Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Марія із міста: м.Івано-Франківськ :: Запитання: 34802  
Марія запитує:
Доброго дня допоможіть будь ласка знайти матеріал літературу : “Яке місце займає туризм у сфері послуг дозвілля і розваг”. Дуже дякую Вам.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Азарян О. М. Прогнозування розвитку сфери розваг та відпочинку: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. М. Азарян, І. Ю. Мартинов // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . - 2013. - № 6. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_6_8.pdf.
Блах Н. В. Економічний розвиток міжнародного туризму та місце України в його структурі [Електронний ресурс] / Н. В. Блах, В. Г. Кривенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України . - 2012. - № 2. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2012_2_4.pdf.
Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / М. Борущак ; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 35 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08bmsrtr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ведмідь, Надія Іванівна. Організація дозвілля туристів [Текст] : навч. посібник / Н. І. Ведмідь, С. В. Мельниченко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2008. - 84 c.
Гарбар Г. А. Індустрія гостинності та її місце і роль в українському просторі туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Гарбар // Гілея: науковий вісник . - 2013. - № 77. - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_77_59.pdf.
Десятніков І. В. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Десятніков, О. В. Десятніков // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент . - 2012. - № 3. - С. 47-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsuem_2012_3_10.pdf.
Ісаєнко В. М. Розвиток туризму в Україні та його класифікації : навч.-метод. посіб. / В. М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, Г. О. Білявський, К. О. Бабікова, І. Г. Смирнов; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2011. - 100 c.
Килимистий С. М. Анімація в туризмі : навч. посіб. / С. М. Килимистий; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - К., 2007. - 188 c.
Колесник О. О. Статистичний аналіз ринку туристичних послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / О. О. Колесник ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11KOORTP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Матвієнко А. Державна політика у сфері туризму: документальне забезпечення [Електронний ресурс] / А. Матвієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського . - 2011. - Вип. 31. - С. 312-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_28.pdf.
Матвієнко Н. М. Місце туризму в господарському комплексі Мальти / Н. М. Матвієнко // Часопис картографії . - 2013. - Вип. 7. - С. 204-210.
Михайлів Г.В. Механізм фінансового регулювання розвитку послуг у сфері дозвілля і розваг: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Г.В. Михайлів ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mgvsdr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Музиченко-Козловська О. В. Роль туризму в просторовій організації міст [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . - 2012. - № 748. - С. 332-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2012_748_49.pdf.
Пацюк В. Індустрія дозвілля як складова туристичної сфери [Текст] / В. Пацюк // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2008. – № 55. – С. 51–52.
Сфера розваг - важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток сфери розваг - основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу" (м. Святогорськ, 29 верес. - 1 жовт. 2006 р.) / ред.: Г. В. Кузьменко; Донец. ін-т турист. бізнесу. - Донецьк, 2006. - 286 c.
http://pidruchniki.com/15931106/turizm/dozvillya_turistichnih_kompleksah_gotelyah

.: Розділ: Туризм :: 22.08.2014 12.47.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: м. Івано-Франківськ :: Запитання: 34797  
Олеся запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію по темі: Міжрегіональні відносини у туризмі.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеся!
Маємо Вам запропонувати наступний матеріал:
1. Бурдейна, А. В. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи [Текст] : научно-популярная литература / А.В. Бурдейна. - К. : Видавець Фурса С.Я., 2006. - 72 с.
2. Кифяк, В. Ф. Організація туризму [Текст] : навчальний посібник / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
3. Мальська, М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. - К. : Знання, 2008. - 661 с.
4. Менеджмент туристичної діяльності [Текст] : учебное пособие / Ред. І.М. Школа. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 596 с.
5. Сенин, В. С. Организация международного туризма [Текст] / учеб. пособ. для студ. вузов. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 400 с.
6. Уваров, В. Д. Международные туристические организации [Текст] / В.Д., К. Г. Борисов. - М. : "Международные отношения" , 1990. - 288 с.
