Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 46467  
Софія запитує:
Добрий день. Цікавить менеджмент туристичної індустрії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Артеменко О. О. Менеджмент підприємств туристичної галузі / О. О. Артеменко, М. А. Цюпак // Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — 2017. — Вип. 182. — С. 84-97.
Баєв В. В. Використання інформаційних технологій в менеджменті якості туристичного підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Баєв // Наукові праці МАУП. — 2012. — Вип. 4. — С. 155-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2012_4_25.
Близнюк А. С. Інноваційна модель формування маркетингового менеджменту туристичних підприємств України [Електронний ресурс] / А. С. Близнюк // Наукові праці МАУП. — 2013. — Вип. 3. — С. 144-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2013_3_23.
Боровиков О. В. Антикризовий менеджмент галузі туристичних послуг України [Електронний ресурс] / О. В. Боровиков, Л. В. Рудич // Науковий вісник Полісся. — 2019. — № 2. — С. 204-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2019_2_28.
Бочкарьова Е. І. Оцінювання економічних результатів діяльності туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Е. І. Бочкарьова; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2016. — 20 c.
Вотченікова О. В. Інноваційний менеджмент підприємств туристичної індустрії [Електронний ресурс] / О. В. Вотченікова // Європейський вектор економічного розвитку. — 2013. — № 2. — С. 64-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ever_2013_2_8.
Карпенко Н. М. Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі [Електронний ресурс] / Н. М. Карпенко, К. О. Маца // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2012. — № 1. — С. 56-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_1_12.
Кожухівська Р. Б. Менеджмент економічної безпеки та конкуренто-спроможності підприємств туристичної індустрії у регіонах України [Електронний ресурс] / Р. Б. Кожухівська // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 4. — С. 107-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_24.
Лозова О. А. Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми [Електронний ресурс] / О. А. Лозова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2014. — Вип. 85. — С. 209-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2014_85_35.
Новикова М. В. Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм [Електронний ресурс] / М. В. Новикова, Ю. Ю. Лола // Географія та туризм. — 2011. — Вип. 11. — С. 47-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_9.
Підгірна В. Н. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Н. Підгірна, О. М. Данілова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2020. — Т. 31(70), № 1. — С. 65-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_1_13.
Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк, Р. В. Кравчук. — Чернівці : Кн.-ХХІ, 2005. — 596 c.

.: Розділ: Туризм :: 3.06.2022 11.54.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: одеса :: Запитання: 45940  
Наталія запитує:
Доброго дня. Допоможить будь ласка, найти матеріали для написання роботи на тему "Державне регулювання розвитку туристичного потенціалу України" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам опрацювати наступні джерела: – https://pidru4niki.com/2015060965062/turizm/derzhavne_regulyuvannya_rozvitku_turizmu_ukrayini
http://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/2331/Держ рег туризму_Опанасюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://buklib.net/books/35866/
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/998/1/KRASILYCH M. MEMTzim-51.pdf
http://global-national.in.ua/archive/9-2016/108.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8978/4/Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=513
https://protocol.ua/ru/pro_turizm_stattya_6/
http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/11-2019/16.pdf
http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/1/9.pdf
http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_72_1_2019_ukr/2.pdf
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11sbvmtu.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/180
http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07svotsu.htm
http://www.evd-journal.org/download/2017/2(48)/pdf/11-Siryk.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/12030/1/AkhmedovaOO.pdf

– Кифяк В. Ф. Opгaнiзaцiя туpиcтичнoї дiяльнocтi в Укpaїнi. / В. Ф. Кифяк. – Чepнiвцi : Книги-XXI, 2003. – 300 c.
– Бoгдaнoвa Ж. A. Пoняття тa види туpиcтичнoї дiяльнocтi в Укpaїнi / Ж. A. Бoгдaнoвa // Вicник Житoмиpcькoгo дepжaвнoгo тeхнoлoгiчнoгo унiвepcитeту. – 2009. - № 4(50). – C. 194-198. – (Cep. Eкoнoмiчнi нaуки).
– Гoнтapжeвcькa Л. I. Pинoк туpиcтичних пocлуг в Укpaїнi : нaвч. пociб. / Л. I. Гoнтapжeвcькa. – Дoнeцьк : Cхiдний видaвничий дiм, 2008. – 180 c.
– Димчук A. В. Пiдхoди дo визнaчeння cутнocтi тa знaчeння pинку туpиcтичних пocлуг у нaцioнaльнiй eкoнoмiчнiй cиcтeмi. / A. В. Димчук // Вicник Хмeльницькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту. – 2010. – № 3. – Т. 2. – C. 97-101. – (Cep. Eкoнoмiчнi нaуки).
– Ceмeнoв В. Ф. Дepжaвнe peгулювaння тa упpaвлiння peгioнaльним poзвиткoм туpизму / В. Ф. Ceмeнoв // Экoнoмикa и упpaвлeниe. – 2010. – № 1. – C. 40-44.
