Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44945  
Лариса запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу за темою "Волонтерський рух в Україні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Безпалько О. В. Підготовка волонтерів до проведення організаційних форм соціально-педагогічної діяльності / О. В. Безпалько, Н. В. Заверико, І. Д. Звєрєва // Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху в Україні / уклад. Т. Л. Лях. – Київ : ВГЦ «Волонтер», 2001. – С. 124-136.
Бондаренко З. П. До питання про менеджмент та супервізію волонтерської роботи / З. П. Бондаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 43-53.
Волонтерство – це море позитиву, нових вражень і цікавих спогадів // Євробюлетень. – 2011. – № 7. – С. 24-25.
Голуб В. Л. Волонтерська діяльність в системі взаємовідносин держави та суспільства : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / В. Л. Голуб; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2016. - 20 c.
Демчук С. Волонтери – покоління NEXT: новий вимір / С. Демчук // Шк. світ. – 2012. – № 29-30. – С. 7-17.
Жужа Л. О. Волонтерський рух у контексті антитерористичної операції в Україні: політологічний вимір : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Л. О. Жужа; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2016. - 19 c.
Коновейчук Х. Б. Благодійні організації: адміністративно-правове регулювання організації та діяльності : монографія / Х. Б. Коновейчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. - 176 c.
Корецька О. Участь молоді в програмах волонтерства Європейського Союзу / О. Корецька // Соціол. студії. - 2017. - № 2. - С. 32-39.
Лях Т. Л. Методика організації волонтерських груп : навч. посіб. / Т. Л. Лях ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки. - Київ, 2010. - 158 c.
Лук'янова Н. Великий і дієвий ресурс : [молодіжний волонтерський рух в Україні] / Н. Лук'янова // Соціальний захист. – 2009. – № 7. – С. 48-49.
Маккарлі С. Управління діяльністю волонтерів : як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства / С. Маккарлі, Р. Лінч ; пер. з англ. О. Винничук. – Київ : Ресурсний центр розвитку громад. організацій «Гурт», 1998. – 160 с.
Серцем покликані до милосердя // Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2012. – № 4. – С. 75-81.
Сидоренко К. О. Принципи провадження волонтерської діяльності / К. О. Сидоренко // Наук. вісник Нац. академії внутрішніх справ. – 2012. – № 5. – С. 68-74.
Харченко С. Я. Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : наук.-навч.-метод. посіб. / С. Я. Харченко, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, Н. Б. Ларіонова, О. Л. Караман, С. В. Горенко ; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка», Н.-д. центр пробл. соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2008. - 319 c.
Шевченко Т. Волонтерський рух в Україні та світі / Т. Шевченко // Шк. світ. - 2009. - № 47. - С. 6-9.
Юрченко І. В. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні : автореф. дис... канд. соціол. наук : 22.00.03 / І. В. Юрченко; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2009. - 16 c.
Поліщук В. Роль волонтерської практики в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників/ В. Поліщук // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2013. - Вип. 29. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_45.
Серцем покликані до милосердя : волонтерський рух в Україні та світі [Електронний ресурс] : інформ. матеріали для написання рефератів / уклад. В. І. Матяш. – Полтава, 2014. – 36 с. – (Б-чка рефератів). - Режим доступу: http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=257:2014-09-19-13-02-56&catid=214&Itemid=28&lang=uk.
Чухрай М. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / М. Чухрай // Соціальні реальності в емпіричних дослідженнях. – 2013. – № 1. – С. 104-108. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/socst_2013_1_22.pdf.

.: Розділ: Соціологія :: 30.11.2020 09.26.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Буча :: Запитання: 44918  
Оля запитує:
Добрий день! Доберіть, будь ласка, літературу про соціальне сирітство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Длбрий день, Олю! Пропонуємо Вам наступні джерела для опрацювання:
Волинець Л. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Волинець, Н. Комарова, О. Антонова-Турченко, І. Іванова, І. Пєша; Укр. ін-т соц. дослідж. — Київ, 1998. — 120 c.
