Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47477  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з теми "Сучасні форми роботи з навчання грамоти.(Хмари слів, Мікрофон, Кубик Блума, Гронування слів.) "
Наша відповідь:
Добрий день, наталіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – Використання хмари слів в освітньому процесі. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/dosvid-roboti-vikoristannya-hmari-sliv-v-osvitnomu-procesi-271846.html
– Кубик Блума – ігровий метод для розвитку критичного мислення. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/kubik-bluma-igroviy-metod-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya
– Кубик Блума – особливості використання у роботі з молодшими школярами. – Режим доступу: https://osnova.com.ua/kubik-bluma-osoblivosti-vikoristannya-u-roboti-z-molodshimi-shkolyarami-moi-pedagogichni-znahidki/
– Психологічні і?лінгвістичні засади методики навчання грамоти. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5253700/page:7/

– Паламар С. Особливості застосування хмари слів як дидактичний засіб у літературній освіті молодших школярів / С. Паламар, Л. Нежива // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – 2021. – № 36. – С. 45-52.
– Особливості навчання грамоти сучасних дітей: теорія та практика : зб. матеріалів обл. наук.-практ. семінару / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошкільної та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін.]. – Чернігів : ЧОШПО імені К.Д. Ушинського ; Видавництво ЧНТУ, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл.
– Білан О. Навчання елементів грамоти : ст. дошк. вік : [навч.-метод. посіб. : для вихователів закл. дошк. освіти] / О. Білан, Л. Цоба. – Львів : БОНА, 2023. – 165 с. : іл.
– Каплуновська О.М. Навчання грамоти : 5 : розвиток мовленнєвого та фонемат. слуху, слух. уваги, навичок читання, кмітливості, граф. навичок / О.М.Каплуновська. – Харків : Торсінг : Навчальна література, 2021. – 47, [1] с., включ. обкл. : іл. – (Підготовка до школи).
– Запольська А.Т. Ігрова грамота : інтегрований курс навчання грамоти : 1 кл. : [відповідно до Типових освітніх програм для 1-4 кл. закл. загал. серед. освіти, розроб. під кер. О. Я. Савченко, Р. Б. Шияна] / А.Т.Запольська. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2020. – (Нова українська школа).
– Миколенко Л.В. Українська мова (навчання грамоти) : 1 кл. : нова програма, 2018 / Л. В. Миколенко, Н. М. Олексієнко, О. Д. Трохименко. – Харків : Основа, 2019. – (Мій конспект – Нова українська школа).
– Пономарьова К.І. Подорож до мовної країни : посіб. з навчання грамоти (післябуквар. період) для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. І. Пономарьова. – Київ : Генеза, 2013. – 94 с. : іл. – (Веселкова школа).
– Зрожевська А.Я. Навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку грамоти : навч.-метод. посіб. / А.Я. Зрожевська, Т.Ф.Потоцька. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2012. – 259 с.
– Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 класі : посіб. для вчителя / М. С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2012. – 223 с. : табл. – (Вчителю початкових класів).
– Сапун Г.М. Уроки навчання грамоти : (письмо на розвиток мовлення) : [1 кл.] / Галина Сапун ; [ред. Л. Грибчук]. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 207 с. : іл.
– Нестандартні уроки навчання грамоти / [упоряд.: Т. Бишова, І. Стратілат]. – Київ : Шк. світ, 2010. – 126, [1] с. : іл. – (Бібліотека ”Шкільного світу” – Початкова освіта. Бібліотека. Початкова освіта).