– Cтoйкa В. O. Aктуaльнi пpoблeми тa пepcпeктиви poзвитку туpиcтичнoї гaлузi як пpiopитeтнoгo нaпpяму iнвecтувaння coцiaльнoї cфepи. / В. O. Cтoйкa // Нaукoвий вicник ЧДIEУ: зб. нaук. Праць. – 2011. – № 1 (9). – C. 93-101. – (Cep. Eкoнoмiкa).
– Биpкoвич В. I. Удocкoнaлeння дepжaвнoгo peгулювaння poзвитку туpизму нa peгioнaльнoму piвнi. / В. I. Биpкoвич // Cтpaтeгiчнi пpiopитeти. – 2007. – № 4(5). – C. 157-163.
– Шупiк Б. В. Пoняття й eфeктивнi мeтoди дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoгo туpизму в Укpaїнi. / Б. В. Шупiк // Дepжaвa тa peгioни. – 2010. – № 1. – C. 130-135. – (Cep. Дepжaвнe упpaвлiння).
– Oмeльчaк К. O. Дepжaвнe peгулювaння туpиcтичнoї гaлузi нa нaцioнaльнoму, peгioнaльнoму тa мicцeвoму piвнях / К. O. Oмeльчaк // Дepжaвa тa peгioни. – 2010. – № 1. – C. 80-85. – (Cep. Дepжaвнe упpaвлiння).
– Килин O. В. Дepжaвнe peгулювaння туpиcтичнoї пoлiтики / O. В. Килин // Нaукoвий вicник НЛТУ Укpaїни. – 2011. – Вип. 21.15. – C. 199-203.
– Cтpучoк Н. М. Вплив дepжaвнoгo peгулювaння нa pинoк туpиcтичних пocлуг в Укpaїнi. / Н.М. Cтpучoк // Нaукoвий вicник НЛТУ Укpaїни: зб. нaук.-тeхн. пpaць. – Львiв: PВВ НЛТУ Укpaїни, 2011. ? Вип. 21.5. – C. 93-98.
– Герасименко В.Г. Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду / В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк // Вісник ДІТБ. – 2008. – № 12. – С. 19-24. – (Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)).
– Антонюк Н.В. Державна політика України у сфері туризму: досвід і проблеми реалізації / Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2008. – Вип. 24. – C. 7–12.
– Близнюк А.М. Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність і шляхи удосконалення / А.М. Близнюк, Л.І. Давиденко, Н.Й. Коніщева // Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами (у туристичній сфері)». – 2007. – № 11. – С. 76–84.

.: Розділ: Туризм :: 21.10.2021 17.09.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 45897  
Ліна запитує:
Доброго дня, мені необхідна інформація про міський туризм. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 402 c.
Гудзь М. В. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / М. В. Гудзь, З. В. Герасимчук, Л. Ю. Матвійчук, П. В. Захарченко, Г. В. Казачковська ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2014. – 397 c.
Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : моногр. / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, О. В. Аніщенко, І. С. Баландіна; ред.: І. М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 261 c.
Безручко Л. Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Л. Безручко // Все о туризме : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/bezruchko.htm. - Назва з екрана.
Дуцяк І. З. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму [Електронний ресурс] / І. З. Дуцяк, А. А. Теребух // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 13. – С. 144-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_34.
Кісь О. П. Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові / О. П. Кісь // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 181-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_33.
Кондрашихін А. Б. Бюджетні механізми фінансування міського туризму [Електронний ресурс] / А. Б. Кондрашихін // Економічний форум. – 2017. – № 1. – С. 205-212. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_32.
Левкович У. Відмінність між міським та сільським туризмом в умовах розвитку рекреаційної індустрії [Електронний ресурс] / У. Левкович // Молодь і ринок. – 2011. – № 6. – С. 157-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_6_37.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Смирнов І. Г. Брендинг міста у туризмі: концептуальні підходи [Електронний ресурс] / І. Г. Смирнов. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1680/.
Смирнов І. Логістичний чинник сталого розвитку туристських територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського туризму [Електронний ресурс] / І. Смирнов, Ю. Бенч // Географія. – 2017. – № 1-2. – С. 41-48. – Режим доступу: http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/07-66-67.pdf.
Ткаченко Т. Міський і сільський туризм: формування і розвиток [Електронний ресурс] / Т. Ткаченко, О. Гладкий // Товари і ринки. – 2016. – № 2. – С. 9-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_2_4.
Туризм – явище сучасного світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/25868/.
Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. – 2017. – № 1. – С. 317-324. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_33.

.: Розділ: Туризм :: 1.10.2021 16.44.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45769  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про велосипедний туризм як активний відпочинок. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Булгаков А. А. Велосипедный спорт для всех / А. А. Булгаков. - М. : Профиздат, 1984. - 125 с.
Виховання туризмом : розповіді педагогів-позашкільн. / Житомир. обл. центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді...; упоряд. В. Ожгібесов ; обкл. Т. В. Шеканової. - Житомир : Полісся, 2008. - 113 с.