Ілик Х. Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Х. Ілик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2018. — 16 с.
Кальченко Л. Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення [Електронний ресурс] / Л. Кальченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 19(2). — С. 160-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19(2)__22.
Коваленко О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен : Автореф. дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / НАН України. Ін-т соціології. — Київ, 2006. — 17 с.
Коваліско Н. Сучасні міграційні процеси і соціальне сирітство: соціологічний дискурс / Н. Коваліско, Х. Ілик ; М-во освіти та науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : Ліга-Прес, 2019. — 234 с.
Олифіренко Ю. Соціальне сирітство - індикатор соціальної безпеки [Електронний ресурс] / Ю. Олифіренко // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. — 2018. — № 1. — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2018_1_10.
Сагайдак Т. Сирітство як соціальне явище та наукова проблема [Електронний ресурс] / Т. Сагайдак // Social work and education. — 2015. — Vol. 2, no. 1. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2015_2_1_14.
Суходольська А. Соціальне сирітство в Україні: демографічні аспекти : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / А. Суходольська; НАН УКраїни, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2019. — 20 с. : іл.
Суходольська А. Соціальне сирітство: історичні аспекти та сутність поняття [Електронний ресурс] / А. Суходольська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 2. — С. 190-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_28.
Терновець О. Соціальне сирітство як предмет міждисциплінарного дослідження / О. Терновець // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. — 2012. — № 5, ч. 1. — С. 51-61.
Терновець О. Соціальне сирітство як соціально-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. Терновець // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 3. — С. 61–68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2012_3_11.
Яремчук В. Соціальне сирітство як психологічний чинник девіантної поведінки підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / В. Яремчук; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2013. — 20 c.

.: Розділ: Соціологія :: 24.11.2020 14.21.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 44867  
Антоніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласкаЮ, з матеріалом для курсової роботи на тему"ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СІМ’ЯХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://core.ac.uk/download/pdf/32307273.pdf
http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_2/19.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Pnpz_2015_7_11.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/SR_7_w2010.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6544/1/Тези Василенко О.М. ХНУ 2018.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnaou_2015_2_24.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/571163.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9758/1/socst_2013_2_7.pdf
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-vdoskonalennya-socialnogo-zakhistu-ditey-trudovikh-migrantiv
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/143.pdf
https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zaveruha-O.YA.-avtoreferat.pdf
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6039
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2962/1/Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4096/1/Y_Hryshchuk_dopomoga_KUBG.pdf

– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод. посібник / За ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної, І.І. Цушка. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Блинова О.Є. Особливості дитячо-батьківських стосунків в сім’ях трудових мігрантів / О.Є.Блинова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2015. – № 2(17). – С. 30-36.
– Боярин Л.В. Особливості соціально-психологічної роботи з підлітками з соціально дезадаптованою поведінкою із дистантних сімей та дистантною сім’єю загалом / Л.В.Боярин //. Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2014. – № 1(33). – С. 86-91.
– Двіжона О.В. Засоби корекції емоційно-почуттєвої сфери дітей і підлітків із дистантних сімей : навч.-метод. посібник / О.В.Двіжона, М.І.Тютюнник ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. 214 с.
– Католик Г.А. Діти трудових емігрантів. Особливості особистісної ідентичності Теорія і практика сучасної психології у підлітково-юнацькому віці / Г.А.Католик, А.Л.Підсаднюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 31-33.
– Левченко К.Б. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навчально-методичний посібник / К.Б.Левченко, І.М.Трубавіна. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Раєвська Я.М. Феномен дистантної сім’ї та її вплив на особистість підлітка / Я.М.Раєвська // Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2011. Вип. 13. – С. 280-281.
– Раєвська Я.М. Особливості емоційної сфери підлітків з дискантних сімей : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи». – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2012. – 171 c.
