Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Маргарита із міста: Ізмаїл :: Запитання: 43764  
Маргарита запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про національні меншини в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо Вам скористатися такими джерелами інформації:
Бережани : місто біля Раю : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 5. — С. 1 – 71.
Гастинщиков В. Деякі аспекти формування та розвитку ситуації на Кримському півострові / В. Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 1. — С. 29 – 35.
Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / В. Б. Євтух [и др.] ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 2004. — 342 с.
Коцур Л. М. Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х – у 1990-х рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. М. Коцур ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. — Переяслав-Хмельницький, 2015. — 24 с.
Крупа Т. Україна поліетнічна. Вип. 5 : Поділля / Т. Крупа // Історія та правознавство. — 2015. — № 15. — С. 29 – 31.
Кушнір І. Урок на тему "Самобутність та рівноцінність різних культур" : людина і світ, 11 клас / І. Кушнір // Історія в рідній школі. — 2015. — № 7 – 8. — С. 46 – 50.
Луцишин Г. Національні меншини у політичному житті України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук. 23.00.02 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 20 с.
Міжнаціональні відносини і національні меншини України : стан, перспективи / [упоряд. Р. Чілачава, Т. Пилипенко] ; за ред. Р. Чілачави. — Київ : Голов. спеціалізована ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2004. — 382 с.
Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект / [М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; [редкол.: І. Курас (голов. ред.) та ін.]. — Київ, 2000. — 357 с. : іл., табл.
Національні меншини України: історія та сучасність : науково-довідкове видання / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; упоряд. І. Винниченко, Р. Марценюк. — Київ, 2006. — 250 с. : табл.
Ніжин – місто 17 храмів : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 7. — С. 1 – 79.
Оніщенко І. Основи етнодержавознавства : навчальний посібник / І. Оніщенко ; Європейський університет. — Київ : Європейський університет, 2004. — 167 с.
Рафальський О. Національні меншини України у XX столітті : історіографічний нарис / О. Рафальський ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — Київ, 2000. — 445 с.
Рибка О. Система уроків з теми "Населення України", 9 клас / О. Рибка // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 3. — С. 20 — 30.
У таборі : [добірка матеріалів : сучасне життя українських ромів] // День. — 2012. — 21 листоп. — С. 8 – 9.

.: Розділ: Соціологія :: 16.01.2020 11.51.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 43611  
Антоніна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для курсової роботи "СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК НАСЛІДОК ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ БАТЬКІВ: СУЧАСНИЙ ФЕНОМЕН" Щиро дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, пропонуємо вам переглянти наступні джерела:
Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні
http://shron1.chtyvo.org.ua/Ilyk_Khrystyna/Sotsialne_syritstvo_v_konteksti_suchasnykh_mihratsiinykh_protsesiv_v_Ukraini.pdf
Х. В. Чорнописька Соціальне сирітство як наслідок міграційних процесів у сучасній Україні
https://grani.org.ua/index.php/journal/article/download/1050/1071/
Світоглядні аспекти проблеми соціального сирітства
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65781
«Євросироти»: з чим стикаються діти українських трудових мігрантів
https://life.pravda.com.ua/society/2017/05/4/224005/
Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21262/1/18-98-103.pdf
Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства
http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/05/zbirnyk.pdf
Трудова міграція як фактор соціального сирітства в Україні
http://dspace.onu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/24261/1/75-78.pdf
Ваврик А.Й. Соціальні та психологічні особливості життєдіяльності дітей із дистантних сімей трудових мігрантів
http://lib.iitta.gov.ua/7230/1/Соц¦альн¦_та_психолог¦чн¦_особливост¦_д¦тей_2.pdf
Деякі аспекти соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2017_13_8.pdf
В. М. Пігіда Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми трудових мігрантів
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vlup_2013_11(2)__29.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 27.11.2019 22.20.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: смт. Микулинці :: Запитання: 43531  
Наталія запитує:
способи управління людиною в сучасному світі
Наша відповідь:
Добрий день, Наталю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43509.

.: Розділ: Соціологія :: 6.11.2019 09.00.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Тернопіль :: Запитання: 43456  
Юля запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про конфлікти у трудовому колективі та шляхи їх вирішення. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41417.

.: Розділ: Соціологія :: 15.10.2019 15.53.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 43258  
Софія запитує:
Соціологічні дослідження в незалежній Україні.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте наступні джерела за Вашою темою:
Афанасьєва Л. В. Особливості соціально-політичних орієнтацій сучасної студентської молоді : соціальні реальності в емпіричних дослідженнях / Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва // Соціологічні студії. — 2012. — № 1. — С. 93-97.
Батько соціологічних опитувань : 18 листопада — 115 років від дня народження Джорджа Гелапа // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 10. — С. 58.
Виртосу І. Випробування "жердиною" : про результати другого загальнонаціонального соціологічного опитування "Що українці думають і знають про права людини: оцінка змін" : суспільство : моніторинг / І. Виртосу // День. — 2018. — 11 груд. — С. 6.
Возняк С. С. Культура як соціальне явище: аксіологічний вимір / С. С. Возняк, Т. В. Костюк // Соціологічні студії. — 2012. — № 1. — С. 16-22.
Вольвач П. Незнаний в Україні : до 85-ліття від дня народження визначного ученого-соціолога, професора Олекси Симиренка / П. Вольвач // Культура і життя. — 2016. — 23 верес. — С. 12-13.
Дембіцький С. Соціологічні тести: сутність і валідизація / С. Дембіцький // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 3. — С. 140-155.
Капера І. Українська молодь у контексті соціальних змін / І. Капера // Вища освіта України. — 2012. — № 1. — С. 93-99.
Нельга О. Етнічна соціологія як наука / О. Нельга // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2010. — № 2. — С. 154-169.
Прибиткова І. Статистичний аналіз і вимірювання в соціологічних дослідженнях / І. Прибиткова // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2012. — № 3. — С. 99-113.
Публічні бібліотеки в США: дослідження думок американців : зарубіжний досвід / підгот. О. Білик // Бібліотечна планета. — 2019. — № 2. — С. 22-23.
Рожнятовська О.А. Фундатор вітчизняної соціології : До 125-річчя від дня народження М.Ю.Шаповала (1882-1932) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2007.- №2. — С.82-86.
Черних О. Соціологія читання в контексті комунікативних процесів / О. Черних // Рідна школа. — 2004.- №11. — С.42-43.

.: Розділ: Соціологія :: 29.07.2019 08.17.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.663196 seconds