7. Яновская, Н. Туризм: организация и учет [Текст] / Н.Яновская, С.Филатов. - 3-е изд., перераб. - Х. : Фактор, 2002. - 216 с.
* * *
1. Вихристенко, Б. І. Практико-правові аспекти діяльності громадських туристичних організацій України [Текст] / Б. І. Вихристенко // Маркетинг в Україні. - 2008. - N 5. - С. 15-18.
2. Галиця, І. О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії [Текст] / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. - 2012. - N 2. - С. 155-161.
3. Лебедєва, В. Туристична галузь: погляд з регіону [Текст] / В. Лебедєва // Віче. - 2005. - N3. - С. 53-55.
4. Нездоймінов, С. Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні [Текст] / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Регіональна економіка. - 2012. - N 2. - С. 80-88.
5. Овчаров, А. Развитие международного туризма: факторы риска [Текст] / А. Овчаров // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - N 9. - С. 48-57.
6. Пурська, І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України [Текст] / І. С. Пурська // Регіональна економіка. - 2008. - N 4. - С. 200-207.
7. Разумова, О. О. Вплив етнорелігійних конфліктів на розвиток міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. О. Разумова // Проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. - 2010. - N 1. - С. 260-272.
http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_25.pdf
Василиха Н.В. Рззвиток ринку туристичних послуг у контексті транскордонного співробітництва
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/358388.html
Лебедев А.В. Формирование межрегионального туристского комплекса в условиях туристско-рекреационной особой экономической зоны : на примере Московской области : диссертация кандидата экономических наук
http://tourlib.net/statti_ukr/bakurova2.htm
Бакурова А.В., Діденко А.В., Попова О.Ю. Оптимізація діяльності туристичних підприємств при формуванні міжрегіонального кластеру // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - №1 (5).
http://chasopis.geci.cn.ua/nomer/2011/2/economics/11goittb.pdf
Гонта, О. І. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ
http://business-inform.net/pdf/2012/9_0/177_183.pdf
Леонт’єва Ю. Ю., Влащенко Н. М. Прикладні аспекти міжрегіональної кластеризації в туризмі
http://pidruchniki.com/1259060543547/turizm/klasifikatsiya_turizmu_ohoplennyam_teritoriyi
Класифікація туризму за охопленням території
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Туризм :: 20.08.2014 11.53.50 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталья із міста: Мариуполь :: Запитання: 34546  
Наталья запитує:
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,найти информацию по теме:"Психологический портрет потребителя туристических услуг за последние 50 лет".Спасибо!
Наша відповідь:

.: Розділ: Туризм :: 23.05.2014 11.45.44 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Луцьк :: Запитання: 34544  
Юлія запитує:
Доброго дня!Прошу допомог - потрібна інформація на тему: Туристсько-рекреаційна характеристика Луцького та Ківерцівського району Волинської області". Дуже дякую!Гарного Вам дня :)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступні посилання:
http://tourlib.net/books_ukr/fomenko67.htm
Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. РОЗДІЛ 6. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. 6.7. Рекреаційні ресурси Волинського регіону
http://kivadm.gov.ua/article/turistichno-rekreaciyna-harakteristika.html
Туристично-рекреаційна характеристика Ківерцівського району
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/460/1/Krul_Kovalchuk.doc&ei=RjN_U9j5O4eSywPRsIDIDg&usg=AFQjCNEUtBed1HC_3_dxqxFRyb4drhzX5Q&bvm=bv.67720277,d.bGQ
Круль В.П., Ковальчук І.П. Культурно-історичні рекреаційні ресурси Волинської області
http://disser.com.ua/contents/39514.html
Формування та розвиток територіальної рекреації системи регіону (на прикладі Волинської області). Автореф. дис. канд. екон. наук
http://p-for.com/book_446_glava_58_6.2._Pervinnі _dokumenti.html
6.7. Рекреаційні ресурси Волинського регіону
http://geograf.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/37/4_ZUZUK.pdf
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/094dobin.pdf
Характеристика сакральних пам’яток Волинської області та їхнє територіальне поширення
http://volynski-starozitnosti.net/publ/10-1-0-46
Огнєва О.Д., Златогорський О.Є. Культурно-історичні рекреаційні ресурси Волинської області
http://www.vturyzm.com.ua/blog/kivercivskij_rajon/2012-06-11-161
Ківерцівський район. Географічне розташування та кліматичні умови.
Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина [Текст] : словарь. - К. : Обереги, 2004. - 440 с.
Успіхів!

.: Розділ: Туризм :: 22.05.2014 16.21.24 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Суми :: Запитання: 34531  
Ярослав запитує:
Доброго дня, мені потрібна допомога з пошуком літератури для написання курсової роботи з теми "Історико-культурна спадщина Карпатського регіону Словаччини". Заздалегіть дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатись матеріалами з Вашої теми.
1. Города и культура в Словакии / [Совет по туризму Словакии; текст: M. C. Triton]. — Братислава : Совет по туризму Словакии, 2008. — [19] с.
2. Грешлик, В. Царські врата XVI-XVIII століть з іконостасів церков Східної Словаччини // ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА . - 2011 . - № 1/2. - С.46-51.
3. Кіндрачук Н. М., Великочий В. С. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону : навчально-методичний посібник. - Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - 208c.
4. Кіндрачук Н. М., Великочий В. С. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону : курс лекцій. - Івано-Франківськ: ПНУ, 2013. - 153c.
5. Кіндрачук Н. М., Великочий В. С. Методичні рекомендації з курсу «Історико-культурна спадщина Карпатського єврорегіону» для студентів денної форми навчання. - Івано-Франківськ: НАІР, 2012. - 84c.
6. Крепости и замки в Словакии. - Братислава : Правительственный комитет по туризму Словацкой социалистической Республики, 1983. - 22 с.: ил.
7. Кріль М. М. Історія Словаччини : навчальний посібник. - Львів: ЛНУ, 2006. - 264c.
8. Макара, М. Карпатами поріднені: нарис етнополітичної історії і сучасного стану українсько-словацьких взаємин / М. П. Макара, І. І. Мигович ; Ужгородський ун-т, Науково-дослідницький інститут карпатознавства. - Ужгород : [б.в.], 1997. - 78 с.
9. Пітусь, Л. Україно-словацькі культурні взаємини XIX ст. (філософсько-культурологічний аспект). // Діалог культур. Україна у світовому контексті. — Львів, 1996. — Вип. 2. — С. 368-372.
10. Плицка, Карел. Словакия / К. Плицка. - Прага : Артия, Б.г... - 200 с.: фото.
11. Самое прекрасное в Словакии / ред. кол.: Агнеса Климова (гл. ред.) [та ін.] ; пер. на рус. яз.: А. Рандин. - [Bratislava] : [Remark], [20--]. - 15 с. : фот.
12. Слесаренко, А. В. Українсько-словацьке співробітництво в рамках єврорегіону «Карпати» (90-ті роки XX ст.). // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. — Луганськ, 2001. — С. 142-144.
13. Словакия: путеводитель / авт.-сост. О. В. Лощакова. - М. : Издательский Дом "Симон-Пресс", 2001. - 205 с.
****
1. Словацька частина Карпатського Єврорегіону. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/rasd/mirror_pl/Slovakia/s_ogolne_uk.htm
2. Характеристика історико-культурної спадщини Карпатського регіону Словаччини. – Режим доступу: http://uchitesya.ru/kultura/522632/index.html
3. Девственные буковые леса Карпат. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Девственные_буковые_леса_Карпат
4. Деревянные церкви словацких Карпат. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Деревянные_церкви_словацких_Карпат
5. Букові ліси як об’єкт Всесвітньої спадщини – Сталий менеджмент територій, прилеглих до об’єкту Всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат», Словаччина та Україна. – Режим доступу: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/beratungshilfe/51-47-UA.pdf

.: Розділ: Туризм :: 19.05.2014 14.52.21 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.245421 seconds