Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 46146  
Анастасія спрашивает:
Доброго вечора!Допоможіть з пошуком джерел з інформацією, для наукової роботи, з німецької мови. Ономастика. Топоніміка.Топоніми в німецькій мові. Назви гір, річок, лісів.
Наш ответ:
Доброго дня, Анастасія! Перегляньте наступні джерела:
Білоус І. Л. Власні назви у німецьких газетно-публіцистичних жанрах : дис... канд. філол. наук / І. Л. Білоус. – Херсон, 2014. – 178 с.
Головчак Н. І. Німецькі прізвища Закарпаття: дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. І. Головчак. – О., 2003. – 219 с.
Кам’янець В. М. Структурні, семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріалі особових імен, прізвиськ та псевдонімів) : дис.... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. М. Кам’янець. – Львів, 2001. – 168 с.
Катернюк В. В. Структурно-семантичні характеристики неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах : дис.... канд. філол. наук : 10.02.15 / В. В. Катернюк – Київ, 2010. – 188 с.
Ковбасюк Л. А. Топоніми з компонентом «кольороназва» у німецькій та англійській мовах / Л. А. Ковбасюк // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. ст. – Київ : Видав. центр КНЛУ, 2007. – Вип. 8. – С. 182-188.
Найдюк О. В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / О. В. Найдюк. – Луцьк, 2008. – 200 с.
Фірсова Ю. А. Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект : дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. А. Фірсова. – Київ, 2002. – 194 с.
Бияк Н. Традиційні найменування України у німецькій мові (на матеріалі творів німецької та австрійської літератури) [Електронний ресурс] / Н. Бияк // Наукові записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. : Мовознавство. – 2017. – Вип. 1 (27). – С. 32–35. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8339/1/Byjak.pdf.
Ковбасюк Л. А. Ономастика сучасної німецької мови: здобутки та перспективи німецької та української германістики [Електронний ресурс] / Л. А. Ковбасюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. - 2015. - Вип. 58. - С. 152-154. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2015_58_59.pdf.
Ковбасюк Л. А. Новітні аспекти вивчення ономастичного простору сучасної німецької мови [Електронний ресурс] / Л. А. Ковбасюк // Філологія ХХІ століття: терія, практика, перспектива : зб. ст. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 року, м. Одеса. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/863/АСПЕКТИ_ВИВЧЕННЯ_ОНОМАСТИЧНОГО_ПРОСТОРУ_СУЧАСНОЇ_НІМЕЦЬКОЇ_МОВИ.pdf?sequence=1.
Олійник А. М. Oсобливості відтворення власних назв у казках [Електронний ресурс] / А. М.Олійник, Л. В. Жукова. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/17006/Олейник.pdf.
Шишліна О. Власні імена в аграрній терміносистемі сучасної німецької мови / О. Шишліна // Наук. записки : матер. 5 Міжнар. наук.-практ. конф.
«Мови і світ: дослідження та викладання». Сер.: Філологічні науки. - Вип. 95. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 343-347. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62510920/5797707120200328-79894-1wgwp3s-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1639988217&Signature=Gsb-x8ljk0jXARnW1Oir~iNP6ZXTMCmAQc417lhk~gYEIC22wM1Hk2pQfRu~tV1ZuD3AMfcgxERkP9ae4qs53jCKYZWMeC1LcaJqA5rcVxfsFc1wkQi0B-YDg7n4lICGxTPr2dYX~gKcyBe7yWQ0EHmdFFIXdN6ZtBDup4rgNUswDX35UD8Tt6Vd7k0IvUeK6kMsJorWbQS7sqNPignAR1rOlqfvyJLXeJIVhhw6CpyC4JCP15ndJ2tN0HW0TP-FDzTnwgHwbpk~GssxxzJqKxUWeBz~Rrgzu9lFPeGh4Zxq11aoa9jFFBKi2JbxIBThPLz0HCEgSFxEyGzW36VZsQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=343.

