Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44605
   


Автор вопроса: Аліна из города: Ірпінь :: Вопрос: 38572  
Аліна спрашивает:
Волонтерство як феномен громадянського суспільства і чинник формування соціальної відповідальності соціуму
Наш ответ:
Доброго дня, Аліно, радимо подивитись відповідь на пит. № 33303, 35934, а також скористатися наступними джерелами:

Волонтерство як добра воля нації // Голос України. - 2013. - 24 лип. - С. 8.
Герус О. Рік волонтерства в Україні, або святкувати нічого / Олена Герус // Громадянське суспільство. - 2011. - № 2. - С. 22-24
Плугіна Є. Чи стане волонтерство ще одним шансом поліпшити країну? / Євгенія Плугіна // Голос України. - 2011. - 30 лип. - С. 8
Буй С . "Волонтерство - це стан душі і поклик серця" : "Міс Україна-2013", активна учасниця Революції Гідності, волонтерка А. Заячківська - про те, як зберегти баланс між професійним і духовним / С. Буй // Маршрут № 1 (спеціалізован. додат. до газети "День"). - 2015. - № 3. - С. 20-21.
Жадько О. Волонтерство - шлях до громадянського суспільства / Олена Жадько // Директор школи (Шкільний світ). - 2006.- № 8. - С. 18-20.
Лях Т. Л. Методика організації волонтерських груп : навч. посіб. / Т. Л. Лях. - Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. - 160 с.
Серцем покликані до милосердя: волонтерський рух в Україні та світі : інформаційні матеріали для написання рефератів / уклад. В. І. Матяш. - Полтава, 2014. - 36 с. - (Бібліотечка рефератів). [Електронний ресурс] // http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=257:2014-09-19-13-02-56&catid=214&Itemid=28&lang=uk
Серцем покликані до милосердя : до Міжнародного дня волонтерів
// Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2012. - № 4, 2012. - С. 75-81. - Бібліогр.: с. 80-81.
Волонтером может быть каждый [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.volunteers.com.ua/o-nas/prezident.html
Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики [Електронний ресурс] // http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/volonter-697e4.pdf
Волонтерський рух як соціокультурний феномен [Електронний ресурс] // http://ukrbukva.net/print:page,1,62455-Volontierskoe-dvizhenie-kak-sociokul-turnyiy-fenomen.html
Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні [Електронний ресурс] // http://otherreferats.allbest.ru/history/00039216_0.html
Кто такой волонтер? [Електронний ресурс] // http://volunteers.com.ua/ktotakoi-volonter.html.
Лях Т. Л. Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні [Електронний ресурс] // http://www.volunteer.kiev.ua/pages/287-problemi_normativno-pravovogo_zabezpechennya_volontersko_dyalnost_v_ukran
Сидоренко С. В. Волонтерство як новий суб'єкт глобального громадянського суспільства в контексті сучасних соціополітичних трансформацій / С. В. Сидоренко [Електронний ресурс] //
http://search.ukr.net/?go=http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2137/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%BC.%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE..doc.
Сидоренко К. О. Перспективи розвитку регулювання волонтерської діяльності в Україні [Електронний ресурс]
// http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_4_32.pdf
http://spektor.ua/uk/article/pravove-osnov-volonterskoy-deyatelynosti-v-ukraine/
Холєва Є. С. Волонтерство як прояв громадянської діяльності [Електронний ресурс] / Є. С. Холєва, І. А. Трубіцина // https://keui.files.wordpress.com/2015/04/43_holeva_trubicina.pdf

