Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Андрій із міста: Ніжин :: Запитання: 42906  
Андрій запитує:
Допоможіть знайти додаткову інформацію для курсової теми: Інноваційна політика кластоутворення в рекреаційно-туристичній сфері України. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрій! Перегляньте наступні джерела:
Андрєєва Н. М. Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва / Н. М. Андрєєва, О. В. Поляничко // Економічний форум. – 2013. - № 3. – С. 82-87.
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України : методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія / О. О. Бейдик. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – 395 с.
Боголюбов С. А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / С. А. Боголюбов. – М. : Издат. центр «Академия», 2009. – 256 с.
Гiлецький Й. Р. Науково-конструктивні основи вивчення природних умов і ресурсів у шкільному курсі соцiально-економiчної географiї України / Й. Р. Гiлецький // Наук. вісник Чернівец. ун-ту : зб. наук. праць. – Чернівці, 1998. – Вип. 31: Географія. – С. 166–169.
Гурбик Ю. Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання / Ю. Гурбик // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 132-137.
Добрєва Н. Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні / Н. Добрєва // Ефективність держ. управління. – 2013. – Вип. 34. – С. 246-253.
Кусков А. С. Рекреационная география / А. С. Кусков, В. Л. Голубева, Т. Н. Одинцова. – М. : Флинта, 2005. – 493 с.
Ніколаєв Ю. О. Туристичні кластери в Україні / Ю. О. Ніколаєв // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4 (47). – С. 336-341.
Мельнійчук М. М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. М. Мельнійчук, С. Д. Уєвич, В. С. Чернець та ін. // Наук. записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2013. – Вип. 2. – С. 101-115.
Реймерс Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник. / Н. Ф. Реймерс. — М. : Мысль, 1990. — 639 с.
Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посіб. / О. Г. Топчієв. – Одесса : Астропринт, 2001.– 560 с.
Шабардіна Ю. В. Інноваційний розвиток рекреаційно-туристичної сфери Чернігівської області в контексті евроінтеграції України / Ю. В. Шабардіна // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – С. 338-349.
Гiлецький Й. Р. Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів за геосферним підходом [Електронний ресурс] / Й. Р. Гiлецький // Географія та туризм. – 2011. - № 14. – С. 52-58. – Режим доступу: https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2011_14_11.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiD8IfxuOXgAhWo-yoKHXoxDj8QFggUMAg&client=internal-uds-cse&cx=012955353415694750662:ac0q9yn5xfi&usg=AOvVaw2YVX6dG4joCJEdnIVeCdCh.
Сировець С. Ю. Рекреаційно-туристична діяльність в системі сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / С. Ю. Сировець // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 3. – С. 84-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_3_17.
Стеченко Д. М. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України [Електронний ресурс] / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Наук. вісник Чернігів. держ. ІЕУ. – 2014. - № 2 (22). – С. 9-18.- Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvgeci/article/view/27366.
Фарат О. В. Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі Львівського регіону [Електронний ресурс] / О. В. Фарат, М. В. Марущак // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2012_2_29.pdf.
Хуснутдінов О. Кластери – спільна стратегія розвитку для транскордонних регіонів [Електронний ресурс] / О. Хуснутдінов. – Режим доступу: http://irgo.org.ua/politika-i-vlast/klasteri-–-spilna-strategiya-rozvitku-dlyatranskordonnix-regioniv.

.: Розділ: Туризм :: 7.03.2019 09.41.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42834  
Марія запитує:
Допоможіть знайти інформацію (сучасні тенденції та перспективи розвитку спортивного туризму Миколаївської області)
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галас Б. Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка / Б. Галас // Шевченкознавчі студії : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2011. — Вип. 14. — С. 197-208.
Головне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс] // Головне управління статистики у Миколаївській області : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: www.mk.ukrstat.gov.ua/. Назва з екрана.
Миколаївська міська молодіжна громадська організація [Електронний ресурс] // «Альтер-Спорт» : молодіжна громадська організація: [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: www.alter-sport.com. Назва з екрана.
Німчук В. Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка / В. Німчук // Павло Павлович Білецький-Носенко. Словник української мови. — Київ : Наукова думка, 1966. — С. 5–37.
Самойлюк О. А. Туризм в Миколаївській області / О. А. Салойлюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму». - Частина ІІ. Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. — 145 с.
Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. / Т. Г. Сокол. Київ : Музична Україна, 2002. — 256 с.
Швидкова Т. А. З історії ткацького терміна «Основа» в українській мові [Електронний ресурс] / Т. А. Швидкова // Молодий вчитель : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/07oct2015/17.pdf
Шевченко Т. Музыкант / Т. Шевченко // Зібрання творів : У 6 т. — Київ, 2003. — Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. — С. 178-239.

