Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Виктория із міста: Полтава :: Запитання: 35524  
Виктория запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, літературу до теми: "Дослідження інновацій та розробка інноваційних технологій в готельно-ресторанному господарстві". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:

Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / В. В. Архіпов. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.

Борисова О. В. Інноваційний потенціал підприємств ресторанного господарства та ефективність його використання [Електронний ресурс] / О. В. Борисова. – Режим доступу:
http://www.hduht.edu.ua/News/tezi_18.10.12/14.pdf

Борисова О. В. Показники ефективності інноваційної політики підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Борисова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2009. – Вип. 1(2). – С. 236–241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2009_1(2)__35.pdf

Борисова О. В. Інноваційна політика у ресторанному господарстві: тенденції розвитку, напрями та оцінка ефективності [Електронний ресурс] / О. В. Борисова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2010. – Вип. 1. – С. 607–614. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2010_1_85.pdf

Борисова О. В. Використання Space-аналізу для формування ефективної інноваційної політики на підприємствах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Борисова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 1. – С. 601–608. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2011_1_88.pdf

Бойко, М. Г. Організація готельного господарства [Текст] : підручник / М. Г. Бойко, Л.М. Гопкало. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 448 с.

Доценко В. Ф. Інноваційні методи кулінарного обробляння продукції ресторанного господарства (Частина І) [Електронний ресурс] / В. Ф. Доценко, О. В. Арпуль, О. М. Усатюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 51. – С. 115–121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnukht_2013_51_17.pdf

Економіка ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, І. В. Мілаш. – Х. : Світ книг, 2013. – 389 с.

Журавльова С. М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства [Електронний ресурс] / С. М. Журавльова. // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2012_2_15.pdf

Левицька І. В. Особливості впровадження інноваційних технологій в систему управління підприємствами ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Левицька, В. В. Завальнюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 50. – С. 199–205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnukht_2013_50_34.pdf

Левицька І. В. Ефективність інноваційної діяльності в готельно-ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / І. В. Левицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 87–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_12_23.pdf

Левченко, М. М. Менеджмент у ресторанному господарстві [Текст] : навч. посібник / М. М. Левченко, Л. С. Калініна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 256 с.

Лук'янов, В. О. Організація готельно-ресторанного обслуговування [Текст] : навч. посібник / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2012. – 346 с.

Мальська, М. П. Готельний бізнес [Текст] : теорія та практика : навч. посібник / М. П. Мальська, І.Г. Пандяк. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

Менеджмент ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / за ред. Г. Т. П'ятницька. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 430 с.

Нечаюк, Л. I. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. I. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє видання. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 344с.

Організація готельного господарства [Текст] : навч. посібник / О.М. Головко, Н. С. Кампов, С.С. Махлинець, Г. В. Симочко. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.

Овчаренко, А. Инновационная ресторанная концепция – "электронный ресторан" [Текст] / А. Овчаренко // Академия гостеприимства. – 2012. – № 3. – С. 92?98.

П’ятницька Г. Інноваційний потенціал розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні [Електронний ресурс] / Г. П’ятницька, О. Григоренко, В. Найдюк // Товари і ринки. – 2013. – № 2. – С. 29–43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tovary_2013_2_4.pdf

П'ятницька, Г. Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії [Текст] : навч. посібник / Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька. – К. : Кондор, 2013. – 250 с.

Рижкова І. О. Розвиток підприємств готельного господарства України в сфері інновацій [Електронний ресурс] / І. О. Рижкова. // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_91.pdf

Селютін В. М. Розробка методології оцінки інноваційної діяльності на підприємстві готельного бізнесу [Електронний ресурс] / В. М. Селютін, Г. В. Токарчук // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 1(2). – С. 374–381. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2012_1(2)__55.pdf

Шаповалова О. М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Шаповалова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 16. – С. 224–228. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2013_16_44.pdf

