Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 41854  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласка знайти літературу за темою "Діяльність Української бібліотечної асоціації"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Українська бібліотечна асоціація Звіт Президії Української бібліотечної асоціації про роботу у 2010-2012 роках. - Київ: [б. в.], 2012. - 70 с.
2. Українська бібліотечна асоціація. Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищ. кваліфікації бібліотекарів / Українська бібліотечна асоціація ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти ; уклад. В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська ; пер.: Бюро Перекладів "Брідж", В. С. Пашкова. - Київ : Самміт-Книга, 2012. - 183 с.
3. Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2016. - № 3. - С. 4-6. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-73.pdf.
4. Лапська О. О. Міжнародне співробітництво української бібліотечної асоціації в контексті міжкультурної комунікації [Електронний ресурс] / О. О. Лапська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 1. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_15.
5. Малим містам - про Європу [Електронний ресурс] : [про пункти європейської інформації (ПЄІ), започатковані УБА у 2016 р. за підтримки програми ЄС "Еразмус (Жан Моне)"] / ред. С. Соколова // Культура і життя. - 2017. - 13 січ. - С. 19.
6. Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" [Електронний ресурс] // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 4. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_4_10.
7. Новини Української бібліотечної асоціації // Шкільна бібліотека. - 2016. - № 8. - С. 17.
8. Пашкова В. Всеукраїнська громадська організація "Українська бібліотечна асоціація" [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2017. - № 3. - С. 10-13. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/lp-77-ref.pdf.
9. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876 - 2009) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / В. С. Пашкова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - Київ, 2010. - 40 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10pvsnba.zip.
10. Пашкова В. Захист прав та інтересів бібліотечних працівників національними бібліотечними асоціаціями: теорія і практика [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_4_2.
11. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006-2009 роках [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 2. - С. 19-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_2_9.
12. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація бере участь у новому міжнародному проекті [Електронний ресурс] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 1. - С. 30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_1_12.
13. Солоіденко Г. Роль Національної бібліотеки України імені В. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій [Електронний ресурс] / Г. Солоіденко // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2010. - Вип. 4. - С. 136-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2009_4_15.
14. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали (2001-2009 рр.) [Текст] : [збірник] / Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: В. С. Пашкова та ін.]. - Вид. 5-те, допов. і переробл. - Київ : Самміт-Книга, 2010. - 144 с
15. Шевченко І. Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи Української бібліотечної асоціації (нотатки з Форуму бібліотекарів у Астані) [Електронний ресурс] / І. Шевченко // Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 6-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_4_4.
16. Шевченко Ірина Олександрівна : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. В. Воскобойнікова-Гузєва, І. П. Антоненко ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. - Київ : НАКККіМ, 2012. - 75 c.
17. Українська бібліотечна асоціація : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://ula.org.ua/.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 25.03.2018 18.28.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Житомр :: Запитання: 41828  
Анна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему " Суть, значення, роль та місце теледискусій у розвитку суспільних відносин". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41822.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.03.2018 20.20.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Житомир :: Запитання: 41826  
Руслана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Діалогічні форми у телевізійній журналістиці".
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дмитровський З. Телевізійна журналістика : матеріали для вивчення основ тележурналістики: Навч. посібник / З. Дмитровський. - 2.вид.. - Л. : ПАІС, 2006. - 206 с.
Здоровега В. Теория и методика журналистского творчества / В. Здоровега. - Львов, 2000. - С. 57.
Костюченко О. Основи телевізійної журналістики : навч. посіб. для студентів спец. "Журналістика" / О. Костюченко. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2016. - 217 с.
Шальман Т. М. Засоби масової інформації та аудиторія у просторі діалогу / Т. М. Шальман // Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіа лінгвістика. Кінотелемистецтво. –Київ : КиМУ, 2005. – Вип. 4. – С. 52–58.
Шальман Т. М. Принцип дискусійності і реалізації просвітницької місії / Т. М. Шальман // Діалог медіа-студії. Зб. наук. пр. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – 2006.— С. 44–55.
Шальман Т. М. Телеведучий і аудиторія телепрограми: взаємодія і взаємовплив / Т. М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005.— Т.18. – С. 56–61.
Шальман Т. М. Телевізійна інтерактивна програма: підготовчий період її створення / Т. М. Шальман // Журналістика–2005 в контексті сучасних професійних стандартів та трансформації журналістської освіти. Матеріали міжнар. наук – практ. конф., 26-28 трав. 2005 р. – Київ, 2005. – С.182–188.
Шальман Т. М. Телевізійний діалог як жанрова форма: теорія, практика / Т. М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики. – 2006. —Т. 24.– С. 100–105.
Шальман Т. М. Телевізійний діалог: комунікативні технології його побудови // Українське журналістикознавство. - 2006. - Вип. 7. – С. 48–51.
Шальман Т. М. Філософсько-комунікативні особливості дискусії / Т. М. Шальман // Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення: Матеріали міжнар. наук. конф. 8-9 груд 2006 р. — Київ, 2006. – С. 110.
Шаповал Ю. Поетика телевізійної журналістики / Ю. Шаповал ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Костопіль : Редакційно-видавниче підприємство "РОСА", 2003. - 202 с.
Шаповал Ю. Телевізійна журналістика : навч. посібник / Ю. Шаповал ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. Степана Дем'янчука. - Рівне : [Б.в.], 2008. - 111 с.
