Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44057
   


Автор вопроса: Наталя из города: Київ :: Вопрос: 46068  
Наталя спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про аспекти ціноутворення в туризмі. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Бакурова А. В. Моделювання ціноутворення для зовнішнього та внутрішнього туризму на базі гравітаційного підходу / А. В. Бакурова, Д. В. Очеретін // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КНЕУ, 2007. – С. 5–6.
Горшкова Л. О. Теоретичні аспекти обслуговування туристичного продукту / Л. О. Горшкова // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. Вип. 20. - С. 292—296.
Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика : [навч. посіб.] / С. І. Дугіна. – Київ : КНЕУ, 2005. – 393 с.
Кейван О. І. Ціноутворення та якість в туризмі / О. І. Кейван // Економічний форум. - 2015. - № 3. - С. 1-10.
Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручн. / В. К. Кіптенко. - Київ : Знання, 2010. - 502 с.
Кожухівська Р. Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку // Інноваційна економіка. - 2012. - Т. 3. - № 29. - С. 43—49.
Карягін Ю. О. Маркетинг турпродукту: підручн. / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін. - Київ : Кондор, 2009. - 394 с.
Кулєшова Н. В. Адаптивна модель формування маркетингової стратегії туристичного підприємства / Н. В. Кулєшова // Маркетинг в Україні:
теорія і практика. – 2009. – № 79. – С. 398–406.
Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : навч. посіб. / А. О. Длігач. – Київ : ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
Ткаченко Т. Особливості механізму реалізації туристичного продукту та формування його асортименту на прикладі діяльності турагенції TUI / Т. Ткаченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. - 2019. - № 2 (1). - С. 88—99.
Ворона О. В. Розробка стратегії конкурентоспроможності у сфері міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. В. Ворона // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2017. - Вип. 1. - С. 20-24. - Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/sep20171(123)/sep20171(123)_020_VoronaO.pdf.
Маркетингове ціноутворення [Електронний ресурс] : консп. лекц. із дисципліни "Маркетингове ціноутворення" для студ. денної та заочної форм навч. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" / уклад. О. П. Бурліцька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 126 с. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/16929/1/Marketyngove_zinoutvorena_konspekt.pdf.
Ольшанський О. В. Формування маркетингової стратегії туристичного підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Ольшанський, О. П. Ткаченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2016. - Вип. 1. - С. 188-199. - Режим доступу: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/849/1/sec4-e-2016-1-5.pdf.
Ольшанський О. В. Формування політики якості послуг в підприємствах туристичного профілю [Електронний ресурс] / О. В. Ольшанський // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. у 2-х ч. Ч. 2. – Харків : ХДУХТ, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 240–250. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=esprstp_2014_2_26.
Сагалакова Н. О. Методичні аспекти ціноутворення в туризмі [Електронний ресурс] / Н. О. Сагалакова // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_21.
Саковська О. М. Використання маркетингового підходу у процесі формування ціни на інклюзив-тур [Електронний ресурс] / О. М. Саковська, В. А. Лементовська // Економіка та держава. - 2020. - № 10. - С. 80-83. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?.
Штодько Т. В. Маркетингові стратегії ціноутворення у галузі туризму [Електронний ресурс] / Т. В. Штодько // Все о туризме : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: op=1&z=4764&i=13https://tourlib.net/statti_ukr/shtodko.htm. - Назва з екрана.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 26.11.2021 13.49.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Костя из города: Харків :: Вопрос: 46067  
Костя спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу про конкурентоспроможність світових мегаполісів. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Костя! На ваш запит відповідь шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45472. Крім того перегляньте наступні джерела:
Крамаренко Р. М. Актуальні напрями розвитку урбаністики / Р. М. Крамаренко // Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4 листопада– 4 грудня 2013 р., м. Полтава). – Полтава, 2013. – С. 18-19.
Крамаренко Р. М. Новації у концепції розвитку мегаполісів / Р. М. Крамаренко // Інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми : міжнар. конф. (28 грудня 2013 р., м. Київ). – Ч. 1. – Київ : Центр наукових публікацій. – С. 31–32.
Антонюк Б. О. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів [Електронний ресурс] / Б. О. Антонюк // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_9.
Крамаренко Р. М. Столичні мегаполіси в глобальній економічній системі : розвиток і фактори конкурентоспроможності [Електронний ресурс] : автореф. .... д. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Р. М. Крамаренко. - Київ, 2016 . - 35 с. - Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2016/Kramarenko.PDF.
Хвищун Н. В. Конкурентоспроможність міста: суть й основні фактори її формування [Електронний ресурс] / Н. В. Хвищун, О. Д. Мороз // Економіка й управління підприємствами та національним господарством. – 2009. – № 27. – С. 39–46. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
nvvnu/ekonomika/2009_27/R2/Khvischun.pdf.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 26.11.2021 12.44.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Леся из города: Житомир :: Вопрос: 46056  
Леся спрашивает:
Як можна знайти особливості функціонування сучасного грошового капіталу
Наш ответ:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гроші та кредит : підручник / М. Савлук, А. Мороз, І. Лазепко, [та ін.]; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — 6-те вид., переробл. і доповн. — Київ : КНЕУ, 2011. — 590 c.,
Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка : навч. посіб. / І. Максименко, Н. Мацелюх, І. Бурдейний, [та ін.]; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Чернівці : Прут, 2011. — 404 c.
