Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45372
   


Автор вопроса: Юлія из города: Бориспіль :: Вопрос: 41664  
Юлія спрашивает:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до тем "Процес формування причинно-наслідкових управлінських зв’язків реновації в готельному господарстві" "Імплементація реноваційних маркетингових інструментів в готельному бізнесі"
Наш ответ:
Добрий день, Юліє! Відповіді на ваш запит шукайте у таких джерелах інформації:

Аблязова, Севілє. Конкурентоспроможність підприємств готельного комплексу регіону / С. Аблязова // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .15-17

Автоматизація процесу управління підприємствами готельного господарства
http://buklib.net/books/32532/

Бойко М.Г. Організація готельного господарства : електрон. підруч. / М.Г.Бойко, Л.М.Гопкало. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. – 501 с.http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ru/

Дурович А.П. Маркетинг в туризме [Електронний ресурс]: учебное пособие / А.П. Дурович. - Минск: Новое знание, 2003. - 496 с. - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_tourism/durovich_MT.htm

Іванова Л.О. Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі // Вісник Хмельницького національного університету. -2010. - №5, T.4. - С.172-177.
http://infotour.in.ua/ivanova3-1.htm

Кізима В. Л. Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу / В. Л. Кізима // Науковий вісник НЛТУ України. –2012. – Вип. 22.1. – С. 238–243.

74. Кізима В. Л. Фактори впливу на стан готельного підприємства /В. Л. Кізима // Міжнародна науково-методична форум-конференція молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». – Львів, 2010. – С. 51–53.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 1063 с
http://tourlib.net/books_tourism/kotler_tourism.htm

Луцак В. Л. Оптимізація напрямів розвитку готельного господарства регіону / В. Л. Луцак // Формування ринкової економіки в Україні: проблеми економічної кібернетики : Спецвипуск. – Львів, 2008. – №18. – С. 130–134.

Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : Центр учбової л-ри, 2014. – 650 с.

Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Укр. бестселер, 2015. – 364 с

Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 336 с.
http://culonline.com.ua/Books/uprav_sferau_ujtel_malsrf.pdf

Маркетинг турпродукту: підручник [Електронний ресурс] / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко. Т.О. Демура, Г.Б. Мунін. - К.: Кондор, 2009. - 394 с. - Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/karyagin.htm

Мацеха Д.С., Бурий С.А. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - №5. - Т.2. - C.43-47.

Мунін Г. Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч.посіб. / Г. Б. Мунін та ін. / за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Ліра. – 520 с.

Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг / О. Решетняк – Х. : Фактор, 2008. – 544 с.

Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. /Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 468 с.

Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: учеб.-практ. Пособие / Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. - М.: Экономистъ, 2003. - 222 с.

Єрмаченко В.Є. Стратегії розвитку підприємств готельного господарства / Єрмаченко В.Є., Журавльова С.М // Молодий вчений. – 2015. - No 5 (20) , Частина 1. – С. 138-141.
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/31.pdf

Страшинська Л.В. Маркетинг готельного і ресторанного господарства / Л.В. Страшинська. - К.: НУХТ, 2011. - 89 с.

Тимошенко З.І. Маркетинг готельного продукту [Електронний ресурс] / З.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий. - Режим доступу: http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/.

Топольник В. Г. Кількісна оцінка якості го¬тельного продукту : монографія / В. І. Тополь¬ник, А. П. Бутова, І. В. Кощавка, А. В. Поляко¬ва та ін. ; під ред. В. І. Топольник. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 400 с.

Ткач В. О. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг :монографія / В. О. Ткач, Т. С. Кукліна. – Запоріжжя, 2011. – 112 с.

Ткач В. О. Управління потенціалом туристичного підприємства : навч. посіб. / В. О. Ткач. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2013. –227 с.

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. – К. : Академія, 2013. – 368 с.

Франчайзинг та готельний бізнес / Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Артеменко А.С, Кошиль Ю.В. : навч. посібник. К.: Кондор, 2008. -350 с.

