Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 44796  
Катя запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової роботи на тему ойконіми в історичних частинах України. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам опрцювати наступні джерела:
Бучко Д. Ойконімія покуття : дис...д-ра філол.наук:10.02.02 / Д. Бучко ; Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 1992. — 305 с.
Волянюк І. Ойконімія Кременеччини: діахронічний аспект [Електронний ресурс] / І. Волянюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мовознавство. — 2014. — № 2. — С. 69-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUmz_2014_2_17.
Волянюк І. Ойконімія Північної Тернопільщини XVII століття [Електронний ресурс] / І. Волянюк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(3). — С. 322-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(3)__80.
Гонца І. Ойконімія Черкащини : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. Гонца ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2006. — 242 с.
Дика Л. Ойконімія Східного Поділля (XIV — XX ст.) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л. Дика ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.
Єфименко І. Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) [Електронний ресурс] / І. Єфименко // Українська мова. — 2011. — № 4. — С. 9-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2011_4_4.
Котович В. Ойконімія Опілля ХІІ-ХХ ст. : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. Котович ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2000. — 114 с.
Купчинська З. Відносні прикметники та архаїчна ойконімія України [Електронний ресурс] / З. Купчинська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 168-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_21.
Купчинська З. Йотово-посесивна ойконімія України: хронологічний аспект [Електронний ресурс] / З. Купчинська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2014. — № 2. — С. 70-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_2_17.
Рак О. Ойконімія Галлії періоду ІV-Х ст. (гібридні германо-романські утворення) [Електронний ресурс] / О. Рак // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. — 2014. — Вип. 692-693. — С. 186-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_56.
Шульган О. Ойконімія України XX століття (еко- та соціолінгвістичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Шульган ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с.
Шульган О. Утрачена етнічна ойконімія Південно-Західної України ХХ ст. (у межах Галичини) [Електронний ресурс] / О. Шульган // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2016. — 2016. — С. 267-276. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2016_2016_26.
Шульгач В. Ойконімія Волині : етимологічний словник-довідник / В. Шульгач ; відп. ред. І. Желєзняк ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : Кий, 2001. — 189 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.10.2020 16.50.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44631  
Аліна запитує:
чи можна підібрати літературу про український шрифт рутенію? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту / вст. слово А. В. Чебикіна ; слово про авт. О. К. Федорука. – Київ : Грамота, 2007. – 208 с.
Степовик Д. Українська християнська абетка / Д. Степовик. – Київ : Грані-Т, 2007. – 80 с.
Чабайовська М. І. Реформування кириличного письма / М. І. Чабайовська // Оцінювання професійної компетентності випускників педагогічних ВНЗ : матер. Міжнар. наук.-метод. семінару, 14 березня 2013 р. – Київ : Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 207-217.
Ющук І. Українська мова / І. Ющук. – Київ : Либідь, 2004. – 640 с.
Чабайовська М. Становлення українського рукописного шрифту [Електронний ресурс] / М. Чабайовська // Педагогічний часопис Волині.– 2019. – № 2. – С. 52-58. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pchv_2019_2_10.pdf.
Черкесова І. Г. Візуальна українська мова: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Г. Черкесова // Стан та перспективи розвитку культурологічної науки : зб. тез доповідей. Ч. 1. – Миколаїв, 2019. - С. 166-170. – Режим доступу: https://mfknukim.mk.ua/images/konferentsii/kultura_2019_1.pdf#page=166.
Чебаник В. Українська абетка [Електронний ресурс] : лекція, майстер-клас / В. Чебаник. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1dmG67ysE8o.

.: Розділ: Мовознавство :: 25.08.2020 10.37.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 44528  
Іван запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за даною темою: Велика Ведмедиця в пам'ятках української мови XVI–XVIII ст. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Климишин І. А. Астрономічний енциклопедичний словник / І. А. Климишин, А. О. Корсунь . – Львів : ЛНУ–ГАО НАНУ, 2003. – 547 с.
Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко. – Київ : Наук. думка, 1966. – 423 с.
Русанівський В. М. Історія української мови : лексика і фразеологія / В. М. Русанівський, В. О. Винник, В. Й. Горобець та ін. – Київ : Наук. думка, 1983. – 743 с
Карпенко Ю. А. Названия звездного неба / Ю. А. Карпенко. – М. : Наука, 1981. – 184 с.
