Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Ілля із міста: Пирятин :: Запитання: 44620  
Ілля запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про історію Вилкового Одеської області. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілля! Відповідь на ваш запит дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43490.

.: Розділ: Туризм :: 19.08.2020 15.28.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Ніжин :: Запитання: 44589  
Сергій запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва О. В. Подієвий туризм та івент-менеджмент / О. В. Алексєєва // Російське підприємництво. - 2011. - № 6. - Вип. 2. - С.167-172.
Мельниченко С. В. Івентивний менеджмент суб’єктів туристичної діяльності / С. В. Мельниченко // Економічні науки : зб. наук. праць // Наук. праці Луцького НТУ. Серія: Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7. – Ч. 2.– С. 224-232.
Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичної галузі : автореф. дис. … наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 08.06.01: Економіка, організація і управління підприємствами / Л. М. Шульгіна ; Київ. нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2006. – 38 с.
Влодарчик Т. В. Подієвий (event) туризм в Україні : тези доповідей / Т. В. Влодарчик // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012 р. – С. 409.
Вишневська Г. Г. Івент-туризм у контексті розвитку світового туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць // Наук. записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – 2011. – Вип. 17. – Т. 2. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2011.../vishnev_.pdf.
Вишневська Г. Г. Формування туристичного іміджу регіонів у контексті тематичного туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 3. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2014_3_19.
Подієвий туризм та івент-менеджмент [Електронний ресурс] . – Все про туризм: туристична бібліотека : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступа: http://infotour.in.ua/alekseeva.htm. – Назва з екрана.
Тищенко П. В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону [Електронний ресурс] / П. В. Тищенко // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія : Економіка. - 2011. – Спецвип. 33. – Ч. 4. - С.124-128.
Сучасні тенденції розвитку туризму : зб. тез доповідей / Миколаїв. філія Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв [Електронний ресурс]. – Миколаїв, 2016. – 159 с. – Режим доступа: https://mfknukim.mk.ua/images/konferentsii/turyzm_2016_1.pdf.
Чайка Ю. Б. Особливості подієвого туризму в Україні [Електронний ресурс] : / Ю. Б. Чайка ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 79 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34533/1/Чайка Ю.Б.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 7.08.2020 16.25.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ніжин :: Запитання: 44551  
Яна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу за темою про розвиток інвент-туризму в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит 43846.

.: Розділ: Туризм :: 26.07.2020 08.27.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 44473  
Кирило запитує:
Доброго дня! Можна підібрати інформацію про екскурсійну діяльність. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Альтерпрес РА, 2012. - 444 с.
Галасюк С. Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. посіб. / С. Г. Галасюк, С. Нездоймінов. - 2-е вид, допов. та доопрац. - Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2016. - 248 с.
Арсененко І. А. Екскурсійна діяльність як основа функціонування ринку екскурсійних послуг [Електронний ресурс] / І. А. Арсененко, В. М. Іванова С. 191-195. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/
eprint/5280/1/Арсененко І.А_Іванова В.М..pdf .
Булаєнко В. О. Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процесу [Електронний ресурс] / В. О. Булаєнко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2013. - Вип. 3. - С. 254-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2013_3_44.
Дем’яненко Ю. С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Дем’яненко // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 9. - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_9_30.
Нездоймінов С. Музейна мережа в контексті сучасних проблем екскурсології / С. Нездоймінов, С. Загорулько // Наук. вісник Одес. нац. економ. ун-ту. Сер.: Науки: економіка, політологія, історія. - 2017. - № 6 (248). - С. 81-93. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nv_2017_6_10.
Нездоймінов С. Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності екскурсійних послуг туристичних підприємств [Електронний ресурс] / С. Г. Нездоймінов, А. C. Петрова // Економіка і суспільство. – 2018. – № 15. – С. 425-431. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/65.pdf.
Романуха О. М. Екскурсійна діяльність як фактор активізації туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Романуха // Торгівля і ринок України. - 2017. - № 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tiru_2017_2_17.
Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор [Електронний ресурс] / Л. А. Слатвінська // Ефективна економіка. - 2017. - № 5. – Режим доступу: http: //www.economy.nayka.com.ua.

.: Розділ: Туризм :: 1.07.2020 14.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Бровари :: Запитання: 44328  
Оля запитує:
Підберіть літературу про соціальний туризм для літніх людей. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методи аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001. - 395 с.
Бєлоусова Н. В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України / Н. В. Бєлоусова // Молодий вчений. - 2017. - №2 (42). - С.14–17.
Бойко М. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України / М. Бойко, Л. Гопкало // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 222-229.
Квартальнов В. Менеджмент в туризме. Туризм как вид деятельности : учебн. / В. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2010. - 359 с.
Колотуха О. Соціальний туризм в Україні. Проблеми та перспективи розвитку / О. Колотуха // Краєзнавство. Туризм. – 2010. – № 20 (649). – С. 3-5.
Курас І. Ф. Філософія і туризм / І. Ф. Курас // Філософські нариси туризму : наук. навч. видання. – Київ : Укр. центр духовної культури, 2005. – С. 258.
Архипова С. П. Дослідження освітньо-дозвіллєвих інтересів людей літнього віку [Електронний ресурс] / С. П. Архипова, І. А. Колєснікова, О. Огієнко // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціогуманітарні аспекти : зб. матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, м. Чернігів, 16 грудня 2014 р. –2014. - С. 251-253. – Режим доступу: https://stu.cn.ua/media/files/conference/Zbirnik_internet_conf.pdf#page=251.
Бєлоусова Н. В. Теоретичні аспекти розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Бєлоусова // Наук. записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Сер.: Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 205-2012. - Режим доступу: http://scinotesgeo.at.ua/Volume_9/Belousova_Theoretycal_Aspects.pdf.
Богдан Н. М Дослідження проблем розвитку інклюзивного туризму: туристська інфраструктура і доступність готельних послуг [Електронний ресурс] / Н. М. Богдан, А. С. Соколенко, О. А. Москаленко // Приазовський економ. Вісник. – 2018. – Вип. 5 . – С. 280-286. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/50.pdf.
Гончарова О. М. Організація дозвілля людей похилого віку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4-6 червня 2004 р. – Режим доступу : https://tourlib.net/statti_ukr/goncharova2.htm. - Назва з екрану.
Іванова К. О. Проблеми соціального туризму літніх людей в україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / К. О. Іванова // Социальная работа. Социология : матер. XII Междунар. научно-практ. конф. – С. 72-76. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/12444/Сборник 2016_p72-76.pdf?sequence=1.
Семенченко М. Український турист похилого віку: реалії та можливості [Електронний ресурс] / М. Семенченко // Укр. правда: життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/travel/2010/10/1/62085/. – Назва з екрану.
Феленчак Ю. Б. Підходи до визначення соціального туризму в контексті формування соціальної доктрини туризму [Електронний ресурс] / Ю. Б. Феленчак // Інноваційна економіка. – 2019. - № 3-4. – С. http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/52/53.

.: Розділ: Туризм :: 29.05.2020 01.27.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.321261 seconds