.: Раздел: Туризм :: 12.02.2018 18.50.29 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: ивано франковск :: Вопрос: 41432  
Тетяна спрашивает:
Добрий день.Допоможіть відповісти на питання "Які засоби запропонувати впровадити готелю за межами міста з метою заохочення нових туристів скористатися послугами готелю і стати його постійними клієнтами". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними джерелами:
1.Круль, Г. Я. Основи готельної справи [Текст] : навчальний посібник для вузів / Г. Я. Круль. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 368 с.
2.Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія і практика [Текст] : навч. посібник для вузів / М. П. Мальська, В. В. Худо. - 2-е вид., перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.
3.Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник для вузів / ред. Н. О. П'ятницька. - 2-ге видання, перероблене та доповнене. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 584 с.
4.Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України [Текст] : навч. посібник / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
5.Опанащук, Ю. Методичні засади дослідження якості готельних послуг [Текст] / Ю. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 10. - С. 180.
6.Гарбера, О. Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії [Текст] / О. Є. Гарбера // Економічний часопис-XXI. - 2010. - N 11/12. - С. 37-41.
7.Романків, І. Я. Розвиток ринку послуг в Україні [Текст] / І.Я. Романків // Фінанси України. - 2005. - N11. - С. 38-45.
8.Петрук, Т. М. Підвищення конкурентоспроможності в готельному бізнесі: мотиваційні програми [Текст] / Т. М. Петрук // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - N 12. - С. 36-39.
9.Петриченко, П. А. Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму [Текст] / П. А. Петриченко, С. А. Яроміч // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 5. - С. 153-160.
та ресурсами інтернету:
https://goo.gl/bWq5Ng
Зима О.Г., Кузьминчук Н.В. ІНСЕНТИВ-ТУРИЗМ ЯК ПРИКЛАД УСПІШНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
http://stud.com.ua/65759/turizm/programi_zaohochennya_stimulyuvannya_postiynih_kliyentiv
Програми заохочення і стимулювання постійних і віп-клієнтів
http://ukrbukva.net/21835-Programmy-pooshreniya-i-stimulirovaniya-postoyannyh-gosteiy-v-gostinicah.html
Програми заохочення та стимулювання постійних гостей у готелях
http://eprints.kname.edu.ua/20884/1/2010_печ._Туризм_і_місто.pdf
Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 284 с.
https://goo.gl/tg86zD
Дудкевич Ю. А., Погасий С. А. ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ГОТЕЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
http://www.sworld.com.ua/konferm2/197.pdf
Купневич М.В., Павлюченко О.С., Фурманова Ю.П. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У СУЧАСНИХ ГОТЕЛЬНО –РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСАХ
http://www.prismanet.gr/urtl/cms/content/downloads/Guide_Final_UkrainianVis.pdf
ТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК РОЗВИТОК СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Успіхів!

