Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44615
   


Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: Маріуполь :: Запитання: 46210  
НАТАЛІЯ запитує:
Засоби масової інформації як чинник формування суспільної свідомості
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Перегляньте наступні джерела:
Бальцій Н. Маніпулятивні технології у системі формування громадської думки українського суспільства / Н. Бацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць Ін-ту міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка. - 2010. - Вип. 88 (Ч. І). - С. 230–235.
Головій В. М. Українські мас-медіа як чинник формування громадянського суспільства / В. М. Головій // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - 2013. – № 1 (33). – С. 90-96.
Городенко Л. М. Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / Л. М. Городенко. – Київ, 2003. – 208 с.
Дзюба М. Т. Роль засобів масової інформації в формуванні громадської думки / М.Т. Дзюба // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – Київ, 2011. – С. 77-81.
Житарюк М. Г. Теорії та моделі масової інформації (масова комунікація) / М. Г. Житарчик. - Львів, 2015. - 220 с.
Ілин Н. І. Інформаційні фактори впливу на формування правової психології населення / Н. І. Ілин // Право. – 2014. – № 9. – С. 84–90.
Коваль А. Ш. Психологічні аспекти впливу засобів масової комунікації на свідомість громадян : безпека та збиток / А. Ш. Коваль // Наука і освіта. Серія: Психологія. - 2015. - № 11–12. - С. 56–60.
Лісовський П. М. Феномен маніпуляції свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному суспільстві (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 / П. М. Лісовський. – Київ, 2009. – 191 с. – С. 173–191.
Медіаграмотність на захисті інформаційного суверенітету держави : навч. посіб. з медіаграмотності та правових основ доступу громадян до інформації / З. Коскіна та ін. - Київ : Регіональне Об’єднання Молоді, 2015. - 99 с.
Політологія : навч.й посіб. / за заг. ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. - Київ : ВЦ, 2006. – 568 c.
Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі журналістика та інформація / В. В. Різун. - Київ : Просвіта, 2008. - 260 с.
Зайко Л. Я. Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості [Електронний ресурс] / Л. Я. Зайко // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - С. 36-39. - Режим доступу:
Кравчук В. М. Вплив ЗМІ на формування громадянської свідомості [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук, О. А. Дмитрусь // Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - № 6. - С. 16-19. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2015/4.pdf.
Павлишин М. М. Вплив ЗМІ на формування громадської думки в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Павлишин, А. В. Баран // Правова система України в умовах європейскої інтеграції : погляд студентської молоді : зб. тез доп. XIII Всеукр. студ. конф. [м. Тернопіль, 8 квіт. 2016 р.]. - Тернопіль : Вектор, 2016. - С. 76-79. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/11206/1/76-79.pdf.
Панченко О. А. Засоби масової комунікації як платформа державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / О. А. Панченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2020. - № 4. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/4.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.01.2022 00.58.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 46172  
Діма запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація про Івана Кревецького. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Дімо! Перегляньте наступні джерела:
Гірна Н. Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07. 00. 01 / Н. Гірна. – Львів, 2015. – 20 с.
Гірна Н. Іван Кревецький – представник державницького напрямку в українській історіографії (військово-політичний аспект) / Н. Гірна // Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 1. – С. 181–187.
Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с.
Черниш Н. Подвижник української книги : книгознавча діяльність І. Кревецького / Н. Черниш // Вісн. Кн.ї палати. – 2000. – № 6. – С. 23–27.
Федунишин Л. Редакционно-издательская деятельность Ивана Кревецкого / Л. Федунишин // Europen Applied Sciences. – 2015. – № 5. – 30 мая. – С. 22–23.
Яворська У. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07. 00. 08 / У. Яворська ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – 21 с.
Гірна Н. Іван Кревецький - історик, бібліотекар, книгознавець [Електронний ресурс] / Н. Гірна // Україна–Європа–Світ. – 2014. – Вип. 14. – С. 242–248. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7811/1/Hirna.pdf.