.: Розділ: Мовознавство :: 25.10.2023 14.36.52 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Житомир :: Запитання: 47475  
Світлана запитує:
Лінгвопрагматичний аспект комунікативної ситуації переконання у сучасній англомовній прохі
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія : підручник. Львів, 2015. — 564 с.
Гусар М. В. Лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти приватних газетних оголошень (на матеріалі сучасної британської періодики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / М. В. Гусар. ? Київ, 2004. ? 21 с.
Мартинова О. М. Особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної прози. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. 2010. — Вип. 51. — С. 125-127. Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О. С. Вусик. Тернопіль, 2013. — 576 с.
Шарманова Н. М. Етнічна соціалізація як основа лінгвокультурної інтеграції (на матеріалі мовних кліше) [Електронний ресурс] / Н. М. Шарманова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. — 2012. — Вип. 8. — С. 175-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2012_8_32.
Шарманова Н. М. Мовні кліше в мас-медійній комунікації : особливості маніпулятивного впливу. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. Кривий Ріг, 2015. — Вип. 12. — С. 210-227.

.: Розділ: Мовознавство :: 24.10.2023 22.41.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47472  
Ольга запитує:
Доброго дня! Дуже потребую ресурсів для написання роботи на тему "Загальномовна та індивідуально-авторська фраземіка в аспекті культурно-мовної ідентичності сьогодення"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бардукова Г. О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. О. Бардукова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2014. — 18 c.
Бечко Я. В. Особливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивами термічної семантики [Електронний ресурс] / Я. В. Бечко // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 1. — С. 194-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_32.
Венжинович Н. Лінгвокульторологічний аспект мовознавчих досліджень : навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студентів філол. ф-ту / Н. Венжинович; Ужгородський національний університет. — 2-ге вид., допов. і перероб.. — Ужгород : Сабов А. М., 2021. — 290 c.
Галас А. Спостереження над говірковою паремією і фраземікою [Електронний ресурс] / А. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2008. — Вип. 12. — С. 109-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2008_12_25.
Григораш С. М. Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. М. Григораш ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 20 с.
Гудима Н. Фраземіка української мови як засіб формування національно-патріотичного виховання учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Н. Гудима // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 362-367. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_64.
Демиденко Г. Г. Мовна репрезентація проксемічних засобів комунікації (на матеріалі української фраземіки) [Електронний ресурс] / Г. Г. Демиденко // Закарпатські філологічні студії. — 2022. — Вип. 23(1). — С. 70-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2022_23(1)__15.
Коваленко Н. Д. Народна фраземіка в лексикографічному опрацюванні Івана Огієнка [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_21.
Коваленко Н. Д. Сучасні методики запису та опрацювання фраземіки говірок [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 32(1). — С. 50-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_32(1)__16.
Коваленко Н. Д. Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична та філологічна. — 2015. — Вип. 11. — С. 221-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_39.
Коваленко Н. Регіональні атласи як джерело досліджень фраземіки говорів [Електронний ресурс] / Н. Коваленко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 50. — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_50_16.
Краснобаєва-Чорна Ж. Соматичний код культури ціннісної картини світу (на матеріалі фраземіки одно- та різносиистемних мов) [Електронний ресурс] / Ж. Краснобаєва-Чорна // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2017. — Вип. 25. — С. 196-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2017_25_28.
Микитюк О. Р. Українські фраземи як засіб творення національної ідентичності [Електронний ресурс] / О. Р. Микитюк // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 1. — С. 179-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_1_35.
Папіш В. А. Доля поступилася (рецензія на монографію Н. Венжинович «Фраземіка української літературної мови в контексті когнітології та лінгвокультурології») [Електронний ресурс] / В. А. Папіш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 186–188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2019_1_34.
Продан Ю. П. Поняття «термін-фразема» у лінгвістиці [Електронний ресурс] / Ю. П. Продан // Термінологічний вісник. — 2013. — Вип. 2(1). — С. 116-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(1)__13.
Редько Є. О. Особова фраземіка в українських арґо [Електронний ресурс] / Є. О. Редько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 74. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_41.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.10.2023 16.16.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47460  
Ольга запитує:
Доброго дня! Потрібна література до теми Варваризми в сучасних медіатекстах: різновиди, функції, тенденції". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23555/1/O_Styshov_SF_9_2017_IF.pdf
https://ru.scribd.com/document/406496169/attach-15523750191373-pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/dis_holovach.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/20506/1/77-84.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2086/1/Гончаренко Людмила Олексіївна (1).pdf
https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/80/27.pdf
https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.05/dissertation_5637c8bacd553.pdf
https://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/img/ Платон Сергійович.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/4309-Текст статті-4225-1-10-20220518.pdf
https://ktppam.kpi.ua/sites/default/files/img/ Майа Ігорівна.pdf
https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/Бурова.pdf
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4309/4235
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/12045/1/Магістерська робота Переваруха В..pdf
http://labs.journ.knu.ua/mova/wp-content/uploads/2015/03/Verstka_conf_site.pdf
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_1/4.pdf
https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/79/42.pdf
https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1306/COMMENTS ON ENGLISH LOAN TERMS USAGE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

