Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Іра із міста: Вінниця :: Запитання: 45888  
Іра запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію за темо:"Дрезденська картинна галерея". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Владимирская А. О. Искусство для простых смертных : практический путеводитель по искусству живописи для нормальных людей / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский ; [зав. ред. А. В. Слепцов]. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2006. - 352 с. : іл.
Геташвілі Н. В. Дрезденська галерея : колекція живопису / Н. В. Геташвілі. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 144 с. - (Художні музеї світу).
Дрезденська картинна галерея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Галерея_старих_майстрів
Дрезденська галерея [Електронний ресурс] // Підручник з мистецтва : нова программа : 9 клас. – Режим доступу: https://uahistory.co/pidruchniki/nazarenko-art-9-class-2017/35.php
Дрезденская галерея и другие музеи Германии : большая энцикл. живописи / [гл. ред. Н. Л. Волковский ; худож. ред. О. Н. Адаскина]. - М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2006. - 240 с. : ил .
Дрезденская картинная галерея [Електронний ресурс] // Музеи мира : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.globmuseum.info/katalog-muzeev/drezdenskaya-kartinnaya-galereya/
Дрезденська картинна галерея колекції відомого музею світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jak.bono.odessa.ua/articles/drezdenska-kartinna-galereja-kolekcii-vidomogo.php
Степанова О. Є. В музеях світу / О. Є. Степанова. - К. : Артанія Нова, 2004. - 72 с. : іл. - (Мандруємо світом образів).
Сто великих музеев мира / авт.-сост. Н. А.Ионина ; гл. ред. С. Н. Дмитриев. - М. : Вече, 2004. - 512 с. : ил. - (100 великих).
Трегуб В. Дрезденська картинна галерея. Архітектура / В. Трегуб. – Режим доступу: https://uamediacenter.wordpress.com/2018/10/05/дрезденська-картинна-галерея/

https://innovativeworld111.webnode.com.ua/l/drezdenska-kartinna-galereya/
http://tourputevka.com/nimechchina/drezden/galereia-starih-maistriv.html
https://wikukrfaq.ru/pam-jatki/297-drezdenska-kartinna-galereja-ta-inshi-pam-jatki.html
https://otiumportal.com/tsarstvo-klasychnoho-zhyvopysu-drezdens-ka-kartynna-halereia
https://www.sxdon.info/?p=1936
https://traveltu.ru/evropa/germaniya/drezdenskaya-kartinnaya-galereya-i-drugie-dostoprimechatelnosti.html

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.09.2021 16.01.36 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45854  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою "Журналістика як масово-інформаційна діяльність". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. І. Основи журналістики : [навч. посіб.] / В. Т. Горбачук. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Жадько В. О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: навч. посіб. / В. О Жадько. - Київ : СПД Жадько В. О., 2005. - 351 с.
Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Харків : Прапор, 2008. - 512 с.
Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2008. - 663 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Приступенко Т. О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко. - Київ : Знання, 2011. - 351 c.
Виходець О. М. Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ [Електронний ресурс] / О. М. Виходець // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_1_13.pdf.
Гресько О. В. Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 1. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_1_3.
Коваленко А. Ф. Теорія журналістики [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня спец. 061 «Журналістика». - Одеса, 2020. - 28 с. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/30365/1/Kovalenko.pdf.
Петренко С.І. Чия правда? До питання про правдоцентричність журналістики [Електронний ресурс] / С. І.Петренко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи / відп. ред. С. І. Кравченко ; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 9–10 (7). – C. 144–149. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/12122/1/Petrenko S.pdf.
Сілкова Г. Теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / Г. Сілкова. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33239/1/090-194-195.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.09.2021 09.34.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 45828  
Наталя запитує:
Доброго дня! Потрібно скласти список використаної літератури на тему: кількісна і якісна характеристика аудиторії радіо
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. Т. Основи журналістики : навч. посіб. / В. Т. Горбачук [та ін.] ; Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Вид. 3-тє, допов. - Київ : Київ. ун-т, 2008. - 272 с.
Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : монографія / М. Г. Житарюк. - Львів : [б. в.], 2008. - 416 с.
Іванов В. Ф. Соціологія журналістики : навч. посіб. для студ. Ін-ту журналістики / В. Ф. Іванов ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : РВЦ "Київський ун-т", 1998. - 239 с.
Кривошея Г. П. Теорія і практика журналістики : навч. посіб. / Г. П. Кривошея. - Київ : Кн. вид-во НАУ, 2007. - 217 с.
Соціологія журналістики : нариси методології та практики : посіб. для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Журналістика" / під ред. С. Г. Корконосенко. - М., 1998. - С. 162.
Гиріна Т. Вікова характеристика сучасної радіоаудиторії: особливості сприйняття та усвідомлення радіопрограм дітьми [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2014. — № 3. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_3_14.
Гиріна Т. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку / Т. Гиріна // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2016. — Вип. 1. — С. 59-62.
Михайлин І. Л. Основи журналістики [Електронний ресурс] : підруч. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид. перероб. та доповн. – Київ : Центр учб. літ., 2011 – 496 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf?PHPSESSID=sbal7thcfkpbefq5r308scnpi0.
Мірошниченко П. Електронні технології вимірювання радіоаудиторії: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Сер.: Філологічні науки. — 2011. — Вип. 25. — С. 106-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_30.
Мірошниченко П. Образ типового українського радіослухача / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2014. — Вип. 4. — С. 89-93.
Мірошниченко П. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2017. — Вип. 4. — С. 143-147.
Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір [Електронний ресурс]. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – № 2. – 2017. – 151 с. - Режим доступу : http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/scien_res/ndumk_2_2017.pdf.
Принципи та методи дослідження аудиторії [Електронний ресурс] / Ц. Р. Корконосенко // Соціологія журналістики / Ц. Р. Корконосенко. - Київ, 2014. - Режим доступу: https://stud.com.ua/74170/zhurnalistika/printsipi_metodi_doslidzhennya_auditoriyi.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.09.2021 08.49.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Одеса :: Запитання: 45824  
Катя запитує:
Подорожі Україною
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історичні мандрівки Києвом [Електронний ресурс] // Нац. б-ка України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9447. — Назва з екрана.
Онлайн-проєкт «Подорожуймо Україною разом» [Електронний ресурс] // Нац. б-ка України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9309. — Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.09.2021 23.24.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 45809  
Леся запитує:
Доброго дня. Культурно-освітні практики
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Волков С. Модуси інституалізації української культури: культурно-освітні практики 40-х років ХХ століття / С. Волков // Культурологічна думка. — 2011. — № 3. — С. 101-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2011_3_14.
Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні в другій половині XIX - на початку ХХ ст. : автореф. дис... д-ра пед. наук / О. В. Михайличенко; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2007. — 40 c.
Смолінська О. Культуровідповідність як провідний принцип організації культурно-освітнього простору педагогічного університету / О. Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2014. — № 1. — С. 26-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2014_1_4.
Топчій О. С. Діяльність інтелігенції Чернігівщини у культурно-освітніх інституціях регіону в 1920-х - на поч. 1930–х рр. / О. С. Топчій // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 85. — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_85_5.
Троєльнікова Л. О. Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у ХХ ст. : автореф. дис... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Л. О. Троєльнікова; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2009. — 40 c.
Троїцька О. М. Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності / О. М. Троїцька // Грані. — 2016. — № 7. — С. 13-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_7_4.
Троїцька О. М. Комунікативно–діалогічні стратегії в культурно–освітніх практиках і тьюторській діяльності: філософський вимір / О. М. Троїцька // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 113. — С. 301-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_79.
Харченко О. В. Інноваційні технології в культурно-просвітницькій діяльності художніх музеїв України початку ХХІ ст. / О. В. Харченко // Сіверщина в історії України. — 2015. — Вип. 8. — С. 358-361. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2015_8_83.
Щербяк Ю. А. Освітня доктрина української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина XIX — XX століття) : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ю. А. Щербяк; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2009. — 38 c.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 10.09.2021 09.10.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276427 seconds