Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44418
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 45828  
Наталя запитує:
Доброго дня! Потрібно скласти список використаної літератури на тему: кількісна і якісна характеристика аудиторії радіо
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. Т. Основи журналістики : навч. посіб. / В. Т. Горбачук [та ін.] ; Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Вид. 3-тє, допов. - Київ : Київ. ун-т, 2008. - 272 с.
Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : монографія / М. Г. Житарюк. - Львів : [б. в.], 2008. - 416 с.
Іванов В. Ф. Соціологія журналістики : навч. посіб. для студ. Ін-ту журналістики / В. Ф. Іванов ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : РВЦ "Київський ун-т", 1998. - 239 с.
Кривошея Г. П. Теорія і практика журналістики : навч. посіб. / Г. П. Кривошея. - Київ : Кн. вид-во НАУ, 2007. - 217 с.
Соціологія журналістики : нариси методології та практики : посіб. для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Журналістика" / під ред. С. Г. Корконосенко. - М., 1998. - С. 162.
Гиріна Т. Вікова характеристика сучасної радіоаудиторії: особливості сприйняття та усвідомлення радіопрограм дітьми [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2014. — № 3. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_3_14.
Гиріна Т. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку / Т. Гиріна // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2016. — Вип. 1. — С. 59-62.
Михайлин І. Л. Основи журналістики [Електронний ресурс] : підруч. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид. перероб. та доповн. – Київ : Центр учб. літ., 2011 – 496 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf?PHPSESSID=sbal7thcfkpbefq5r308scnpi0.
Мірошниченко П. Електронні технології вимірювання радіоаудиторії: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Сер.: Філологічні науки. — 2011. — Вип. 25. — С. 106-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_30.
Мірошниченко П. Образ типового українського радіослухача / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2014. — Вип. 4. — С. 89-93.
Мірошниченко П. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2017. — Вип. 4. — С. 143-147.
Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір [Електронний ресурс]. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – № 2. – 2017. – 151 с. - Режим доступу : http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/scien_res/ndumk_2_2017.pdf.
Принципи та методи дослідження аудиторії [Електронний ресурс] / Ц. Р. Корконосенко // Соціологія журналістики / Ц. Р. Корконосенко. - Київ, 2014. - Режим доступу: https://stud.com.ua/74170/zhurnalistika/printsipi_metodi_doslidzhennya_auditoriyi.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.09.2021 08.49.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Одеса :: Запитання: 45824  
Катя запитує:
Подорожі Україною
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історичні мандрівки Києвом [Електронний ресурс] // Нац. б-ка України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9447. — Назва з екрана.
Онлайн-проєкт «Подорожуймо Україною разом» [Електронний ресурс] // Нац. б-ка України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=9309. — Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.09.2021 23.24.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 45809  
Леся запитує:
Доброго дня. Культурно-освітні практики
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Волков С. Модуси інституалізації української культури: культурно-освітні практики 40-х років ХХ століття / С. Волков // Культурологічна думка. — 2011. — № 3. — С. 101-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2011_3_14.
Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні в другій половині XIX - на початку ХХ ст. : автореф. дис... д-ра пед. наук / О. В. Михайличенко; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2007. — 40 c.
Смолінська О. Культуровідповідність як провідний принцип організації культурно-освітнього простору педагогічного університету / О. Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2014. — № 1. — С. 26-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2014_1_4.
Топчій О. С. Діяльність інтелігенції Чернігівщини у культурно-освітніх інституціях регіону в 1920-х - на поч. 1930–х рр. / О. С. Топчій // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 85. — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_85_5.
Троєльнікова Л. О. Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у ХХ ст. : автореф. дис... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Л. О. Троєльнікова; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2009. — 40 c.
Троїцька О. М. Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності / О. М. Троїцька // Грані. — 2016. — № 7. — С. 13-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_7_4.
Троїцька О. М. Комунікативно–діалогічні стратегії в культурно–освітніх практиках і тьюторській діяльності: філософський вимір / О. М. Троїцька // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 113. — С. 301-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_79.
Харченко О. В. Інноваційні технології в культурно-просвітницькій діяльності художніх музеїв України початку ХХІ ст. / О. В. Харченко // Сіверщина в історії України. — 2015. — Вип. 8. — С. 358-361. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2015_8_83.
Щербяк Ю. А. Освітня доктрина української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина XIX — XX століття) : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ю. А. Щербяк; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2009. — 38 c.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 10.09.2021 09.10.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45799  
Світлана запитує:
Мені потрібна інформація про Л. Геца, художника українського зарубіжжя. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Купчик К. Лев Ґец - мистецький посол України : видатні діячі та визначні події / К. Купчик // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 7. - С. 42-44.
Лев Ґец (1896–1971) [Електронний ресурс] // Бібліотека українського мистецтва : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/gets-lev/. - Назва з екрана.
Лев Ґец [Електронний ресурс] : Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Купчик К. Лев Ґец - мистецький посол України : видатні діячі та визначні події / К. Купчик // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 7. - С. 42-44.
Лев Ґец (1896–1971) [Електронний ресурс] // Бібліотека українського мистецтва : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/gets-lev/. - Назва з екрана.
Лев Ґец [Електронний ресурс] : [добірка статей про художника та його творчість] // Zbruc.eu : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://zbruc.eu/taxonomy/term/22672. - Назва з екрана.
Терещук Г. Лев Ґец – художник під прицілом комуністичних спецслужб: 125 років від народження митця [Електронний ресурс] / Г. Терещук // Radiosvoboda.org : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/lev-gets-spetssluzhby-nyshchennya-katuvannya/31201120.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.09.2021 08.51.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45797  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про культуру України 18 ст. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Желіба О. Культура України в період Гетьманщини : план-конспект уроку з історії України. 8 клас / О. Желіба // Історія України (Шк. світ). - 2005.- № 16. - С. 9-17.
Історія української культури: побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / за заг. ред. І. Крип'якевича. - 4-е вид., стер. - Київ : Либідь, 2002. - 656 с.
Коляда І. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури : історія України. 9 клас / І. Коляда, А. Федорук // Історія в рідній школі. - 2018. - № 5. - С. 18-26.
Кравець М. С. Культурологія : навч. посіб. / М. С. Кравець, С. М. Шлемкевич, Є. Р. Борінштейн та ін. ; за заг. ред. В. М. Пічі. - Львів : Магнолія плюс, 2003. - 235 с.: іл.
Наулко В. І. Культура і побут населення України : навч. посіб. для вузів / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. - Київ : Либідь, 1991. - 230 с.: іл.
Яворський О. О. Культура України в ХVІ-ХVІІ ст. : історія України : 8 клас : [конспект уроку] / О. О. Яворський // Історія та правознавство. - 2012. - № 24. - С. 29-31.
Культура України другої половини XVII-першої половини XVIII ст. [Електронний ресурс] // Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=116#. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.09.2021 15.48.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244124 seconds