Климишин І. А. Зоряне небо України / І. А. Климишин. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2003. – 64 с.
Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / В. В. Німчук. – Київ : Наук. думка, 1992. – 414 с.
Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – Київ : Наук. думка, 1974. – 260 с.
Словник буковинських говірок / за заг. ред. Н. В. Гуйванюк – Чернівці : Рута, 2005. – 688 с.
Словник української мови : в 11 т. / гол. ред. Білодід І. К. – Київ : Наук. думка, 1970. – Т. І. – 799 с.
Энциклопедический словарь юного астронома / сост. Ерпылев Н. П. – М. : Педагогика, 1986. – 336 с.
Кузьмин А. В. Звездная летопись цивилизации [Електронний ресурс] / А. В. Кузьмин // Природа. – 2000. – № 8. – Режим доступу : http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/08_00/STARS.HTM.
Кузьмин А. В. История звёздной карты [Електронний ресурс] / А. В. Кузьмин, Е. П. Левитан // Земля и Вселенная. – 2002. – № 3. – Режим доступу : http://ziv.telescopes.ru/rubric/history/ index.html?pub=1.
Тріль О. Велика Ведмедиця в пам'ятках української мови XVI–XVIII ст. [Електронний ресурс] / О. Тріль // Індоєвропейські мови у контексті сучасної лінгвістики . – 2013. – № 7. - С. 46-49. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Stling_2013_7_2.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.07.2020 08.55.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бориспіль :: Запитання: 44510  
Світлана запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Стилістичні функції антонімів у поезії Б.-І. Антонича
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бахтіарова Т. В. Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антонича / Т. В. Бахтіарова // Філол. трактати. - 2013. - 5, № 1. - С. 21-27.
Василенко В. М. Непогасна зоря Антонича : літературозн. есе / В. М. Василенко ; Львів. музей історії релігій. - Вид. 2-е, допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 152, [12] с.
Гажева І. Міфопоетична символіка дерев у ліриці Б.І. Антонича / І. Гажева // Молодь і ринок. — 2013. — № 5 (100) - С. 95-99.
Дмитрів І. "Сад божественних пісень" Г. Сковороди І "Велика гармонія" Б.-І. Антонича: спроба компаративного аналізу [Електронний ресурс] / І. Дмитрів // Філологічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fil_Nauk_2012_3_9.pdf.
Дмитрів І. І. Символ серця у творчості Богдана Ігоря Антонича [Електронний ресурс] / І. І. Дмитрів // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2012. - Т. 192, Вип. 180. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2012_192_180_13.pdf.
Дмитрів І. І. Символіка Пресвятої Трійці у "Великій гармонії" Б.-І. Антонича [Електронний ресурс] / І. І. Дмитрів // Наук. записки Харків. нац. педагог. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 4(2). - С. 42-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_4(2)__8.pdf.
Дуброва О. В. Творчі паралелі: Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич [Текст] : монографія / О. В. Дуброва ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філол. та соц. комунікацій. - Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. - 166 с.
Зубрицька М. Поетика "зеленого" часо-простору в творчості Б.-І. Антонича та Б. Лесьмяна: спроба порівняльного аналізу [Електронний ресурс] / М. Зубрицька // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 81-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paradig_2009_4_8.pdf.
Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / М Ільницький. — Київ : Рад. письменник, 1991. — 205, [3] с. — (Час і доля).
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. / М. Ільницький. — Київ : Києво-Могил. акад., 2008-. Кн. 2 : Кн. 2 : [про Б.-І. Антонича, І. Калинця], 2008. — 702, [1] с.
Ільницький М. Пейзажі з вікна (віконна призма в поезії Б.-І. Антонича) [Електронний ресурс] / М. Ільницький // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paradig_2009_4_9.pdf.
Калинець І. Знане і незнане про Антонича : матер. до біогр. Богдана Ігоря Антонича / І. Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2-ге вид., виправ. і допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 276 с.
Кирильчук О. М. Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Кирильчук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kombia.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колтакова Н. Антиномічна колористика в жанрі "книги віршів” у Б. І. Антонича [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Питання літературознавства. - 2012. - Вип. 85. - С. 77-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_13.pdf.
