Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44418
   


Автор запитання: Яна із міста: Бровари :: Запитання: 46112  
Яна запитує:
Допоможіть добрати матеріали для роботи за темою: "Аудіовізуальні засоби масової інформації". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Василик М. А. Основы теории коммуникации / М. А. Василик, М. С. Вершинин, В. А. Павлов [та ін.]. – М. : Гардарики, 2003. – 615 с.
Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2002. – 304 с.
Людвик І. В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації засобів масової інформації України / І. В. Людвик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11/12. – С. 150-154.
Московцева В. В. Типологія друкованих засобів масової інформації / В. В. Московцева. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 44 с.
Романюк О. Аудіовізуальні засоби масової комунікації в політичній діяльності / О. Романюк, І. Коваленко // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 10. - С. 17-21.
Інтернет-ЗМІ в Україні: проблеми визначення нормативно-правового статусу та врегулювання діяльності [Електронний ресурс] : аналітична записка Нац. інституту стратегічних досліджень // Національний інститут стратегічних досліджень : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://old2.niss.gov.ua/articles/1085/. - Назва з екрана.
Каплій О. В. Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання [Електронний ресурс] / О. В. Каплій // Актуальні проблеми політики. - 2013. - Вип. 50. - С. 15-46. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3158/Kapliy O.B._Klasufikaciya zasobiv....pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Мороз Н. О. Роль засобів масової інформації у формуванні громадянського суспільства України [Електронний ресурс] / Н. О. Мороз // Гуманітарний журнал. - 2012. - № 2-3. - С. 205-210. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gumj/2012_2-3/Moroz.pdf.
Проценко Д. Огляд підходів до регулювання нових конвергентних аудіовізуальних засобів масової інформації: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / Д. Проценко , Д. Тупчієнко. - Київ, 2012. - 112 с. - Режим доступу: https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Brochure_ReviewOfRegulatoryApproaches.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.12.2021 12.19.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Біла Церква :: Запитання: 46101  
Ульяна запитує:
Історія музичного мистецтво Житомирської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бовсунівська Н. М. Житомирщина-Батьківщина геніального І. Огієнка [Електронний ресурс] / Н. М. Бовсунівська. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/191/2/29.pdf. — Назва з екрана.
Кравченко А. В. Професійна музична освіта в Житомирі: етап становлення [Електронний ресурс]/ А. В. Кравченко. // Таврійські студії. Мистецтвознавство. — 2013. — № 4. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsm_2013_4_20.
Кравченко А. Музична діяльність представників польської громади Житомира в середині ХІХ-на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А. Кравченко. — Режим джоступу: http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/3/96.pdf. — Назва з екрана.
Мокрицький Г. П. Тут музика живе уже віками... Історія будівлі філармонії в Житомирі / Г. П. Мокрицький. — Житомир : Волинь, 2014. — 259 с. : іл.
Музичне мистецтво Волині ХІХ — ХХ століття : колект. монографія / В. Тиможинський, П. Шиманський, Л. Філатова [та ін.]. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 153 c.
Никулин В. Ф. Необыкновенная стройка: Здание муздрамтеатра в Житомире / В. Ф. Никулин. — Житомир : Волынь, 2014. — 216 с. : фот.
Помпа О. Д. Внесок національних меншин у формування хореографічної культури житомирського краю [Електронний ресурс] / О. Д. Помпа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 1. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_1_6.
Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / О. Д. Помпа ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2013. — 16 с.
Сипченко І. В. Музична культура Житомира у ХІХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Сипченко. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/9069/1/Баладинська стаття_copy.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.12.2021 10.08.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 46100  
Марина запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література за темою: Фактчекінг і верифікація у журналістській роботі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Гороховський О. М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посіб. / О. М. Гороховський. - Дніпро : Ліра, 2017. - 133 с.
Кубко В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства / В. Кубко // Вісн. Кн. палати. - 2019. - № 3. - С. 34-37.
Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Ж. Мурікан. - Київ : ІМІ, 2003. - 176 с.
Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти : книжка для читання та підручник / Г. Носке ; пер. з нім. - 2-ге перероб. вид. - Київ : Академія укр. преси : Центр вільної преси, 2017. - 312 с.
Фолькер Л. Розслідування / Л. Фолькер ; пер. з нім. В. Климченко. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - 135 с.
Вірна Н. Чому розслідувальним ЗМІ в Україні потрібен фактчекінг і з чим його їдять [Електронний ресурс] / Н. Вірна ; Ін-т масової інформ. - Режим доступу: https://imi.org.ua/articles/chomu-rozsliduvalnim-zmi-v-ukrajini-potriben-faktcheking-i-z-tsim-yogo-jidyat-i854.
Кубко В. П. Фактчекінг у розслідувальній журналістиці [Електронний ресурс] / В. П. Кубко // International scientific and practical conference : The European Development Trends in Journalism, PR, Media and Communication, November 27-28, Wloclawek (Republic of Poland). - 2020. – С. 80–84. - Режим доступу: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/77/1843/4035-1.
Марків О. Т. Постправда та фактчекінг – тренди сучасної комунікації [Електронний ресурс] / О. Т. Марків // Наука та освіта : ключові питання сучасності : матер. зб. наук. праць, м. Чернігів, 18 травня 2018 р. - 2018. - Т. 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26107/Markiv_Postpravda.pdf?sequence=1.
Островська Н. В. Фактчекінг в Україні: актуальні проблеми реалізації формату [Електронний ресурс] / Н. В. Островська // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. - 2020. - № 17. - Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/sc/issue/view/1040.
Посібник з верифікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/book/Oles/read/55735?a_offset=.
Сидорук А. Р. Фактчекінг і робота з джерелами інформації в сучасній журналістиці [Електронний ресурс] / А. Р. Сидорук ; наук. кер. Ю. П. Кияшко ; Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук, каф. журналістики, української словесності та культури. – Ірпінь, 2021. – 62 с. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/8118/1/061_Сидорук_АР_2021.pdf.
Федотова Т. В. Фактчекінг і протидія брехні та маніпуляціям [Електронний ресурс] : силабус вибірк. навч. дисц. підг. бакалавра спец. 053: Психологія, освітньо-професійної програми. Психологія для денної та заочної форми навчання / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, фак-т психології та соціології, каф. загальної і соціальної психології та соціології. - Луцьк, 2020. - 9 с. - Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18577.
Ярощук О. Фактчекінг – данина моді чи запобіжник брехні? [Електронний ресурс] / О. Ярощук // ZMINA. - 2019. - 26 вересня. - Режим доступу: https://zmina.info/articles/faktcheking-czedanyna-modi-chy-bazovyj-standart/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.12.2021 10.07.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Житомир :: Запитання: 46085  
Ольга запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми: Станцифровізації виготовлення й розповсюдження мас-медійних продуктів, а саме: Технологія виготовлення й розповсюдження мас-медійних продуктів у повередні (доцифрові)періоди. Застосування цифрових технологій у світі. Застосування цифрових технологій в Україні. Застосування цифрових технологій у Житомирській області Безмежно вдячна!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://cedem.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit-stan-rozvytku-tsyfrovogo-telebachennya-v-ukrayini/
https://cedem.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit-vprovadzhennya-tsyfrovogo-movlennya-v-yevropi-regulyuvannya/
http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Novitnitekh.pdf
https://kvantefir.com/wp-content/uploads/2021/06/KvantEfir_book_UKR.pdf
http://cz.nuczu.edu.ua/images/11/17.pdf
https://vikna.if.ua/cikavo/110484/view
https://maanimo.ua/helpful/tsifrove-tb
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21036/1/Konspekt_DTV.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/17.pdf
http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/DigComp-Framework-UA-for-Citizens.pdf
https://atep.kpi.ua/specialty-description/#specialty-desc-1
https://www.prostir.ua/?library=tsyfrovi-komunikatsiji-stvoryujemo-novu-normalnist
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цифрове_телебачення
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4983
https://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf
http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/wp-content/uploads/2019/05/conf_16_04_19.pdf
https://kvit.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/Mass-Communications-2018.pdf
http://cpis.org.ua/na-shlyahu-do-czifrovogo-suspilstva-yak-ukraїni-ne-vtratiti-chas/
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya_Margarita-szhatyiy.pdf
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/6_17_ukr/18.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/58.pdf
https://biz.nv.ua/ukr/tech/it-tehnologiji-ta-komp-yuterna-gramotnist-mincifri-i-biznes-rozvivayut-cifrovu-osvitu-v-krajini-50170887.html
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4654&i=10
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Prezentatsiya-szhatyiy.pdf
http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/8045/1/061_ Кацан_ ОС_2021.pdf
https://ij.kubg.edu.ua/images/phocagallery/Podii2020/studkonference/zbirnyk_studkonference.pdf
http://zrda.org/articles/410.html
http://zhytomyr-rda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/475-vid-09.08.2021-1.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/6.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/84323356.pdf

– Манделіна О.С. До питання про природу нових медіа / О. С. Манделіна // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство : [збірник наукових праць]. - 2017. - Вип. 9. - С. 57-62.