.: Розділ: Туризм :: 24.11.2014 13.52.28 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 35504  
Ірина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової роботи на тему "Сучасні риси диверсифікації послуг з харчування туристів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абрамов В. В. Історія туризму : підруч. для студ. спец. ”Менеджмент організацій” (Менеджмент готел., курорт. і турист. сервісу), ”Туризм”, ”Готельне господарство” / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2010. — 293 с.
Аветисова А. О. Підприємства харчування в системі туризму / А. О. Аветисова, С. В. Сорока ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2002. - 164 c.
Бєлікова М. В. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні : монографія / М. В. Бєлікова, Р. С. Вертегел, Д. Д. Гурова, М. В. Гудзь, С. М. Журавльова; ред.: В. М. Зайцева; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЛІПС, 2012. - 399 c.
Галасюк С. С. Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. держ. екон. ун-т. — О.: Астропринт, 2011. — 207, [1] с.
Винниченко І. І. Середовище турбізнесу : навч. посіб. / І. І. Винниченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Академперіодика, 2006. - 220 c.
Волошенко С. С. Засади менеджменту підприємницької діяльності у сфері сільського туризму / С. С. Волошенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 2. - С. 43-46. – Режим доступу: http://msu.edu.ua/visn/arhive/002/10.pdf.
Ганієва А. К. Організація і технологія обслуговування у сфері готельних, курортних і туристичних послуг [Текст] : навч. посіб. / А. К. Ганієва, Г. О. Пегушина ; Крим. екон. ін-т ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". - Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2012. - 276, [1] с.
Гарбар Г. А. Розвиток соціокультурного інституту гостинності в українському туризмі 60-х - 80-х рр. ХХ століття (на матеріалі Миколаївської області) : монографія / Г. А. Гарбар ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Миколаїв, 2007. - 268 c.
Гарбар Г. А. Сфера гостинності Миколаївщини у першій половині 1980-х років: послуги закладів розміщення і харчування туристів // Ґілея. — К., 2007. — Вип. 8. — С. 252-258.
Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах : зб. наук. пр. / ред.: М. І. Пересічний ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2001. - 237 c.
Іванунік В. Оцінка рівня розвитку туристичної інфраструктури в системі закладів громадського харчування (на прикладі Чернівецької області) // Науковий вісник. — Чернівці, 2011. — Географія. — С. 105-108.
Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Книги – XXI, 2008. — 343 с.
Куценко В. І. Диверсифікація ринку туристичних послуг в Україні як передумова підвищення їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / В. І. Куценко // Економіка. Управління. Інновації . - 2011. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2011_1_15.pdf.
Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг/ М.П. Мальська, Н.В. Антонюк., Н.М. Ганич. – К.: Знання, – 2008. – 662 с.
Мунін Г. Б. Маркетинг туризму : екон.-організац. аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук’янов, В. В. Гарагонич; під заг. ред. В. О. Лук’янова. — К. : Кондор, 2011. — 429 с.
Проблеми управління підприємствами торгівлі та ресторанного бізнесу в умовах інноваційного розвитку [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2011 р. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі [та ін.] ; [редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 314 с.
Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обгрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі : зб. наук. пр.: у 2 ч. Ч. 2, т. 2 / ред.: О. І. Черевко; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2004. - 396 c.
Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах : зб. наук. пр. / ред.: М. І. Пересічний ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2003. - 301 c.
Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Т. Г. Сокол. - К. : Альтерпрес, 2009. - 447 с.
Туристичний бізнес : нормат. док.: довід.: у 2 т. Т. 1 / ред.: В. Л. Іванов ; упоряд.: Н. Р. Крутяк. - Л. : Леонорм, 2004. - 294 c. - (Нормат. база п-ва).
Шевченко Р. Ю. Екологічна безпека споруд туристичного обслуговування (на прикладі об’єктів готельно-ресторанного господарства) [Електронний ресурс] / Р. Ю. Шевченко // Екологічна безпека. - 2014. - Вип. 1. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ekbez_2014_1_5.pdf.
Штереверя А. В. Організація туристських послуг : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2009. - 222 c.