Гірна Н. Іван Кревецький – дослідник історії аграрних рухів Галичини [Електронний ресурс] / Н. Гірна // Наук. зап. Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. : Історія. – 2015. – Вип. 2, ч. 3. – С. 87-92. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7156/1/Hirna.pdf.
Федунишин Л. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII-початку ХІХ ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького [Електронний ресурс] / Л. Федунишин // Схід. — 2012. — № 4 (118). — С. 114-117. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/62539/24-Fedunishin.pdf?sequence=1.
Федунишин Л. Л. Культурно-просвітницька і краєзнавча діяльність Івана Кревецького (1883–1940 рр.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. іст. наук : спец. : 07.00.01 – історія України / Л. Л. Федунишин. - Івано-Франківськ, 2016. - 295 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Fedunyshyn_Liubomyra/Kulturno-prosvitnytska_i_kraieznavcha_diialnist_Ivana_Krevetskoho_1883-1940_rr.pdf?PHPSESSID=0kivg3vu6re03328r8n037grk0.
Федунишин Л. Суспільно-політична та соціально-економічна історія Галичини у краєзнавчих студіях Івана Кревецького [Електронний ресурс] / Л. Федунишин // Краєзнавство. — 2017. — № 3-4. — С. 357-366. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/168925/40-Fedunyshyn.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.01.2022 13.25.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Чернігів :: Запитання: 46164  
Ліна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про Миколу Руденка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Жадько В. Некрополь на Байковій горі / В. Жадько. - Київ,2008. - 284 с.
Качуровський І. Лірика Миколи Руденка / І. Качуровський // Променисті сильвети : лекції, доп., ст., есеї, розвідки. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — С. 606—615.
Павлишин М. «Собор» Олеся Гончара та «Орлова Балка» Миколи Руденка : навколишнє середовище як тема й аргумент / М. Павлишин // Канон та іконостас : літ.-крит. ст. — Київ : Час, 1997. — С. 44—61.
Письменники української діаспори : донбаський вимір / [упоряд. В. А. Просалова]. — Донецьк : Східний вид. дім, 2010. — 336 с.
Талалай Л. Муза Миколи Руденка / Л. Талалай // Березіль. — 2003. — № 7—8. — С. 164—178.
Тарнавський О. Микола Руденко — Паскаль доби соцреалізму / О. Танавський // Відоме й позавідоме. — Київ : Час, 1999. — С. 241—259.
Микола Руденко. Небезпечний правдолюб : бібліогр. покаж. до 95-річчя від дня народження Миколи Даниловича Руденка (1920-2004), українського письменника, правозахисника і очільника Гельсінської групи [Електронний ресурс] // Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія» : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-rudenko-nebezpechniy-pravdolyub/. - Назва з екрана.
Микола Руденко. Небезпечний правдолюб [Електронний ресурс] : презентація. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/estet13/ss-240440878.
Руденко Микола Данилович [Електронний ресурс] // Wikizero.com : [портал]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.wikizero.com/uk/Руденко_Микола_Данилович. - Назва з екрана.
Товариство «Знання» оголосило 2020-й Роком дисидента Миколи Руденка [Електронний ресурс] // Голос України : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/325877. - Назва з екрана.
Ямковий А. А. Микола Руденко – герой України [Електронний ресурс] // Міська спеціалізована молодіжна бібліотека «Молода гвардія» : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/mikola-rudenko-nebezpechniy-pravdolyub/. - Назва з екрана.
Микола Руденко. Формулу життя знайдено : докум. фільм // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=J9yLuYmtQNM. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.12.2021 05.13.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46159  
Катерина запитує:
Обряди зимових свят
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Бабіч Х. В. Вечори на хуторі поблизу Диканьки на новий лад : (благодійний новорічний мюзикл) / Х. В. Бабіч // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2020. — № 11. — С. 7-15.
Боженко А. В. Андріївські вечорниці : масові заходи : [сценарій] / А. В. Боженко // Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 11. — С. 24-27.
Бойчук Н. І. "Бо прийдуть до тебе три празника в гості..." : сценарій різдвяного дійства / Н. І. Бойчук // Виховна робота в школі. — 2020. — № 11. — Моя країна — Україна. — 2020. — № 51. — С. 18-1-18-3.