.: Раздел: Социология :: 14.03.2016 11.50.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Андрій из города: Київ :: Вопрос: 38567  
Андрій спрашивает:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темою "Соціальна відповідальність громадян як адресатів державної політики перед державою: основні проблеми та перспективи їх вирішення". Дякую за увагу
Наш ответ:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексеєнко Л. М. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : [у 2 т.]. Т. 2 / Л. М. Алексеєнко, Н. М. Андрєєва, О. М. Ащеулова, А. В. Бардась, Ю. М. Барський ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. - Дніпропетровськ, 2014. - 408 c.
Балабан Р. В. Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність : [монографія] / Р. В. Балабан, Т. А. Бевз, С. В. Білошицький, В. В. Близнюк, С. Г. Брехаря ; ред.: О. М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ, 2013. - 181 c.
Бондар С. В. Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Бондар // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 78. - С. 154-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_49.
Вітковська І. М. Концептуалізація феномена соціальної відповідальності: основні підходи [Електронний ресурс] / І. М. Вітковська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2012. - Т. 177, Вип. 165. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2012_177_165_9.
Гарасимів О. І. Філософсько-правове розуміння соціальної відповідальності у контексті побудови демократичної правової держави [Електронний ресурс] / О. І. Гарасимів // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Залеська Р. О. Поняття соціальної відповідальності особистості та її актуальність у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Р. О. Залеська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 2. - С. 49-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2013_2_22.
Клочко А. М. Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України [Електронний ресурс] / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Правові новели. - 2014. - № 2. - С. 23-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prn_2014_2_7.
Колот А. М. Соціальний діалог як інститут підвищення соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Колот // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 1. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_1_7.
Лібанова Е. М. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колект. моногр. / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило, Т. М. Калашнікова, В. П. Звонар ; ред.: Е. М. Лібанова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ, 2012. - 319 c.
Мануйлов Є. М. Правові аспекти проблеми соціальної відповідальності особистості [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 2. - С. 3–8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_2_3.
Мануйлов Є. М. Соціальна відповідальність особистості У правовій державі [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 4. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_4_3.
Оборіна А. М. Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Оборіна // Грані. - 2013. - № 11. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_11_20.
Півняк Г. Г. Соціальна відповідальніст ь влади, бізнесу, громадян : монографія : [у 2 т.]. Т. 1 / Г. Г. Півняк, А. І. Амоша, Т. В. Андросова, Б. М. Андрушкін, К. С. Бабенко ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. - Дніпропетровськ, 2014. - 629 c.
Пехник А. В. Соціальна природа відповідальності: сутність та роль в формуванні громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А. В. Пехник // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 51. - С. 50-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2014_51_8.
Сабадуха О. В. Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи Просвітництва та Нового часу [Електронний ресурс] / О. В. Сабадуха // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 66. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_66_10.
Сиченко О. О. Ситуаційний аналіз стану і можливостей реалізації концепції державного сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Сиченко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2011. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_2_5.
Ткаченко Н. О. Аналіз визначення поняття "соціальна відповідальність" та його інтегроване розуміння у фармації [Електронний ресурс] / Н. О. Ткаченко // Запорожский медицинский журнал. - 2013. - № 3. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_3_36.
Халецька А. А. Громадський моніторинг органів державного управління та державної влади як одна з форм реалізації громадянської соціальної відповідальності населення [Електронний ресурс] / А. А. Халецька, Д. О. Березовський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 99–103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2013_2_17.
Хома Н. М. Корпоративне громадянство як форма взаємодії держави, бізнесу та суспільства [Електронний ресурс] / Н. М. Хома // Панорама політологічних студій. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2013_11_18.
Шульга М. Уявлення населення про соціальну відповідальність [Електронний ресурс] / М. Шульга // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 186-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrsoc_2014_1(1)__20.

