Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45629
   


Автор вопроса: Елизавета из города: Харьков :: Вопрос: 38465  
Елизавета спрашивает:
Здравствуйте.Нужна информация " Розвиток соціального туризму, на прикладі пішоходного туризму"
Наш ответ:
Єлизавето, вітаємо! за вашим запитом підібрані такі джерела інформації:

Зубалій, Микола Дмитрович. Пішохідний і лижний туризм : наукове видання / М. Д. Зубалій, В. С. Петровський. - Київ : Здоров'я, 1984. - 128 с. : іл.

Квартальнов В. Туризм социальный: история и современность: [Учеб. пособие для ИПК ту-рист.-экскурс. кадров]/ В. А. Квартальнов, В. К. Федорченко. - К.: Вища шк., 1989. - 341 с.

Колотуха, Олександр.Соціальний туризм в Україні : проблеми та перспективи розвитку // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 20. - С. 3-5.

Лукашевич М. Соціологія туризму: проблеми становлення та інституалізації // Віче. - 2008. - № 17. - C. 25-27.

Новікова Н. Туризм у системі соціально-економічних пріоритетів України // Вісник. - 2007. - № 2. - C. 70-74.

Руденко, Оксана. Пішохідний туризм : навчальна програма факультативу з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів / О. Руденко, О. Шиворов // Здоров'я та фізична культура. – 2010. - N 22/24 . - С.34-47.

Рузайкін, В. М. Пішохідний туризм і безпека / В. М. Рузайкін // Фізичне виховання в школах України. - 2013. - № 7. - С. 10-18. - Бібліогр.: 14 назв.

Скальова А. Туризм як соціально-культурний феномен // Вісник. - 2007. - № 2. - C. 96-98.

Слободян П. Соціальний туризм в Україні: чи стане він "дизайнером" суспільства та двигуном економічного розвитку" / /Голос України. - 2009. - 24 квітня. - C. 14

Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні:Навч. посіб.— К.: Рокор,2001.—200 с.

Сокол, Т. Г. Основи туризмознавства [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Сокол. - К. : 2006. - 75 с.

Талалай Х. Зелений туризм: робота і добробут // Соціальний захист. - 2006. - № 6. - C. 29-31

Фенько А.Б. Туризм как показатель социального статуса // Социологические исследования. - 2007. - № 2. - C. 125-131

Шипко А. Соціалізація молоді в туристських подорожах // Краєзнавство. Географія. Туризм.. - 2007. - № 12. - C. 3-8

Волкова І . РОЗВИТОК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/2a4668c701c2c69cfd0621666b0eca44.pdf

Гілецький Й. Шляхи активізації розвитку пішохідного туризму в Українських Карпатах
http://www.geograf.com.ua/blogs/entry/shlyakhi-aktivizatsiji-rozvitku-pishokhidnogo-turizmu-v-ukrajinskikh-karpatakh

Колотуха О.В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку
http://infotour.in.ua/kolotuha2.htm

Оздоровчо-спортивна діяльність, Пішохідний туризм, Рекреаційна географія -
http://libfree.com/168733882_turizmozdorovchosportivna_diyalnist.html

Перспективи розвитку соціального туризму в Україні
http://referat-ok.com.ua/turizm/perspektivi-rozvitku-socialnogo-turizmu-v-ukrajini-1

8.2.1. Пішохідний туризм
http://tourlib.net/books_ukr/maslyak-rekr8-2.htm

Соціальний туризм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальний_туризм
Сучасний стан активного туризму в Україні
http://bayka.kosiv.info/index.php/blog/13-suchasnyj-stan-aktyvnogo-turyzmu

Сучасний стан та перспективи розвитку спортивного туризму в Україні
http://ukraine-diplom.com/56/16314-suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku-sportivnogo-turizmu-v-ukrayini.html

