Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Едита із міста: Киев :: Запитання: 39530  
Едита запитує:
Добрий день! Порекомендуйте, будь-ласка, літературу за темою "Управління конкурентноспроможності туристичних підприємств в умовах інтеграції". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Едито!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антонюк К. В. Вдосконалення системи державного регулювання інтеграційних процесів у туристичній галузі [Електронний ресурс] / К. В. Антонюк // Наука й економіка. - 2014. - Вип. 2. - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2014_2_26.
Антонюк К. Провідні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної туристичної сфери [Електронний ресурс] / К. Антонюк // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 8. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2014_8_4.
Бондаренко М. П. Стратегічні концепції міжнародної конкурентності індустрії туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / М. П. Бондаренко; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - Київ, 2013. - 20 c.
Босовська М. В. Концепція інтеграційного розвитку туристичних підприємств / М. В. Босовська // Економіка та держава. - 2015. - № 3. - С. 43-47.
Босовська М. В. Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / М. В. Босовська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 44 c.
Волошенко В. Механізми державного управління конкурентоспроможністю туристичної галузі в сучасній Україні [Електронний ресурс] / В. Волошенко. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2014. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_1_6.
Горіна Г. О. Конкурентоспроможність країн у туристичній галузі: нові підходи до визначення [Електронний ресурс] / Г. О. Горіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 4(1). - С. 203-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_4(1)__36.
Грабовенська С. Впровадження туристичних кластерів як рушійної сили підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг [Електронний ресурс] / С. Грабовенська // Молодь і ринок. - 2015. - № 5. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_5_20.
Дубик В. Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. Я. Дубик, О. Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.2. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26.
Коваленко Ю. О. Трансформація інноваційного потенціалу України в умовах інтеграції у світову економіку : [монографія] / Ю. О. Коваленко, А. П. Румянцев, Н. М. Рилач, М. П. Хмара, Г. М. Ротанов ; ред.: В. І. Крамаренко, А. П. Румянцев ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. - 388, [1] c.
Колосінська М. І. Пріоритети становлення конкурентоспроможної туристичної сфери України : монографія / М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський ; Буков. держ. фінанс.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 195 c.
Куніцин С. В. Рейтингова оцінка та ранжування професійних учасників туристичного ринку як основа інституціонального проектування їх кластерно-інтеграційної взаємодії [Електронний ресурс] / С. В. Куніцин // Бізнес Інформ. - 2013. - № 1. - С. 151-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_33.
Ладонько Л. С. Організаційні механізми результативності функціонування туристичного комплексу України в умовах інтеграційного вибору держави [Електронний ресурс] / Л. С. Ладонько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 2. - С. 121-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_2_20.
Малахова Л. В. Пріоритетні шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України [Електронний ресурс] / Л. В. Малахова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 175-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3(1)__40.
Маркіна І. А. Загрози і небезпеки в діяльності підприємств туристичної сфери [Електронний ресурс] / І. А. Маркіна, В. М. Маховка // Проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 135-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_3_19.
Мельник Н. В. Інтеграція зусиль стратегічних державно-приватних туристичних альянсів у процес формування міжнародної маркетингової стратегії розвитку туризму України [Електронний ресурс] / Н. В. Мельник // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т. 21, вип. 7(3). - С. 263-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(3)__37.
Мілінчук О. В. Стандартизація вітчизняних туристичних послуг в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / О. В. Мілінчук, Ю. О. Кириєнко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 169-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_26.
Ольшанський О. В. Заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичного профілю [Електронний ресурс] / О. В. Ольшанський // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 291-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2013_1(1)__42.
Онищук Н. Формування системи маркетингу співпраці туристичних підприємств / Н. Онищук // Наук. вісн.. - 2015. - № 7. - С. 111-121.
Осипенко К. В. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу [Електронний ресурс] / К. В. Осипенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 8. - С. 188-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2014_8_27.
Редько В. Є. Аналіз діяльності підприємств туризму : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Є. Редько, К. А. Панасюк. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 242 c.
Савіцька О. П. Теоретико-методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії [Електронний ресурс] / О. П. Савіцька, Н. В. Савіцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 154-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_26.
Сидоренко І. О. Конкурентоспроможність туристичних підприємств в Україні [Електронний ресурс] / І. О. Сидоренко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_1_51.
Смирнов І. Г. Про визначення рівня туристичної конкурентоспроможності країн світу / І. Г. Смирнов, Т. І. Михайленко // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 34. - С. 49-64.
Темник I. О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного туризму; проведення "Євро-2012" [Електронний ресурс] / I. О. Темник // Економіка та держава. - 2011. - № 3. - С. 114-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_3_33.
Угоднікова О. І. Перспективи розвитку конкурентоспроможності на ринку туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів [Електронний ресурс] / О. І. Угоднікова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 3. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_3_13.
Шевченко Г. С. Перспективи європейської інтеграції ринку туристичних послуг України [Електронний ресурс] / Г. С. Шевченко, С. Г. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.2. - С. 124-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Шилепницький П. І. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту [Електронний ресурс] / П. І. Шилепницький, Д. Г. Михайлина, В. В. Кушнерик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2015. - Вип. 3. - С. 18-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_3_4.
Шиманська В. В. Етапи розробки стратегії управління розвитком туристичного комплексу України процесного типу в умовах інтеграційного вибору держави [Електронний ресурс] / В. В. Шиманська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 2. - С. 223-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_2_35.
Шиманська В. В. Організаційно-економічний механізм розвитку туристичного комплексу України в контексті євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. В. Шиманська ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2014. - 20, [1] c.