Каламан О. Гроші. Фінанси. Кредит : навч. посіб / О. Каламан, Д. Харківський. — Оодеса : Фенікс, 2013. — 281 c.
Пушкаренко П. Економічна теорія : підручник / П. Пушкаренко; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. — Суми : Унів. кн., 2011. — 383 c.
Чмутова І. Капітал підприємства: аналіз, оцінка, інструменти управління та роль банківської системи у його фінансуванні / І. Чмутова, О. Пересунько; Харк. нац. екон. ун-т. — Харьков : ІНЖЕК, 2010. — 475 c.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 24.11.2021 12.37.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Іван из города: Ніжин :: Вопрос: 46049  
Іван спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна література про розвиток "зеленого" інвестування в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
"Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст [Електронний ресурс] : аналітична доповідь / підгот. К. Маркевич, В. Сіденко ; Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2019. - 316 с. - Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf.
Довкілля України 2020 [Електронний ресурс] : стат. зб. / за ред. О. Прокопенка ; Держ. служба статистики України. - Київ, 2021. - 189 с. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Dovk_20.pdf.
Мурована Т. О. Стан та перспективи «зеленого» інвестування в Україні та світі [Електронний ресурс] / Т. Мурована // Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право : зб. матер. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (24 травня 2013 р.). – Київ : УДУФМТ, 2013. – С. 133-136. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/324731625_Stan_ta_perspektivi_zelenogo_investuvanna_v_Ukraini_ta_sviti.
На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва : довідник / С. В. Берзіна та ін. – Київ : Ін-т еколог. управління та збалансованого природокористування, 2017. – 138 с. - Режим доступу: https://www.ecolabel.org.ua/images/page/dovidnyk_ssp.pdf.
Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. П. Галушкіна, Л. А. Мусіна, В. Г. Потапенко та ін. ; за наук. ред. Т. П. Галушкіної. – Київ : Ін-т еколог. управління та збалансованого природокористування, 2017. – 154 с. (Бібліотека екологічних знань). - Режим доступу: http://www.dea.edu.ua/img/source/Book/1.pdf.
Рибіна Л. О. Розвиток "зеленого" інвестування в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Рибіна, А. П. Адаменко // Інфрастуктура ринку. - 2020. - Вип. 42. - С. 327-331. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5790/1/6054_IR.pdf.
Розвиток "зелених" технологій як інвестиції у сталий розвиток [Електронний ресурс] // Business.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.business.ua/uk/node/11738. - Назва з екрана.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 23.11.2021 09.27.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 46027  
Лариса спрашивает:
Доброго дня, мені потрібна літераура за темою "Забезпечення створення нового бізнесу". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Богданов Р. І. Удосконалення організаційної структури служби економічної безпеки підприємства / Р. І. Богданов // Вісник Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. - 2020. - № 1 (257). - С. 12–17.
Должанський І. З. Бізнес-план: технологія розробки : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна ; Макіїв. екон.-гуманітар. ін-т. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 382 с.
Кібік О. М. Теорія бізнесу : навч. посіб. / О. М. Кібік, К. В. Белоус ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 255 с.
Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств : моногр. / С. М. Лаптєв, В. Г. Алькема, В. С. Сідак, М. І. Копитко ; за ред. Копитко М. І. Київ : ВНЗ Ун-т економіки та права «КРОК», 2017. - 508 с.
Македон В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон ; Дніпропетров. ун-т економіки та права. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 235 с.
Чупета А. А. Стан та проблеми розвитку мікропідприємництва в Україні / А. А. Чупета // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 1. – С. 4–9.
Грищенко І. М. Підприємницький бізнес [Електронний ресурс] : підручн. / І. М. Грищенко. – Київ : Грамота, 2016. – 520 с. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/7036/2/20170630_Gryshchenko.pdf.
Дзіковська Ю. Процедура реєстрації бізнесу на основі інформаційного забезпечення мережі інтернет [Електронний ресурс] / Ю. Дзіковська, О. Романюк // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18 лютого 2020 р.] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. - Луцьк, 2020. - С. 50-53. - Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17342/1/Dzikovskaya 50-53.pdf.
Колот А. М. Створення власного бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Колот, Г. О. Швиданенко та ін. — Київ : КНЕУ, 2017. — 311 с. - Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25208/stvoren_vlasn_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Коптєва Г. М. Організаційне забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі [Електронний ресурс] / Г. М. Коптєва // Економічний простір. - 2020. - № 157. - С. 48-54. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/48567/1/EP_2020_157_Koptieva_Ekonomichna_bezpeka.pdf.
Лисечко К. Старт бізнесу в Україні. Основні аспекти [Електронний ресурс] / К. Лисечко // Eba.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://eba.com.ua/start-biznesu-v-ukrayini-osnovni-aspekty/. - Назва з екрана.
Створення підприємства: від«А»до«Я» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.golovbukh.ua/article/6899-stvorennya-pdprimstva.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 16.11.2021 12.04.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.344533 seconds