Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 44420
   


Автор запитання: Оля із міста: Бровари :: Запитання: 44328  
Оля запитує:
Підберіть літературу про соціальний туризм для літніх людей. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методи аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. - 395 с.
Бєлоусова Н. В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України / Н. В. Бєлоусова // Молодий вчений. - 2017. - №2 (42). - С.14–17.
Бойко М. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України / М. Бойко, Л. Гопкало // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 222-229.
Квартальнов В. Менеджмент в туризме. Туризм как вид деятельности : учебн. / В. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2010. - 359 с.
Колотуха О. Соціальний туризм в Україні. Проблеми та перспективи розвитку / О. Колотуха // Краєзнавство. Туризм. – 2010. – № 20 (649). – С. 3-5.
Курас І. Ф. Філософія і туризм / І. Ф. Курас // Філософські нариси туризму : наук. навч. видання. – Київ : Укр. центр духовної культури, 2005. – С. 258.
Архипова С. П. Дослідження освітньо-дозвіллєвих інтересів людей літнього віку [Електронний ресурс] / С. П. Архипова, І. А. Колєснікова, О. Огієнко // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціогуманітарні аспекти : зб. матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, м. Чернігів, 16 грудня 2014 р. –2014. - С. 251-253. – Режим доступу: https://stu.cn.ua/media/files/conference/Zbirnik_internet_conf.pdf#page=251.
Бєлоусова Н. В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Бєлоусова // Наук. записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Сер.: Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 205-2012. - Режим доступу: http://scinotesgeo.at.ua/Volume_9/Belousova_Theoretycal_Aspects.pdf.
Богдан Н. М Дослідження проблем розвитку інклюзивного туризму: туристська інфраструктура і доступність готельних послуг [Електронний ресурс] / Н. М. Богдан, А. С. Соколенко, О. А. Москаленко // Приазовський економ. Вісник. – 2018. – Вип. 5 . – С. 280-286. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/50.pdf.
Гончарова О. М. Організація дозвілля людей похилого віку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4-6 червня 2004 р. – Режим доступу : https://tourlib.net/statti_ukr/goncharova2.htm. - Назва з екрану.
Іванова К. О. Проблеми соціального туризму літніх людей в україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / К. О. Іванова // Социальная работа. Социология : матер. XII Междунар. научно-практ. конф. – С. 72-76. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/12444/Сборник 2016_p72-76.pdf?sequence=1.
Семенченко М. Український турист похилого віку: реалії та можливості [Електронний ресурс] / М. Семенченко // Укр. правда: життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/travel/2010/10/1/62085/. – Назва з екрану.
Феленчак Ю. Б. Підходи до визначення соціального туризму в контексті формування соціальної доктрини туризму [Електронний ресурс] / Ю. Б. Феленчак // Інноваційна економіка. – 2019. - № 3-4. – С. http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/52/53.

.: Розділ: Туризм :: 29.05.2020 01.27.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Київ :: Запитання: 44244  
Саша запитує:
Туристична Україна, відпочинок
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександр! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 40095, 42178, 42743, 43681, 43846.

.: Розділ: Туризм :: 18.05.2020 23.18.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Данил із міста: Житомир :: Запитання: 44225  
Данил запитує:
Мигія, як туристичний куточок
Наша відповідь:
Доброго дня, Донило! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гіжинська К. Мальовничі ландшафти та історична спадщина Мигіївщини / К. Гіжинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 4. - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 1. - С. 4-7.
Конощенко Андрій Михайлович (1857–1932). Ой, в неділю рано [Ноти] : (с. Мигія, Елисав. пов. Херс. губ. Варіянт у Хведоровича, № 77) // Українські пісні з нотами : [мелодії і текст] / зібравъ Андрій Конощенко ; [вступне слово укладача]. - [Київ] : [Вік], [1906–1907]. - 3-я сотня. - С. 57 .
Мигія [Електронний ресурс] // Вознесенськ інтернет-портал територіальної громади : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65228. — Назва з екрана.
Мигія [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65228. — Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 15.05.2020 23.43.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 44208  
Олег запитує:
Підберіть літературу за темою "Сучасний стан соціального туризму в Україні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва Ю. В. Державне регулювання соціального туризму в Україні // Збірник наукових праць НАДУ. - 2009. - № 1. - С. 182-191.
Колотуха О. Соціальний туризм в Україні. Проблеми та перспективи розвитку / О. Колотуха // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. - № 20. – С. 3-5.
Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта XXI століття).
Александрова С. А. Соціальний туризм як інструмент соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / С. А. Александрова, А. Р. Сова //
Економіка та управління : сучасний стан і перспективи розвитку : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р. – Одеса : ОДАБА, 2017. - Ч. 1. - С.4-6. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/aleksandrova6.htm.
Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/168-2017-р.
Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю. В. Алєксєєва ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2005. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05ayvkdf.zip.
Гарбар Г. А. Місце і роль соціального туризму в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Г. А. Гарбар // Сучасні тенденції розвитку туризму. – Миколаїв, 2015. – С. 40-45. – Режим доступу: http://217.77.221.199/bitstream/123456789/283/1/Гарбар-40-43.pdf.
Заворуєва О. С. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс] / О. С. Заворуєва // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 28. – С. 2018- . – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2018/28_1_2018/46.pdf.
Єрмакова Л. О. Сучасний стан соціального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Єрмакова // Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми, інновації : тези допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2015 р. – Т. 2. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2015. - С. 81-85. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8760/2/Тези КНУКіМ.pdf#page=81.
Колотуха О. В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Колотуха // Проблемы материальной культуры. Сер.: Географические науки. – 2009. - С. 177-179. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35838/57-Kolotyha.pdf.
Нохріна Л. А. Соціальний туризм: детермінанти реалізації [Електронний ресурс] / Л. А. Нохріна // Economy. Zarz?dzanie. Osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Варшава, 29-30 вересня 2016 р. – Варшава, 2016. – С. 32-34. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/nohrina2.htm.

