А. Кулакова ; мал. Ю. Петренко ; сл. І. Сурикова ; укр. текст З. Мензатюк ; музика М. Дремлюги // Крилаті. - 2018. - № 1 (січень-лютий). - С. 8.
Кулакова А. Ой, хто, хто, Миколая любить! : пісеньки / А. Кулакова ; мал. Ю. Петренко // Крилаті. - 2018. - № 6 (листопад-грудень). - С. 24.
Лисенко В. Осінь-чарівниця : пісеньки / Лисенко, Василь ; мал. Ю. Петренко // Крилаті. - 2018. - № 5 (вересень-жовтень). - 4-а с. обкл.
Мама : пісеньки / сл. Г. Горового, муз. І. Кульчицького ; мал. Н. Нечай // Крилаті. - 2017. - № 3 (травень-червень). - С. 10.
Материнська любов, як весна зігріва : [добірка пісень] // Позакласний час. - 2013. - № 3-4. - С. 27-28.
Мелодії золотої пори : [добірка пісень про осінь] // Позакласний час. - 2012. - № 15-16. - С. 63-64.
Пісенний вернісаж : [добірка пісень з нотами] // Позакласний час. - 2019. - № 12. - С. 43-48.
Пісеньки слова чарівні : [добірка пісень для дитячого садка] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 8 (серпень). - С. 80-87.
Сенченко Г. П. Дощові краплинки [Ноти] : пісенька-гра для малят / Г. П. Сенченко // Розкажіть онуку. - 2013. - № 17-18 (вересень). - С. 142.
Ведмежа готується до сну [Ноти] : зб. дит. пісень / укр. текст С. Сороки ; худож. І. Лебедєва ; авт. проекту, упоряд., муз. ред. С. В. Михайлюк. - Ужгород : Патент, 2012. - 50 с. : ноти, іл.
День народження кота : зб. дит. пісень / укр. текст С. Сороки ; упоряд., муз. ред. С. В. Михайлюк ; худож. І. Л. Лебедєва ; дизайн обкл. Є. Бородавко. - Ужгород : Патент, 2011. - 50 с. : іл., ноти.
Золотий гребінець : зб. дит. пісень / укр. текст С. Сороки ; упоряд., муз. ред. С. В. Михайлюк ; худож. І. Л. Лебедєва ; дизайн обкл. Є. Бородавко. - Ужгород : Патент, 2011. - 51 с. : іл., ноти.
Микитенко В. І. Пташиний дивосвіт : Зб. дит. пісень: На допомогу вихователям та муз. керівникам дит. дошк. закл., учителям почат. кл., біології та музики загальноосвіт. шк. / В. І. Микитенко ; Черніг. обл. ін-т ПКППО. - Чернігів : Ред.-видавн. відділ, 1998. - 35 с. : іл., ноти.
Облещук М. Й. Ой, не плавай, лебедоньку [Ноти] : зб. дит. пісень / М. Й. Облещук. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 47 c. : ноти.
Островерхий І. Л. Журавлик мого дитинства : зб. дит. пісень / І. Л. Островерхий, Т. М. Артем'єва ; обкл. Л. Бейгера. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 126 с. : ноти., портр.
Островерхий І. Л. Заглядає зіронька в криницю [Ноти] : зб. дит. пісень / І. Л. Островерхий ; обкл. Л. Бейгера. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 47 с. : ноти.
Паронова В. І. Музика в нашому садочку [Ноти] : зб. дит. пісень : ст. група / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко ; упоряд. авт. ; обкл. В. Басалиги. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 95 с. : ноти, іл.
Паронова В. І. Музика в нашому садочку [Ноти] : зб. дит. пісень : серед. група / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко; обкл. В. Басалиги. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 79 с. : іл., ноти.
Ранкова пісенька [Ноти] = Утренняя песенка : зб. дит. пісень для викон. проф. співаками. вип. 1. - Київ : Муз. Україна, 1978. - 46 с. : іл., ноти.
Ранкова пісенька [Ноти] = Утренняя песенка : зб. дит. пісень для викон. проф. співаками. Вип. 3. - Київ : Муз. Україна, 1980. - 38 с. : іл., ноти.
Рожавська Ю. Г. Карусель [Ноти] : зб. дит. пісень для викон. проф. співаками / Ю. Г. Рожавська. - Київ : Муз. Україна, 1981. - 42 с. : іл., ноти.
Сірко В. Посміхнися, Україно! [Ноти] : зб. дит. пісень / В. Сірко ; іл. А. Банах ; фотогр. О. Сало. - Львів : Край, 2006. - 63 с. : іл., ноти, портр.
