Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Світлана із міста: Одеса :: Запитання: 45944  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з теми:"Рисувальна школа Миколи Мурашка". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
Амеліна Л. Думки про мистецтво (зі щоденника Миколи Мурашка) [Електронний ресурс] / Л. Амеліна. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43535/09-Amelina.pdf?sequence=1
Антонець М. Мистецько-педагогічні погляди Миколи Мурашка: до 160-річчя від дня народження / М. Антонець // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 4. – С. 10
Білоус Л. Художнє життя Києва останньої третини XIX ст. / Л. Білоус // Перші читання пам’яті М. Ф. Біляшівського : матеріали наукової конференції : 22 червня 2005 р., м. Київ. – К. : Артанія Нова, 2006. – 178 с.
Волинська О. Традиції художньої освіти в Україні: досвід шкіл М. Раєвської і М. Мурашка / О. Волинська // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб.наук. праць / ред. кол. І. А.Зязюн, С. О.Черепанова, Н. Г. Ничкало, О. П. Рудницька та ін. – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – 488 с.
Добріян Д. Внесок Олександра Мурашка у створення Київського Товариства Художників та участь у його діяльності : матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. - К., 2017. - С. 176-178.
Добріян Д. М. Мистецька, педагогічна та громадська діяльність Олександра Мурашка (1875–1919) дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «історія України» / Д. М. Добріян ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018. – 253 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Dobriian_Daria/Mystetska_pedahohichna_ta_hromadska_diialnist_Oleksandra_Murashka_18751919.pdf?PHPSESSID=fi92mmlshubi4sf5lamilm0ur7
Дубовик С. О. Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України [Електронний ресурс] / С. О. Дубовик. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/12-20.pdf
Киевская рисовальная школа 1875-1901 : Воспоминания старого Учителя (репринтне видання). – К.: Видавець Філюк, 2014. – 283 с.
Київська рисувальна школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Київська_Рисувальна_школа
Ковпаненко Н. Г. Київська рисувальна школа / Н. Г. Ковпаненко // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наукова думка, 2007. - Т. 4 : Ка-Ком. - С. 230. - 528 с. : іл.
Мурашко М. І. Спогади старого вчителя / М. І. Мурашко. - К.: Мистецтво, 1964.
Павліченко Р. В. Виставкова діяльність Київської рисувальної школи 1875-1901 рр. / Р. В. Павліченко. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2635/Pavlichenko_Vystavkova_diialnist_kyivskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Русакова Л. І. Становлення та особливості розвитку приватної художньої освіти в Україні другої половини хіх-початку хх століття / Л. І. Русакова. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/06nov2014/05.pdf
Снагощенко В. В. М. І. Мурашко – фундатор Київської Рисувальної школи (1875–1901) [Електронний ресурс] / В. В. Снагощенко. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/6116/1/Murashko.pdf
Таланти Миколи Мурашка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hutsul.museum/events/2014/mykola-murashko/
Турченко Ю. Київська рисувальна школа / Ю. Турченко. - К.: Видавництво АН УРСР, 1956.
Турченко Ю. М. І. Мурашко : нарис про життя, творчість і педагогічну діяльність / Ю. Турченко. – К.: Держвидав образотворчого мистецтва і муз. літератури, 1956. – 35 с.
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11245
http://wek.kiev.ua/uk/Малювальна_школа_Мурашка

