Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 42040  
Соломія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про музичну систему Іспанії та музичне виховання дошкільників в Іспанії.
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломіє! Перегляньте наступні джерела:
Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : монографія / Л. М. Масол. — Київ : Промінь, 2006. — 432 с.
Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посібник / О. М. Олексюк. — Київ : КНУКіМ, 2006. — 188 с.
Ростовський О. Я. Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки: навч. посіб. / О. Я. Ростовський. — Ніжин : вид-во НДПУ ім. Гоголя, 2003. — 193 с.
Уланова С. Нариси з історії європейської музичної освіти і виховання : від античності до початку XIX століття / С. Уланова. — Київ : Знання України, 2002. — 326 с.
Барило С. Б. Головні аспекти музичного виховання учнів в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / С. Б. Барило ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника». — Режим доступу: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/331-golovni-aspekti-muzichnogo-vikhovannya-uchniv-v-zarubizhnikh-krajinakh.
Бермес І. До питання про історію музичного виховання дітей у сім’ї (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / І. Бермес // Молодь і ринок. — 2015. — № 8. — С. 19-24. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2015_8_6.pdf.
Зарубіжні системи музичного виховання дошкільнят і молодших школярів [Електронний ресурс] / ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського». — Режим доступу: http://www.vvpc.com.ua/node/476.
Образование и наука в Испании [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ispaniya.net/ nayka-i-obrazovanie-vispanii/obrazovanie-i-naykav-ispanii.html.
Юрченко М. Особливості функціонування сучасної шкільної освіти в Іспанії [Електронний ресурс] / М. Юрченко // Порівняльно-педагогічні студії. — 2011. — Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532/article/download/18636/16380.

.: Розділ: Музика :: 22.05.2018 19.20.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41935  
Марія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про музичне виховання дошкільників у Великобританії, або інших розвинених країнах світу!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Дошкільна освіта Великої Британії, Австралії, Італії - https://studfiles.net/preview/5263498/page:35/
2. Дошкільне виховання за кордоном - http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/8569/Лекція 3.pdf
3. Антонова О. Є. Досвід виховання і навчання обдарованої особистості у західній педагогіці - http://eprints.zu.edu.ua/14335/1/Антонова, стаття, Вінниця.pdf
4. Дмитруха А. В. Філософія музичного виховання у дошкільному навчальному закладі - http://journals.uran.ua/index.php/2312-1947/article/viewFile/29177/25951
5. Зарубіжний досвід професійної підготовки: Аналітичні матеріали - http://lib.iitta.gov.ua/708029/1/Аналітичні_матеріали_2017_ост.вариант (1).PDF
6. Сиротич Н. Порівняльний аналіз підходів до мистецького виховання дітей дошкільного віку в Україні та Франції - http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/visnyk/26/25_syrotych.pdf
7. Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: збірник наукових праць - http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/rozvitok-pedagogichnoyi-ta-muzichno-horeografichnoyi-i-obrazotvorchoyi-obdarovanosti-osobistosti.pdf
8. Кучер Ю. А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії - https://nenc.gov.ua/doc/autoref/kucher.pdf
9. Букач М. М. Дошкільне музичне виховання - http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2002/24-11-2.pdf
10. Барило С. Б. Конспекти лекцій з методики музичного виховання дошкільників - http://194.44.152.155/elib/local/389.pdf
11. Воробель М. Сучасні підходи до організації дошкільного виховання у Німеччині - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_8_36.pdf
12. Гац Г., Добринюк Л. Музичне виховання як невід’ємний чинник гармонійного розвитку дітей - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13285/1/Гац, Добринюк-21-26.pdf
13. Корчинська Н. Ранній музичний розвиток дітей. Досвід Японії - http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2011_35/291_295.pdf
14. Солдатенко О. І. Концепції музичного виховання і навчання, які застосовуються в Японії для розвитку музичних здібностей учнів - http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3083

