Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Костяниин із міста: Київ :: Запитання: 45818  
Костяниин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературні джерела на тему: "Електронний аудит". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Радимо Вам використати наступний список літератури: – Штулер І. Ю. Алгоритм електронного аудиту на основі податкового аудиторського файлу / І. Ю. Штулер, І. І. Полік // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – № 10. – С. 94-104.
– Подік І. І. Нормативно-правове забезпечення електронного аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи / І. І. Подік, Г. М. Білецька, Н. Л. Ковтунович // Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 37-41.
– Подік І.І. Електронний аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий досвід та українські перспективи / І.І. Подік, М.О. Живко, А.І. Вольних // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 158-166.
– Подік І.І. Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією COVID-19 // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 118-121 : табл.
– Лекарь С. І. Горизонтальний моніторинг як прогресивний механізм податкового контролю / С. І. Лекарь // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 311-318.
– Електронний аудит – сучасна форма електронного контролю (світові тенденції та етапи запровадження) = Electronic audit – modern form of electronic control (global trends and stages of implementation) : навч. посіб. / Г. М. Білецька та ін.] ; за заг. ред. Г. М. Білецької ; Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскал. політики. – Київ : Алерта, 2018. – 201 с. : іл., табл. – (Податкова та митна справа в Україні).
– Коротун В. Електронний аудит за міжнародними стандартами / В.Коротун // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 37-38.
– Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Обл.-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2015. - 291 с.
– Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів міжнар. наук. інтернет- конф., 17 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Обл.-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар, Л. М. Кіндрацька, Ю. А. Кузьмінський та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 241 с.
– Бойко Л. М.Теоретичні основи комп’ютерного аудиту / Л.М.Бойко, О.В.Пустяк // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 108. – С. 385-389.
– Бутинець Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі / Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Малюга, Н.І.Петренко. – Житомир, 2004. – 564 с.
– Гуцаленко Л. В. Комп’ютеризація аудиту в Україні: сучасний стан та проблеми / Л.В.Гуцаленко, Т.В.Замощенко // Таврійський державний агротехнологічний університет. – С. 123–131.
– Зоріна О. А. Автоматизація аудиту в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.А.Зоріна // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2008. – № 2. – С. 25-30.
– Івахненков С. В. Поняття комп’ютерного контролю та аудиту / С.В.Івахненков // Вісник Міжгалузевого інституту управління. – 2009. – № 2. – С. 56-60.
– Крот Ю. М. Проблеми автоматизації аудиту / Ю.М.Крот, О.М.Шинкаренко, М.В.Сірош // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2011. – № 25. – С. 43-47.
– Кудрицький Б. В. Комп’ютеризація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання / Б.В.Кудрицький // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 320-327.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.09.2021 08.46.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 45800  
Олександр запитує:
Доброго дня! Матеріал для курсової роботи на тему: інфляція (сутність, форми, причини)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Перегляньте наступні джерела:
Вдовиченко Н. Є. Інфляція та її вплив та економіку України / Н. Є. Вдовиченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 1 (78). – С. 93-102.
Демківський А. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / А. В. Демківський. - Київ : Дакор: Вира-Р, 2003. - 527 с.
Економічна теорія : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 1 : Макроекономіка / З. Г. Ватаманюк [та ін.]. - Київ : Заповіт, 1997. - 406 с. : іл.
Понедільчук Т. В. Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки України / Т. В. Понедільчук // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – 2014. – № 2 (43). – С. 243-246.
Савченко Т. Г. Інфляційне таргетування в Україні: проблеми впровадження та перспективи застосування / Т. Г. Савченко // Вісник Укр. академії банківської справи. – 2012. – № 1 (32). – С. 3-13.
Хомяков В. І. Економіка сучасної України : навч. посібник / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426 с.
Державна служба статистики України [офіційний сайт]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
Інфляція: сутність, форми і причини [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22463/. - Назва з екрана.