.: Раздел: Туризм :: 29.02.2016 15.52.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віталій из города: Кіровоград :: Вопрос: 38462  
Віталій спрашивает:
Особливості історичного розвитку території Кіровоградської області в контексті пізнавального туризму
Наш ответ:
Пропонуємо таку інформацію:
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. - К. : Альтерпрес, 2001. - 234 с.
Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні / Я.В. Верменич // Український історичний журнал. - 2001. - № 6.
Бокій Н.М. Пам’ятки черняхівської культури на пограниччі степу і лісостепу Дніпровського правобережжя (за матеріалами Кіровоградщини) / Н.М. Бокій, І.А. Козир // Наукові записки. - Випуск 9. - Серія: Історичні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2005. - с. 30-41
http://podrobnosti.ua/culture/2004/04/21/115556.html
http://kirovograd.ucrf.gov.ua/about/history
Веденин Ю.А. Основы географического подхода к изучению и сохранению культурного наследия // Наследие и современность. Информационный сборник. – Вып. 12. – Москва : Институт наследия, 2004 – С. 5-10.
Верменич Я. В. Кіровоградська область // Енциклопедія історії України. — К. : Наукова думка, 2007. — Т. 4., стор. 332.
Горбик В. О., Кот С. І. До питання про висвітлення історичних міст і сіл у «Зводі пам’яток історії та культури» // Дослідження історії малих та середніх міст України в контексті дальшого розвитку історичного краєзнавства. – Чернігів, 1990. – С. 53–62.
Громко Т. В. Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини). — Кіровоград, 2000. — 175 с.
Дані Головного управління статистики в Кіровоградській області // http://www.kirstat.kr.ua/
Діденко, К. Д. Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму [Текст] / К. Д. Діденко // Український географічний журнал. - 2014. - № 3. - С. 52-56. - Бібліогр. в кінці ст.
Про туризм: Закон України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 5.
Рекомендація № 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури «Збереження культурної спадщини всіх віків» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=995_744
Тронько П.Т. Краєзнавство у відродженні духовності і культури. Досвід. Проблеми. Перспективи / П.Т Тронько. - К. : Наук. думка, 1998. - 98 с.
Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация / Дж. Урри // Массовая культура: современные западные исследования. - М., 2005.
Цюрупа М.В. Осмислення феномену туризму в європейській історико-філософській традиції / М.В. Цюрупа // Філософія туризму. - К., 2004. - С. 2.
Колотуха, О.В. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області / О.В. Колотуха; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2002. — 67 с. — Бібліогр.: 17 назв. — ISBN 966-7232-14-Х.
Описано географічні особливості Кіровоградщини, природні, соціально- економічні умови та особливості розселення, екологічний стан території області. Висвітлено соціально-економічні фактори та рекреаційно- туристські ресурси. Розглянуто особливості спортивно-туристських походів.
Кизименко П. Пам’ять степів. Історичні нариси з минулого Кіровоградщини / П. Кизименко. - Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр „Мавік”, 2003. - 246 с.
Кифяк, Василь Федорович. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник / Василь Кифяк; Ред. О. В. Вілінська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. - 298,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с.295-298
Кузик, Степан Петрович. Географія туризму : навч. посібник / Степан Кузик ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Географічний фак. - К. : Знання, 2011. - 271 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Кусков А.С. Рекреационная география: учебно-методический комплекс / А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова. - М., Флинта: МПСИ, 2005.
Николаенко Т.В. Процесс рекреационного освоения региона (на примере Крыма) / Т.В. Николаенко. - Симферополь. - 1998.
Матівос Ю. М., Сандул В. О. Туристські маршрути Кіровоградшини. Путівник. — Дніпропктровськ : «Промінь», 1978. — 80 с.
Маслова Н.Н. Проявление социокультурной рубежности в ландшафтах центральной Украины // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - Т. 21 (60). - № 3. - Симферополь, ТНУ, 2008. - С. 200-210.
Сасін, Михайло. Феномен XX століття. Удосконалення класифікації видів і форм туризму [Текст] / Михайло Сасін, Сергій Гринько // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2013. - № 22: Вкладка. - С. 1-10
Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України / Наук.ред. Л.Г. Руденко. - Київ: Інститут географії НАН України, 2012. – 208 с.
Паспорт Кіровоградської області (станом на 01.01.2009 р.) // http://krаdmin.gov.ua/Reference/Ua/pasp.pdf
Савостіна Л.Є. Порядок обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини. Реалії та перспективи // Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень. – Вип. 7. – Київ: Фенікс, 2012. – С. 322-335.
Список історичних населених місць України (міста і селища міського типу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http:// www.heritage.com.ua/
Специфіка висвітлення пам’яток архітектури та містобудування історичних міст у «Зводі пам’яток історії та культури України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/NAUKOVA_BIBLIOTEKA
Сущинская М.Д. Культурный туризм: учеб. пособие. – СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 128 с.
Шевцова А.О. Креативні стратегії розвитку міст: сутність поняття та підходи до його розуміння // Український географічний журнал. – 2014. - № 2 – С. 39-43.
Швец А.Б., Маслова Н.Н. Социкультурная рубежность центральноукраинского пространства // Культура народов Причерноморья. - 2008. - №129. - С.27-32.

