Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44480  
Аліна запитує:
Основні тенденції сучасної системи видів та жанрів мистецтва
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Безклубенко С. Д. Музичне мистецтво (початок дивись: Вісник КНУКіМ, Серія «Мистецтвознавство» N3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) // Вісник. — Київ, 2004. — Вип.10. — С. 4–16.
Бєлікова В. В. Історія української музики : навч. посіб. для студ. ф-тів мистец. вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Ф-т мистец., Муз.-пед. від-ня, Каф. музикознавства, інструмент. та хореогр. підготов. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. - 467 с.
Бойчук І. І. Психологія музичного мистецтва: від ідеалу до ідентичності : профес. та особист. аспекти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. І. Бойчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 242 с.
Історія музичного мистецтва і культури // Музичне мистецтво і культура. — Одеса, 2002. — Вип.3. — С. 99–174.
Кущова Е. В. Інноваційні процеси в музичному мистецтві: навч. посіб. / Е. В. Кущова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 124 с.
Марік В. Б. Явища концепту і концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу: автореф. дис... канд. мистецтвознав. / В. Б. Марік; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. - Одеса, 2008. - 16 с.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08mvbpvo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Міхальова Є. Я. Лекторська практика. Історія світової музичної культури : навч. посіб. для студ. музикознав. ф-тів муз. ВНЗ II-IV рівнів акредитації напряму підготов. 6.020204 "Музичне мистецтво" спеціалізаціїї "Музикознавство" / Є. Я. Міхальова ; Луган. держ. ін-т культури і мистец. - Луганськ : ЛДІКМ, 2012. - 133 с.
Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. ст. на пошану д-ра мистецтвознав. Л.Пархоменко. Вип. 1 / ред.: Г. А. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2005. - 190 с.
Музичне мистецтво // Мистецтвознавство України. — Київ, 2001. — Вип. 2. — С. 97–134.
Музичне мистецтво: традиції, досягнення, перспективи. : зб. ст. / Донец. держ. консерваторія ім. С.С.Прокоф’єва; [Редкол.: Т.В.Тукова (голов. ред.) та ін.] — Донецьк, 1998. — 119 с.
Музичне мистецтво ХХІ століття : матер. наук. конф., 2009 р., м. Київ / ред.: В. Д. Сидоренко ; Ін-т пробл. сучас. мистец. Акад. мистец. України. - Київ, 2009. - 224 с. - (Сучас. пробл. худож. освіти в Україні: зб. наук. пр.; Вип. 5).
Музичне мистецтво і культура = Music art and culture / ред.: О. В. Сокол. - Одеса : Друк. дім, 2006. - 431 с. - (Наук. вісн. Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової ; Вип. 6, кн. 2).
Музичне мистецтво і культура: наук. вісн. - Вип. 8, кн. 1 / ред.: О. В. Сокол; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. - Одеса : Друк. дім, 2007. - 290 с.
Олексюк О. М. Вступ до спеціальності. Музичне мистецтво : навч. посіб. / Олексюк О. М., Кондратенко Г. Г., Ляшенко О. Д. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистец. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [2011]. Модуль 2. - 2011. - 131 с.
Опанасюк О. Про універсальні стилі в музичному мистецтві // Мистецтвознавчі записки. — Київ, 2006. — Вип.10. — С. 27–35.
Поляковська С. П. Феномен стиля епохи у музичному мистецтві ХХ століття // Музичне мистецтво. — Донецьк, 2004. — Вип.4. — С. 107–116.
Редя В. Я. Міжкультурний діалог у музичному мистецтві перехідних періодів як «художній прогноз» // Діалог культур: дослідження, практики, виклики : матер. наук.-теорет. конф. — Київ, 2011. — С. 101–103.
Сучасне музичне мистецтво : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; [упоряд.: Г. Ф. Пономарьова, В. М. Бескорса, О. О. Цуранова]. - Харків : Захарченко С. М. [вид.], 2012. - 247 с.
Українська музична енциклопедія. Т. 1.: [А - Д] / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2006. - 680 с.
Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. Ф. Черкасов - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2014. - 472 с. - Режим доступу: https://bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_197604469.pdf.