.: Розділ: Туризм :: 18.10.2016 20.19.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Могилів-Подільський :: Запитання: 39076  
Ірина запитує:
Допоможіть знайти літературу для реферату "Дослідження трудових процесів методом хронометражу та фотохронометражу у закладах ресторанного господарства". Дуже вдячна!
Наша відповідь:

.: Розділ: Туризм :: 29.05.2016 11.56.28 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Тернопіль :: Запитання: 38813  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для теми "Проблеми іспанського суспільства")Наперед вдячна !!
Наша відповідь:
Юліє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Андрес, А. С. Экономическая политика правительства Народной партии в условиях кризиса [Текст] / А. С. Андрес // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. - 2013. - № 2. - С. 43-58.

Аникеева, Н. Е. Испанские социалисты у власти (2004-2011 годы) [Текст] / Н. Е. Аникеева // Новая и новейшая история. - 2012. - № 2. - С. 80-94

Боголюбова, Н. М. Актуальные тенденции внешней культурной политики Испании [Текст] / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева // Латинская Америка. - 2013. - № 9. - С. 47-57. - Библиогр. в конце ст.

Годлевська, В. Ю. Історіографічний огляд процесів демократизації останньої чверті XX ст. в контексті трансформації іспанського суспільства / В. Ю. Годлевська // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. - 2013. - № 1. - С. 270-275. - Бібліогр. в кінці ст.

Годлевська, В. Ю. Місце та роль опозиції на першому етапі демократизації Іспанського суспільства (1975-1978 рр.) [Текст] / В. Ю. Годлевська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2008. - Вип. 13. - Бібліогр. в кінці ст.

Годлевська, В. Ю. Парламентські вибори 1982 року та початок консолідації демократії в Іспанії [Текст] / В. Ю. Годлевська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2010. - Вип. 18. - С. 281-285. - Бібліогр. в кінці ст.

Годлевська, В. Ю. Проблема баскського тероризму в період правління Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982-1996 рр.) [Текст] / В. Ю. Годлевська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2009. - Вип. 16. - Бібліогр. в кінці ст.

Діль, О. Бренд країни та економічна дипломатія: іспанський досвід для України [Текст] / О. Діль // Зовнішні справи. - 2015. - № 4. - С. 50-51. - Бібліогр.: 6 назв.

