Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42587  
Оксана запитує:
Шукаю інформацію для дипломної роботи "Інформаційно-бібліографічне обслуговування бібліотек закладів вищої освіти м.Львова (ЛНУ ім.І.Франка, НТБ Нац.ун-ту "Львівська політехніка", НБ Нац.мед.ун-ту ім.Д.Галицького). Дякую.
Наша відповідь:
Оксано, добридень! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Аксьонова Н. Нормативно-правове поле формування національного електронного газетного фонду України (стан і проблеми) [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 126-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_13

Антоненко, Сергій Анатолійович. Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України : (правові, організац. та технол. аспекти) / С. А. Антоненко ; за заг. ред. М. Я. Швеця ; НДІ інформатики і права НАПрН України. — Київ| cРед. журн. ”Право України” ; Харків : Право, 2013. — 304 с. : іл., табл. — (Науковий збірник ”Академічні правові дослідження”; вип. 32). — Бібліогр.: с. 224–231.

Баркова О. В. Питання організації фонду онлайнових документів електронної бібліотеки / О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2002. - 4, № 2. - С. 85-95. - Бібліогр.: 30 назв. - укp.

Баркова О. Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України: реалізація проекту цифрового та факсимільного відтворення [Електронний ресурс] / О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 28-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2009_2_8

Баркова О. Презентація рукописів і стародруків у цифровому середовищі / О. Баркова, І. Остапова, Ю. Мордвинов // Бібл. планета. - 2005. - № 1. - С. 20-24. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації: матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., Київ, 23 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. –Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 237с.

Білименко Л. Створення цифрових ресурсів газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Л. Білименко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 37. - С. 466-470. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_44.

Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми [Електронний ресурс] / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2010_4_3

Добровольська В. В. Міжнародні стандарти у створенні цифрового фонду документації культурної спадщини [Електронний ресурс] / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - № 2. - С. 86-94

Електронні інформаційні ресурси [Електронний ресурс] : створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / [Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет, Вінницька академія неперервної освіти ... [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 1 оптичний диск (CD-ROM) : колір ;.12 см.

Електронні інформаційні ресурси / [відповідальний редактор Г.В. Боряк] ; Національна академія наук України, Інститут історії України. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. - 259 с. : іл. (деякі кол.) ;.24 см. -( Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики

Єрошенко Т. Електронна бібліотека в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України: проблеми створення та використання [Електронний ресурс] / Т. Єрошенко, Л. Шевченко, В. Широков // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 1. - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2000_1_6

Клочок С. Комплектування, опрацювання та облік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / С. Клочок, Є. Коцюба // Бібл. вісн.. - 2014. - № 2. - С. 3-8. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Корчемна І. С. Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918 - 2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / І. С. Корчемна; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України. - К., 2010. - 18 c.

Кочеткова А.В. Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття [Електронний ресурс] - Режим доступу:
ftp://mao.kiev.ua/pub/biblio/jscans/2009-6-kochetkova.pdf

Литвиненко О. О. Сучасний стан фондів електронних видань дитячих та юнацьких бібліотек України [Електронний ресурс] / О. О. Литвиненко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2009. - Вип. 28. - С. 131-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2009_28_15

Лобузін І. В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення [Електронний ресурс] / І. В. Лобузін // Науково-технічна інформація. - 2013. - № 1. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2013_1_13

Лобузін І. В. Створення, представлення та перспективи використання електронного фонду цифрових копій документів бібліотеки / І. В. Лобузін // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2011. - 13, № 4. - С. 60-73.

Лобузіна К. В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / К. В. Лобузіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. - С. 246-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2012_15_18

Лобузін І. Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій [Електронний ресурс] / І. Лобузін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 32. - С. 357-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_32_38

Лобузін, Іван Володимирович. Цифрові бібліотечні проекти : технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / Іван Лобузін ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. - Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2016. - 215 с. : іл.

Менсо І. В. Порядок здійснення оцифровки літературних творів для поповнення фондів електронних бібліотек [Електронний ресурс] / І. В. Менсо // Молодий вчений. - 2016. - № 12. - С. 604-607. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_146

Муха Л. Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів [Електронний ресурс] / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 6. - С. 62-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_6_13

Осталецька О. Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ / О. Осталецька, Т. Шовкопляс, А. Герус // Бібл. вісн.. - 2015. - № 2. - С. 19-22. - укp.

Осталецька О. Фонди сектору картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ [Електронний ресурс] / О. Осталецька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 210-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_18

Павлуша І. Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів [Електронний ресурс] / І. Павлуша // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 2. - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2000_2_5

Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України : монографія / [О.І. Харитонова ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса : Юридична література, 2017. - 70 с.

Резніченко В. А. Підхід до побудови системи характеристик якості наукової електронної бібліотеки / В. А. Резніченко, О. В. Захарова, Е. Г. Захарова // Пробл. програмув. - 2006. - 2-3 [спец. вип.]. - С. 503-510.