– Гончарук С.М. Трансформація телевізійних новин у цифрову епоху (на прикладі технологічно розвинених ринків) / С. М. Гончарук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2019. - № 3. - С. 241-245.
– Хаб’юк О. Концептуальні основи медіа-економіки : монографія / О. Хаб’юк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 180 с.
– Скорик А. Я. Вплив новітніх інформаційно-комунікативних технологій на природу культурологічної повсякденності / А. Я. Скорик // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство = International journal: Culturology. Philology. Musicology. - Київ, 2014. - Вип. 2(3). - С. 236-244.
– Маркова В. Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана / В. Маркова, О. Суховій // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 24-27.
– Мас-медіа на перехідному етапі: система мас-медіа, політична комунікація, аспекти журналістики, методи дослідження / Центр вільної преси ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; Інститут журналістики ; ред.: Р. Блюм [и др.]. - Київ : [б. в.], 2001. - 302 с.
– Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа у двох томах / І. Г. Мащенко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2006.
– Цифрові технології : збірник / Мін. осв. і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007-.
– Оленев О. Цифрові технології початку XXI століття: від відеомистецтва до нет-арту / О.Оленев // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 109-116.
– Семеног А.Ю. Цифрові технології в умовах формування цифрової економіки / А. Ю. Семеног // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Економіка. – 2020. – № 19. – С. 20-28.
– Маркетинг і цифрові технології = Marketing and digital technologies : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 трав. 2018 / Одес. нац. політехн. ун-т [та ін.]. - Одеса : ТЕС, 2018. - 185 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.12.2021 00.03.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 46078  
Інна запитує:
Доброго часу доби! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Цифрові технології в телевізійному процесі. Опис і особливості цифрових технологій" Зазделегідь щиро вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://cedem.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit-stan-rozvytku-tsyfrovogo-telebachennya-v-ukrayini/
https://cedem.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit-vprovadzhennya-tsyfrovogo-movlennya-v-yevropi-regulyuvannya/
http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Novitnitekh.pdf
https://kvantefir.com/wp-content/uploads/2021/06/KvantEfir_book_UKR.pdf
http://cz.nuczu.edu.ua/images/11/17.pdf
https://vikna.if.ua/cikavo/110484/view
https://maanimo.ua/helpful/tsifrove-tb
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21036/1/Konspekt_DTV.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/17.pdf
http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/DigComp-Framework-UA-for-Citizens.pdf
https://atep.kpi.ua/specialty-description/#specialty-desc-1
https://www.prostir.ua/?library=tsyfrovi-komunikatsiji-stvoryujemo-novu-normalnist
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цифрове_телебачення

– Манделіна О.С. До питання про природу нових медіа / О. С. Манделіна // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство : [збірник наукових праць]. - 2017. - Вип. 9. - С. 57-62.
– Гончарук С.М. Трансформація телевізійних новин у цифрову епоху (на прикладі технологічно розвинених ринків) / С. М. Гончарук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2019. - № 3. - С. 241-245.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.11.2021 20.06.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.530167 seconds