.: Розділ: Туризм :: 15.02.2019 16.37.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42827  
Марія запитує:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітично-описова частина до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. – М.: Миколаївська обласна державна адміністрація, 2016. – 128 с.
Блистів Т.В. Теорія і практика туристичних походів [навчальний посібник]. - Львів: НВФ "Українські технології", 2006. - 132 с.
Булашев А. Я. Спортивный туризм / А. Я. Булашев, М. В. Тонкошкур. - Харьков: ХДАФК, 2009. - 120 с.
Булашев О. Я. Теорія і методика спортивного туризму : навч. посіб для студентів першого курсу (за кредитно-модульною системою) / Булашев О. Я. – Х. : ХДАФК, 2007. – 230 с.
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм. Навчальний посібник / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. - 304 с.
Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посібник / В. Д. Дехтяр. – Киъв : Науковий світ, 2003. - 204 с.
Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – Київ : Альтерпрес, 2008. - 280 с.
Иванова Н. В. Спортивно-оздоровительный туризм: общая туристская подготовка, техника и технология туризма : уч. пособие / Н. В. Иванова. – Самара : Самар. муниципальный ин-т упр., 2009. – 221 с.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. / Кияк В. Ф. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 310 с.
Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис.д-ра пед. наук / А. П. Конох. – Киъв, 2007. – 18 с.
Кравчук Т. А. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма : уч. пособие. – Ч. I. – Изд. 2-е, перераб. и доп. В 2-х ч. / Т. А. Кравчук. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2009. – 185 с.
Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. – Киъв : Знання, 2008. – 343 с.
Никишин Л.Ф., Коастуб А.А. Туризм и здоровье. / Л.Ф. Никишин. – К.:Київ, Центр учбової літератури, 2001. – 198 с.
Україна туристська [Електронний ресурс] // Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://ukrjuntur.org.ua/ukraina-turistska.html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 14.02.2019 16.16.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Ніжин :: Запитання: 42741  
Інна запитує:
Туристична характеристика Ісландії
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! перегляньте наступні джерела:
Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія / О. О. Бейдик. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с.
Соколова М. В. История туризма : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. В. Соколова. – 3-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 352 с.
Ісландія [Електронний ресурс]. – Xreferat.com : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://xreferat.com/18/752-1-sland-ya.html. – Назва з екрану.
Ісландія [Електронний ресурс] : туристичне країнознавство. Європа. – Навчальні матеріали онлайн [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/15800119/turizm/islandiya.
Ісландія: туристична характеристика [Електронний ресурс] : презентація. – Режим доступу: https://prezi.com/p/lzq13uu80x6j/presentation/.
Ісландія як туристичний острів [Електронний ресурс] // Studopedia.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_364786_Islandiya-yak-turistichniy-ostriv.html. – Назва з екрану.
Ресурси Європейського туристичного регіону : північноєвропейський туристичний район [Електронний ресурс] // Смаль I. B. Туристичні ресурси світу / І. В. Смаль. – Ніжин : НДПУ, 2010. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/smal21b.htm.
Скандинавські країни : Ісландія [Електронний ресурс] // Скандинавська гімназія : загальноосвіт. навч. заклад І-ІІІ ступ. : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://scandy.kiev.ua/skandinavski_islandija.html.

.: Розділ: Туризм :: 16.01.2019 10.54.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 42316  
Андрій запитує:
Добрий день. Роблю курсову роботу на тему "Управління готельно-ресторанним бізнесом". Будь ласка, допоможіть підібрати літературу про автоматизовані системи для керування таким бізнесом. В інтернеті можна знайти багато систем, наприклад https://www.otelms.com/ru/hms.html, але немає інформаціі для створення курсової. Заздалегіть вдячний
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 18314, 29348, 30903, 34910, 35524, 37356.

.: Розділ: Туризм :: 25.09.2018 11.09.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.311253 seconds