.: Раздел: Языкознание :: 18.12.2021 23.55.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Суми :: Вопрос: 46136  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Теорія і практика публічної промови: специфіка, етикет, параметри публічного мовлення, риторичні та мовні прийоми". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Єщенко Т. А. Теорія і практика професійної комунікації [Електронний ресурс] : [методичні матеріали до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з елективного курсу для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація»] / Т. А. Єщенко. — Львів : Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2019. — 65 с. — Режим доступу: https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_ukrlang/05. Видавнича діяльність кафедри для забезпечення дистанційної форми навчання_навчання_методичні_матеріали/teoriya_i_praktyka_profesiynoyi_ komunikatsiyi_1_kurs_farm_denna_forma_navchannya.pdf.
Загребельна Н. А. Теоретико-методологічні засади прокурорської риторики як складової теорії держави і права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. А. Загребельна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". — Київ, 2019. — 20 с.
Колотілова Н. А. Логіка та риторика: складові взаємозв'язку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Н. А. Колотілова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2020. — 35 с.
Мацько О. М. Практична риторика : навч. посіб. / О. М. Мацько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київський університет, 2019. — 239 с.
Овчиннікова А. П. Риторика як суспільно-культурне явище : курс лекцій / А. Овчиннікова. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 175 с.
Риторика : навч.-метод. посіб. / уклад. Л. Мафтин ; [відп. ред. С. Романюк] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича : Рута, 2020. — 343 с.

.: Раздел: Языкознание :: 14.12.2021 20.20.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Роксолана из города: Ужгород :: Вопрос: 46131  
Роксолана спрашивает:
Добрий вечір.Підберіть, будь ласка, літературу до курсової роботи на тему " Формування предметної компетентності учнів під час навчання фразеології". Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Арделян О. В. Фразеологічна компетенція як складова частина іншомовної комунікативної компетентності [Електронний ресурс] / О. В. Арделян, О. Ю. Ситник // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 2(3). — С. 1-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_2(3)__3.
Бойко Н. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО : [добірки завдань за темами «Вставні слова», «Відокремлені обставини» та рубриками «Антисуржик», «Фразеологія», «Пароніми»] / Н. Бойко // Дивослово. — 2018. — № 1. — С. 10-16.
Греб М. Національно-культурний компонент змісту навчання лексикології і фразеології української мови / М. Греб // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 6. — С. 3-7.
Гудима Н. Формування національної свідомості учнів початкових класів засобами фразеологізмів [Електронний ресурс] / Н. Гудима // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 22(2). — С. 234-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_22(2)__42.
Курсова робота з методики викладання «Вивчення фразеології в шкільному курсі української мови» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-z-metodiki-vikladanna-vivcenna-frazeologii-v-skilnomu-kursi-ukrainskoi-movi-178346.html. — Дата звернення : 13.12.2021.
Лещенко Г. П. Компетентнісний підхід до вивчення фразеології в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / Г. П. Лещенко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2016. — Вип. 10(2). — С. 108-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(2)__23.
Мамчур Л. Формування мовної компетентності учнів основної школи: фонетичний і лексичний компоненти : наука — школі: мовознавчі студії / Л. Мамчур // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 10. — С. 2-6.
Рудюк Т. Дослідження проблеми формування лексико-фразеологічної компетентності старшокласників на засадах комунікативно-діяльнісного підходу [Електронний ресурс] / Т. Рудюк // Наука і освіта. — 2018. — № 4. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2018_4_11.
Стаття «Методика формування ключової комунікативної компетентності з мови учнів 4 класу засобами фразеологізмів» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-metodika-formuvanna-klucovoi-komunikativnoi-kompetentnosti-z-movi-ucniv-4-klasu-zasobami-frazeologizmiv-236731.html. — Дата звернення : 13.12.2021.
Турбарова Н. К. Про деякі аспекти фразеологічної роботи на уроках читання у контексті реалізації компетентнісного підходу [Електронний ресурс] / Н. К. Турбарова // Наука і освіта. — 2014. — № 3. — С. 187-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_3_44.
Українська мова : рівень стандарту : 10-й клас / Т. Грекало [и др.] // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 7. — С. 3-89.
Фразеологізми як засіб розвитку комунікативного та образного мовлення молодших школярів. Альбом фразеологізмів [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/frazeologizmi-ak-zasib-rozvitku-komunikativnogo-ta-obraznogo-movlenna-molodsih-skolariv-albom-frazeologizmiv-219748.html. — Дата звернення : 13.12.2021.

