Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45385
   


Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 44362  
Анжела запитує:
Підберіть літературу до теми "Україномовні електронні бібліотеки". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! ПЕрегляньте наступні джерела:
Колоскова Г. Електронні колекції документів як складник бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра : інформаційна діяльність / Г. Колоскова // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 3. - С. 41-47.
Лощинська Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовним контентом : бібліотечна справа / Н. Лощинська // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 2. - С. 28-33.
10 найкращих онлайн-бібліотек з електронними книжками українською мовою [Електронний ресурс] // Megabite.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://megabite.ua/articles/10-najkrashih-onlayn-bibliotek-z-elektronnimi-knijkami-ukrainskou-movou.html. – Назва з екрану.
Електронні бібліотеки України [Електронний ресурс] // Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://library.kr.ua/libworld/elib.html. – Назва з екрану.
Безкоштовні електронні бібліотеки українського інтернету [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dumka.ho.ua/biblioteka_boh_ua.htm.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 2.06.2020 19.40.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44276  
Діма запитує:
Література для написання курсової роботи: Документознавства, розвиток, сучасність
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. журн. : до 15-річчя журн. (2004-2018) / М-во культури України, Нац. акад. керв. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. С. Х. Литвин та ін. ; наук. ред. С. Х. Литвин]. — Київ : НАКККіМ, 2019. — 83 с.
Документальне пам'яткознавство. Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / Г. І. Ковальчук (уклад.). — Київ : Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2009. — 19 с.
Крохмаль І. М. Формування професійної готовності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / І. М. Крохмаль ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. ”Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка”. — Старобільськ, 2019. — 20 с.
Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) : покажч. архівних джерел / Володимир Павлович Ляхоцький ; Український держ. НДІ архівної справи та документознавства, Історичне товариство "Нестора-літописця". — Київ : [б. и.], 1998. — 79с..
Тур О. М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. М. Тур ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл.
Тур О. М. Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології в Україні : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / О. М. Тур ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — 32 с.
Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. - Київ : Знання ; М. : Рыбари, 2009. — 487 с. : ил., табл., портр..

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.05.2020 07.18.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Бровари :: Запитання: 44249  
Оксана запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "електронні інформаційні ресурси бібліотеки: сучасний стан". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : моногр. / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 289 с.
Лобузіна К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 34-40.
Попик В. І. Організаційні засади розвитку національного електронного науково-інформаційного простору // Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія і розвиток. – Київ, 2013. – С. 24-49.
Ярошенко Т. Проект «Електронна бібліотека»: центри знань в університетах України – інновації через співробітництво / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – С. 3–5.
Дубровіна Л. Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Л Дубровіна, Г Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 1 . - С. 3-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2016_1_3.pdf.
Електронні архіви України [Електронний ресурс] // ELibUkr : електрон. бібліотека України : [репозитарій]– Електрон. дані. - Режим доступу : http://www.elibukr.org/uk/resursi/elektronni-arhiviukrayini.html/. – Назва з екрана.
Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек [Електронний ресурс] / К. Лобузіна // Вісник Кн. Палати. – 2012. - № 12. – С. 1-5. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2012_12_6.pdf.
Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України [Електронний ресурс] / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. - № 3. – С. 3-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_3_3.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.05.2020 09.19.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 44181  
Катерина запитує:
Добрий вечір! Доберіть, будь ласка, джерела до теми «Імідж бібліотеки як інформаційної платформи сучасної школи". Дякую.
Наша відповідь:
Катерино, добрий вечір! Скористайтес, будь ласка, такими джерелами інформації:

Берегельський, Андрій. Конкурсна бібліотечна інфографіка як елемент виставкової діяльності та засіб популяризації іміджу сучасної бібліотеки [Текст] / А. Берегельський // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. - С. 396-406.

Бібліотека: місце традицій, простір інновацій [Електронний ресурс] : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури и мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 158 с. : іл. - Режим доступу:
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf

Божко, Наталія. Сучасна бібліотека як складова іміджу навчального закладу [Текст] / Н. Божко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. - 2008. - N 4(жовтень-грудень). - С. 29. - Бібліогр. в кінці ст.

Булахова, Галина Іванівна. Візуальне представлення іміджу бібліотеки в інтерактивному просторі [Текст] / Галина Іванівна Булахова // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - Київ, 2017. - С. 255-258.