.: Розділ: Музика :: 2.07.2020 12.22.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44279  
Олена запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про українські народні інструменти. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довілка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43528.

.: Розділ: Музика :: 23.05.2020 07.09.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 44268  
Антон запитує:
Допоможіть з літературою стосовно музичного виховання дошкільників в Іспанії. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Ми відповідали на даний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Запит за номером - Номер 42040.

.: Розділ: Музика :: 20.05.2020 18.05.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 44250  
Ліна запитує:
Доброго дня. Будь ласка, допоможуть знайти літературу про М. Вербицького, українського музичного діяча. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Загайкевич М. П. М. М. Вербицький: нарис про життя і творчість / М. П. Загайкевич. – Київ : Держвидав образ. мист. і муз. літ. УРСР, 1961. – 49 с.
Вербицький Михайло Михайлович (4.03.1815 – 7.12.1870 р.р.) [Електронний ресурс] // Коломийський академ. обл. драмат. театр імені І. Озаркевича : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://teatr.kolomyya.org/legendy/verbyckyy/. – Назва з екрану.
Вербицький Михайло Михайлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України / Інститут історії України НАН України : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Verbytskyj_M. - Назва з екрану.
Вербицький Михайло Михайлович : біографія [Електронний ресурс] // Клуб композиторів : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://ukrmusic.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=54&type=biogr. – Назва з екрану.
Невідомі сторінки з життя автора українського гімну [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/26881139.html. – Назва з екрану.
«Славетна постать музичної України» [Електронний ресурс] : до 200-річчя від дня народження українського композитора, автора національного гімну М. М. Вербицького : музично-пізнавал. екскурс для дітей старшого віку : слайд-шоу / уклад. Л. Ільченко // НБУ для дітей: [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6872.

.: Розділ: Музика :: 19.05.2020 11.57.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Бориспіль :: Запитання: 44216  
Вероніка запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про Р. Глієра. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43782. Також радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Зуєв С. Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості [Електронний ресурс] / С. Зуєв // Українське музикознавство. — 2015. — Вип. 41. — С. 330-343. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuz_2015_41_23.
Калениченко А. Шевченкіана Рейнгольда Глієра у першому наближенні [Електронний ресурс] / А. Калениченко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2014. — № 1. — С. 71-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2014_1_10.
Касьянова О. "Червоний мак" Рейнгольда Глієра у видозмінах жанру балетної драми [Електронний ресурс] / О. Касьянова // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2015. — № 3. — С. 83-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2015_3_12.
Копиця М. Діяльність Рейнгольда Глієра в Києві: джерелознавчий погляд [Електронний ресурс] / М. Копиця // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2014. — Вип. 112. — С. 9-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnmau_2014_112_4.
Копиця М. Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика: автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / М. Копиця ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — Київ, 2009. — 39 с.
Лятошинський Б. Епістолярна спадщина : [листування] / Б. Лятошинський, Р. Глієр ; упоряд. М. Копиця ; [ред. О. Голинська]. — Київ : Муз. Україна, 2016. — 767 с.
Марценківська О. Фортепіанна творчість Р. М. Глієра та Б. М. Лятошинського в контексті семантичного аналізу [Електронний ресурс] / О. Марценківська // Київське музикознавство. — 2016. — Вип. 52. — С. 116-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2016_52_8.
Таміліна І. Рейгольд Моріцевич Глієр – композитор і диригент у концертному житті Києва (1913 - 1920) [Електронний ресурс] / І. Таміліна // Київське музикознавство. — 2016. — Вип. 52. — С. 5-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2016_52_4.

.: Розділ: Музика :: 15.05.2020 15.03.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243233 seconds