Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 44689  
Микола запитує:
Добрий день! Підберіть літературу для статті про імміграцію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Миколо! Опрацюйте наступні джерела за Вашим запитом:
Журенко О. Населення України : цикл уроків, 9-й клас / О. Журенко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 17. — С. 10-16.
Кріт З. Теж люди, хоч і "нелегальні" / З. Кріт // Україна молода. — 2015. — 17 черв. — С. 7.
Пилипенко О. Трудова імміграція в Україну і політика Російської імперії щодо переселенців у другій половині ХІХ ст. / О. Пилипенко // Людина і політика. — 1999. — № 3. — С. 19-22.
Поліщук Ю. Іноземна трудова імміграція на Правобережну Україну в кінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 5. — С. 358-381. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_5_28.
Проценко А. Імміграція як об’єкт аналізу в сучасній науковій літературі [Електронний ресурс] / А. Проценко // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2015. — Т. 31-32. — С. 175-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2015_31-32_37.
Ряполова А. Імміграція та імміграційна політика в США: історіографічні підходи [Електронний ресурс] / А. Ряполова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 144(1). — С. 106-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(1)__23.
Сергійчук В. Німці в Україні / В. Сергійчук // Український світ. — 1993. — 3-12; 1994. — 1-2; 1995. — 1-3.
Соколов В. Українська трудова імміграція в Італії [Електронний ресурс] / В. Соколов // Віче. — 2010. — № 2. — С. 26-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_2_11.
Тиндик Н. Міжнародна імміграція в історичному розвитку / Н. Тиндик // Право і безпека. — 2003. — 2, № 1. — С. 46-51.
Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції : закон України, 19 трав. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 13 лип. — Орієнтир. - 2016. - № 24. — С. 10.
Україна. Закони. Про зовнішню трудову міграцію : закон України, 5 листоп. 2015 р. // Урядовий кур'єр. — 2015. — 26 листоп — С. 9-10.
Україна. Кабінет Міністрів. Питання Державної міграційної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України, 17 лип. 2009 р. // Урядовий кур'єр. — 2009. — 23 лип. — С. 11.
Українська етнічність поза межами України / В. Євтух // Народна творчість та етнографія. — 2009. — № 4-5. — С. 4-12.

.: Розділ: Туризм :: 14.09.2020 13.58.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Пирятин :: Запитання: 44620  
Ілля запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про історію Вилкового Одеської області. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілля! Відповідь на ваш запит дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43490.

.: Розділ: Туризм :: 19.08.2020 15.28.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Ніжин :: Запитання: 44589  
Сергій запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва О. В. Подієвий туризм та івент-менеджмент / О. В. Алексєєва // Російське підприємництво. - 2011. - № 6. - Вип. 2. - С.167-172.
Мельниченко С. В. Івентивний менеджмент суб’єктів туристичної діяльності / С. В. Мельниченко // Економічні науки : зб. наук. праць // Наук. праці Луцького НТУ. Серія: Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7. – Ч. 2.– С. 224-232.
Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичної галузі : автореф. дис. … наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 08.06.01: Економіка, організація і управління підприємствами / Л. М. Шульгіна ; Київ. нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2006. – 38 с.
Влодарчик Т. В. Подієвий (event) туризм в Україні : тези доповідей / Т. В. Влодарчик // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012 р. – С. 409.
Вишневська Г. Г. Івент-туризм у контексті розвитку світового туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць // Наук. записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – 2011. – Вип. 17. – Т. 2. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2011.../vishnev_.pdf.
Вишневська Г. Г. Формування туристичного іміджу регіонів у контексті тематичного туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 3. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2014_3_19.
Подієвий туризм та івент-менеджмент [Електронний ресурс] . – Все про туризм: туристична бібліотека : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступа: http://infotour.in.ua/alekseeva.htm. – Назва з екрана.
Тищенко П. В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону [Електронний ресурс] / П. В. Тищенко // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія : Економіка. - 2011. – Спецвип. 33. – Ч. 4. - С.124-128.
Сучасні тенденції розвитку туризму : зб. тез доповідей / Миколаїв. філія Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв [Електронний ресурс]. – Миколаїв, 2016. – 159 с. – Режим доступа: https://mfknukim.mk.ua/images/konferentsii/turyzm_2016_1.pdf.
Чайка Ю. Б. Особливості подієвого туризму в Україні [Електронний ресурс] : / Ю. Б. Чайка ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 79 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34533/1/Чайка Ю.Б.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 7.08.2020 16.25.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ніжин :: Запитання: 44551  
Яна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу за темою про розвиток інвент-туризму в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит 43846.

.: Розділ: Туризм :: 26.07.2020 08.27.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 44473  
Кирило запитує:
Доброго дня! Можна підібрати інформацію про екскурсійну діяльність. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Альтерпрес РА, 2012. - 444 с.
Галасюк С. Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. посіб. / С. Г. Галасюк, С. Нездоймінов. - 2-е вид, допов. та доопрац. - Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2016. - 248 с.
Арсененко І. А. Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг [Електронний ресурс] / І. А. Арсененко, В. М. Іванова С. 191-195. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/
eprint/5280/1/Арсененко І.А_Іванова В.М..pdf .
Булаєнко В. О. Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процесу [Електронний ресурс] / В. О. Булаєнко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2013. - Вип. 3. - С. 254-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_44.
Дем’яненко Ю. С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Дем’яненко // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 9. - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_9_30.
Нездоймінов С. Музейна мережа в контексті сучасних проблем екскурсології / С. Нездоймінов, С. Загорулько // Наук. вісник Одес. нац. економ. ун-ту. Сер.: Науки: економіка, політологія, історія. - 2017. - № 6 (248). - С. 81-93. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nv_2017_6_10.
Нездоймінов С. Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності екскурсійних послуг туристичних підприємств [Електронний ресурс] / С. Г. Нездоймінов, А. C. Петрова // Економіка і суспільство. – 2018. – № 15. – С. 425-431. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/65.pdf.
Романуха О. М. Екскурсійна діяльність як фактор активізації туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Романуха // Торгівля і ринок України. - 2017. - № 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tiru_2017_2_17.
Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор [Електронний ресурс] / Л. А. Слатвінська // Ефективна економіка. - 2017. - № 5. – Режим доступу: http: //www.economy.nayka.com.ua.

.: Розділ: Туризм :: 1.07.2020 14.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.269141 seconds