– Рюль В.О. Соціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття / В.О.Рюль. – Ужгород : Бреза А.Е., 2013. – 222 с.
– Варениця О. Соціально-психологічні проблеми дітей у родинах нелегальних трудових мігрантів / О. Варениця, О. Макаренко // Соціальна політика і соціальна робота. – 2006. – С. 72–83.
– Католик Г. Діти трудових емігрантів: особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду) / Г. Католик // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Вип. 1. – 2008. – С. 220-228.
– Веретенко Т. Г. Соціально-педагогічна робота з дистантними сім’ями / Т. Г. Веретенко, Н. В. Заверико // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 444. – Чернівці, ЧНУ, 2009. – С. 14-22.
– Двіжона О. В. Дистантна сім’я та її вплив на формування особистості дитини та підлітка / О. В. Двіжона // Зб. наук. праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 12. – Ч. І. – С. 125-130.
– Гринюк О. Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів / О. Гринюк, Н. Куб’як // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу : матеріали науково-практичної конференції (Чернівці 13-14 грудня 2007 року). – Чернівці, 2007. – С. 82-84.
– Католик Г. Діти трудових емігрантів : особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду) / Г. Католик // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 1. – (Серія «Філософські науки»). – С. 220–228.
– Сподар В. С. Діти трудових мігрантів / В. С. Сподар // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 14–18.
– Католик Г. З досвіду психотерапевтичної роботи з дітьми трудових емігрантів / Г. Католик // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 19-21.
– Заверуха О.Я. Психологічні особливості корекційної роботи поведінки підлітків-адиктів з сімей трудових мігрантів / О.Я.Заверуха // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія психологічна. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 48-56.
– Заверуха О.Я. Актуальні аспекти вивчення проблеми адиктивної поведінки підлітків з сімей трудових мігрантів / О.Я. Заверуха // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм”, 23-24 січн. 2015 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 74-76.
– Заверуха О.Я. Загальний огляд щодо проблеми феномену психологічного сирітства дітей трудових мігрантів України / О.Я. Заверуха // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «“здоров’я особистості кризового суспільства”, 20 жов. 2017 р., м. Львів. – Львів, 2017. – С. 123-127.
– Заверуха О.Я. Психологічний супровід дітей батьків трудових мігрантів / О.Я. Заверуха // Інформаційно-комунікативні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць / [за ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало]. – Львів, 2017. – Вип. 5. – С. 111-116.
– Гевчук Н. С. Соціально-психологічні проблеми виховання дітей трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. ХI / [За ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 266 с. – (Серія “Соціально-педагогічна”).
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посібник / [за ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка]. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Проблеми дітей трудових мігрантів: аналіз ситуації / Ю. М. Галустян, І. А. Шваб, Т. О. Дорошок [та ін.] / [за заг. ред. К. Б. Шевченко]. – Київ, 2006. – 64 с.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова, Т. Г. Веретено, Т. О. Дорошок [та ін.] / [за заг. ред. К. Б. Левченко]. – Харків : Чальцев, 2008. – 384 c.

.: Розділ: Соціологія :: 11.11.2020 13.27.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Бровари :: Запитання: 44738  
Єгор запитує:
Доброго дня! Допоможіть у підборі літератури про соціологію шлюбу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!На ваш запит ми вже відповідали, дивіться відповідь: Віртуальна довідка - розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 36760.

.: Розділ: Соціологія :: 3.10.2020 06.54.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Чернігів :: Запитання: 44654  
Лідія запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Соціальна відповідальність громадян перед державою". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лідіє! Перегляньте наступні джерела:
Алексеєнко Л. М. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : моногр. : [у 2 т.]. Т. 2 / Л. М. Алексеєнко, Н. М. Андрєєва, О. М. Ащеулова, А. В. Бардась, Ю. М. Барський ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. - Дніпропетровськ, 2014. - 408 c.
