Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 38796  
Андрій запитує:
Доброго дня допоможіть знайти інформацію по темі: "Форми соціального діалогу та їх характеристика". Дуже дякую за допомогу
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 12.04.2016 13.19.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Харків :: Запитання: 38702  
Настя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою за темою"Роботодавці як суб’єкт соціальної відповідальності у системі соціального партнерства". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин
http://radnuk.info/pidrychnuku/tryd-pravo/646-pulupenko/19644-3-4-robotodavci-yak-sub-yekti-trudovix-pravovidnosin.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17
http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/download/437/454
http://studme.com.ua/138410286330/ekonomika/sotsialno-trudovye_otnosheniya_osobennosti_regulirovaniya_usloviyah_ekonomicheskogo_krizisa.htm
Розвиток соціального партнерства в Україні
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuec_2014_2_49.pdf
Формування механізму соціального партнерства
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/3/03.pdf
Соціальне партнерство як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2013_28/zb28_34.pdf
http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf
Правовий статус об'єднань роботодавців як суб'єктів соціального партнерства
http://mego.info/матеріал/33-правовий-статус-обєднань-роботодавців-як-субєктів-соціального-партнерства?page=3

.: Розділ: Соціологія :: 30.03.2016 07.41.13 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 38698  
Андрій запитує:
Доброго дня, допоможіть , будь ласка, знайти інформації по темі "Безробіття як ризико - утворюючий чинник в системі соціальної відповідальності держави". Дуже дякую за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агарков О. А. Безробіття як соціальна проблема та об’єкт соціальної роботи: регіональний аспект [Електронний ресурс] / О. А. Агарков // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 59-60. - С. 77-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_59-60_11.
Безусий В. В. До вивчення закордонного досвіду в сфері забезпечення зайнятості населення [Електронний ресурс] / В. В. Безусий // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Білан Ю. В. Державна політика у сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] / Ю. В. Білан, П. Г. Байдецький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_1_10.
Бріль М. С. Проблеми реформування ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Бріль, Т. Є. Калашник // Інноваційна економіка. - 2013. - № 2. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_2_41.
Галицький В. М. Інститут зайнятості в умовах трансформації соціальної політики в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / В. М. Галицький ; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2008. - 16 с. . – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08gvmspu.zip.
Геєць В. М. Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України : наук. доп. / В. М. Геєць, А. А. Гриценко, О. М. Бородіна, В. В. Близнюк, О. М. Балакірєва; ред.: В. М. Геєць, А. А. Грищенко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ, 2013. - 247 c.
Денисюк М. Щодо питання про законодавче поняття безробіття [Електронний ресурс] / М. Денисюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2014. - Вип. 59. - С. 250-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_59_37.
Зайцев Ю. К. Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості [Електронний ресурс] / Ю. К. Зайцев, Я. В. Ільніцький // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2013. - № 1. - С. 72-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_1_12.
Іванченко А. В. Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Іванченко // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_16.
Коваленко С. О. Державна політика України у сфері соціального захисту безробітних: поняття та загальна характеристика [Електронний ресурс] / С. О. Коваленко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2011. - Т. 165, Вип. 153. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2011_165_153_8.
Коваленко С. Розвиток державної політики України у сфері соціального захисту безробітних: можливості впровадження зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / С. Коваленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 1. - С. 231-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_31.
Літинська В. А. Державне регулювання зайнятості населення в Україні / В. А. Літинська // Екон. вісн. Донбасу. - 2013. - № 3. - С. 260-263.
Логвинчук К. В. Безробіття в Україні та напрями його подолання [Електронний ресурс] / К. В. Логвинчук // Управління розвитком. - 2014. - № 8. - С. 50-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_8_22.
Маршавін Ю. М. Ринок праці України і державна служба зайнятості в умовах динамічних змін: матеріали досліджень / Ю. М. Маршавін. - КИЇВ : Альтерпрес, 2011. - 483 c.
Машика Ю. В. Зайнятість та безробіття в постіндустріальній економіці [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.3. - С. 278-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.
Машика Ю. В. Стан та проблеми безробіття в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика, О. І. Бобруйко // Економічний простір. - 2013. - № 74. - С. 122-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_15.
Мельник О. Г. Маркетингові дослідження ринку праці України / О. Г. Мельник, Н. І. Горбаль, А. В. Гривнак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2014. - № 789. - С. 92-99.
Могильний О. М. Інституціональні ознаки сільського безробіття в контексті невідкладних завдань державної політики зайнятості [Електронний ресурс] / О. М. Могильний // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 3. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_3_3.
Москаленко О. В. До питання про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / О. В. Москаленко // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 63. - С. 356-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_53.