– Босак Н. Ф. Причини появи запозичень-англіцизмів в українських ЗМІ / Н. Ф. Босак, В. А. Печерська // Материалы ІІ Международной научной конференции [''Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках''], (Днепропетровск, 14-15 апреля 2005 г.). – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – С. 43-45.
– Поліщук Н. Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет ''Дзеркало тижня'', ''Газета по-українськи'', ''Високий замок'', ''Скриня'') / Н. Поліщук // Вісник Нац. ун-ту ''Львівська політехніка'' : Серія ''Проблеми української термінології''. – 2012. – № 733. – С. 216-222.
– Лєснова В. Англіцизми в мові засобів масової інформації / В. Лєснова, О. Йолкіна // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2001. – С. 226-275.
– Стишов О. С. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) / О. С. Стишов. – [2-ге вид., переробл.]. – Київ : Пугач, 2005. – 388 с.
– Стишов О. А. Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст. / О. А. Стишов // Studia Philologica : зб. наук. праць / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. Вип. 9. – С.66-75.
– Архипенко Л. М. Іншомовні лексичні запозичення в українській мові : етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 ''Українська мова'' / Л. М. Архипенко. – Харків, 2004. – 20 с.
– Мітчук О. А. Нові слова та їх значення у мові мас-медіа Рівненщини (1995–2005 рр.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / О. А. Мітчук. – Львів, 2006. – 17 с.
– Вишнівський Р. Англійські варваризми у мові сучасних українських електронних ЗМІ / Р. Вишнівський // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 97–101.
– Євсєєва Г. Мова сучасної преси та іншомовні запозичення / Г. Євсєєва // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – 2009. – Вип. 81 (1). – С. 303-307.
– Навальна М. Варваризми в мові сучасної української періодики / М. Навальна // Психолінгвістика. Психологія. Мовознавство. Соціальні комунікації : [зб. наук. праць] / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 9. – С. 217-225.
– Радчук В. Українська мова в контексті глобалізації лінгвосфери / В. Радчук // Українська мова. – 2002. – № 3. – С. 3-14.
– Бибик С. Іншомовні запозичення та активний словник мовця / С. Бибик // Культура слова / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 84. – С. 161-170.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.10.2023 13.03.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Хмельницький :: Запитання: 47458  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: Статика і динаміка в мові
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/50_2010_Kostiv.pdf
http://studia-linguistica.knu.ua/wp-content/uploads/2019/04/2018.-–-Vol.-13-48-70.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/79.pdf

– Шведока М. Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення шляху при дієсловах руху: корпусне дослідження / М. Шведова // Українська мова : Науково-теоретичний журнал. – 2018. – № 3. – С. 67-78.
– Гарбарчук Т.В. Динаміка гібридного словотворення в українській мові : (на матеріалі запозичених формантів-інтенсифікаторів ознаки) / Т. В. Гарбарчук // Українська мова : науково-теорет. журн. – 2013. – № 4. – С. 75-81.
– Гриценко С. П. Лексикон української мови XVI–XVII ст.: статика і динаміка / С. П. Гриценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови, Вип. 14. – С. 20-32.
– Семчинський С. В. Загальне мовознавство : підручник / С. В. Семчинський. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ОКО, 1996. – 416 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.10.2023 22.18.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.306906 seconds