Яковець А. Телевізійна журналістика. Теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / А. Яковець. - 2-ге вид., допов. і перероб.. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 262 с.
Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика : підручник / А. Яковець. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 240 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.03.2018 18.21.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 41812  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, мені потрібна інформація на тему Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://library.te.ua/2016/10/01/vilegzhanna-t-ukransyk-bbloteki-v-protses-vrontegrats/
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Institut_Publichnogo_Upravlinnia/Navchalnyi_posibnyk_Libraries.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiBq9aU2fjZAhUMDZoKHbJqCiIQFgg2MAI&url=http://profy.nplu.org/!site/files/400-EC.doc&usg=AOvVaw37rnaJznyMU_y_Ow08cH4U
http://lib.sowa.com.ua/Europe/Posibnyk_EU_Information_2016.pdf
http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8262
https://www.slideshare.net/Ternopil_OUNB/ss-65973150
– Гордієнко А. Бібліотеки для дітей на шляху до євроінтеграції: діяльність національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги / А. Гордієнко // Бібліотека у форматі Д. - 2017. - № 2. - С. 3-7.
– Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів : Х Всеукр. наук.-практ. конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" // Бібліотечна планета. - 2017. - № 2. - С. 33-34.
– Граніч Н. В. Просування євроінтеграційних процесів: культурологічна складова в роботі дитячих бібліотек : з досвіду роботи Волинської обласної бібліотеки для дітей / Н. В. Граніч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Заради дитини працюємо і творимо!" : збірник матеріалів : 4-7 жовт. 2017 р. - 2017. - С. 115-119.
– Яковенко Ю. Бібліотека в новому форматі / Ю. Яковенко // Бібліотечна планета. - 2016. - № 3. - С. 12-13.
– Башун О. Все про Європу в бібліотеках": проект Української бібліотечної асоціації / Олена Башун // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 3. - С. 51-55.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.03.2018 20.31.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Житомир :: Запитання: 41810  
Руслана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Цензура в Україні – від радянських часів до сьогодення". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповідь № 35145.
2. Абакумова В. І. Лібералізація художньої творчості із обмеженням ідеологічного тиску й цензури (Україна, др. пол. 80-х рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / В. І. Абакумова // Інтелігенція і влада. - 2008. - Вип. 13. - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_6.
3. Зуляк І. Функціонування пунктів воєнної цензури в УРСР (1945–1946 рр.) [Електронний ресурс] / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 87–92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1(1)__20.
4. Каракоз О. О. Вплив радянської цензури на трансформацію читацьких інтересів у масових бібліотеках України [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 4. - С. 50-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_4_11.
5. Каракоз О. О. Запровадження царської цензури в бібліотечну справу [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Питання культурології. - 2015. - Вип. 31. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_10.
6. Кирієнко О. Ю. "Українське питання" у діяльності військово-цензурних органів Російської імперії (1914–1917) [Електронний ресурс] / О. Ю. Кирієнко // Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. - 2010. - Вип. 17. - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2010_17_15.
7. Коваль С. В. Формування системи політичної цензури в Україні в 1920-30-х pp. та и вплив на діяльність інтелігенції [Електронний ресурс] / С. В. Коваль // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2004. - Вип. 8. - С. 173-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_34.
8. Ковальчук Г. Друковане слово під радянською цензурою [Електронний ресурс] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 10-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_2_4.
9. Колісник Ю. Радіозаглушування – невід’ємний складник радянської цензури, його роль у трансформації інформаційного проcтору [Електронний ресурс] / Ю. Колісник // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. - 2014. - Вип. 39(2). - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(2)__7.
10. Крупський І. В. Цензура й українські ЗМІ: історія та сучасність [Електронний ресурс] / І. В. Крупський // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 2. - С. 83-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_18.
11. Макар Г. Цензурні переслідування української мови в російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. Макар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2014. - Вип. 19. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2014_19_10.
12. Мельникова О. C. Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні [Електронний ресурс] / О. C. Мельникова // Інформаційне суспільство. - 2016. - Вип. 23. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_17.
13. Пічугіна Ю. О. Трансформація цензури в умовах розвитку системи соціальних комунікацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ю. О. Пічугіна ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 20 с.
14. Позднякова І. С. До історії створення Головного управління у справах літератури та видавництв РСФРР – органу радянської політичної цензури [Електронний ресурс] / І. С. Позднякова // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 93. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_18.
15. Старченко М. Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія [Електронний ресурс] / М. Старченко // Наукові записки з української історії. - 2012. - Вип. 32. - С. 295-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_48.
16. Сулима-Камінська І. Регіональні органи царської цензури початку ХХ ст.: харківський та катеринославський інспектори у справах друку [Електронний ресурс] / І. Сулима-Камінська // Краєзнавство. - 2013. - № 1. - С. 173-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_1_27.
17. Федотова О. Політична цензура в УСРР—УРСР: практика обмеження друкованої продукції [Електронний ресурс] / Оксана. Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 2. - С. 45-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_2_14.
18. Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою [Електронний ресурс] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 3. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_14.
19. Федотова О. Цензура учбової літератури в УСРР-УРСР у 1920-1930-х рр. [Електронний ресурс] / О. Федотова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2012. - Вип. 2. - С. 385-393. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_2_31.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.03.2018 20.25.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.288153 seconds