.: Раздел: Туризм :: 29.02.2016 14.16.10 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Карина из города: Харьков :: Вопрос: 38440  
Карина спрашивает:
Добрый вечер!Помогите найти информацию на тему:РОЗВИТОК НОВIТНIХ ВИДIВ ТУРИЗМУ:ФОТОТУРИЗМ
Наш ответ:

.: Раздел: Туризм :: 25.02.2016 22.31.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Вінниця :: Вопрос: 38436  
Аліна спрашивает:
Добрий вечір,мене цікавить "Культурно-пізнавальний туризм в Італії" це курсова робота
Наш ответ:
Аліно, добридень. Можемо запропонувати такі джерела інформації:

Абрикосова, Алиса. Два равноуважаемых селения : [Верона і Мантуя - міста Італії, пов'язані з героями драми Шекспіра "Ромео і Джульєтта"] / Абрикосова, Алиса // Всемирный следопыт. - 2011. - № 5. - С. 8-12, 14, 16-18, 20.

Будько, Є. Лігурія сифонія на одній струні / Є. Будько // Міжнародний туризм. - 2004. - № 4. - С. 14-20.

Демкина, Надежда. В поисках Тинторетто : [художник : Венеція] / Демкина, Надежда // Всемирный следопыт. - 2011. - № 5. - С. 22-25.

История Ривьеры : [розвиток Італійської Рив'єри (морське курортне узбережжя з середньоморським кліматом)] // Всемирный следопыт. - 2011. - № 1. - С. 82-86.

Казелла С. Рожеве і чорне [Текст] / Казелла С.; Казелла С // Міжнародний туризм. - 2005. - № 5. - С. 80 - 82 : фото.цв.

Капітульська, С. Італія назавжди [Текст] / С.Капітульська // Міжнародний туризм. - 2002. - № 4. - С. 66-69.

Лакки, Елена. Глубокогорное озеро / Лакки, Елена // Всемирный следопыт. - 2011. - № 8. - С. 4-8, 10-15.

Малофєєва, Н. Н. Чудеса світу / Н. Н. Малофєєва, І. В. Травіна, О. В. Широніна ; [худож. М. О. Дмитрієв та ін. ; пер. І. Андрущенка]. - 7-е вид., без змін. - Київ : Перо, 2013. - 95 с. : іл.

Одноэтажная Европа // Всемирный следопыт. - 2011. - № 6. - С. 72-94.

Палумбо, Антонио. Пророк пророка : [путешествие по городам Италии, связанных с жизнью и творчеством Габриэла д'Аннунцио] / Палумбо, Антонио // Всемирный следопыт. - 2011. - № 1. - С. 8-22.

Пирогів, А. Viva Italia [Текст] / А.Пирогів // Міжнародний туризм. - 2002. - № 3. - С. 50-53

15 новых курортов // Всемирный следопыт. - 2011. - № 5. - С. 108-141.

Рубанов, С. В обьективе: вся Италия : [фоторепортаж] / С. Рубанов // Мир туризма. - 2011. - № 5. - С. 42-53 : цв. ил.

Саброва, Ф. Італія. Острівна сієста [Текст] / Ф. Саброва // Міжнародний туризм. - 2004. - № 3. - С. 58-62.

7 водных маршрутов : путешествие по воде : [Італія, США, Кіпр,Франція, Литва, Фінляндія, Швейцарія : добірка матеріалів] // Всемирный следопыт. - 2011. - № 2. - С. 68-93.

Семенело, Ірина. Мандри Європою... : [подорож по 20 державах Західної Європи] / Семенело, Ірина // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 28 (липень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 7. - С. 3-16.

Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. - Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. - 336 с.

Трансевропейский экспресс // Всемирный следопыт. - 2011. - № 8. - С. 72-117.

13 зоопарков мира : [добірка статей] // Всемирный следопыт. - 2011. - № 1. - С. 106-140.

Щукина, Элла. Кошкин Рим : [кішки офіційно признані вільними громадянами Риму] / Щукина, Элла // Всемирный следопыт. - 2011. - № 5. - С. 56-64.