.: Раздел: Социология :: 13.03.2016 09.55.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Львів :: Вопрос: 38456  
Катерина спрашивает:
Місце історичної пам’яті у формуванні поколіннєвих ідентичностей сучасної української сім’ї
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Безлюдний О. І. Виховання дітей в американській та українській сім'ї : монографія / О. І. Безлюдний ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2012. - 358 c.
Буковинський А. Й. Сім'я як соціокультурний феномен в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / А. Й. Буковинський; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 19 c.
Васірук І. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності [Електронний ресурс] / І. Васірук // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 10. - С. 391-394. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_10_47.
Клінцова М. М. Трансформація ціннісних основ сучасної української сім'ї (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / М. М. Клінцова ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2013. - 18 c.
Леонова Л. Педагогічні умови сімейного виховання в сучасних українських родинах / Л. Леонова // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2011. - № 3. - С. 163-170.
Муляр Н. Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці [Електронний ресурс] / Н. Муляр // Молодь і ринок. - 2012. - № 8. - С. 93-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_8_23.
Пірен М. І. Національна ідентичність сучасної української еліти як чинник консолідації суспільства та релізції демократичних реформ [Електронний ресурс] / М. І. Пірен // Публічне управління: теорія та практика. - 2013. - Вип. 2. - С. 62-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_12.
Полухтович Т. Національна ідентичність і культурна традиція [Електронний ресурс] / Т. Полухтович // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_36.
Потапенко Я. Конфлікт ідентичностей в сучасній Україні: погляд крізь призму амбівалентної історичної пам’яті [Електронний ресурс] / Я. Потапенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 158–164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2013_1_30.
Потапчук Т. В. Національна ідентичність: становлення та розвиток у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Т. В. Потапчук // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 1. - С. 50-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_1_13.
Савицька І. М. Проблеми формування національної ідентичності через призму історичної пам’яті в сучасному суспільстві) [Електронний ресурс] / І. М. Савицька, О. І. Смольницька // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 87. - С. 255-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_69.
Смеречанська О. Історична пам’ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні [Електронний ресурс] / О. Смеречанська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 191-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_30.
Черепанова С. О. Філософія родознавства : навч. посіб. / С. О. Черепанова. - Київ : Знання, 2008. - 460 c.
Щербань М. П. Національна свідомість постає з дитинства / М. П. Щербань // Постметодика. - 2014. - № 1. - С. 60-64.

.: Раздел: Социология :: 28.02.2016 17.07.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Львів :: Вопрос: 38418  
Катерина спрашивает:
Доброго дня! допоможіть підібрати літературу до теми: Історична пам'ять трьох поколінь сучасної української сім'ї
Наш ответ:
Катерино, добрий день! Спробуйте опрацювати такї джерела інформації:

Артюх В. Зміст поняття «історична пам’ять» на тлі українських реалій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: soippo.narod.ru/documents/konf_zhuk/artuh.doc

Бабій В. Сімейні традиції та їх виховне значення // Позакласний час.- 2004, - № 7-8, С. 27-31.

Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк / пер. з польс. – К.: Критика, 2005. – 526 с

Духовні основи сім'ї
http://refs.co.ua/76652-Duhovnye_osnovy_sem_i.html

Єрохіна І. Традиційне родинне виховання в українській сім'ї // Рідна школа.- 1998 . - № 7-8, С. 31.

Залізняк Л. Україна: витоки і пращури // Наука і суспільство. — 1996. - № 3—4. — С. 33.

Каюков В. Духовні ідеали сім'ї - першооснова життя дитини // Рідна школа. - 1998 . - № 7-8, С. 34-37

Кравчук Л. ТРАДИЦИИ УКРАИНСКОГО СЕМЬИ - ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/3466-traditsiyi-ukrayinskoyi-rodini-faktor-vplivu-na-formuvannja-osobistosti.html

ЛОБКО Н. ПАМ'ЯТЬ РОДУ ЯК ВИЯВ ПЕРВИННИХ ФОРМ ЗГУРТУВАННЯ УКРАЇНЦІВ
http://vuzlib.com.ua/articles/book/41094-Pam'jat_rodu/1.html

Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 328 с.