Нікулін В. В. Дослідження основних проблем безробіття в Україні та можливих шляхів їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Нікулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 5(1). - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_5(1)__14.
Пастухова А. А. Фактори, що впливають на безробіття в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Пастухова // Управління розвитком. - 2013. - № 16. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_16.
Рожко В. І. Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни [Електронний ресурс] / В. І. Рожко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 20. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_20_13.
Собченко В. В. Наукові засади реформування управління соціальним захистом населення в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. В. Собченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 1. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_1_9.
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / ред.: М. П. Лукашевич, М. В. Туленков ; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 351 c.
Стадник А. Г. Безробіття як соціальна проблема [Електронний ресурс] / А. Г. Стадник // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 58. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_58_25.
Чепурко Г. І. Зайнятість населення України: зміни і тенденції : монографія / Г. І. Чепурко; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2007. - 411 c.
Шабанов Р. І. Концептуальні засади соціального захисту від безробіття : монографія / Р. І. Бабанов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 359 c.
Янченко Н. В. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Янченко, Л. В. Юрченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 47. - С. 168-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_47_36.

.: Розділ: Соціологія :: 29.03.2016 19.52.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Херсон :: Запитання: 38687  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою за темою" Особливості соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними матеріалами:– http://ippobuk.cv.ua/images/20121031135609_соц-пед_робота_з_дітьми_трудових_мігрантів.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16830/1/39-Pesotska-312-319.pdf
http://psichology.com.ua/psixosocialna-dopomoga-dityam-trudovix-migrantiv-kriza-znachushhix-vidnosin-yuliya-grishhuk/
http://www.niss.gov.ua/articles/825/
http://vuzlib.com.ua/articles/book/38688-Soсіalna_robota_z_dіtmi_tru/1.html
http://mydisser.com/ua/catalog/view/238/824/9806.html
http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Psihologia/45133.doc.htm
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/psy/01nov2013/09.pdf
http://prilmmc.at.ua/rekomendaciji_po_ditjakh_trudovikh_migrantiv.doc
http://social-science.com.ua/article/501
http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/6007/1/СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/140/14045/Profilaktika.doc
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/268/1/ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ,.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/7230/1/Соц¦альн¦_та_психолог¦чн¦_особливост¦_д¦тей_2.pdf
– Гриценко В. В. Социально-психологическая адаптация подростков в условиях трудовой миграции их родителей / В. В. Гриценко, Н. В. Молчанова // Вопр. психологии. - 2010. - № 4. - С. 45-54.
– Дєдов О. А. До проблеми супроводу дітей трудових мігрантів / О. А. Дєдов // Шкіл. психологу. Усе для роботи. - 2011. - № 1. - С. 17-23.
– Перерва І. В. Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів / Ірина Володимирівна Перерва // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 1. - С. 158-165.
– Ковальчук Л. Діти трудових мігрантів / Л. Ковальчук // Соціальний педагог. - 2008. - № Берез. (№ 3). - С. 56-59.
– Самарська М. Депресивні стани дітей трудових мігрантів / М. Самарська // Директор школи. Україна. - 2011. - № 4. - С. 28-43.
– Гевчук Н. С. Модель діяльності психологічної служби загальноосвітнього навчального закладу по роботі з дітьми трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 12. - С. 51-59.
– Зцілюючи рани : психолого-педагогічний супровід дітей трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. : [у 2 ч.] / Коміс. УГКЦ у справах освіти та виховання, Коміс. УГКЦ у справах мігрантів, МІграц. служба Карітасу України, Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [заг. ред. Світлана Стельмах ; підготов. до друку : Галина Василиця, с. Христофора М. Буштин СНДМ ; літ. ред. Оксана Туркевич]. - Львів : Свічадо, 2014. - 450 с.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України, Міжнар. жін. правозахис. центр "Ла Страда - Україна" ; за заг. ред. : К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка ; [авт. кол. : В. Л. Андрєєнкова, Т. Г. Веретено, Т. О. Дорошок та ін.]. - Харків : Чальцев, 2008. - 377 с.
– Таранова А. О. Діти трудових мігрантів: пошук механізмів соціальної адаптації / А. О. Таранова //Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012 = International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management. - Вип. 11. - С. 143-152.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: В. Л. Андрєєнкова, Т. О. Дорошок, М. В. Євсюкова та ін. ; за заг. ред.: К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка] ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи АПН України, Міжнар. жіноч. правозахис. центр "Ла Страда-Україна". - Київ : [Б. в.], 2007. - 234 с.
– Гевчук Н. С. Соціально-психологічні проблеми виховання дітей трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. Сер. соціально-педагогічна, Вип. 11. - С. 18-24.