Бурлака Л. П. Андріївські вечорниці / Л. П. Бурлака // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 98-104.
Веремієнко Л. М. Масниця : (виховний захід) / Л. М. Веремієнко// Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2020. — № 12. — С. 20-23.
"Вінок калиновий сплітаю зі звичаїв мойого краю" : [добірка матеріалів] : організатору молодіжного дозвілля // Позакласний час. — 2020. — № 11-12. — Не журись!. — С. 47-58.
Горбуненко Г. Масляна : сценарій музично-спортивного свята / Г. Горбуненко, О. Горіянова // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 23-24 (грудень). — С. 48-51.
Готуємося до зимових свят : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2020. — № 10. — С. 3-31.
Зазимко Т. В. Новорічне вітання-щедрування "Щедрий вечір, добрий вечір" / Т. В. Зазимко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2020. — № 11. — С. 16-19.
Зарічна Г. Урок читання у 2 класі : (за підручником О. Савченко "Українська мова та ЧИТАННЯ. 2 клас. Частина 2") / Г. Зарічна // Початкова школа. — 2020. — № 10. — С. 31-32.
Коляда : традиції // Куля. — 2020. — № 12. — С. 8-9.
Кормілець Н. І. Син Божий народився : родинне свято / Н. І. Кормілець // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 108-111.
Лемешенко Н. Зустрічайте Коляду! : вікторина до свята Різдва або Коляди / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2020. — № 13-14. — С. 33-43.
Святкова ялинка : вікторина "Дивосвіт" // Яблунька. — 2020. — № 6. — С. 4-5.
Спиця Н. Г. Ой, хто-хто Миколая любить : (виховний захід для дітей молодшого шкільного віку) / Н. Г. Спиця // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2020. — № 11. — С. 5-6.
Чернявська Т. Б. Миколая зустрічаймо в цей святий величний час! / Т. Б. Чернявська, Л. О. Морозова // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 105-107.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.12.2021 22.26.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46153  
Катерина запитує:
Підкажіть літературу про Новий рік і новорічні традиції
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу:
Виховна робота в школі : грудень : [добірка матеріалів] / за матеріалами творчих доробків О. В. Слюзар [та ін.] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 11. — С. 39-58.
Виховна робота в школі : грудень : [добірка матеріалів] / за матеріалами творчих доробків О. І. Бараненко [та ін.] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 12. — С. 43-63.
Готуємося до зимових свят : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2020. — № 10. — С. 3-31.
[Добірка сенаріїв свят та розваг для дітей дошкільного віку] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 12. — С. 4-46.
Забловська І. В. Як малята по ялинку ходили : конспект комплексного заняття : 5-й рік життя / І. В. Забловська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 3. — С. 94-96.
[Зимові свята] : [добірка матеріалів] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 23. — С. 4-35.
Князевич О. В. Меню комп'ютерної програми. Новорічна ялинка : урок з курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі / О. В. Князевич // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 34-36. — С. 75-78.
Макаренкова Л. Зимова сюїта : сценарій свята для учнів 5-7-х класів / Л. Макаренкова // Шкільний світ. — 2019. — № 23. — Музика. — 2019. — № 12. — С. 1-4.
Новий рік святкує вся Земля : [святкування Нового року в різних країнах світу] // Яблунька. — 2019. — № 6. — С. 4-5.
Піскова С. Солом'яне мереживо : [добірка матеріалів] / С. Піскова // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 5-26.
Рєзнік О. В. "В гостях у Санта-Клауса, або Подорож країною Суомі" : для учнів 5-х класів : масові заходи / О. В. Рєзнік // Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 12. — С. 25-28.
Ручко О. Дід Мороз і всі, всі, всі... : всесвітня культура / О. Ручко // Країна знань. — 2020. — № 1. — С. 41-44.
Святкова ялинка : вікторина "Дивосвіт" // Яблунька. — 2020. — № 6. — С. 4-5.
Шепіль О. А. Чобітки Діда Мороза : свято для дітей старшої групи / О. А. Шепіль // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 12. — С. 35-39.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.12.2021 23.22.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.29349 seconds