ОНУФРІВ С. ЯК ПАМ’ЯТЬ РЕСТАВРУЄ ІСТОРІЮ, або ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ
http://universum.lviv.ua/journal/2013/3/solom.htm

Петрова О. Зв'язок поколінь
http://parawoman.ru/rizne-2/6891-zv-jazok-pokolin.html

Сімейні цінності: навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (35годин) [для педагогічних працівників] / В. І. Прит, С. І. Тесленко, З. В. Охрименко, Л. В. Корецька. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 196 с.

Служинська 3., Шамеко М. Генеалогія. — Л., 2000. Ч. 1: Побудова, аналіз та застосування родоводів. — 2000. — С. 4.

Сучасні цінності сімейного виховання
http://ukraine-diplom.com/40/16253-suchasni-cinnosti-simejnogo-vixovannya.html

Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України // Шлях освіти. - 1998. - № 2, С.21-23.

Стельмахович Г. П. Виховний потенціал української родини // Учитель, 1998. - № 6, С.52-55.

Черепанова, С. Родовід – духовний діалог поколінь: метод. рекоменд. для студ. вищ. закл. освіти / С.Черепанова. – Л. : Каменяр, 1998. – 150 с.

Шевчук В. Українські родинні хроніки // Неопалима купина. — 1995. - № 1—2. — С. 155—157.

Яценко Т. О. Історичне коріння українського народного виховання // Українська література в загальноосвітній школ.- 2001. - № 3, С.148-155.

Яценко Т. О. Родинне виховання на засадах народної педагогіки // Педагогіка і психологія, 1997. - № 2, С. 88-94.

.: Раздел: Социология :: 23.02.2016 16.05.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катріна из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 38186  
Катріна спрашивает:
Научно-технический прогресс как разрушитель личности
Наш ответ:
Уважаемая Катрина! Предлагаем Вам просмотреть следующие источники информации:
Баландин Р. НТР –научно-техническое рабство: Парадокс Бердяева: научное творчество как несвобода – Режим доступа : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dBdp36enCBAJ:n-t.ru/nj/tm/ntr.htm &cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Воронов В.М. Научно-технический прогресс и мировоззренческий кризис
современности. // Вестник МГТУ, т.16, №2. – 2013. – С. 271-274. – Режим доступа:
http://vestnik.mstu.edu.ru/v16_2_n52/271_274_VORON.PDF.
Декларация об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на благо человечества : Принята резолюцией 3384 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 10 ноября 1975 года. – Режим доступа :
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/science.shtml
Касьянов В.В. К вопросу о влиянии научно-технического прогресса на личность и социум // Общество: социология, психология, педагогика. – 2011. - № 1-2. – С. 49-54. - Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-nauchno-tehnicheskogo-progressa-na-lichnost-i-sotsium
Маргулян Я. Социальные опасности и угрозы личности , обществу и государству: источники и причины. - Режим доступа : http://www.ysu.am/files/03Y_Margulyan.pdf.
Научно-техническая революция: прогресс или трагедия? : Режим доступа :
http://www.km.ru/referats/0E853DE69AE5429891FBB9039E9656C8
Научно-технический прогресс и обучение новых поколений / С.Д.Гаврилов, ДЕКОМ Инновационные технологии, Москва. - Режим доступа:
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=705
Пыркин И. В. Влияние научно-технического прогресса (НТП) на развитие личности и психическое здоровье человека. – Режим доступа :
http://sibac.info/50-2011-12-21-06-47-18/2011-12-21-06-47-43/4038-2012-10-05-15-21-15
Русская философия: «технический» Апокалипсис – Режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/146.htm
Угрозы научно-технического прогресса, которые могут поставить человечество на грань исчезновения. - Режим доступа : http://zmdosie.ru/actual/mneniya/5653-ugrozy-nauchno-tekhnicheskogo-progressa
Человеческий фактор в механизме научно-технического прогресса. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/chelovecheskiy-faktor-v-mehanizme-nauchno-tehnicheskogo-progressa

.: Раздел: Социология :: 24.01.2016 19.30.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.28415 seconds