Панкратова Л. Л. Інфляція в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. Л. Панкратова, К. С. Лозоцька // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. інвест. діяльності ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 333–336. – Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/10678/37-41.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Савлук І. С. Інфляція та вибір оптимального монетарного режиму її регулювання в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Савлук // Молодіжний економічний дайджест / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол. О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2–3. – С. 37–41. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/10678/37-41.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.09.2021 09.08.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Назар із міста: Київ :: Запитання: 45794  
Назар запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про історію гривні як грошової одиниці. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Назаре! Прпонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Добрик Л. О. Історія фінансів : навч. посіб. / Л. О. Добрик, Н. Ф. Єфремова, В. І. Роєнко; МОНМС України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2011. — 346 c.
Козубовський Г. А. Про грошовий обіг на Галицько-Волинських землях у першій половині XIV ст. / Г. А. Козубовський // Укр. іст. журн. — 2016. — № 1. — С. 38-49.
Колесніченко М. В. Відображення етнічної культури в елементах національної символіки / М. В. Колесніченко // Пробл. гуманіт. наук. — 1999. — Вип. 3. — С. 26-43.
Норазян М. Дизайн національної валюти як елемент само-ідентифікації країни (на прикладі грошової одиниці гривні) [Електронний ресурс] / М. Норазян // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 8. — С. 88-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_8_12.
Пустовіт Т. І. Становлення грошових систем. Українська гривня [Електронний ресурс] / Т. І. Пустовіт, В. В. Гордієнко // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2020. — № 1. — С. 77-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2020_1_13.
Сало І. В. Грошова реформа 1996 р. — введення національної валюти України — гривні [Електронний ресурс] / І. В. Сало // Вісник Української академії банківської справи. — 2013. — № 1. — С. 24-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUABS_2013_1_6.
Українська Л. О. Особливості грошового обігу и проблеми становлення конвертованості гривні [Електронний ресурс] / Л. О. Українська // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 10(1). — С. 4-5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_10(1)__3.
Швайка М. А. Гроші України: труднощі з їх запровадженням і функціонуванням / М. А. Швайка. — Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2005. — 127 c.
Швайка М. А. З історії українських грошей (до 10-річчя гривні) / М. А. Швайка; Асоц. депутатів ВР України. — Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2006. — 195 c.
Швайка М. А. Українська гривня (історія грошей через призму боротьби за незалежність) / М. А. Швайка. — Київ, 2004. — 74 с. іл.
Шмиголь А. О. Українська гривня: запровадження, стабілізація, роль у кредитно-фінансовій політиці / А. О. Шмиголь // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — 2002. — № 12. — С. 52-57.
Ющенко В. А. Історія української гривні / В. А. Ющенко, В. Панченко; Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ : Б-ка українця, 1999. — 112 c.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.09.2021 12.49.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 45764  
Вероніка запитує:
Доброго ранку! Допоможіть з літературою за темою "Інформаційна архітектура банку на основі хмарних технологій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Баглай Р. О. Загрози безпеки хмарних технологій для банків / Р. О. Баглай // Системи обробки інформації. – 2018. – № 1 (152). – С. 127-135.
Баглай Р. О. Механізми управління безпекою банківських інформаційних систем / Р. О. Баглай // Збірник наукових праць Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Серія: Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2018. – № 31. – С. 113-118.
Баглай Р. О. Хмарні обчислення в діяльності банківських установ / Р. О. Баглай // Системи обробки інформації. – 2017. – № 151. – С. 76-81.
Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навч. посіб. / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна. – Київ : Компринт, 2015. – 170 c.
Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : моногр. / [Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С., Носенко Ю., Пойда С., Сєдой В., Сіпачова О., Сокол І., Спірін О., Стромило І., Шишкіна М.] ; / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – Київ : ЦП «Компринт», 2015. – 163 c.
