Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45386
   


Автор вопроса: Саша из города: Київ :: Вопрос: 44244  
Саша спрашивает:
Туристична Україна, відпочинок
Наш ответ:
Доброго дня, Олександр! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 40095, 42178, 42743, 43681, 43846.

.: Раздел: Туризм :: 18.05.2020 23.18.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Данил из города: Житомир :: Вопрос: 44225  
Данил спрашивает:
Мигія, як туристичний куточок
Наш ответ:
Доброго дня, Донило! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гіжинська К. Мальовничі ландшафти та історична спадщина Мигіївщини / К. Гіжинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 4. - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 1. - С. 4-7.
Конощенко Андрій Михайлович (1857–1932). Ой, в неділю рано [Ноти] : (с. Мигія, Елисав. пов. Херс. губ. Варіянт у Хведоровича, № 77) // Українські пісні з нотами : [мелодії і текст] / зібравъ Андрій Конощенко ; [вступне слово укладача]. - [Київ] : [Вік], [1906–1907]. - 3-я сотня. - С. 57 .
Мигія [Електронний ресурс] // Вознесенськ інтернет-портал територіальної громади : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65228. — Назва з екрана.
Мигія [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65228. — Назва з екрана.

.: Раздел: Туризм :: 15.05.2020 23.43.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Київ :: Вопрос: 44208  
Олег спрашивает:
Підберіть літературу за темою "Сучасний стан соціального туризму в Україні". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Олеже! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва Ю. В. Державне регулювання соціального туризму в Україні // Збірник наукових праць НАДУ. - 2009. - № 1. - С. 182-191.
Колотуха О. Соціальний туризм в Україні. Проблеми та перспективи розвитку / О. Колотуха // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. - № 20. – С. 3-5.
Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта XXI століття).
Александрова С. А. Соціальний туризм як інструмент соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / С. А. Александрова, А. Р. Сова //
Економіка та управління : сучасний стан і перспективи розвитку : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р. – Одеса : ОДАБА, 2017. - Ч. 1. - С.4-6. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/aleksandrova6.htm.
Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/168-2017-р.
Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю. В. Алєксєєва ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2005. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05ayvkdf.zip.
Гарбар Г. А. Місце і роль соціального туризму в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Г. А. Гарбар // Сучасні тенденції розвитку туризму. – Миколаїв, 2015. – С. 40-45. – Режим доступу: http://217.77.221.199/bitstream/123456789/283/1/Гарбар-40-43.pdf.
Заворуєва О. С. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс] / О. С. Заворуєва // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 28. – С. 2018- . – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2018/28_1_2018/46.pdf.
Єрмакова Л. О. Сучасний стан соціального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Єрмакова // Гостинність, сервіс, туризм : досвід, проблеми, інновації : тези допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квітня 2015 р. – Т. 2. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2015. - С. 81-85. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8760/2/Тези КНУКіМ.pdf#page=81.
Колотуха О. В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Колотуха // Проблемы материальной культуры. Сер.: Географические науки. – 2009. - С. 177-179. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35838/57-Kolotyha.pdf.
Нохріна Л. А. Соціальний туризм: детермінанти реалізації [Електронний ресурс] / Л. А. Нохріна // Economy. Zarz?dzanie. Osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Варшава, 29-30 вересня 2016 р. – Варшава, 2016. – С. 32-34. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/nohrina2.htm.

.: Раздел: Туризм :: 15.05.2020 06.10.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталі из города: Харків :: Вопрос: 44188  
Наталі спрашивает:
Добрий день! Цікавить інформація з теми: "Екскурсійна діяльність". Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Абрамов В. В. Проблеми удосконалення системи підготовки і менеджменту персоналу екскурсійної сфери туристської галузі України [Електронний ресурс] / В. В. Абрамов, М. М. Поколодна. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/11313306.pdf
Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2007. – 464 с.
Булаєнко В. О. Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процессу [Електронний ресурс] / В. О. Булаєнко. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/npkpnuiobk_2013_3_44.pdf
Воронина А. В. Организация экскурсионных услуг / А. В. Воронина. – Симферополь : СОНАТ, 2008. – 200 с.
Голубнича С. М. Основи екскурсійної справи / С. М. Голубнича. – Донецьк, 2003. – 214 с.
Деякі особливості екскурсійної роботи під переклад [Електронний ресурс] : методичні рекомендації. – Режим доступу: https://warmuseum.kiev.ua/_ua/projects/method/excurs_1.pdf
Дюжник О. В. Екскурсійна діяльність як важлива складова популяризації культурно–історичної спадщини України (на прикладі об’єктів садово-паркового мистецтва АРК) [Електронний ресурс] / О. В. Дюжник. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92844/33-Diuzhnyk.pdf?sequence=1
Екскурсія в музеї історичного профілю: класифікація, підготовка та проведення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bookster.com.ua/ekskursiya-v-muzeyi-istorychnogo-profilyu-klasyfikatsiya-pidgotovka-ta-provedennya/
Емельянов Б. В. Экскурсоведение : учебник / Б. В. Емельянов. –5-е изд. – М. : Советский спорт, 2004. – 216 с.
Історія екскурсійної справи в Україні : навч. посіб. / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова та ін. – К. : Кондор, 2004. – 240 с.
Каролоп О. О. Організація екскурсійної діяльності / О. О. Каролов. – К. : Вид. центр КНЕУ, 2002. – 45 с.
Любіцева О. О. Методика розробки турів : навчальний посібник / О. О. Любіцева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Альтерпрес, 2008. – 300 с.
Нездоймінов С. Г. Організація екскурсійних послуг : навчально- методичний посібник / С. Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216 с.
Організація екскурсійної справи у музеях та в практиці культурологічного туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/13560615/kulturologiya/organizatsiya_ekskursiynoyi_spravi_muzeyah_praktitsi_kulturologichnogo_turizmu
Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор // Ефективна економіка. – 2017. - № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5596
Слатвінська Л. А. Роль екскурсійної діяльності в розвитку внутрішнього та міжнародного туризму / Л. А. Слатвінська, І. М. Поворознюк, О. В. Литвин. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8065/1/РОЛЬ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ.pdf
Чагайда І. М. Екскурсознавство / І. М. Чагайда, С. В. Грибанова. – К. : Кондор, 2004. – 240 с.
https://buklib.net/books/23630/
https://studfile.net/preview/5260408/
https://studfile.net/preview/5485152/page:7/