Булахова Г. Формування іміджу сучасних бібліотек у контексті розвитку інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 302-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_32_32

Вилегжаніна, Т. І. Бібліотечна професія в сучасній Україні / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2012. - № 3. - С. 5-6 : портр.

Вітушко, Наталія. Поширення інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек за допомогою соціальних мереж [Текст] / Наталія Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - Вип. 35. - С. 196-202. - Бібліогр. в кінці ст.


Горовий, В. Імідж бібліотечного працівника [Текст] / В. Горовий // Шкільна бібліотека. - 2004. - № 2. - С. 6-9

Гречко, Галина. Имиджевые мероприятия в библиотеке для детей как основная часть репутационного менеджмента / Г. Гречко // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 12-15

Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки [Текст] / Л. Залевська // Бібліотечна планета. - 2015. - № 4. - С. 19-20 : ілюстр.

Иванова, Татьяна Владимировна.Имидж библиотечной профессии. Имидж библиотекаря : имидж школьного библиотекаря // Шкільна бібліотека плюс. - 2012. - № 8 (квітень). - С. 16-20.

Иванова, Татьяна. Имидж библиотечной профессии. Имидж библиотекаря. Имидж школьного библиотекаря // Шкільна бібліотека плюс. - 2012. - № 13-14 (липень). - С. 26-31.

Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення [Електронний ресурс] / Т. Кулієва // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 8. - С. 16-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_7

Кушнаренко, Н. Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу [Текст] / Н. Кушнаренко, С. Євсеєнко // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 9. - С. 48-52. - Бібліогр. в кінці ст.

Лихожон Т.В. Бібліотечно – інформаційний центр – сучасна модель шкільної бібліотеки / Тетяна Лихожон // Рідна школа . – 2016. – № 10. – С. 58-61.

Ловка, О. Розвиток позитивної Я-концепсії бібліотекарів як одна з основних умов формування позитивного іміджу бібліотеки. [Текст] / О. Ловка // Шкільна бібліотека. - 2006. - С. 79-83

Маслакова Н. Сучасні тенденції формування професійного іміджу бібліотекаря (пленарне засідання) [Електронний ресурс] / Н. Маслакова // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. - С. 2-5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2002_6_3

Медведєва В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному просторі [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 15-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_3_6

Осколкова, О. Формуємо імідж спільними зусиллями [Текст] / О. Осколкова // Бібліотечна планета. - 2004. - № 3. - С. 14-17

Поперечна , Лідія. Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіа проект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій [Текст] / Л. Поперечна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 47. - С. 29-44. - Бібліогр. в кінці ст.

Поперечна Л. Шкільний бібліотекар – педагог медіа- та інформаційної культури / Лідія Поперечна // Шк. бібл.-інформ. центр. Бібл. робота. – 2014. – №1. – С. 56-60.

Проценко, Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 10-12. - Бібліогр.: с. 12.

Проценко, Т. В. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. В. Проценко // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 10-12. - Бібліогр. в кінці ст.

Пуш, Ольга.Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання електронних інформаційних ресурсів : [виступ учасника Інтернет-семінару. Черкаси, 2011] // Шкільна бібліотека плюс. - 2011. - № 13-14 (липень). - С. 18-19. - Бібліогр.: с. 19.

Сафонова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки [Електронний ресурс] / Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 7. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_7_7

Середа, В. М. Бібліотечна справа майбутнього [Текст] / В. М. Середа // Шкільна бібліотека. - 2015. - № 5. - С. 37-39 : ілюстр.

Соколовська, Людмила. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек / Людмила Соколовська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 1. - С. 20-25. -

Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи [Електронний ресурс] : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21). - Режим доступу:
http://kvkm.net.ua/files/Modern_school_library_2019.pdf

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: теорія і практика : наук.- метод. посібник / ред. Матвійчук О.Є. – К., 2007. – 209 с

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 12.05.2020 17.12.48 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 44150  
Катерина запитує:
Добрий вечір! Цікавить література за темою "Імідж бібліотеки як інформаційної платформи сучасної школи". Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми відповіли на ваш запит. Відповідь шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44181.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.05.2020 21.43.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.679054 seconds