Рогова П. Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 11. - С. 18-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_11_9

Шемаєва, Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій [Текст] : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харківська держ. академія культури. - Х. : ХДАК, 2008. - 289 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.11.2018 09.52.59 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42458  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка інформацію на тему "Довідково-бібліографічне обслуговування: спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій: проведення семінарів, днів бібліографії, практикумів з бібліографічної тематики; організація оглядів бібліографічних джерел, виставок, використання ресурсів Інтернету" Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj8iZ2vv57eAhXIlCwKHf-TAzkQFjABegQICBAC&url=http://www.biblioteka.uz.ua/content/files/biblioklas/dovidkovo-bibliograficne.doc&usg=AOvVaw0BdbbWqQZTPbCdaSNekF16
http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000163.pdf
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Z-tezy.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/fpu/Inovacii.pdf
http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/356/1/Рибак.pdf
http://bib-fil19.blogspot.com/p/blog-page_1.html
http://lib.iitta.gov.ua/706420/1/1.pdf
http://library.ck.ua/files/14.05.2013/6.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwjv4oLRwJ7eAhXFkCwKHSo_Bhc4ChAWMAZ6BAgFEAI&url=http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/2171/93968/sitepage_57/files/bibliografichna_ta_informaciyna_robota.doc&usg=AOvVaw0MncfIxv7ucJfvmfbrsVXH
http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf/44.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=2ahUKEwi1xcaDwp7eAhWviqYKHXy2Du44HhAWMAF6BAgIEAI&url=http://www.ippo.org.ua/files/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98_2010/0613/4.doc&usg=AOvVaw2ugCRI0Xe0cZ1unV9-a9kv
http://skarbnyzabibl.blogspot.com/2015/02/blog-post_17.html
http://ua-referat.com/Довідково_інформаційне_обслуговування_нові_технології
http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11337/
http://www.library.vn.ua/publications/2002/biblioteka/biblioteka19.html
https://helpiks.org/8-31270.html
– Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі : віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – С. 11-23.
– Дубровіна Л. Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 4. - С. 54-55.
– Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. - 2015. - № 9. - С. 16-19.
– Свіркова Л. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції і проблеми / Л. Свіркова // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 1. - С. 22-25.
– Трачук Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 8. - С. 16-18.
– Добко Т.В. Бібліографія в сучасному електронному середовищі / Т.В.Добко // Бібл. вісник. – 2003. – № 6. – С. 58.
– Добко Т.В. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т.Добко, І.Сіра // Бібл. вісник. – 2002. – № 6. – С. 21-25.
– Добко Т.В. Використання електронних інформаційних ресурсів в довідково-бібліографічному обслуговуванні / Т.В.Добко // Вісник Кн. палати. – 2003. – № 6. – С. 25-28.
– Добко Т.В. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Т.В. Добко // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 6-9.
– Остапчук Ю. Обґрунтування терміна «довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» / Ю.Остапчук // Бібл. вісник. – 2009. – № 4. –С. 33-37.
– Скоробогатов В.М. Справочно-библиографическое обслуживание на этапе перестройки. Диалог профессионалов 2 / В.М.Скоробогатов, Э.Р.Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 9. – С. 37-44.
– Шипота Г.Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.10.2018 09.39.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42456  
Оксана запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Віртуальна виставка як новий вид інформаційної послуги". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Збаровская Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская ; отв. ред. Т. Захарчук. – СПб. : Профессия, 2004. – 224 с.
Кульчицька Т. В. Книжкова виставка як одна з форм популяризації літератури : [види виставок] / Т. В. Кульчицька // Шк. бібліотека. - 2016. - № 5. - С. 29-31.
Медведєва В. Використання інфографіки в сучасній бібліотечній установі / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 5. - С. 27-30.
Патрикей С. Книжкова інсталяція - нова форма візуалізації бібліотечного простору молодіжної бібліотеки / С. Патрикей // Бібліосвіт. - 2016. - № 3. - С. 54-57.
Давидова Л. Л. Книжкова виставка - основна форма популяризації книги та змістовного розкриття книжкового фонду / Л. Л. Давидова // Шк. бібліотека. - 2010. - № 4. - С. 47.
Смєхова Л. В. Книжкова виставка – одна з форм популяризації книги / Л. В. Смєхова // Шк. бібліотека. – 2009. – № 3. – С. 43-46.
Солонська Н. Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу / Н. Солонська, Ю. Мордвінов // Наук. праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. - Вип. 34 / НАН України. Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського; АБУ. – Київ, 2011. – С. 150-155.
Бондаренко В. Віртуальні виставки як дискантна бібліотечна послуга [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=953:virtualna-vistavka&catid=8&Itemid=350.