.: Розділ: Музика :: 18.04.2018 17.40.16 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Васильків :: Запитання: 41920  
Анастасія запитує:
Фортепіанна творчість українських композиторів (19-20 ст.)
Наша відповідь:
Доброго вечора, Анастасіє! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Виконавсько-методичні засади фортепіанної школи Вілема Курца як джерело розвитку львівської піаністики: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Л.І. Садова; Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2007. — 20 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07slirlp.zip.
Глушкова С. Фортепіанні твори сучасних українських композиторів в інструментальній підготовці вчителя музичного мистецтва / С. Глушкова, Г. Пужай // Естетика і етика педагогічної дії. – 2015. – Вип. 10. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4691/1/Gluschkova.pdf.
Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівських композиторів XX століття: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / C. О. Салдан; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ, 2006. — 17 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ssokss.zip.
Мініатюра як феномен музичної культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця XIX - XX століть): Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Н.О. Рябуха; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04rnokks.zip.
Особливості втілення принципу програмності в українській фортепіанній музиці: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / О. В. Фрайт; НАН України. Ін-т мистецтвознав, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2000. — 18 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00fovufm.zip.
Поемність в українській фортепіанній музиці першої половини ХХ ст. як принцип художнього мислення: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Н.В. Пастеляк; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009. — 16 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09pnvphm.zip.
Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець XIX - перша третина ХХ ст.): Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Л.М. Свірідовська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2007. — 18 с. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07slmkpt.zip.
Фортепіанна творчість С.Борткевича в світлі класико-романтичної традиції: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Чередниченко; Харк. держ. ун-т мистец. ім. І.П.Котляревського. — Харків, 2008. — 18 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08covkrt.zip.
Фортепіанні цикли для дітей у творчості українських композиторів: образно-художній аспект: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 [Електронний ресурс] / О. Є. Тимощук; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2011.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11TOEOHA.zip.
Гуральник Н. П. Спадкоємність педагогічних принципів видатних діячів української фортепіанної школи (В. Пухальський, М. Тутковський) // Науковий часопис. — Київ, 2009. — Вип. 7 (12). — С. 227–234.
Ілечко М. П. Проблеми інтертекстуальності у вивченні фортепіанної спадщини українських композиторів // Науковий вісник. — Миколаїв, 2008. — Вип. 23, т. 2: Педагогічні науки. — С. 241–251.
Йовенко З. Фортепіанна творчість українських радянських композиторів (20-ті роки) / З. Йовенко // Українське музикознавство. – Київ : Музична Україна, 1968. – Вип. 3. – С. 199–210.
Кальмучин-Дранчук Т. Фортепіанна творчість Нестора Нижанківського в контексті професійного розвитку музичного мистецтва Галичини першої половини XX ст. // Наукові записки. — Тернопіль; Київ, 2004. — N1 (12). — С.23–30.
Лігус, Ольга Марківна. Українська фортепіанна лірична мініатюра епохи романтизму (на прикладі еволюції жанру ноктюрну у творчості О. Лизогуба, М. Лисенка та В. Косенка // Мистецтвознавчі записки. — К., 2008. — Вип. 14. — С. 74–83.
Мартинюк О. В. Традиції публіцистичності творчості представників угорської фортепіанної школи XIX століття в національному історично культурному контексті // Сучасні проблеми методичного аспекту освіти та мистецтвознавства. — Київ, 2002. — С.211–220.
Олійник, О.Перший український радянський фортепіанний педагогічний репертуар / О. Олійник // Українське музикознавство. – Київ : Музична Україна, 1968. – Вип. 3. – С. 211.
Пастеляк Н. Трансформація поемності у фортепіанній творчості Бориса Лятошинського // Наукові записки. — Тернопіль ; Київ, 2004. — N1 (12). — С. 30–37.
Ревенко Н. В. Про процеси оновлення образу фортепіано в українській музичній культурі XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — Київ, 2006. — Вип.17. — С. 237–243.
Українська фортепіанна музика першої половини ХХ століття [Ноти] : навч. посіб. / [упоряди. О. П. Рудницька, Т. М. Завадська, О. С. Козачук] ; М-во освіти і науки України, Нац. педагог. Ун-т імені М. П, Драгоманова. – Київ : [НПУ імені М. П. Драгоманова], 2000. – 144, [2] с. – (Забуті імена).
Феруз І. Історичні реалії становлення національних фортепіанних шкіл в Україні // Теоретичні та практичні питання культурології. — Мелітополь, 2007. — Вип.23, ч.2. — С.23–29.
Школьнікова І. М. Деякі стильові та жанрові особливості становлення української фортепіанної музики // Культура України: Історія і сучасність. — Харків, 1994. — С. 52–53.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2010_16_1/bedakova.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_4/41.pdf.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mmik/2011_13/Chern.htm.