Копецька-Деньга, Н. Каталонія - "локомотив" іспанської економіки / Н. Копецька-Деньга // Діловий вісник. - 2012. - № 12. - С. 3.

Куда идет Испания? [Текст] : «круглый стол» в Центре иберийских исследований ИЛА РАН // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. - 2013. - № 8. - С. 87-96

Мир. Вызовы глобального кризиса. Испания [Текст] // Мировая экономика и международные отношения. - 2013. - № 7. - С. 38-53. - Библиогр. в примеч.: с.38-53

Мяловицька, Ніна Анатоліївна. Іспанія - "держава автономій" [Текст] : громадсько-політична література / Н.А. Мяловицька // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 179-183. - Бібліогр.: 8 назв

Пилипенко, Т. І."Органічний закон держави" 1967 року та його роль в консолідації іспанського суспільства [Текст] / Т. І. Пилипенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2000. - Вип. 2. - С. 217-221. - Бібліогр. в кінці ст.

Прохоренко, И. Л.Евроскептицизм по-иберийски [Текст] / И. Л. Прохоренко // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. - 2014. - № 10. - С. 72-82. - Бібліогр. в кінці ст.

Сергеев, В. М. Терроризм и проблемы Страны Басков [Текст] / В. М. Сергеев // Политические исследования : Научный и культурно-просветительский журнал. - 2013. - № 2. - С. 173-176

Сидоренко, Т. В.Испанская модель социального государства: испытание на прочность [Текст] / Т. В. Сидоренко // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. - 2013. - № 7. - С. 61-72

Столяров, Г. П.Країна басків / Г. П. Столяров // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 10. - С. 41-44.

Тайар, В. М. Факторы экономической трансформации Испании в рамках объединенной Европы [Текст] / В. М. Тайар // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. - 2013. - № 12. - С. 72-80. - Библиогр. в конце ст.

Хенкин, С. Испания в полосе турбулентности [Текст] / С. Хенкин // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - № 4. - С. 71-81

Хенкин, С. М.Испания как глобальный актор [Текст] / С. М. Хенкин // Латинская Америка. - 2012. - № 5. - С. 93-99

Черносвитов, Александр. Каталония против Испании / Александр Черносвитов // Эхо планеты. - 2013. - № 40. - С. 10-13.

Яковлев, П. П. Кризис и политический поворот в Испании [Текст] / П. П. Яковлев // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. - 2012. - № 4. - С. 25-42.

Годлевська, В. Ю. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982–1996 роки) : монографія/ В. Ю. Годлевська. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 412 с.
http://publish.vntu.edu.ua/txt/Godlevska_KonsDemSusVIsp_552-6.pdf

Годлевська В. Ю. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства
В Іспанії (1960–1982 роки): Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 160 с.
http://ukrknyga.at.ua/0-books/1/2010-05-08/godlevska_perehid_vid_avtorytaryzmu_v_ispaniji.pdf

Імміграційна політика Іспанії в кінці XX - початку XXI століть
http://bukvar.su/mezhdunarodnye-otnoshenija/121491-Immigracionnaya-politika-Ispanii-v-konce-XX-nachale-XXI-vekov.html

Іспанія у 80-ті роки
http://pidruchniki.com/14051003/istoriya/ispaniya_80-ti_roki

ОГАРКОВА т. Життя європейців: соціальні протести в Іспанії
http://life.pravda.com.ua/society/2014/07/29/176474/

Писарчук Микола Пакт Монклоа: іспанський урок для України
http://yearago.unian.ua/politics/188857-pakt-monkloa-ispanskiy-urok-dlya-ukrajini.html