Важелюк Є. Віртуальна виставка як сучасна бібліотечна послуга [Електронний ресурс] / Є. Важелюк // Вісник студ. наук. товариства Вінниц. торговельно-економ. ін.-ту Київ. нац. торговельно-економ. ун-ту : тези доповідей 7 Всеукр. студ. наукю-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих». – Вип. 50. – Вінниця. – 2018. - С. 166-169. – Режим доступу: http://www.vtei.com.ua/images/VN/26_04_5.0.pdf.
Виставкова діяльність – інформаційне обличчя публічної бібліотеки : метод. поради / КЗ «ОУНБ ім. Тараса Шевченка» Черкас. обл. ради; уклад. Т. Горда. – Черкаси, 2014. – 24 с. – Режим доступу: http://library.ck.ua/files/14.07.2014/1.pdf.
Горбенко Н. Інтерактивні книжкові виставки у Національній бібліотеці України для дітей [Електронний ресурс] / Н. Горбенко // Бібліотека у форматі Д°. - 2016. - № 4. - С. 36-39. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/107#page/36/mode/2up.
Кудря Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів : новітні інформац. технології [Електронний ресурс] / Л. Кудря // Бібл. планета. – 2009. – №1. – С. 37-39. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bp_2009_1_14.pdf.
Кунцяк Ж. Креативні виставки в дитячій бібліотеці - вимога сучасних користувачів [Електронний ресурс] / Ж. Кунцяк // Бібліотека у форматі Д°. - 2018. - № 1. - С. 40-42. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/112#page/40/mode/2up.
Куценко С. Ю. Електронні виставки музеїв: особливості та класифікація / В. Куценко [Електронний ресурс] : музеєзнавство // Музейний вісник. – 2015. - № 15. – С. 49-56. – Режим доступу: sd8478bb3eae3b5cb.jimcontent.com/download/.../Музейний вісник 15.pdf.
Льода Л. М. Книжкова виставкова діяльність: організація, тематика, проблеми [Електронний ресурс] / Л. М. Льода, Л. С. Дзендзелюк. – Режим доступу : http://vuam.org.ua/uk/704.
Толочко С. Є. Книжкові виставки бібліотеки: традиції та новації [Електронний ресурс] / С. Є. Толочко // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матер. наук.-практ. конф., присвяч. 110-й річниці заснування ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 12 верес. 2017 р., м. Вінниця. – Режим доступу: http://library.vn.ua/Konf2017/text/2017_12.doc.
Соколов В. Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності [Електронний ресурс] / В. Соколов // Бібл. вісник. – 2015. - № 3. – С. 37-41. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_3_8.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.10.2018 14.32.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Львів :: Запитання: 42450  
Леся запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інормацію на дипломну роботу " Довідково-бібліографічне обслуговування: спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій: проведення семінарів, днів бібліографії, практикумів з бібліографічної тематики; організація оглядів бібліографічних джерел, виставок, використання ресурсів Інтернету, різновиди віртуальних довідок." Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Подібне питання можна знайти за відповіддю: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 42458.
Крім того, перегляньте наступні джерела:
Вовк В. Робота бібліографа: новий погляд / В. Вовк // Бібліосвіт. - 2013. - № 2. - С. 40-47.
Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 11. - С. 14-18. - Бібліогр.: с. 17-18.
Красножон, В. М. Віртуальні сервіси бібліотек України для дітей у системі сучасного інформаційного простору [Електронний ресурс] / В. М. Красножон // Сучасна дитина та бібліотека: перспективи та проблеми розвитку відносин : матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. директорів обл. б-к для дітей, 7-10 жовт. 2014 / Нац. б-ка України для дітей. - Київ, 2014. - С. 32-50. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/186#page/32/mode/2up.
Красножон В. М. Дитячі бібліотеки у системі он-лайнового довідково-бібліографічного обслуговування користувачів [Електронний ресурс] / В. М. Красножон, С. В. Кисельова // Бібліотека у форматі Д°. - 2015. - № 2. - С. 24-25. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/97#page/24/mode/1up.
Красножон В. Читацькі потреби учнів 7-9 класів у системі довідково-бібліографічного обслуговування [Електронний ресурс] / В. Красножон // Читання у соціокультурному просторі дитинства: діапазон можливостей і партнерства : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 квіт. 2016 / Нац. б-ка України для дітей. - Київ, 2016. - С. 97-101. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/213#page/98/mode/2up.
Крикова Е. Б. "Сыщики на службе пользователей" [Електронний ресурс] / Е. Б. Крикова // Совр. библиотека. - 2014. - № 2. - С. 18-21.- Режим доступу: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/Krikova_2-14.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.10.2018 19.09.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 42433  
Оксана запитує:
Доброго вечора! Можете надіслати цю статтю у форматі PDF.Дуже дякую за допомогу. Соколов, А. В.   Теория библиографии в лабиринте концепций [Текст] / Аркадий Васильевич Соколов // Мир библиографии. - 2009. - N 3. - С. 19-25. - ISSN 1560-7968. - Библиогр.: с. 25 (13 назв. )
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! На жаль електронний варіант знайти не вдалось.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 17.10.2018 23.06.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.516674 seconds