Балабан Р. В. Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність : [моногр.] / Р. В. Балабан, Т. А. Бевз, С. В. Білошицький, В. В. Близнюк, С. Г. Брехаря ; ред.: О. М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ, 2013. - 181 c.
Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність: як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Лі Н. ; пер. з англ. С. Яринич. – Київ : Стандарт, 2005. – 302 с.
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі / І. Г. Савченко, О. В. Радченко. – Харків : ХНУ ВС, 2008. – 199 с.
Бондар С. В. Соціальна відповідальність як визначальний фактор існування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. В. Бондар // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 78. - С. 154-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_49.
Вітковська І. М. Концептуалізація феномена соціальної відповідальності: основні підходи [Електронний ресурс] / І. М. Вітковська // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2012. - Т. 177, Вип. 165. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2012_177_165_9.
Гарасимів О. І. Філософсько-правове розуміння соціальної відповідальності у контексті побудови демократичної правової держави [Електронний ресурс] / О. І. Гарасимів // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. - 2011. - № 15. – С. 39-46. – Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
Залеська Р. О. Поняття соціальної відповідальності особистості та її актуальність у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Р. О. Залеська // Вісник Нац. технічного ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 2. - С. 49-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2013_2_22.
Клочко А. М. Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України [Електронний ресурс] / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Правові новели. - 2014. - № 2. - С. 23-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prn_2014_2_7.
Колот А. М. Соціальний діалог як інститут підвищення соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Колот // Ринок праці та зайнятість населення. - 2013. - № 1. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_1_7.
Лібанова Е. М. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колект. моногр. / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило, Т. М. Калашнікова, В. П. Звонар ; ред.: Е. М. Лібанова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ, 2012. - 319 c.
Мануйлов Є. М. Правові аспекти проблеми соціальної відповідальності особистості [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Вісник Нац. юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_2_3.
Мануйлов Є. М. Соціальна відповідальність особистості У правовій державі [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Вісник Нац. юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 4. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_4_3.
Оборіна А. М. Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Оборіна // Грані. - 2013. - № 11. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_11_20.
Півняк Г. Г. Соціальна відповідальніст ь влади, бізнесу, громадян : монографія : [у 2 т.]. Т. 1 / Г. Г. Півняк, А. І. Амоша, Т. В. Андросова, Б. М. Андрушкін, К. С. Бабенко ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. - Дніпропетровськ, 2014. - 629 c.
Пехник А. В. Соціальна природа відповідальності: сутність та роль в формуванні громадянського суспільства [Електронний ресурс] / А. В. Пехник // Актуальні проблеми політики. - 2014. - Вип. 51. - С. 50-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2014_51_8.
Сабадуха О. В. Діалектика розбудови громадянського суспільства і формування почуття відповідальності в суб'єктів соціального простору в епохи Просвітництва та Нового часу [Електронний ресурс] / О. В. Сабадуха // Вісник Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 66. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_66_10.
Сиченко О. О. Ситуаційний аналіз стану і можливостей реалізації концепції державного сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Сиченко // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. - 2011. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_2_5.
Ткаченко Н. О. Аналіз визначення поняття «соціальна відповідальність» та його інтегроване розуміння у фармації [Електронний ресурс] / Н. О. Ткаченко // Запорожский медицинский журнал. - 2013. - № 3. - С. 125-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_3_36.
Халецька А. А. Громадський моніторинг органів державного управління та державної влади як одна з форм реалізації громадянської соціальної відповідальності населення [Електронний ресурс] / А. А. Халецька, Д. О. Березовський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 2. - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2013_2_17.
Хома Н. М. Корпоративне громадянство як форма взаємодії держави, бізнесу та суспільства [Електронний ресурс] / Н. М. Хома // Панорама політологічних студій. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2013_11_18.
Шульга М. Уявлення населення про соціальну відповідальність [Електронний ресурс] / М. Шульга // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 186-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrsoc_2014_1(1)__20.

.: Розділ: Соціологія :: 3.09.2020 14.53.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257639 seconds