– Фещенко Н. Діти трудових мігрантів. Особливості психічного розвитку / Н. Фещенко // Психолог. Шкільний світ. - 2014. - N 24. - С. 33-35.
– Ковальчук Л. Г. Основні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових мігрантів / Л. Г. Ковальчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11, Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова : НПУ, 2007. - Вип. 5 (Ч. 1). - С. 260-264.
– Столяренко О. В. Соціально-психологічні технології роботи із сім'ями трудових мігрантів у середньому загальноосвітньому закладі / О. В. Столяренко, В. В. Щорс // Психологічна газета. - 2010. - № 22. - С. 18-25.
– Пігіда В. М. Соціально-педагогічна підтримка осіб,які тимчасово замінюють батьків дітям трудових мігрантів / В. М. Пігіда // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2013. - № 3/4. - С. 58-66.
– Скалецький М. Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні / М. Скалецький, О. Оробчук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2013. - № 750 : Філософські науки. - С. 98-103.
– Ковязіна К.О. Соціальний захист дітей трудових мігрантів:концептуальні основи та державна політика / Кароліна Олександрівна Ковязіна // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 4. - С. 50-56.

.: Розділ: Соціологія :: 28.03.2016 19.12.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Ірпінь :: Запитання: 38572  
Аліна запитує:
Волонтерство як феномен громадянського суспільства і чинник формування соціальної відповідальності соціуму
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно, радимо подивитись відповідь на пит. № 33303, 35934, а також скористатися наступними джерелами:

Волонтерство як добра воля нації // Голос України. - 2013. - 24 лип. - С. 8.
Герус О. Рік волонтерства в Україні, або святкувати нічого / Олена Герус // Громадянське суспільство. - 2011. - № 2. - С. 22-24
Плугіна Є. Чи стане волонтерство ще одним шансом поліпшити країну? / Євгенія Плугіна // Голос України. - 2011. - 30 лип. - С. 8
Буй С . "Волонтерство - це стан душі і поклик серця" : "Міс Україна-2013", активна учасниця Революції Гідності, волонтерка А. Заячківська - про те, як зберегти баланс між професійним і духовним / С. Буй // Маршрут № 1 (спеціалізован. додат. до газети "День"). - 2015. - № 3. - С. 20-21.
Жадько О. Волонтерство - шлях до громадянського суспільства / Олена Жадько // Директор школи (Шкільний світ). - 2006.- № 8. - С. 18-20.
Лях Т. Л. Методика організації волонтерських груп : навч. посіб. / Т. Л. Лях. - Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. - 160 с.
Серцем покликані до милосердя: волонтерський рух в Україні та світі : інформаційні матеріали для написання рефератів / уклад. В. І. Матяш. - Полтава, 2014. - 36 с. - (Бібліотечка рефератів). [Електронний ресурс] // http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=257:2014-09-19-13-02-56&catid=214&Itemid=28&lang=uk
Серцем покликані до милосердя : до Міжнародного дня волонтерів
// Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2012. - № 4, 2012. - С. 75-81. - Бібліогр.: с. 80-81.
Волонтером может быть каждый [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.volunteers.com.ua/o-nas/prezident.html
Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики [Електронний ресурс] // http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/volonter-697e4.pdf
Волонтерський рух як соціокультурний феномен [Електронний ресурс] // http://ukrbukva.net/print:page,1,62455-Volontierskoe-dvizhenie-kak-sociokul-turnyiy-fenomen.html
Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні [Електронний ресурс] // http://otherreferats.allbest.ru/history/00039216_0.html
Кто такой волонтер? [Електронний ресурс] // http://volunteers.com.ua/ktotakoi-volonter.html.
Лях Т. Л. Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні [Електронний ресурс] // http://www.volunteer.kiev.ua/pages/287-problemi_normativno-pravovogo_zabezpechennya_volontersko_dyalnost_v_ukran
Сидоренко С. В. Волонтерство як новий суб'єкт глобального громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій / С. В. Сидоренко [Електронний ресурс] //
http://search.ukr.net/?go=http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2137/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%BC.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE..doc.
Сидоренко К. О. Перспективи розвитку регулювання волонтерської діяльності в Україні [Електронний ресурс]
// http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_4_32.pdf
http://spektor.ua/uk/article/pravove-osnov-volonterskoy-deyatelynosti-v-ukraine/
Холєва Є. С. Волонтерство як прояв громадянської діяльності [Електронний ресурс] / Є. С. Холєва, І. А. Трубіцина // https://keui.files.wordpress.com/2015/04/43_holeva_trubicina.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 14.03.2016 11.50.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270294 seconds