Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45383
   


Автор запитання: Мирослава із міста: Чернігів :: Запитання: 47138  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Дарк-туризм, поняття та . сутність. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Перегляньте наступні джерела:
Демченко О. О. COVID-19 як чинник розвитку інноваційних видів туризму в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] : диплом. робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Туризм"/ О. О. Демченко ; Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2022. - 80 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55018/1/ФМВ_2022_242_Демченко.pdf.
Заїка Б. Дарк-туризм, або поїздки до місць перемоги. Що це та як допоможе Україні після війни [Електронний ресурс] / Б. Заїка // Ліга. Бізнес : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/article/dark-turizm-rynok-na-30-mlrd-chto-eto-i-kak-ukraina-na-nem-mojet-zarabotat-posle-voyny. - Назва з екрана.
Лущевський А. В Україні запустили відеокурси про дарк-туризм [Електронний ресурс] / А. Лущевський // Dovkola.media : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://dovkola.media/v-ukraini-zapustyly-videokursy-pro-dark-turyzm/. - Назва з екрана.
Машіка Г. Туризм Украъни в умовах выйни: реалыъ та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Г. Машіка // Війна та туризм : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11 листопада 2022 р.) – Київ, 2022. - С. 28-31. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46289/1/Збірник Киі?в 11.11.22 Віи?на-та-туризм-матеріали-міжнародноі?-науково-практичноі?-конференціі?-Киі?в-11-листопада-2022-р-К-ТОВ-Геопринт-2022-319-.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 8.04.2023 07.36.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46732  
Світлана запитує:
Кулінарні тенденції в готельній сфері
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Готельно-ресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля : матеріали I міжвуз. наук.-практ. конф., 23 берез. 2017 р., Хмельницький / Громад. спілка «Укр. кулінар. Союз», Поділ. гільдія кулінарів. — Хмельницький : ЦНТІ, 2017. — 90 c.
Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 2 квіт. 2015 р., Харків : у 2 ч. Ч. 2 / ред.: О. І. Черевко ; Харків. облдержадмін., Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2015. — 516 c.
Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IІІ Всеукр. міжвуз. наук. конф. студентів та аспірантів, 13 — 14 листоп. 2013 р., Одеса / ред.: О. В. Дишкантюк, Т. П. Новічкова, К. С. Федосова; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Фенікс, 2013. — 158 c.
Мазаракі А. А. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / А. А. Мазаракі, Н. О. П'ятницька, Г. Т. П'ятницька, Т. Є. Литвиненко, А. М. Расулова; ред.: Н. О. П'ятницька; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Київ : Кондор, 2012. — 556 c.
Малюк Л. П. Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі : навч. посіб. / Л. П. Малюк, Л. М. Варипаєва; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2015. — 125 c.
Островська Г. Й. Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу : навч. посіб. / Г. Й. Островська ; за наук ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра екон. наук, проф. Андрушківа Б. М. ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Акад. соц. упр. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 255 с.
Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2016 р., Київ / ред.: А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, КМДА, Фах. асамблея у сфері туризму України, Громад. спілка «Укр. кулінар. Союз». — Київ, 2016. — 362 c.

.: Розділ: Туризм :: 5.10.2022 13.51.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 46661  
Олег запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка де можливо почитати про організацію відпочинку на яхтах в Києві або Україні в цілому.
Наша відповідь:

.: Розділ: Туризм :: 7.09.2022 15.32.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 46467  
Софія запитує:
Добрий день. Цікавить менеджмент туристичної індустрії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Артеменко О. О. Менеджмент підприємств туристичної галузі / О. О. Артеменко, М. А. Цюпак // Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — 2017. — Вип. 182. — С. 84-97.
Баєв В. В. Використання інформаційних технологій в менеджменті якості туристичного підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Баєв // Наукові праці МАУП. — 2012. — Вип. 4. — С. 155-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2012_4_25.
Близнюк А. С. Інноваційна модель формування маркетингового менеджменту туристичних підприємств України [Електронний ресурс] / А. С. Близнюк // Наукові праці МАУП. — 2013. — Вип. 3. — С. 144-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2013_3_23.
Боровиков О. В. Антикризовий менеджмент галузі туристичних послуг України [Електронний ресурс] / О. В. Боровиков, Л. В. Рудич // Науковий вісник Полісся. — 2019. — № 2. — С. 204-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2019_2_28.
Бочкарьова Е. І. Оцінювання економічних результатів діяльності туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Е. І. Бочкарьова; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2016. — 20 c.
Вотченікова О. В. Інноваційний менеджмент підприємств туристичної індустрії [Електронний ресурс] / О. В. Вотченікова // Європейський вектор економічного розвитку. — 2013. — № 2. — С. 64-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ever_2013_2_8.
Карпенко Н. М. Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі [Електронний ресурс] / Н. М. Карпенко, К. О. Маца // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2012. — № 1. — С. 56-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_1_12.
Кожухівська Р. Б. Менеджмент економічної безпеки та конкуренто-спроможності підприємств туристичної індустрії у регіонах України [Електронний ресурс] / Р. Б. Кожухівська // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 4. — С. 107-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_24.
Лозова О. А. Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми [Електронний ресурс] / О. А. Лозова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2014. — Вип. 85. — С. 209-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2014_85_35.
Новикова М. В. Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм [Електронний ресурс] / М. В. Новикова, Ю. Ю. Лола // Географія та туризм. — 2011. — Вип. 11. — С. 47-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_9.
Підгірна В. Н. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Н. Підгірна, О. М. Данілова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2020. — Т. 31(70), № 1. — С. 65-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_1_13.
Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк, Р. В. Кравчук. — Чернівці : Кн.-ХХІ, 2005. — 596 c.

