Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Катя із міста: Бориспіль :: Запитання: 45217  
Катя запитує:
Добрий вечір! Допоможіть підготувати реферат за темою "Ефективний енергоменеджмент". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катю! Перегляньте наступні джерела:
Денисюк С. П. Теоретичні основи побудови систем енергетичного менеджменту в Україні / С. П. Денисюк, О. В. Бориченко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – № 1. – С. 7-17.
Зеркалов Д. В. Енергозбереження в Україні : моногр. / Д. В. Зеркалов. – Київ : Основа, 2012. – 582 с.
Зінь М. М. Роль і місце енергетичного менеджменту в системі конкретних
функцій менеджменту підприємством / М. М. Зінь, Ю. Б. Підгайний // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2013. - № 1. – С. 148-152.
Енергетичний менеджмент [Електронний ресурс] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Економ. думка, 2010. – 295 с. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/474/1/енергетичний менеджмент.pdf.
Енергетичний менеджмент: поняття, принципи та методи управління [Електронний ресурс] // Освіта.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/14087/. - Назва з екрана.
Енергетичний менеджмент та енергоефективність [Електронний ресурс] : підручник / І. О. Самойленко, О. Г. Гриб, А. О. Запорожець та ін. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. – 348 с. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/26640.
Енергоефективність. Енергозбереження [Електронний ресурс] // Кропивницька міська рада : вебсайт. – Електронні дані. – Режим доступу: http://kr-rada.gov.ua/energoefektivnist-energozberezhennya-g/energomenedzhment-energoefektivnist/. – Назва з екрана.
Ефективність енергоменеджменту в українських громадах – дослідження [Електронний ресурс] // Міністерство розвитку громад та територій : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/press/news/efektyvnist-energomenedzhmentu-v-ukrayinskyh-gromadah-doslidzhennya/. – Назва з екрана.
Основи енергетичного менеджменту [Електронний ресурс] : конспект лекцій / уклад. С. В. Сапожніков. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2015. – 163 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/38934/1/OEM.pdf;jsessionid=35B4B30A218B1DF7BAD45451D306981C.
Посібник з муніципального енергетичного менеджменту [Електронний ресурс] / Є. М. Іншеков, Є. Є. Нікітін, М. В. Тарновский, А. В. Чернявський. – Київ : Поліграф плюс, 2014. –238 с. – Режим доступу: https://enefcities.org.ua/upload/files/Publications/Municipal energy management.pdf.
Сотник І. М. Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній [Електронний ресурс] / І. М. Сотник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. - № 3. – С. 212-225. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mimi_2015_3_21.pdf.
Чернишов К. Енергоменеджмент / енергомоніторінг в бюджетній сфері [Електронний ресурс] : презентація / К. Чернишов // Харківська обласна державна адміністрація : [вебсайт]. – Електронні дані. - – Режим доступу: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1026/102520/files/Енергоменеджмент бюджетної сфери(2).pdf. – Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.03.2021 18.14.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45205  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про особисте страхування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Барзилович А. Д. Впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні / А. Д. Барзилович // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 5-6. – С. 109-114.
Безугла В. О. Страхування : навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал. – Київ : Центр учбової літ., 2008. - 582 с.
Говорушко Т. Страхування : навч. посіб. / за ред. Т. Говорушко, В. Стецюк. – Київ : Львів : Магнолія 2006, 2014. - 328 c.
Горбач Л. Страхування : навч. посіб. / Л. Горбач, О. Каун – Київ : Кондор, 2010. - 520 с.
Горбань Н. Договір страхування життя. - 2017. - № 1. - С. 150-155.
Дема Д. І. Страхові послуги : навч. посіб. / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем'янюк ; за заг. ред. Д. І. Деми. – 3-тє вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 524 с. : рис., табл.
Мних М. В. Аналіз механізмів моніторингу конкуренції на страховому ринку та необхідність її вдосконалення / М. В. Мних // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12/5. – С. 18-25.
Підлипна Р. Місце соціального страхування у формуванні ресурсів системи соціального захисту / Р. Підлипна // Вісник Тернопіл. нац. економ. ун-ту. – 2020. – № 2. – С. 108-120.
Селіверстова Л. С. Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку / Л. С. Селіверстова, Д. А. Трухан // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 23-26.
Міловська Н. Правова природа договору особистого страхування [Електронний ресурс] / Н. Міловська // Підприємництво. Господарство і право. – 2018. - № 12. – С. 43-47. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/12/7.pdf/.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.03.2021 08.59.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Пирятин :: Запитання: 45202  
Світлана запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти у підборі літератури про використання штучного інтелекту у менеджменті. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Акугинова Г. Искусственный интеллект: мифы и реальность / Г. Акугинова // Банковский менеджмент. – 2020. – № 1. – С. 2-4.
Кизим М. О. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України : моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак. – Харків : ВД «Інжек», 2012. – 492 с.
Кочкодан В. Б. Штучний інтелект в менеджменті : конспект лекцій / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 115 с.
Олешко А. А. Інформаційно-комунікаційні технології та людський розвиток / А. А. Олешко, Є. В. Гороховець // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 16-19.
Рзаєв Д. О. Прийняття управлінських рішень за допомогою системи штучного інтелекту / Д. О. Рзаєв // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 314–315.