Колтакова Н. Г. Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’яч. Іванова [Електронний ресурс] / Н. Г. Колтакова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_14.pdf.
Матвійчук У. Фонічний рівень вияву музичності у поетичній творчості Богдана-Ігоря Антонича [Електронний ресурс] / У. Матвійчук // Українське літературознавство. - 2013. - Вип. 77. - С. 196-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2013_77_18.pdf.
Мафтин Н. На березі вічності: модель художнього світу Б.-І. Антонича / Н. Мафтин // Слово і час. - 2008. - № 6. - С. 51-56.
Павличко Д. В. Перстень життя : літерат. портрет Богдана-Ігоря Антонича / Д. В. Павличко. - Ктїв : Веселка, 2003. - 47 с. - (Урок літератури).
Пономаренко О. Б. Міфосвіт поезії Б.-І. Антонича й естетичні традиції Т.Шевченка [Текст] : аспект художнього образу-символу / О. Б. Пономаренко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2006. - 176 с.
Пономаренко О. Б. Національний міфосвіт поезії Б.-І. Антонича: аспект художнього образу-символу : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Б. Пономаренко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2007. - 21 с.
Рубан Я. Г. Поезія Богдана-Ігоря Антонича: особливості авторської свідомості, жанрово-стильові домінанти [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Я. Г. Рубан ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2010. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10RYAOAS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Салига Т. Богдан-Ігор Антонич: сецесія і контекст / Т. Салига // Слово і Час. - 2010. - № 2. - С. 3-15.
Скрипник І. І. Б.-І. Антонич та П. Тичина: типологія збігів [Електронний ресурс] / І. І. Скрипник // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 77. - С. 256-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_77_33.pdf.
Соловей Е. С. Українська філософська лірика : навч. посіб. із спецкурсу / Е. С. Соловей ; ред.: О. Жупанський; Міжнар. фонд "Відродження". - Київ : Юніверс, 1998. - 368 c. - (Прогр. "Трансформація гуманіт. освіти в Україні").
Стефановська Л. Антонич. Антиномії / Л. Стефановська ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики. - Київ : Критика, 2006. - 312 с. - (Серія "Критичні студії").
Якубчак Н. В. Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича / Н. В. Якубчак // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. - 2005. - Т. 48. - С. 24-31.

.: Розділ: Мовознавство :: 13.07.2020 13.04.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Рівне :: Запитання: 44465  
Людмила запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про наукову діяльність Б. Антоненка-Давидовича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Бойко Л. З когорти одержимих : Життя і творчість Бориса Антоненка-Давидовича в літературному процесі ХХ століття / Л. Бойко. — Київ : Вид. дім "КМ Акад.", 2003. — 580 c.
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Зіновська А. Відкрите листування письменників — як вияв авторської свідомості в умовах тоталітаризму / А. Зіновська // Київ. старовина. — 2004. — № 2. — С. 86-90.
Карікова Н. Борис Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови [Електронний ресурс] / Н. Карікова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2012. — Вип. 7. — С. 48-59 . — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2012_7_9.
Миронець Н. На тлі трагічної історії / Н. І. Миронець. — Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2003. — 159 c.
Нестерчук Д. Два покоління : Борис Антоненко-Давидович і шістдесятники (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) / Д. Нестерчук // Літературна Україна. — 2012. — 12 квіт. — С. 14.
Охріменко Н. Борис Антоненко-Давидович. "Слово матері" [Електронний ресурс] / Н. Охріменко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2015. — № 2. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2015_2_11.
Хамедова О. Б.Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Хамедова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 20 с.
Ходоровський М. Антоненко-Давидович Б. Д. [Електронний ресурс] / М. Ходоровський // Українська біографістика. — 1999. — Вип. 2. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_1999_2_13.
Ходоровський М. Борис Антоненко-Давидович — історик літератури [Електронний ресурс] / М.. Ходоровський // Архіви України. — 2012. — № 2(278). — С. 176-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_2_13.
Шевченко О. Лицар честі : до 120-річчя з дня народження Бориса Антоненка-Давидовича / О. Шевченко // Українська літературна газета. — 2019. — 13 вересня. — С. 4.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.06.2020 09.33.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.333755 seconds