.: Розділ: Музика :: 16.04.2018 17.21.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 41541  
Наталя запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про життя і творчість Івана Іовича Кучугури-Кучеренка. Дякую.
Наша відповідь:
Наталю, добридень! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Жеплинський Б. М. Українські кобзарі, бандуристи, лірники : енциклопед. довід / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. - С. 133.

Кирдан Б. Народні співці-музиканти на Україні / Борис Кирдан, Андрій Омельченко ; худож. О. Д. Стеценко. - Київ : Музична Україна, 1980. - 183.

Кобзар І. Кучугура-Кучеренко : феномен життя і творчрсті [Текст]. - Харків : [б. в.], 2008.

Кучугур-Кучеренко Іван Йович // Енциклопедія Сучасної України. Т. 16 : Куз - Лев / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; голов. редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. - С. 329. Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=52486

Лавров Ф. Кобзарі. Нариси з історії кобзарства України : монографія / Федір Лавров. - Київ, Мистецтво. 1980. - 254 с., іл.

Мішалов В. Ю. Харківська бандура. Культурологічно-мистецькі аспекти ґенези і розвитку виконавства на українському народному інструменті / В. Ю. Мішалов. - Харків, Торонто, 2013 - 368 с.

Харківський кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко (1878-1937) : ювіл. зб. до 130-річчя від дня народж. / Упр. культури і туризму Харк. обл. держ. адмін. та ін. - Харків : Золоті сторінки, 2008. - 100 с. : іл.

Черемський К. П. Повернення традиції / К. П. Черемський. - Харків: Центр Леся Курбаса. - 1999. - 288 с.

Черемський К. П. Шлях звичаю / К. П. Черемський. - Харків: Глас, 2002. - 444 с.

Іван Кучугура-Кучеренко був першим народним артистом з-поміж бандуристів // http://visnik-press.com.ua/archives/17330

Кобзар Іван Кучугура-Кучеренко // http://khotkevych.info/fond/2013/04/12/kobzar-ivan-kuchuhura-kucherenko/
Кучугура-Кучеренко Іван Іович // https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/Кучугура-Кучеренко_Іван_Іович

.: Розділ: Музика :: 12.01.2018 13.14.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41497  
Наталія запитує:
Здрастуйте, шановні працівники бібліотеки! Скажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах дана платівка і чи можна її оцифрувати. Виниловый сольный диск: ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма "Мелодия" 1970 год. 33об. (моно) Код: 33Д 00028529-30 1 – Годы (И. Шамо — Л. Смирнов); 2 – Здравствуй, город мой родной (И. Шамо — А. Вратарев); 3 – Только теперь (Ю. Гуляев — М. Лисянский) З повагою, Наталія
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
На жаль, у фонді Національної бібліотеки України для дітей потрібні Вам пісні в будь-якому музичному форматі не представлені. Спробуйте звернутися до віртуальної довідки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/550.

.: Розділ: Музика :: 21.12.2017 19.49.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.81361 seconds