.: Раздел: Туризм :: 13.05.2020 12.28.14 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 44116  
Дмитро спрашивает:
Туристичні міста України (подорожі, цікаві екскурсії)
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гетьман В. Заповідні перлини Тернопільщини / В. Гетьман // Науковий світ. — 2009. — № 6. — С. 18-23.
Замок королеви Бони : твердині України // Куля. — 2017. — № 4. — С. 14-15.
Замок у Збаражі : замки України // Куля. — 2016. — № 5. — С. 8-9.
Заповідні місця Миколаївщини = Nature resenves in Mykolaiv oblast : фотоальбом / заг. ред. О. М. Гаркуші ; текст В. Ю. Пучкова ; фото В. Ф. Андрієвський, О. О. Кремко. — Миколаїв : Комп'ютерні системи, 2002. — 101 с. : фотоіл.
Земля Тернопільська : турист. путівник / авт. проекту М.Лисевич; дудож. оформ. І. Добрянський; карти С. Костишин, О. Клим; фото В. Балюх та ін. — Тернопіль : Джура, 2003. — 367 с.
Любаров Ю. Й. Моє улюблене місто Миколаїв : кн. для учнів почат. кл. / Ю. Й. Любаров ; худож. О. В. Вороніна ; фото Р. Ю. Батрак [та ін.]. — Миколаїв, 2008. — 47 с. : фотоіл.
Мазуренко О. Кременецькі гори – захоплива подорож у просторі й часі : природно-заповідний фонд / О. Мазуренко // Екологічний вісник. — 2017. — № 6. — С. 15-18.
Миколаївська область : туристична карта / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. Н. О. Крижова. — 1 : 325000. — Київ : Типографія від «А» до «Я», 2016. — (Туристичні карти).
Миколаївщина - чарівна окраса степового прибужжя : мандруємо нашою Батьківщиною : [добірка статей] // Позакласний час. — 2011. — № 12. — С. 59-70.
Мій Миколаїв : міні-енцикл. для дітей та дорослих / авт. текстів: Л. В. Дєдкова, Л. О. Субота ; фот. Р. Ю. Батрак [та ін.]. — Миколаїв : [б. в.], 2018. — 47 c. : іл., фотоіл., портр.
Мороз В. Замки Тернопілля / В. Мороз ; дизайн обкл. та худож. оформ. О. Соколюк, О. Корнєєвої. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. — 174 с. : іл.
Найцікавіші міста Миколаївщини : (краєзнавчо-пізнавальний тревелог-екскурсія для учнів 5-9 класів) [Електронний ресурс] // Slideshare : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-231750359
Найцікавіші міста Тернопільщини : (краєзнавчо-пізнавальний тревелог-екскурсія для учнів 5-9 класів). Серія «Подорож містами України» [Електронний ресурс] // Slideshare : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-150567257
Найцікавіші міста Чернігівщини: (краєзнавчо-пізнавальний тревелог-екскурсія для учнів 5-9 класів) [Електронний ресурс] // Slideshare : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-180047685
Первомайськ у моєму серці / Управління освіти Первомайської міської ради, Міський методичний кабінет ; уклад. Л. І. Сидоренко [та ін.]. — Первомайськ : Шамрай П. Н., 2012. — 47 с. : фотоіл.
Скарби Бережанського замку : твердині України // Куля. — 2016. — № 4. — С. 12-13.
Тернопіль = Ternopil. Historical Town Trips : іст. подорожі містом : фотоальбом / фото: В. Хіхловський, В. Мороз ; укр. та англ. текст В. Мороз ; дизайн В. Хіхловського. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 143 с. : фотоіл.
Тернопільщина – перлина Поділля : мандруємо нашою Батьківщиною : [добірка статей] // Позакласний час. — 2010. — № 12. — С. 45-54.

.: Раздел: Туризм :: 5.05.2020 08.19.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.283088 seconds