Соловейко [Ноти] = Соловушка : зб. дит. пісень на сл. Г. Бойка / упоряд. І. Рудченко. - Київ : Муз. Україна, 1974. - 34 с. : ноти. - Текст укр. та рос. мовами.
Щасливих стартів! [Ноти] = Счастливых стартов! : зб. дит. пісень, віршів та оповід. / упоряд. Н. В. Петішкіна. - Київ : Музична Україна, 1979. - 107 с. : ноти. - Текст укр. і рос. мовами.

.: Розділ: Музика :: 6.08.2020 16.51.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44480  
Аліна запитує:
Основні тенденції сучасної системи видів та жанрів мистецтва
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Безклубенко С. Д. Музичне мистецтво (початок дивись: Вісник КНУКіМ, Серія «Мистецтвознавство» N3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) // Вісник. — Київ, 2004. — Вип.10. — С. 4–16.
Бєлікова В. В. Історія української музики : навч. посіб. для студ. ф-тів мистец. вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Ф-т мистец., Муз.-пед. від-ня, Каф. музикознавства, інструмент. та хореогр. підготов. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. - 467 с.
Бойчук І. І. Психологія музичного мистецтва: від ідеалу до ідентичності : профес. та особист. аспекти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. І. Бойчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 242 с.
Історія музичного мистецтва і культури // Музичне мистецтво і культура. — Одеса, 2002. — Вип.3. — С. 99–174.
Кущова Е. В. Інноваційні процеси в музичному мистецтві: навч. посіб. / Е. В. Кущова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 124 с.
Марік В. Б. Явища концепту і концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу: автореф. дис... канд. мистецтвознав. / В. Б. Марік; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. - Одеса, 2008. - 16 с.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08mvbpvo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Міхальова Є. Я. Лекторська практика. Історія світової музичної культури : навч. посіб. для студ. музикознав. ф-тів муз. ВНЗ II-IV рівнів акредитації напряму підготов. 6.020204 "Музичне мистецтво" спеціалізаціїї "Музикознавство" / Є. Я. Міхальова ; Луган. держ. ін-т культури і мистец. - Луганськ : ЛДІКМ, 2012. - 133 с.
Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. ст. на пошану д-ра мистецтвознав. Л.Пархоменко. Вип. 1 / ред.: Г. А. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2005. - 190 с.
Музичне мистецтво // Мистецтвознавство України. — Київ, 2001. — Вип. 2. — С. 97–134.
Музичне мистецтво: традиції, досягнення, перспективи. : зб. ст. / Донец. держ. консерваторія ім. С.С.Прокоф’єва; [Редкол.: Т.В.Тукова (голов. ред.) та ін.] — Донецьк, 1998. — 119 с.
Музичне мистецтво ХХІ століття : матер. наук. конф., 2009 р., м. Київ / ред.: В. Д. Сидоренко ; Ін-т пробл. сучас. мистец. Акад. мистец. України. - Київ, 2009. - 224 с. - (Сучас. пробл. худож. освіти в Україні: зб. наук. пр.; Вип. 5).
Музичне мистецтво і культура = Music art and culture / ред.: О. В. Сокол. - Одеса : Друк. дім, 2006. - 431 с. - (Наук. вісн. Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової ; Вип. 6, кн. 2).
Музичне мистецтво і культура: наук. вісн. - Вип. 8, кн. 1 / ред.: О. В. Сокол; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. - Одеса : Друк. дім, 2007. - 290 с.
Олексюк О. М. Вступ до спеціальності. Музичне мистецтво : навч. посіб. / Олексюк О. М., Кондратенко Г. Г., Ляшенко О. Д. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистец. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [2011]. Модуль 2. - 2011. - 131 с.
Опанасюк О. Про універсальні стилі в музичному мистецтві // Мистецтвознавчі записки. — Київ, 2006. — Вип.10. — С. 27–35.
Поляковська С. П. Феномен стиля епохи у музичному мистецтві ХХ століття // Музичне мистецтво. — Донецьк, 2004. — Вип.4. — С. 107–116.
Редя В. Я. Міжкультурний діалог у музичному мистецтві перехідних періодів як «художній прогноз» // Діалог культур: дослідження, практики, виклики : матер. наук.-теорет. конф. — Київ, 2011. — С. 101–103.
Сучасне музичне мистецтво : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; [упоряд.: Г. Ф. Пономарьова, В. М. Бескорса, О. О. Цуранова]. - Харків : Захарченко С. М. [вид.], 2012. - 247 с.
Українська музична енциклопедія. Т. 1.: [А - Д] / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2006. - 680 с.
Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. Ф. Черкасов - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2014. - 472 с. - Режим доступу: https://bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_197604469.pdf.

.: Розділ: Музика :: 2.07.2020 12.22.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.286054 seconds