.: Розділ: Туризм :: 15.05.2020 06.10.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталі із міста: Харків :: Запитання: 44188  
Наталі запитує:
Добрий день! Цікавить інформація з теми: "Екскурсійна діяльність". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Абрамов В. В. Проблеми удосконалення системи підготовки і менеджменту персоналу екскурсійної сфери туристської галузі України [Електронний ресурс] / В. В. Абрамов, М. М. Поколодна. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/11313306.pdf
Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2007. – 464 с.
Булаєнко В. О. Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процессу [Електронний ресурс] / В. О. Булаєнко. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/npkpnuiobk_2013_3_44.pdf
Воронина А. В. Организация экскурсионных услуг / А. В. Воронина. – Симферополь : СОНАТ, 2008. – 200 с.
Голубнича С. М. Основи екскурсійної справи / С. М. Голубнича. – Донецьк, 2003. – 214 с.
Деякі особливості екскурсійної роботи під переклад [Електронний ресурс] : методичні рекомендації. – Режим доступу: https://warmuseum.kiev.ua/_ua/projects/method/excurs_1.pdf
Дюжник О. В. Екскурсійна діяльність як важлива складова популяризації культурно–історичної спадщини України (на прикладі об’єктів садово-паркового мистецтва АРК) [Електронний ресурс] / О. В. Дюжник. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92844/33-Diuzhnyk.pdf?sequence=1
Екскурсія в музеї історичного профілю: класифікація, підготовка та проведення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bookster.com.ua/ekskursiya-v-muzeyi-istorychnogo-profilyu-klasyfikatsiya-pidgotovka-ta-provedennya/
Емельянов Б. В. Экскурсоведение : учебник / Б. В. Емельянов. –5-е изд. – М. : Советский спорт, 2004. – 216 с.
Історія екскурсійної справи в Україні : навч. посіб. / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова та ін. – К. : Кондор, 2004. – 240 с.
Каролоп О. О. Організація екскурсійної діяльності / О. О. Каролов. – К. : Вид. центр КНЕУ, 2002. – 45 с.
Любіцева О. О. Методика розробки турів : навчальний посібник / О. О. Любіцева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Альтерпрес, 2008. – 300 с.
Нездоймінов С. Г. Організація екскурсійних послуг : навчально- методичний посібник / С. Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216 с.
Організація екскурсійної справи у музеях та в практиці культурологічного туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/13560615/kulturologiya/organizatsiya_ekskursiynoyi_spravi_muzeyah_praktitsi_kulturologichnogo_turizmu
Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор // Ефективна економіка. – 2017. - № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5596
Слатвінська Л. А. Роль екскурсійної діяльності в розвитку внутрішнього та міжнародного туризму / Л. А. Слатвінська, І. М. Поворознюк, О. В. Литвин. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8065/1/РОЛЬ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ.pdf
Чагайда І. М. Екскурсознавство / І. М. Чагайда, С. В. Грибанова. – К. : Кондор, 2004. – 240 с.
https://buklib.net/books/23630/
https://studfile.net/preview/5260408/
https://studfile.net/preview/5485152/page:7/

.: Розділ: Туризм :: 13.05.2020 12.28.14 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.372319 seconds