.: Раздел: Туризм :: 7.12.2017 10.48.38 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Миколаїв :: Вопрос: 41168  
Катерина спрашивает:
Доброго вечора, допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела для написання роботи з теми: "Причини виникнення та особливості розвитку нових концепцій обслуговування туристів (елітний туризм, туризм інтелігенції, екскурсії на природу)". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 38465, 38575, 39523, 40104, 40237.
2. Бобловський О. Ю. Розвиток спеціальних видів туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Бобловський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2017. - Вип. 182. - С. 278-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_182_33.
3. Гальків Л. І. Стан та перспективи розвитку сільського туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Гальків, О. В. Килин // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 1. - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_1_14.
4. Геращенко Я. М. До проблеми організації молодіжного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Я. М. Геращенко, Н. В. Маковецька // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 75(2). - С. 27-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__7.
5. Досвід інтерпретації дикої природи в Україні : матеріали наук.-практ. семінару "Менеджмент екологічних троп", 21 квіт. 2013 р., Одеса - Карадаг / ред.: В. М. Степанов, О. Є. Рубель, О. М. Деркач ; Шк. інтерпретаторів природоохорон. територій. - О. : Хавротенко В. В., 2013. - 114 c.
6. Зеленко О. О. Інновації в туризмі – шлях до розвитку депресивних територій: світовий досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / О. О. Зеленко, М. В. Тороповська // Часопис економічних реформ. - 2017. - № 1. - С. 72-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2017_1_15.
7. Ключкович Н. Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні [Електронний ресурс] / Н. Ключкович // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 93-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_13.
8. Кобаль Б. Історія розвитку етнографічного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Б. Кобаль // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_14.
9. Ковешніков В. C. Винний та гастрономічний туризм: важливий потенціал розвитку економіки // В. C. Ковешніков, В. В. Гармаш // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 4. - С. 32-37.
10. Корсак Р. Тенденції розвитку ділового туризму у світі [Електронний ресурс] / Р. Корсак // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 3. - С. 118-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_3_18.
11. Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм: історія, теорія і сучасні практики [Електронний ресурс] / І. К. Нестерчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. - 2017. - Вип. 6. - С. 193-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ksuhsgs_2017_6_31.
12. Парфіненко А. Ю. Розвиток "економіки ексклюзивності" як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України [Електронний ресурс] / А. Ю. Парфіненко // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 14. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_14_4.
13. Туристичний імідж регіону : монографія / А. М. Байназаров, О. В. Бойко, О. С. Вишневська, Г. В. Довгаль, О. В. Євтушенко, С. М. Куделко, О. О. Любіцева, О. Г. Павлова, А. Ю. Парфіненко, А. С. Перепелиця ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2011. - 311 c.
14. Романова А. Аналіз становлення і розвитку медичного туризму в Україні у контексті світового економічного простору [Електронний ресурс] / А. Романова // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 1. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_1_9.
15. Росоха С. Історія розвитку джайлоо-туризму [Електронний ресурс] / С. Росоха // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 103-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_15.
16. Скалозуб В. В. Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті [Електронний ресурс] / В. В. Скалозуб, Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 14. - С. 5-13.
17. Фуртій В. Історія розвитку туризму в незалежній Україні [Електронний ресурс] / В. Фуртій // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 87-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_12.
18. Чередниченко А. О. Розвиток релігійного туризму як шлях до відновлення туристичної галузі в умовах соціально-економічної кризи [Електронний ресурс] / А. О. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 226-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_30.

.: Раздел: Туризм :: 23.10.2017 18.35.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: м. Суми :: Вопрос: 41098  
Катерина спрашивает:
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрать літературу за темою "Перспективи розвитку нових напрямків рекреаційно-туристичної діяльності в Україні" для написання магістерської дипломної роботи. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Катерино! скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Балко, Ростислав. Систематизація критеріїв стійкості розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів / Р. Балко// Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .43-45.

Бриль, Кирило. Використання рекреаційних можливостей туристичних центрів для впровадження інновацій / К. Бриль. // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .96-98.

Горин, Г. В.Систематизація методологічних підходів до визначення сутності поняття "рекреаційно-туристичний потенціал регіону" [Текст] / Г. В. Горин // Регіональна економіка. - 2014. - № 2. - С. 187-199 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Гурбик, Ю. Ю.Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання / Ю. Ю. Гурбик // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 16. - С. 132-137 : граф. - Бібліогр. 12 назв.

Данильчук В. Ф. Методологічні основи формування і розвитку туристичної діяльності на промисловій території : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В. Ф. Данильчук; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М.Туган - Барановського. - Донецьк, 2009. - 36 c. - укp.

Дунаєвська, Оксана. Перспективи ландшафтно-рекреаційного розвитку санаторію "Тетерів" на Житомирщині / О. Дунаєвська // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .218-219

Кифяк, В. Ф. Розбудова загальної та спеціальної інфраструктури Карпатського регіону як один із факторів подальшого розвитку рекреації і туризму [Текст] / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 176-180 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Кифяк, В. Ф. Сфера рекреації та туризму як складова регіональної економічної системи [Текст] / В.Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 11. - С. 116-119.

Кожухівська, Р. Б. Застосування принципів бенчмаркінгу для удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу України / Р. Б. Кожухівська // Інвестиції: практика та досвід - 2014. - № 18 - С.12-15. - Бібліогр. 11 назв : граф.

Красавцева, Л. Ю. Щодо ролі держави у розвитку туристичної сфери в Україні / Л. Ю. Красавцева // Інвестиції: практика та досвід - 2014. - № 18 - С.214-216. - Бібліогр. в кінці ст.