Виды туризма в Италии
http://italiareport.com/2015/01/26/виды-туризма-в-италии/

Доан Павло ВановичСталий розвиток локальних туристичних систем і регіонів Італії
http://tourlib.net/statti_ukr/doan.htm

Достопримечательности Италии
http://www.turistke.ru/book/18-dostoprimechatelnosti

Историко-культурные особенности Италии
http://www.turistke.ru/book/17-istoriko-kulturnye-osobennosti

Класифікаційний дискурс
http://pidruchniki.com/1376102543517/turizm/klasifikatsiyniy_diskurs

курсовая работа. Туризм у Італії
http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-148627

Курсовая "Розробка Культурно-Пізнавального Туру До Італії"
http://www.miireferat.com/referati/Курсовая-Розробка-Культурно-Пізнавального-Туру-До-Італії/59219.html

Опыт частно-государственного партнерства в области культурного туризма Италии
http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-chastno-gosudarstvennogo-partnerstva-v-oblasti-kulturnogo-turizma-italii

Отдых в Италии. Обзор преимуществ
http://www.5arts.info/tag/italy-tour/

Первая ярмарка культурного туризма
http://ru.toskana-netz.de/174/2011-0378/art-tourism.html

Развитие туризма в Италии (реферат)
http://www.ref.by/refs/85/36080/1.html

Регионы Италии: туризм, история, статистика и видеоматериалы
http://www.rivitalia.com/regiony-italii

Ресурси Європейського туристичного регіону
http://tourlib.net/books_ukr/smal21a.htm

Туризм в Италии
http://www.italia-portal.com/2013/08/turism-v-Italii.html

Туристичний маршрут: класична Італія
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=601261

Що таке пізнавальний туризм?
http://svitohlyad.com.ua/podorozhi/scho-take-piznavalnyj-turyzm/

Экскурсионно-познавательный туризм в Италии
http://otherreferats.allbest.ru/sport/00105227_0.html

Экскурсионно-туристические центры Рима и Ватикана
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635a3bd68b4c53a89421206c37_0.html

.: Раздел: Туризм :: 25.02.2016 18.39.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Аліна из города: Вінниця :: Вопрос: 38430  
Аліна спрашивает:
Доброго дня,мене цікавить тема:"Культурно-пізнавальний туризм в Італії"
Наш ответ:
Доброго дня, Аліно!
Краще, все ж таки, уточнювати мету запиту (дипломна, курсова, реферат тощо). Від цього залежить наша відповідь. Пропонуємо Вам переглянути:
-відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – РОзділ "Туризм".
Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 343 с.
Алєшугіна Н. О. Туристичне країнознавство у таблицях і схемах : [навч. посіб.] / Н. О. Алєшугіна, О. О. Зеленська, І. В. Смаль. - Ніжин : Лисенко М.М., 2011. - 386 c.
Басюк Д. І. Винний туризм Італії [Текст] / Д. І. Басюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - Вип.19 (31). - С. 350-360.
Бойко О. В. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / О. В. Бойко, І. І. Волкова, Г. І. Гапоненко, Ю. П. Грицак, А. П. Гуслєв ; ред.: А. Ю. Пафіненко; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - 279 c.
Вишневська Г. Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2013. - Вип. 31. - С. 112-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_31_18.
Кравчук І. Державне регулювання розвитку туризму: зарубіжний досвід та перспективи впровадження / І. Кравчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. - 2008. - Вип. 24. - С. 134-141.
Лола Ю. Ю. Логістика в міжнародному туризмі [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ю. Лола ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. - 246 с.
Мальська М. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / М. Мальська // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 143-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(2)__21.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) [Електронний ресурс] / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - Київ : Знання, 2006. - 272 c.
Смаль І. В. Туристичні ресурси світу : навч. посіб. / І. В. Смаль ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 336 с.
Устименко Л. М. Історія туризму : навчальний посібник / Ю. Л. Афанасьєв, Л. М. Устименко. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с.
Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-культурне явище [Електронний ресурс] / Л. М. Устименко // Культура і сучасність. - 2013. - № 1. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_1_17.
Урбан О. А. Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. А. Урбан // Економічні науки. Сер. : Економічна теорія та економічна історія. - 2013. - Вип. 10. - С. 242-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2013_10_27.

.: Раздел: Туризм :: 24.02.2016 17.08.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.319712 seconds