.: Розділ: Туризм :: 3.06.2022 11.54.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: одеса :: Запитання: 45940  
Наталія запитує:
Доброго дня. Допоможить будь ласка, найти матеріали для написання роботи на тему "Державне регулювання розвитку туристичного потенціалу України" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам опрацювати наступні джерела: – https://pidru4niki.com/2015060965062/turizm/derzhavne_regulyuvannya_rozvitku_turizmu_ukrayini
http://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/2331/Держ рег туризму_Опанасюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://buklib.net/books/35866/
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/998/1/KRASILYCH M. MEMTzim-51.pdf
http://global-national.in.ua/archive/9-2016/108.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8978/4/Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=513
https://protocol.ua/ru/pro_turizm_stattya_6/
http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/11-2019/16.pdf
http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/1/9.pdf
http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_72_1_2019_ukr/2.pdf
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11sbvmtu.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/180
http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07svotsu.htm
http://www.evd-journal.org/download/2017/2(48)/pdf/11-Siryk.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/12030/1/AkhmedovaOO.pdf

– Кифяк В. Ф. Opгaнiзaцiя туpиcтичнoї дiяльнocтi в Укpaїнi. / В. Ф. Кифяк. – Чepнiвцi : Книги-XXI, 2003. – 300 c.
– Бoгдaнoвa Ж. A. Пoняття тa види туpиcтичнoї дiяльнocтi в Укpaїнi / Ж. A. Бoгдaнoвa // Вicник Житoмиpcькoгo дepжaвнoгo тeхнoлoгiчнoгo унiвepcитeту. – 2009. - № 4(50). – C. 194-198. – (Cep. Eкoнoмiчнi нaуки).
– Гoнтapжeвcькa Л. I. Pинoк туpиcтичних пocлуг в Укpaїнi : нaвч. пociб. / Л. I. Гoнтapжeвcькa. – Дoнeцьк : Cхiдний видaвничий дiм, 2008. – 180 c.
– Димчук A. В. Пiдхoди дo визнaчeння cутнocтi тa знaчeння pинку туpиcтичних пocлуг у нaцioнaльнiй eкoнoмiчнiй cиcтeмi. / A. В. Димчук // Вicник Хмeльницькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту. – 2010. – № 3. – Т. 2. – C. 97-101. – (Cep. Eкoнoмiчнi нaуки).
– Ceмeнoв В. Ф. Дepжaвнe peгулювaння тa упpaвлiння peгioнaльним poзвиткoм туpизму / В. Ф. Ceмeнoв // Экoнoмикa и упpaвлeниe. – 2010. – № 1. – C. 40-44.
– Cтoйкa В. O. Aктуaльнi пpoблeми тa пepcпeктиви poзвитку туpиcтичнoї гaлузi як пpiopитeтнoгo нaпpяму iнвecтувaння coцiaльнoї cфepи. / В. O. Cтoйкa // Нaукoвий вicник ЧДIEУ: зб. нaук. Праць. – 2011. – № 1 (9). – C. 93-101. – (Cep. Eкoнoмiкa).
– Биpкoвич В. I. Удocкoнaлeння дepжaвнoгo peгулювaння poзвитку туpизму нa peгioнaльнoму piвнi. / В. I. Биpкoвич // Cтpaтeгiчнi пpiopитeти. – 2007. – № 4(5). – C. 157-163.
– Шупiк Б. В. Пoняття й eфeктивнi мeтoди дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoгo туpизму в Укpaїнi. / Б. В. Шупiк // Дepжaвa тa peгioни. – 2010. – № 1. – C. 130-135. – (Cep. Дepжaвнe упpaвлiння).
– Oмeльчaк К. O. Дepжaвнe peгулювaння туpиcтичнoї гaлузi нa нaцioнaльнoму, peгioнaльнoму тa мicцeвoму piвнях / К. O. Oмeльчaк // Дepжaвa тa peгioни. – 2010. – № 1. – C. 80-85. – (Cep. Дepжaвнe упpaвлiння).
– Килин O. В. Дepжaвнe peгулювaння туpиcтичнoї пoлiтики / O. В. Килин // Нaукoвий вicник НЛТУ Укpaїни. – 2011. – Вип. 21.15. – C. 199-203.
– Cтpучoк Н. М. Вплив дepжaвнoгo peгулювaння нa pинoк туpиcтичних пocлуг в Укpaїнi. / Н.М. Cтpучoк // Нaукoвий вicник НЛТУ Укpaїни: зб. нaук.-тeхн. пpaць. – Львiв: PВВ НЛТУ Укpaїни, 2011. ? Вип. 21.5. – C. 93-98.
– Герасименко В.Г. Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду / В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк // Вісник ДІТБ. – 2008. – № 12. – С. 19-24. – (Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)).
– Антонюк Н.В. Державна політика України у сфері туризму: досвід і проблеми реалізації / Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2008. – Вип. 24. – C. 7–12.
– Близнюк А.М. Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність і шляхи удосконалення / А.М. Близнюк, Л.І. Давиденко, Н.Й. Коніщева // Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами (у туристичній сфері)». – 2007. – № 11. – С. 76–84.

.: Розділ: Туризм :: 21.10.2021 17.09.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.272429 seconds