Лазор С. Від Сяну до Дону на велосипеді : щоденник велоподорожі / С. Лазор. - Львів : ПАІС, 2013. - 83 с.
Мироненко В. В. Вокруг света на велосипеде / В. В. Мироненко. - Рязань, 1998. - 408 с.
Полищук Д. А. Велосипедный спорт : учеб. пособие для студентов ин-тов физ. культуры / Д. А. Полищук. - Київ : Вищ. шк., 1986. - 295 с
Седов А. В. Быстрые километры / А. В. Седов, А. В. Седов ; рис. О. и Е. Вельчинских. - М. : Дет. лит., 1982. - 174 с. : іл., фотоіл. - (Знай и умей).
Велотуризм в Україні: маршрути, спорядження, поради [Електронний ресурс] // turua.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://Turua.com.ua/articles/veloturizm-v-ukrayini-marshruti-sporyadzhennya-poradi/. - Назва з екрана.
Перегудова Н. В. Велоспорт и велотуризм [Електронний ресурс] / Н. В. Перегудова // Инновационная наука. - 2016. - № 4. - С. 180-182. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/velosport-i-veloturizm/viewer.
Путешествие на велосипеде (велотуризм) [Електронний ресурс]. - Glonasstravel.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/sport-ekstrim/veloturizm/. - Назва з екрана.
Счастливая А. Велотуризм: с чего начать и личный опыт [Електронний ресурс] / А. Счастливая // Velojournal.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://velojournal.net/veloturizm-s-chego-nachat-i-lichnyy-opyt. - Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 30.08.2021 08.52.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Бориспіль :: Запитання: 45559  
Стас запитує:
Потрібна література про організацію спортивного туризму. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе! Перегляньте наступні джерела:
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм : навч. посіб. / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2008. – 304 с.
Дугаренко И. А. Основы спортивного туризма : курс лекций / И. А. Дугаренко ; Севастоп. экон.-гуманитар. ин-т Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. - Симферополь : СОНАТ, 2008. - 79 с. : табл. - (Б-ка турбизнеса).
Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму : моногр. / О. Колотуха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Кіровоград : Александрова М. В., 2015. - 447 с. : рис., табл.
Колотуха О. В. Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації: географія, систематизація, практика / О. В. Колотуха ; Держ. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. - Кропивницький : НАУ, 2017. - 391 с.
Коган В. Г. О спортивном туризме вообще и о горном в частности (мысли вслух) / В. Г. Коган. - Днепр : Доминанта принт, 2017. - 107 с.
Лойко О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство : учебн. пособ / О. Т. Лойко. - Томск, 2005. – 151 с.
Москалец Т. В. Туризм, как рекреационный потенциал страны / Т. В. Москалец // Вісник Чернігів. держ. Педагог. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагог. науки : Фізичне виховання та спорт. – Вип. 98., Т.І., – Чернігів : ЧДПУ, 2012. – С. 262-266.
Стельмах О. А. Організаційно-економічні засади розвитку спортивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. А. Стельмах; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 20 с. : рис.
Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Л. О. Тимошенко, К. В. Лабарткава; за наук. ред. І. Волошина. - Львів : ЛДУФК, 2012-2014 . – Ч. 1. - 2012. - 148 с. : рис., табл. –Ч. 2. - 2014. - 175 с. : рис.
Філіпов З. І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / З. І. Філіпов ; за заг. ред. М. Лук'янченка. - Дрогобич : Коло, 2010. - 344, [14] с.
Фокін С. П. Спортивний туризм : навч. посіб. / С. П. Фокін ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 166 с.
Гриценко А. К. Спортивний туризм як засіб рекреації [Електронний ресурс] / А. К. Гриценко //
Зб. матеріалів за результатами IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи», м. Кам‘янець-Подільський. – Кам‘янець-Подільський, 2016. – С. 124-127. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/219/Збірник матеріалів за результатами IV науково-практичної конференції. Сталий розвиток України проблеми і перспективи.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=125.
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності : зб. Наук. праць [Електронний ресурс]. ? Харків : ХДАФК, 2016. – 358 с. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/index.php/wissn055.
Поликарпов Д. Д. Международный спортивный туризм как направление развития мировой туристической отрасли [Електронний ресурс] / Д. Д. Поликарпов. – Режим доступу: http://www.fa.ru/science/studevents/mnsk/V/ Научное направление международных экономических отношений/Международные экономические отношения/Поликарпов Д.Д.pdf.
Спортивный туризм. Какие бывают виды и особенности [Електронний ресурс] // Goprotect : [блог]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.goprotect.ru/blog/sportivnyj-turizm-kakie-byvayut-vidy-i-osobennosti. – Назва з екрана.
Спортивний туризм в Україні: перезавантаження [Електронний ресурс] // Спортивний комітет України : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://scu.org.ua/news/sportivnij-turizm-v-ukraїni-perezavantazhennya/. – Назва з екрана.
Спортивний туризм [Електронний ресурс] // Спортивний туризм в Україні : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sportivnijturizmvukraieni/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 22.05.2021 07.01.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282044 seconds