.: Розділ: Туризм :: 13.04.2016 18.51.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 38756  
Аліна запитує:
Добрий вечір,мені потрібна інформація для написання тезів Особливості ведення бізнесу в Німеччині
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна!
Рекомендуємо подивитись таку інформацію:

http://pidruchniki.com/19820126/psihologiya/osoblivosti_vedennya_dilovih_peregovoriv_nimtsyami - Особливості ведення ділових переговорів з німцями.
http://rbn.cc/ua/analytics/5171-osoblyvosti-vedennja-biznesu-v-krajinah-svitu-nimechchyna - Особливості ведення бізнесу в різних країнах світу: Німеччина.
http://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/osoblivosti-vedennja-biznesu-v-riznih-krainah.html - Особливості ведення бізнесу в різних країнах.
http://hub.kyivstar.ua/svoya-sprava-u-nimechchini/ - Своя справа у Німеччині: інструкція зі створення компанії.
http://globalscience.ru/article/read/ua17534/ - Бізнес-імміграція до Німеччини – інвестиції в благополучне майбутнє.
http://olympica.com.ua/674460-yak-vidkriti-svijj-biznes-u-nimechchini-biznes-emigraciya-do-nimechchini-ide-dlya-malogo-biznesu-v-nimechchini.html - Як відкрити свій бізнес у Німеччині. Бізнес-еміграція до Німеччини. Ідеї для малого бізнесу в Німеччині.
http://uk.peopleandcountries.com/article-2312-1.html - Особливості ведення бізнесу. США і Німеччина.
http://studme.com.ua/131401125962/politologiya/nemetskiy_natsionalnyy_stil_vedeniya_peregovorov.htm - Німецький національний стиль ведення переговорів.
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fof/ippy/2015/15-12/page6.html - Національні особливості етики бізнесу.
http://www.ninjafilms.tk/vro.html - Реєстрація фірми в Германії. Бізнес-імміграція до Німеччини.
http://www.inforegion.com.ua/jak-vidkriti-svij-biznes-v-nimechchini-biznes-radi/ - Як відкрити свій бізнес в Німеччині. Бізнес-ради.
http://cci.if.ua/archive/1025-vykhid-ukrayinskykh-kompaniy-na-mizhnarodni-rynky-osoblyvosti-zapochatkuvannya-ta-vedennya-biznesu-v-nimechchyni-ta-shveytsariyi.html - Вихід українських компаній на міжнародні ринки. Ведення бізнесу в Німеччині та Швейцарії.
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/26.htm - Національні особливості ділової етики в різних країнах світу.
http://www.info-library.com.ua/books-text-9047.html - Особливості ділового етикету в зарубіжних країнах.
http://www.ilf-ua.com/ua/news/2015/germany/ - Успішний старт бізнесу у Німеччині.
http://www.galychyna.if.ua/publication/society/pidprijemci-prikarpattja-vchatsja-iti-v-jevropu/print.html - Підприємці Прикарпаття вчаться йти в Європу (тонкощі започаткування і ведення бізнесу в Німеччині та Швейцарії).
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248581701&cat_id=244276429 – Український економічний форум в Берліні: німецький бізнес визнає реформи в Україні і чекає на їх продовження.
http://www.info-library.com.ua/books-text-8590.html - Особливості німецької дипломатії.
http://www.bizslovo.org/content/index.php/en/diloviy-etyket/166-mizhnarodniy-etyket/664-mizhnarodniy-etyket.html - Міжнародний етикет.
http://www.tupa-germania.ru/biznes/ - Бизнес в Германии.

.: Розділ: Туризм :: 5.04.2016 21.43.09 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Кіровоград :: Запитання: 38588  
Андрій запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу, тема: Методика проведення інвентаризації туристичних ресурсів. Дякую!
Наша відповідь:
Андрію, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бейдик, Олександр Олексійович. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : автореферат дис. ... докт. географ. наук : 11.00.02 / О. О. Бейдик ; Київський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. - Київ, 2004. - 36 с

Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичний ресурс України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К.: ВПУ „Київ. ун-т”. – 2001. – 395 с.

