Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45256
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46816  
Аліна запитує:
Доброго ранку! Потрібна література про український танець гопак. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Василенко К. Ю. Український танець : підручник / К. Ю. Василенко. - Київ : ІПК ПК, 1997. - 282 с.
Запорізька Січ - колиска козацького танцю : метод. рекомендації / уклад. О. П. Колосок. - Київ : ДАКККіМ, 2004. - 47 с.
Короткевич Я. С. Гопак як феномен української народної хореографії / Я.С. Короткевич, Н.В. Середа, Н.М. Петрушка // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми : СумДУ, 2018. – С. 49-50.
Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : підручник / В. А. Литвиненко. - 2-е вид. - Київ : Альтерпрес, 2008. - 468 с.
10 фактів про бойовий гопак [Електронний ресурс] // spadok.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak. - Назва з екрана.
Білошкурський В. С. Український народний танець «Гопак»: фабула перетворень [Електронний ресурс] / В. С. Білошкурський // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 червня 2022 р.). - Київ : НАКККіМ,
2022. -С. 43-45. - Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/konferentsii/Konferensiiya_Osoblyvosti_roboty_choreografa_v_suchasnomu_socikulturnomu_prostori.pdf#page=42.
Гопак: історія бойового танцю [Електронний ресурс] // Про Україну і українців : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uaua.top/15381/. - Назва з екрана.
Кіптілова Н. Гопак як один з феноменів українського танцю [Електронний ресурс] / Н. Кіптілова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Мистецтво. - 2014. - Вип. 14. - С. 75-80. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mistec_2014_14_13.pdf.
Козинко Л. Л. Український народний танець «Гопак»: від зародження до сучасної сценічної практики виконання [Електронний ресурс] : історія та теорія танцю / Л. Л. Козинко // Танцювальні студії. - 2022. - Т. 5. № 11. - С. 17-28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.11.2022 07.37.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Прилуки :: Запитання: 46814  
Катя запитує:
Добрий день! Чи можливо знайти літературу на тему: Вімельбухи як специфічний різновид книжки-­картинки.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте наступні джерела:
Кондратюк С. Нон-фікшн для дітей: що, як, для чого : комплектуємо метод. кабінет / C. Кондратюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2019. - № 12. - С. 19-24.
Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки / Е. І. Огар. - Львів : Азарт, 2002. - 160 с.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок / О. М. Харченко // Вісник ХДАДМ. - 2010. - № 1. - С. 146–149.
Бессараб А. О. Українські вімельбухи крізь призму форми, змісту та мови [Електронний ресурс] / А. О. Бессараб, Н. В. Дерев’янко, Л. Г. Пономаренко // Держава та регіони. - 2019. - № 2 (38). Серія: Соціальні комунікації. - С. 45-51. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2019_2_10.pdf.
Бессараб А. Місце вімельбухів у репертуарі українських дитячих видавництв [Електронний ресурс] / А. Бессараб // Обрії друкарства. - 2019. - No 1 (7). - С. 31-38. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34468/1/OD¬2019¬7_31¬38.pdf.
Єфремова А. Вімельбухи як специфічний різновид книжки­картинки [Електронний ресурс] / А. Єфремова // Збірник праць Науково­-дослідного інституту пресознавства. - 2017. - Вип.7. - С.477-486. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2017_7_35.
Єфремова А. Вімельбухи завойовують книжковий ринок [Електронний ресурс] / А. Єфремова // Видавництво Старого Лева : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://starylev.com.ua/news/vimelbuhy-zavoyovuyut-knyzhkovyy-rynok. - Назва з екрана.
Побідаш І. Л. Огляд німецького видавничого ринку вімельбухів [Електронний ресурс] / І. Л. Побідаш // Обрії друкарства. - 2022. - № 1. - С. 180-196. - Режим доступу: http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/261725/258637.
Чому діти обожнюють вімельбухи? [Електронний ресурс] // Видавництво Ранок : [блог]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ranok.com.ua/blog/chomu-dity-obozhnyuyut-vimelbuhy-71.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.11.2022 13.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Черкаси :: Запитання: 46786  
Валерія запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про радіорекламу. Дякую вам заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 44704; 44864; 45068. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Булах Т. Д. Cутнісні ознаки радіореклами [Електронний ресурс] / Т. Д. Булах // Вісник Харківської державної академії культури. — 2011. — Вип. 33. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_33_18.
Гиріна Т. С. Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Молодий вчений. — 2018. — № 1(2). — С. 642-645. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(2)__21.
Задоріжна Н. І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально- фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н. І. Задоріжна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Ковтун Н. Колективний характер комуніканта в аспекті технології продукування радіореклами [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 312-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_58.
Кривка Е. Т. Функціональні особливості радіореклами в соціальних комунікаціях [Електронний ресурс] / Е. Т. Кривка // Теле- та радіожурналістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 171-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_23.
Примак Т. Рекламний креатив : Навч. посіб. / Т. Примак; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — Київ, 2006. — 328 c.
Улітіна Н. О. Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовної теле- та радіореклами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. О. Улітіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 c.
Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2013. — Т. 1074, Вип. 5. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_19.
Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. —2014. — № 4. — С. 152-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_4_33.
Шапоренко В. В. Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 61. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_61_13.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 30.10.2022 17.35.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46755  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література по темі: "Атрибуція та експертиза меблів"
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://violity.shop/osnovy-atributsii-antikvariata/
https://inconsulting.com.ua/uk/antikvariat-ua/ocinka-antykvariatu.html
https://inconsulting.com.ua/uk/antikvariat-ua/mistectvoznavcha-ekspertiza.html
http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libdoc/knugu/knygy2/mystectvoznavci/bitaev_metod_zasady.pdf
http://www.afo.com.ua/doc/Boris_Platonov_Fundamentals_of_evaluation_activity.pdf
https://ekspert-ocenka.com/iak-vidbyvaietsia-ocinka-antikvariaty-kriterii-ta-osoblivosti/
file:///C:/Users/User/Desktop/61240257.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2322/1/Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей.pdf
http://bigenergy.com.ua/fnansi/bznes-dlya-pdpri/1068-nezalezhna-ekspertiza--5-krokiv-yak-provesti-ekspertizu-dosvid.html#0d8c2
https://jak.bono.odessa.ua/articles/nezalezhna-ekspertiza-mebliv-ekspertna.php

– Архипов В.В. Методика визначення вартості рухомих речей, що становлять культурну цінність : посібник для слухачів навчальних закладів / В.В.Архипов. – Київ : АФО, 2005. – 33 с.
– Архіпов В.В. Методика визначення вартості рухомих речей, що становлять культурну цінність / В.В. Архіпов. – Київ, 2006.
– Чебан В.О. Декоративно-прикладне мистецтво доби модерну: типологія та стилістика виробів / В. О. Чебан // Мистецтвознавчі записки : [збірник наукових праць] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 246-251.
– Стрілець В.Ф. Виникнення меблевого формотворення в доісторичний період / В. Ф. Стрілець // Мистецтвознавчі записки = NOTES ON ART CRITICISM : збірник наукових праць. - 2019. – Вип. 35. – С. 160-166.
– Кравченко М. Я. Атрибуція антикварних меблів / М. Я. Кравченко // Криміналістичний вісник. – 2007. – № 2(8). – Київ : Ін Юре / ДНДЕКЦ МВС України, Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 157-161.
– Петрова І. А. Експертне дослідження меблів при проведенні судово-товарознавчих експертиз / І.А.Петрова // Право і суспільство. – 2011. – № 6. – С. 191-196.
– Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва) : матеріали семінару-практикуму (21–25 трав. 2018 р., Київ) : науково-методичний збірник. – Київ: Національний КиєвоПечерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 112 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.10.2022 16.31.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Бориспіль :: Запитання: 46753  
Костя запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про українську ілюстраторку Вікторію Ковальчук. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Переглянь наступні джерела:
Гажаман Н. О. Художник і дитяча книжка : [із збірки "Книга творить людину"] / Н. О. Гажаман, Н. В. Загайна ; Національна бібліотека України для дітей // Шк. бібліотека. - 2013. - № 3-4. - С. 31-45.
Дмитрук С. Визначено лауреатів премії імені Лесі Українки / С. Дмитрук // Урядовий кур'єр. - 2014. - 7 лютого - С. 10.
Лауреати премії імені Лесі Українки // Літературна Україна. - 2014. - 6 лютого. - С. 16.
Парад майстрів : (про укр. худож.-ілюстр.) : біобібліогр. покажч. для читачів серед. та ст. шк. віку / Державний заклад "Національна бібліотека України для дітей" ; авт.-уклад. Н. В. Загайна. - Київ : [б. в.], 2011. - 44 с. : портр.
Чердинцева А. Казковий світ Вікторії Ковальчук : образотворче мистецтво / А. Чердинцева // Культура і життя. - 2011. - 30 груд. - С. 4.
Вікторія Ковальчук [Електронний ресурс] // Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/Ковальчук_Вікторія. - Назва з екрана.
Від коронавірусу померла ілюстраторка й письменниця Вікторія Ковальчук [Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://chytomo.com/vid-koronavirusu-pomerla-iliustratorka-j-pysmennytsia-viktoriia-kovalchuk/. - Назва з екрана.
Гоян Я. П. Ковальчук Вікторія Володимирівна [Електронний ресурс] / Я. П. Гоян // Енциклопедія сучасної України : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7177. - Назва з екрана.
Ковальчук Вікторія [Електронний ресурс] // Barabooka.com.ua : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.barabooka.com.ua/viktoriya-koval-chuk/. - Назва з екрана.
Ковальчук Вікторія [Електронний ресурс] // Volart.com.ua : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://volart.com.ua/art/kovalchuk_viktoriya/. - Назва з екрана.
Міфічний реалізм художниці Вікторії Ковальчук // Korali.info : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://korali.info/cikavi-lyudi/mifichnii-realizm-hudozhnici-viktorii-kovalchuk.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.10.2022 14.36.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.526031 seconds