Баглай Р. О. Інформаційна архітектура банку на основі хмарних технологій [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Р. О. Баглай ; [наук. керівник Роскладка А. А.] ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/43520/1/avtoreferat_2019_Bahlai_Informatsiina_arkhitektura.pdf.
Батаев А. В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах [Електронний ресурс] / А. В. Батаев // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 404-413. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_51.
Бобиль В. В. Управління ризиками "хмарних" технологій в системі ризик-менеджменту банку [Електронний ресурс] / В. В. Бобиль // Збірник наукових праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Серія: Проблеми економіки транспорту. - 2014. - Вип. 7. - С. 29-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2014_7_6.
Даценко М. Разом Ми пришвидшуємо цифровий перехід банків в еру хмарних технологій [Електронний ресурс] : презентація / М. Даценко // finclub.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://finclub.net/ua/projects/zasedaniya-finansovogo-kluba/download/139_6b65c653a08d358232bde34dce43cae2.html. - Назва з екрана.
Щербуха П. Як банк модернізував застарілі ІТ-системи та мігрував у «хмару» [Електронний ресурс] / П. Щербуха // Dou.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://dou.ua/lenta/columns/modernization-of-old-it-systems/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.08.2021 09.41.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 45661  
Анна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу до теми: Технопарки в економіці. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Єпіфанова І. М. Технологічні парки як ефективний напрямок інноваційного розвитку держави / І. М. Єпіфанова, О. Л. Ільченко // Труды Одес. политехн. Ун-та. – 2009. – №. 33-34. – C. 230-236.
Микитюк П. П. Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства : моногр. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Економ. думка, 2007. – 296 с.
Петрина М. Ю. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення діяльності технопарків в Україні / М. Ю. Петрина // Фінанси України. - 2013. - № 8. - C. 97–112.
Продіус О. І. Інноваційний розвиток промисловості: реалії та перспективи / О. І. Продіус // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2010. - №1, T. 1. – С. 106-109.
Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки / В. Семиноженко // Економіка України. - 2004. - № 1. - С. 16-21.
Технологічні парки. Світовий та український досвід /О. А. Мазур, В. С. Шевкалюк. — Київ : Прокбизнес, 2009. — 70 с.
Уханова І. О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : моногр. / І. О. Уханова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 131 с.
Уханова І. О. Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / І. О. Уханова. – Одеса, 2014. – 209 с.
Уханова І. О. Роль технологічних парків в становленні та розвитку інноваційної економіки країни / І.О.Уханова // Економ. вісник університету: зб. наук. праць вчених та аспір. – Переяслав-Хмельницький, 2011.- Вип. 16. Ч. 2. – С. 212-217.
Янг Л. Є. Технопарки та кластери фірм / Є. Л. Янг. – Київ : ПЕРУ, 1995. – 37 с.
Дорошенко О. О. Технопарки як засіб стимулювання інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Дорошенко // Ефективна економіка. - 2011. - № 1. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=507.
Думанська І. Ю. Обгрунтування засад створення технопарків в АПК та їх фінансування [Електронний ресурс] / І. Ю. Думанська // Інфраструктура ринку. - 2018. - Вип. 19. - С. 472-477. - Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/78.pdf.
Зробок О. Технологічні парки України: особливості функціонування та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / О. Зробок, І. В. Макалюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. - 2017 . - № 20. - С. 63-72. - Режим доступу: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/103552.
Крот О. 8 технологічних революцій України. Революція сьома: технопарки [Електронний ресурс] / О. Крот // Techiia.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://techiia.com/ua/news/8-tehnologichnih-revolyucij-ukrayini-revolyuciya-soma-tehnoparki. - Назва з екрана.
Чудаєва І. Б. Особливості української моделі технологічних парків [Електронний ресурс] / І. Б. Чудаєва // Економіка АПК. - 2011. - № 9. - С. 37-41. - Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2011/10.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.06.2021 09.15.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.111692 seconds