Гаврилов, Андрей. Развитие ресурсного потенциала туризма на региональном уровне: социально-экономические факторы [Текст] / А. Гаврилов // Проблемы теории и практики управления : Международный журнал. - 2011. - № 11. - С. 50-55.

Гайдук А. Оцінка туристичних ресурсів Львівської області та її практичне застосування // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика). Щорічник наукових праць. Випуск 20 / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. С. 200-212.

Дудкіна О.П.Рекреаційні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економіфчні аспекти) / О.П. Дудкіна. – Львів, 1999. – 19 с.

Коваль Р. Аналіз стану та тенденції формування кадастру рекреаційних територій в Україні / Р. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19,8. – С. 113–116.

Копач М.В. Методичні підходи до оцінки рекреаційних територій. Економічний механізм природокористування і охорони навколишнього природного середовища в умовах переходу економіки України до ринкових відносин / Тези доповідей республіканського семінару, м. Івано-Франківськ/. – Львів, 1992. С. 88-89.

Кушнірчук-Ставнича, О. М. Нормативно-правове забезпечення використання і охорони туристичних ресурсів Карпатського регіону України [] / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Економіка та держава. - 2015. - № 8. - С. 72-75.

Маленков Р.О. Туристично-рекреаційна складова кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду / Р.О. Маленков // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 176. –С. 135–141. 12.

Методика формування територій сталого соціально-економічного розвитку
курортно-рекреаційних територій і курортних центрів / О.І. Гулич, Л.С. Гринів, Н.М. Герасимчук/НАН України. – ІРД. – Львів, 2007. – 52 с.

олюга В., Полюга Д. Аналіз сучасного стану використання матеріально-технічної бази рекреації і туризму у Львівській області // Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. Випуск 11. – Ужгород, 2002. С. 20-22.

Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0504 «Туризм»). / Т.А.Коляда. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 182 с.
http://eprints.kname.edu.ua/6607/1/ПРТД_печатн.вар._навч.посіб..pdf

Про внесення змін до Закону України "Про туризм" : закон України від 18.11.2003 р. № 1282-IV // Голос України. – 2003. – 26 груд. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1282-15

ПУХАЛЬСЬКИЙ В. В. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ // Вісник Хмельницького національного університету . – 2012. - No3. T. 3 – С. 89-92.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2012-N3-Volume3_188.pdf

Романенко М.М. Про інвентаризацію природних рекреаційних ресурсів територій природно-заповідного фонду / М.М. Романенко, А.В. Романенко // Другі наукові читання пам’яті Сергія Таращука. – 6–7 квітня 2011. – Миколаїв, 2011. – С. 138–141.
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/avtorlek/20/33.pdf

Славік Р. Методичні аспекти аналізу інвестиційної привабливості рекреаційних територій / Р. Славік // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 352–356.

Шпак, Л. О. Інформаційно-методичні засади оцінки розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів [Текст] / Л. О. Шпак // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2014. - № 3. - С. 48-52.

2.7.1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
http://ecodelo.org/3435-271_inventarizatsiya_ekologoturisticheskikh_resursov-prakticheskie_rekomendatsii_po_planirovani

Годфрі Харріс, Кеннет М.Кац. Стимулювання міжнародного туризму в XXI столітті ЕТАП 2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РЕСУРСІВ
http://infotour.in.ua/world_tur7.htm

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 2.3. Методика дослідження національного туристичного ринку
http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp23.htm

Методика оцінки історико-культурних туристичних ресурсів
http://www.br.com.ua/referats/Geologiya/57868.htm

Оцінка туристичних ресурсів
http://studopedia.com.ua/1_123541_otsinka-turistichnih-resursiv.html

Оцінка наявного туристисно-рекреаційного потенціалу рекреаційних зон Закарпаття
http://www.berehovo-tour.info/index.php?id=229:2009-01-31-09-00-00&option=com_content&view=article

Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного Кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 р. No67
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05

.: Розділ: Туризм :: 16.03.2016 23.16.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.331092 seconds