Крушинська, Алла. Організаційно-управлінські аспекти розвитку туристичної галузі / А. Крушинська // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .328-329
Кульчицька Е.А. Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в системі функціонування лісогосподарських підприємств / Е.А. Кульчицька // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. - 2004. - вип.14.7. – С.40-48.

Луців, Богдан. Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної сфери Закарпаття в умовах трансформації місцевого самоврядування [Текст] / Богдан Луців, Марія Рипкович // Світ фінансів : науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 166-178 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Лютак, О. М. Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону / О. М. Лютак, Л. В. Савойї, О. Я. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - С. 230-238 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 12 назв

Мельник, І. І. Механізм управління фінансовим потенціалом підприємств туристично-рекреаційної сфери [Текст] / І. І. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 2. - С. 128-132 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.

Мельнійчук М. М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. М. Мельнійчук, С. Д. Уєвич, В. С. Чернець, Л. В. Гладич, Т. П. Безсмертнюк // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2013. - Вип. 2. - С. 101-115. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Покатаєв, П. С.Удосконалення механізмів інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України [Текст] / П. С. Покатаєв, Ю. Ю. Гурбік // Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал. - 2015. - № 1. - С. 40-45. - Бібліогр. в кінці ст.

Пунько, Б. М. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України / Б. М. Пунько, Ю. С. Христук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 126-138 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Рутинський, М. Львівщина: територіальна організація рекреаційно-туристичної сфери та сучасний турпродукт регіону [Текст] / М. Рутинський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. - Вінниця, 2008. - Вип. 16. - С. 212-218. - Бібліогр. в кінці ст.

Сировець С. Ю. Рекреаційно-туристична діяльність в системі сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / С. Ю. Сировець // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 3. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_3_17

Стеченко, Д. М. Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг [Текст] / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. - 2013. - № 4. - С. 157-166 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Топчієв О. Г. Рекреаційно-туристична діяльність як складова регіональних господарських комплексів: концептуально-понятійний огляд [Електронний ресурс] / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, О. І. Ніколаєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. - 2016. - Вип. 5. - С. 128-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ksuhsgs_2016_5_21

Шабардіна, Ю. В. Інноваційний розвиток рекреаційно-туристичної сфери Чернігівської області в контексті евроінтеграції України [Текст] / Ю. В. Шабардіна // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. ун-т. - Київ : Кондор, 2016. - С. 338-349. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпак, Л. О. Аналіз зовнішнього середовища та структури туристично-рекреаційного комплексу України / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід . -2015. -№ 24. - С.21-25. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпак, Л. О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні [Текст] / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 21. - С. 28-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпак, Л. О. Науково-методичні засади економічного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // АгроСвіт . -2013. № 22. - С.40-45.

Шпак, Л. О. Сучасні проблеми формування та реалізації регіональних програм розвитку туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // АгроСвіт : науково-практичний журнал/ Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,ТОВ "ДКС Центр". - 2013. - № 21. - С.59-63. - Бібліогр. назв 4 : рис.

Щепанський, Е. В. Деякі практичні аспекти функціонування туристично-рекреаційної сфери України (1990-2000 рр.) [Текст] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. - 2011. - N 1. - С. 355-362. - Бібліогр. 18 назв

.: Раздел: Туризм :: 13.10.2017 10.06.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Сергій из города: Ужгород :: Вопрос: 40811  
Сергій спрашивает:
Доброго дня, допоможіть знайти яку небудь інформацію про "Особливості органзації екскурсійної діяльності на Закарпатті"
Наш ответ:
Доброго дня, Сергію!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 39963.
Бараш Ю. С. Розвиток залізничного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Бараш, А. О. Кравченко, О. С. Яснецов // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. - 2014. - Вип. 8. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2014_8_3.
Степанчук В. В. Історико-культурний потенціал та соціально-економічні перспективи використання замків та замкових комплексів Закарпаття в ігровому туризмі [Електронний ресурс] / В. В. Степанчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20(2). - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__48.
Цибар Т. М. Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис... канд. пед. наук / Т. М. Цибар ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ctmszr.zip.

.: Раздел: Туризм :: 2.06.2017 20.01.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.287644 seconds