.: Розділ: Туризм :: 22.11.2014 15.30.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Божена із міста: Львів :: Запитання: 35193  
Божена запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу для курсової роботи на тему "Сучасний стан та перспективи розвитрку гірськолижного туризму в Україні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Божено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Адаменко, Я. Оцінка стійкості схилів у разі проектування гірськолижних комплексів. // Вісник. — Львів, 2009. — Вип. 36. — С. 3-8.
Божук, Т. І. Гірськолижні туристичні центри Українських Карпат: оцінка конкурентних переваг. // Науковий вісник. — Чернівці, 2011. — Географія. — С. 159-162.
Вусатюк, Н. А. Категорізація гірськолижних комплексів. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — К., 2008. — Вип. 19. — С. 188-193.
Гірськолижний туризм - http://pidruchniki.com/15060913/turizm/orskolizhniy_turizm
Гнатяк, І. Морфодинаміка снігового покриву і поверхні рельєфу на гірськолижних трасах Сколівських Бескид. // Наукові записки. — Тернопіль, 2004. — N3 (7). — С. 129-136.
Гірськолижні курорти України [Текст] : довідник. - К. : Школяр, 2005. - 88 с.
Горин, О. В. Імітація, аналіз та оптимізація роботи гірськолижного комплексу за допомогою методів імітаційного моделювання дискретних подій. // Вісник. — Львів, 2009. — Автоматика, вимірювання та керування. — С. 234-242.
Кривчикова, О. Д. Спеціальні засоби підготовки гірськолижників 7-10 річного віку та їх вплив на фізичний розвиток і зміцнення здоров’я. // Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки. — Суми, 2001. — С. 145-147.
Рочняк, Ю. А. Архітектурні аспекти формування гірськолижних схилів. // Вісник. — Львів, 2010. — Архітектура. — С. 54-62.
Організація туристичної діяльності в Україні. Прогнози розвитку світового туризму - http://library.if.ua/book/31/2056.html
Організація туристичної діяльності в Україні (характеристика туристичних ресурсів окремих територій на прикладі Карпатського регіону та Буковини) - http://library.if.ua/book/31/2011.html
Додатково див.: Розширений пошук - пошук за номером запитання - 33206, 34797.