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.10.2021 13.38.54 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Біла Церква :: Запитання: 45927  
Ульяна запитує:
Доброго дня, підкажіть джерела для написання курсової роботи на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків в умовах трансформуючого суспільства. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Боярин Л. В. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі / Л. В. Боярин // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2013. — № 3. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_3_11.
Браткова О. Ю. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків, які навчаються в сучасних загальноосвітніх закладах / О. Ю. Браткова, О. Б. Дударенко, Р. В. Теклюк, І. В. Сергета // Наука і освіта. — 2010. — № 6. — С. 40-42
Вектори психології - 2012 : матеріали Міжнар. молодіж. наук. конф., 23 квіт. 2012 р., Харків / ред.: Н. П. Крейдун, О. К. Дусавицький, О. Ф. Іванова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : Оператив. поліграфія, 2012. — 225 c.
Дідик Н. М. Діагностика соціально-психологічної адаптації підлітків / Н. М. Дідик // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 53-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_8.
Єзерська Н. В. Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків / Н. В. Єзерська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 3. — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_3_8.
Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів / ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. — 386 c.,
Пілецька Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах соціальної депривації / Л. Пілецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 77-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__13.
Сердюкова І. М. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі / І. М. Сердюкова // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 1, Вип. 43. — С. 130-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_1_43_26.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.10.2021 11.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: вінниця :: Запитання: 45914  
Наталія запитує:
Духовне життя України в період Гетьманщини.8
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Духовне життя в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.
https://pidru4niki.com/1061120757022/kulturologiya/duhovne_zhittya_ukrayini_drugiy_polovini_xvii-xviii
Українська козацька духовність (розділ III)
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_54.pdf
Духовне життя України у другій половині XVII—XVIII ст.
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=76380
https://studfile.net/preview/9479335/page:25/
https://studfile.net/preview/9442898/page:16/
Культура України наприкінці XVII-XVIII ст.
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3498
Покровительство гетьмана Б. Хмельницького православній церкві
як елемент державної політики
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/106.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.10.2021 18.23.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Вінниця :: Запитання: 45888  
Іра запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію за темо:"Дрезденська картинна галерея". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Владимирская А. О. Искусство для простых смертных : практический путеводитель по искусству живописи для нормальных людей / А. О. Владимирская, П. А. Владимирский ; [зав. ред. А. В. Слепцов]. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2006. - 352 с. : іл.
Геташвілі Н. В. Дрезденська галерея : колекція живопису / Н. В. Геташвілі. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 144 с. - (Художні музеї світу).
Дрезденська картинна галерея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Галерея_старих_майстрів
Дрезденська галерея [Електронний ресурс] // Підручник з мистецтва : нова программа : 9 клас. – Режим доступу: https://uahistory.co/pidruchniki/nazarenko-art-9-class-2017/35.php
Дрезденская галерея и другие музеи Германии : большая энцикл. живописи / [гл. ред. Н. Л. Волковский ; худож. ред. О. Н. Адаскина]. - М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2006. - 240 с. : ил .
Дрезденская картинная галерея [Електронний ресурс] // Музеи мира : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.globmuseum.info/katalog-muzeev/drezdenskaya-kartinnaya-galereya/
Дрезденська картинна галерея колекції відомого музею світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jak.bono.odessa.ua/articles/drezdenska-kartinna-galereja-kolekcii-vidomogo.php
Степанова О. Є. В музеях світу / О. Є. Степанова. - К. : Артанія Нова, 2004. - 72 с. : іл. - (Мандруємо світом образів).
Сто великих музеев мира / авт.-сост. Н. А.Ионина ; гл. ред. С. Н. Дмитриев. - М. : Вече, 2004. - 512 с. : ил. - (100 великих).
Трегуб В. Дрезденська картинна галерея. Архітектура / В. Трегуб. – Режим доступу: https://uamediacenter.wordpress.com/2018/10/05/дрезденська-картинна-галерея/

https://innovativeworld111.webnode.com.ua/l/drezdenska-kartinna-galereya/
http://tourputevka.com/nimechchina/drezden/galereia-starih-maistriv.html
https://wikukrfaq.ru/pam-jatki/297-drezdenska-kartinna-galereja-ta-inshi-pam-jatki.html
https://otiumportal.com/tsarstvo-klasychnoho-zhyvopysu-drezdens-ka-kartynna-halereia
https://www.sxdon.info/?p=1936
https://traveltu.ru/evropa/germaniya/drezdenskaya-kartinnaya-galereya-i-drugie-dostoprimechatelnosti.html

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.09.2021 16.01.36 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45854  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою "Журналістика як масово-інформаційна діяльність". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. І. Основи журналістики : [навч. посіб.] / В. Т. Горбачук. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Жадько В. О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: навч. посіб. / В. О Жадько. - Київ : СПД Жадько В. О., 2005. - 351 с.
Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Харків : Прапор, 2008. - 512 с.
Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2008. - 663 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
Приступенко Т. О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко. - Київ : Знання, 2011. - 351 c.
Виходець О. М. Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ [Електронний ресурс] / О. М. Виходець // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 1. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drsk_2013_1_13.pdf.
Гресько О. В. Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 1. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_1_3.
Коваленко А. Ф. Теорія журналістики [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня спец. 061 «Журналістика». - Одеса, 2020. - 28 с. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/30365/1/Kovalenko.pdf.
Петренко С.І. Чия правда? До питання про правдоцентричність журналістики [Електронний ресурс] / С. І.Петренко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи / відп. ред. С. І. Кравченко ; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 9–10 (7). – C. 144–149. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/12122/1/Petrenko S.pdf.
Сілкова Г. Теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / Г. Сілкова. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33239/1/090-194-195.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.09.2021 09.34.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.246377 seconds