.: Раздел: Языкознание :: 10.12.2021 20.52.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Радовилів :: Вопрос: 46111  
Катерина спрашивает:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка літературу "Критичне мовлення"
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Артемова О. Розвиток креативного мовлення молодших школярів : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Артемова ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Одеса, 2001. — 210 арк.
Гайданка Д. Лінгвокреативність та її роль в оказіональному словотворенні [Електронний ресурс] / Д. Гайданка // Одеський лінгвістичний вісник. — 2015. — Вип. 5(1). — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2015_5(1)__7.
Горошкіна О. Шляхи формування креативності майбутніх учителів української мови [Електронний ресурс] / О. Горошкіна. // Науковий вісник Донбасу. — 2013. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_17.
Дроздова І. Семінарські та практичні заняття для розвитку креативних умінь студентів із професійного мовлення за фахом [Електронний ресурс] / І. Дроздова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2013. — Вип. 37. — С. 27-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_37_9.
Жаворонкова О. Уроки мовної креативності. 55 1 вправа для розвитку творчого мовлення / О. Жаворонкова. — Київ : Кравченко Я. О. [вид.], 2018. — 93 с.
Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н. Ф. Клименко [та ін.]. — Київ : [Вид. Дім Дмитра Бураго], 2008. — 335 с.
Михайличенко Н. Формування лінгвокреативності в мовленні майбутніх тележурналістів [Електронний ресурс] / Н. Михайличенко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2017. — Вип. 42. — С. 293-298. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2017_42_42.
Савчук О. Соціокультурна складова розвитку навичок креативного іншомовного писемного мовлення [Електронний ресурс] / О. Савчук // Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 1. — С. 590-595. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_1_100.
Терп’як О. Аналіз програм для поглибленого вивчення української мови як частина дослідження процесу формування креативного писемного мовлення в ліцеїстів гуманітарних класів [Електронний ресурс] / О. Терп’як // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. — 2014. — Вип. 29. — С. 68-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_29_17.
Флемінг К. Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником / К. Флемінґ ; [пер. з англ. Ш. Нодя]. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. — 238, [1] с.

.: Раздел: Языкознание :: 7.12.2021 10.25.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Кременчук :: Вопрос: 46066  
Тетяна спрашивает:
Добрий день, питання: Ономастика. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Onomastyka
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32501/19-Zubko.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13237/Luchyk_Slovianska_onomastyka_stan_i_perspektyvy_rozvytku.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/en/vypusky-zhurnalu/2018-2/zhurnal-ukrayinska-mova-3-67-2018/ukrayinska-akademichna-onomastyka-mynule-sogodennya-majbutnye.html
https://core.ac.uk/download/pdf/149236163.pdf
https://stud.com.ua/122989/literatura/onomastika
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20310/1/Колесник Н. С..pdf
http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Karpen4.pdf

– Компан О. Ономастика як допоміжна історична дисципліна / О.Компан // Історичні джерела та їх використання. – Київ, 1966. – Вип. 2.
– Вербич С. Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє / С. Вербич // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 28-39.
– Бучко Г.Є. Історична та сучасна українська ономастика : вибр. пр. / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013. – 455 с.
– Карпенко Ю.О. Літературна ономастика : зб. ст. / Ю. Карпенко ; [упоряд. М. Р. Мельник ; відп. ред. М. І. Зубов] ; НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2008. – 324 с.
– Регіональна ономастика : матеріали IV Регіон. наук.-практ. конф. з ономастики / М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 99 с.
– Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : автореф. дис… д-ра філол. наук : 10.02.15 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; О.Ю.Карпенко. – Київ, 2006. – 32, [1] с.
– Слов’янська ономастика : зб. наук. пр. на честь 70-річчя д-ра філол. наук, проф. П.П.Чучки / НАН України. Ін-т укр. мови. М-во освіти України. Ужгор. держ. ун-т ; [Упоряд. С.М.Медвідь ; Редкол.: С.М.Медвідь (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відд. ком. інформ., 1998. – 236 с.
– Походження і значення імен // Наука і суспільство. – 1998. – № 1-2. – C.70-74.
– Питання ономастики : (матеріали ІІ Республіканської наради з питань ономастики) / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні ; відп. ред. К. К. Цілуйко. - Київ : Наукова думка, 1965. – 308 с.
– Ономастика України. – Київ, 1992. – 275с.

.: Раздел: Языкознание :: 26.11.2021 12.20.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.294558 seconds