.: Розділ: Туризм :: 26.10.2014 20.03.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Луцьк :: Запитання: 34805  
Юля запитує:
Доброї ночі! Допоможіть знайти інформацію для звіту на тему "Туристичний комплекс Волині(Волинська, Рівненська, Житомирська області)", та карти, схеми. Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля!
Пропонуємо Вам скористатися наступними ресурсами:
1. Історія міст і сіл Української РСР : В 26-ти т. : Ровенська область / ред. А. В. Мяловицький. - К. : УРЕ АН УРСР, 1973. - 1028 с. : ил., портр., карты
2. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навч. посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Є. В. Панкова. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Альтерпрес, 2007. - 352 с.
3. Рівненщина. Новітня історія України. . Вип. 2 / упор. В. В. Болгов. - К. : Поліграфкнига, 2006. - 353 с.
4. Рутинський М. Замковий туризм в Україні : Навчально-методич. посібник для вузів / М. Рутинський. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432с.
5. Туристскими маршрутами Украины : фотопутеводитель / И. В. Смирнов, В. С. Зорько . - К. : Мистецтво, 1978. - 288 с. : ил.
6. Украина туристская : фотопутеводитель-справочник / сост. С. С. Павловский. - К. : Мистецтво, 1986. - 448 с. : ил.
7. Україна туристична : регіони, райони та міста. Провідні підприємства. Особистості. Кн. 3. - К. : Український видавничий консорціум, 2008. - 375 с.
***********
8. Історичні пам’ятки чекають на меценатів [Текст] // Голос України. - 2010. - 30 червня. - С. 8.
9. Озеро Світязь [Текст] // Позакласний час. - 2010. - N 6. - С. 71.
10. Ткаченко, Л. Шацьке диво [Текст] / Л. Ткаченко // Юний натураліст. - 2010. - N 10. - С. 21.
11. Шубалий, О. М. Методологічні засади стратегічного планування діяльності лісогосподарського комплексу регіону [Текст] / О. М. Шубалий // Регіональна економіка. - 2007. - N 3. - С. 26-36. - Библиогр.: с.35-36.
http://tourlib.net/books_ukr/vt4-2-2.htm
§4.2.2. Волинський туристичний район
http://tourlib.net/books_ukr/pankova.htm
Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с.
Розділ III. Туристичні ресурси Правобережної України
http://tourlib.net/books_ukr/pankova321.htm
3.2. Туристичні ресурси історичної Волині. 3.2.1. Волинська область
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3175/4/anot13.pdf
Цьось А., Овчаренко Т., Калитка С. Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області
http://tourlib.net/aref_tourism/cherchyk.htm
Черчик Л.М. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
http://travel.volyn.ua/uk/miscya/shacki-ozera
Шацькі озера
http://travel.volyn.ua/uk
Туристичний портал ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Туризм :: 27.08.2014 23.21.41 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: м.Івано-Франківськ :: Запитання: 34802  
Марія запитує:
Доброго дня допоможіть будь ласка знайти матеріал літературу : “Яке місце займає туризм у сфері послуг дозвілля і розваг”. Дуже дякую Вам.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Азарян О. М. Прогнозування розвитку сфери розваг та відпочинку: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. М. Азарян, І. Ю. Мартинов // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . - 2013. - № 6. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_6_8.pdf.
Блах Н. В. Економічний розвиток міжнародного туризму та місце України в його структурі [Електронний ресурс] / Н. В. Блах, В. Г. Кривенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України . - 2012. - № 2. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2012_2_4.pdf.
Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / М. Борущак ; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 35 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08bmsrtr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ведмідь, Надія Іванівна. Організація дозвілля туристів [Текст] : навч. посібник / Н. І. Ведмідь, С. В. Мельниченко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2008. - 84 c.
Гарбар Г. А. Індустрія гостинності та її місце і роль в українському просторі туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Гарбар // Гілея: науковий вісник . - 2013. - № 77. - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_77_59.pdf.
Десятніков І. В. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Десятніков, О. В. Десятніков // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент . - 2012. - № 3. - С. 47-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsuem_2012_3_10.pdf.
Ісаєнко В. М. Розвиток туризму в Україні та його класифікації : навч.-метод. посіб. / В. М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, Г. О. Білявський, К. О. Бабікова, І. Г. Смирнов; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2011. - 100 c.
Килимистий С. М. Анімація в туризмі : навч. посіб. / С. М. Килимистий; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - К., 2007. - 188 c.
Колесник О. О. Статистичний аналіз ринку туристичних послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / О. О. Колесник ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11KOORTP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Матвієнко А. Державна політика у сфері туризму: документальне забезпечення [Електронний ресурс] / А. Матвієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського . - 2011. - Вип. 31. - С. 312-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_28.pdf.
Матвієнко Н. М. Місце туризму в господарському комплексі Мальти / Н. М. Матвієнко // Часопис картографії . - 2013. - Вип. 7. - С. 204-210.
Михайлів Г.В. Механізм фінансового регулювання розвитку послуг у сфері дозвілля і розваг: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Г.В. Михайлів ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mgvsdr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Музиченко-Козловська О. В. Роль туризму в просторовій організації міст [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . - 2012. - № 748. - С. 332-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2012_748_49.pdf.
Пацюк В. Індустрія дозвілля як складова туристичної сфери [Текст] / В. Пацюк // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2008. – № 55. – С. 51–52.
Сфера розваг - важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток сфери розваг - основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу" (м. Святогорськ, 29 верес. - 1 жовт. 2006 р.) / ред.: Г. В. Кузьменко; Донец. ін-т турист. бізнесу. - Донецьк, 2006. - 286 c.
http://pidruchniki.com/15931106/turizm/dozvillya_turistichnih_kompleksah_gotelyah

.: Розділ: Туризм :: 22.08.2014 12.47.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.83104 seconds