Руденко М. В. Технології цифрової трансформації сільськогосподарських підприємств / М. В. Руденко // Агросвіт. – 2019. – № 23. – С. 8-18.
Харинович-Яворська Д. О. Штучний інтелект як елемент прийняття управлінських рішень / Д. О. Харинович-Яворська // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 369–373.
Якубенко І. М. Agile-менеджмент, як дієве управління проектами для цілеспрямованих команд / Якубенко І. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 167-172.
Якубенко І. М. Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору / Якубенко І. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 2. – С. 91-96.
Вілісова К. С. Використання технологій штучного інтелекту в управлінні: переваги і загрози [Електронний ресурс] / К. С. Вілісова. – Наукова спільнота : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www. spilnota. net.ua/ua/article/id-1671//. – Назва з екрана.
Кравцова О. Вперед у майбутнє: чому уряд повинен звернути увагу на штучний інтелект [Електронний ресурс] / О. Кравцова // Экономическая правда : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/09/4/651230/. – Назва з екрана.
Машлій Г. Дослідження управлінських аспектів використання штучного інтелекту [Електронний ресурс] / Г. Машлій, О. Мосій, М. Пельчер // Галицький економічний вісник. Серія: Економіка та управління підприємствами. – 2019. - Т. 57. - С. 80-89. - Режим доступу: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/57/601.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.03.2021 11.01.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Миргород :: Запитання: 45196  
Дарина запитує:
Добрий день! Потрібні джерела для реферату на тему Трудова міграція в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Перегляньте такі джерела:
Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. Вип. 72, ч. 1 / ред.: Л. Губерський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2008. — 251 с.
Баб'юк Р. Динаміка і структура потоків трудових міграцій в Україні / Р. Баб'юк // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2004. — N 7. — С. 129-133.
Вплив процесу трудової міграції на формування потенціалу здоров'я суспільних систем різної ієрархії / В. Бідак, С. Цапок // Соц.-екон. пробл. сучас. періоду України. Сусп.-політ. та екон. процеси в регіонах. — 2009. — Вип. 5. — С. 107-125.
Гідна праця та трудова міграція в Україні: матеріали міжнар. експерт. круглого столу, 25 листоп. 2008 р., Київ / ред.: М. Ожеван; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, Всеукр. громад. об-ня "Край". — Київ: Скайтек, 2009. — 112 с.
Єрмак С. Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів [Електронний ресурс] / С. Єрмак, Р. О. Григоренко // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 1(3). — С. 43-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_1(3)__11.
Жовнір С. Українська трудова міграція: реалії, перспективи, вектори модернізації державної політики в управлінні нею [Електронний ресурс] / С. Жовнір // Український соціум. — 2014. — № 4. — С. 144-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_4_14.
Завітневич Н. Державне регулювання проблем українсько-польських міграційних відносин / Н. Завітневич // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — 2007. — N 4. — С. 166-171.
Зовнішні трудові міграції населення України: монографія / ред.: Е. Лібанова; О. Позняк; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — Київ, 2002. — 206 с.
Капітан В. Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / В. Капітан // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 32. — С. 474-481. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_32_59.
Крилова І. Трудова міграція населення України [Електронний ресурс] / І. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2012. — Вип. 4(1). — С. 42-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2012_4(1)__8.
Магійович Р. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки [Електронний ресурс] / Р. Магійович, І. Магійович // Інтелект XXI. — 2019. — № 6(1). — С. 128-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_6(1)__25.
Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І.П. Майданік; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харуів, 2008. — 19 с.
Федорчук С. Трудова міграція з Галичини та Волині до вугільних копалень Донбасу (жовтень 1939 — січень 1940 рр.) [Електронний ресурс] / С. Федорчук // Народознавчі зошити. — 2015. — № 6. — С. 1455-1470. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_6_21.
Чайка Г. Українська трудова міграція та деякі аспекти міграційної політики України. [Електронний ресурс] / Г. Чайка // Питання історії України. — 2014. — Т. 17. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_25.
Щерба Г. Трудова міграція молоді та її наслідки для дітей в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Г. Щерба // Український соціум. - 2011. - № 3. - С. 161-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2011_3_15.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.03.2021 14.23.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Слава із міста: Бровари :: Запитання: 45191  
Слава запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про В. Гетьмана.
Наша відповідь:
Доброго дня, Славо! Перегляньте наступні джерела:
Альманах пошани й визнання Полтавщини = Almanac of Honour and Recognition of the Poltava Land : 100 видат. особистостей Полтавщини минулих століть. - презент.-іміджне вид. - Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. - 207 с. : фотоіл.
Альманах пошани й визнання Полтавщини = Almanac of Honour and Recognition of the Poltava Land : 100 видат. особистостей Полтавщини минулих століть : 75 років Полтав. обл. - презент.-іміджне вид. - Полтава : Артполіграфсервіс, 2012. - 207 с. : іл., портр., фотоіл.
Гетьман Вадим Петрович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А. О. Дробязко ; наук. ред. Т. В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 96 с. : іл. – До 110-річчя університету. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/20249/Get'man.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Гетьман Вадим [Електронний ресурс] // Liga.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://file.liga.net/persons/vadim-getman. - Назва з екрана.
До 85-річчя від дня народження та 15-річчя присвоєння КНЕУ імені Вадима Гетьмана [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lib.kneu.edu.ua/ua/news_lib/85-Vadima_Getmana/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.03.2021 07.09.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.611586 seconds