Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Світлана із міста: Бориспіль :: Запитання: 44510  
Світлана запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: Стилістичні функції антонімів у поезії Б.-І. Антонича
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бахтіарова Т. В. Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антонича / Т. В. Бахтіарова // Філол. трактати. - 2013. - 5, № 1. - С. 21-27.
Василенко В. М. Непогасна зоря Антонича : літературозн. есе / В. М. Василенко ; Львів. музей історії релігій. - Вид. 2-е, допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 152, [12] с.
Гажева І. Міфопоетична символіка дерев у ліриці Б.І. Антонича / І. Гажева // Молодь і ринок. — 2013. — № 5 (100) - С. 95-99.
Дмитрів І. "Сад божественних пісень" Г. Сковороди І "Велика гармонія" Б.-І. Антонича: спроба компаративного аналізу [Електронний ресурс] / І. Дмитрів // Філологічні науки. - 2012. - Вип. 3. - С. 44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fil_Nauk_2012_3_9.pdf.
Дмитрів І. І. Символ серця у творчості Богдана Ігоря Антонича [Електронний ресурс] / І. І. Дмитрів // Наук. праці [Чорномор. держ. ун-ту імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2012. - Т. 192, Вип. 180. - С. 48-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2012_192_180_13.pdf.
Дмитрів І. І. Символіка Пресвятої Трійці у "Великій гармонії" Б.-І. Антонича [Електронний ресурс] / І. І. Дмитрів // Наук. записки Харків. нац. педагог. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 4(2). - С. 42-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_4(2)__8.pdf.
Дуброва О. В. Творчі паралелі: Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич [Текст] : монографія / О. В. Дуброва ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філол. та соц. комунікацій. - Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. - 166 с.
Зубрицька М. Поетика "зеленого" часо-простору в творчості Б.-І. Антонича та Б. Лесьмяна: спроба порівняльного аналізу [Електронний ресурс] / М. Зубрицька // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 81-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paradig_2009_4_8.pdf.
Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / М Ільницький. — Київ : Рад. письменник, 1991. — 205, [3] с. — (Час і доля).
Ільницький М. М. На перехрестях віку : у 3 кн. / М. Ільницький. — Київ : Києво-Могил. акад., 2008-. Кн. 2 : Кн. 2 : [про Б.-І. Антонича, І. Калинця], 2008. — 702, [1] с.
Ільницький М. Пейзажі з вікна (віконна призма в поезії Б.-І. Антонича) [Електронний ресурс] / М. Ільницький // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paradig_2009_4_9.pdf.
Калинець І. Знане і незнане про Антонича : матер. до біогр. Богдана Ігоря Антонича / І. Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2-ге вид., виправ. і допов. - Львів : Друкарські куншти, 2011. - 276 с.
Кирильчук О. М. Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Кирильчук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2007. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kombia.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колтакова Н. Антиномічна колористика в жанрі "книги віршів” у Б. І. Антонича [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Питання літературознавства. - 2012. - Вип. 85. - С. 77-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_13.pdf.
Колтакова Н. Г. Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’яч. Іванова [Електронний ресурс] / Н. Г. Колтакова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 4. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2013_16_4_14.pdf.
Матвійчук У. Фонічний рівень вияву музичності у поетичній творчості Богдана-Ігоря Антонича [Електронний ресурс] / У. Матвійчук // Українське літературознавство. - 2013. - Вип. 77. - С. 196-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2013_77_18.pdf.
Мафтин Н. На березі вічності: модель художнього світу Б.-І. Антонича / Н. Мафтин // Слово і час. - 2008. - № 6. - С. 51-56.
Павличко Д. В. Перстень життя : літерат. портрет Богдана-Ігоря Антонича / Д. В. Павличко. - Ктїв : Веселка, 2003. - 47 с. - (Урок літератури).
Пономаренко О. Б. Міфосвіт поезії Б.-І. Антонича й естетичні традиції Т.Шевченка [Текст] : аспект художнього образу-символу / О. Б. Пономаренко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2006. - 176 с.
Пономаренко О. Б. Національний міфосвіт поезії Б.-І. Антонича: аспект художнього образу-символу : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Б. Пономаренко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2007. - 21 с.
Рубан Я. Г. Поезія Богдана-Ігоря Антонича: особливості авторської свідомості, жанрово-стильові домінанти [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Я. Г. Рубан ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2010. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10RYAOAS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Салига Т. Богдан-Ігор Антонич: сецесія і контекст / Т. Салига // Слово і Час. - 2010. - № 2. - С. 3-15.
Скрипник І. І. Б.-І. Антонич та П. Тичина: типологія збігів [Електронний ресурс] / І. І. Скрипник // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 77. - С. 256-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_77_33.pdf.
Соловей Е. С. Українська філософська лірика : навч. посіб. із спецкурсу / Е. С. Соловей ; ред.: О. Жупанський; Міжнар. фонд "Відродження". - Київ : Юніверс, 1998. - 368 c. - (Прогр. "Трансформація гуманіт. освіти в Україні").
Стефановська Л. Антонич. Антиномії / Л. Стефановська ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики. - Київ : Критика, 2006. - 312 с. - (Серія "Критичні студії").
Якубчак Н. В. Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича / Н. В. Якубчак // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. - 2005. - Т. 48. - С. 24-31.

.: Розділ: Мовознавство :: 13.07.2020 13.04.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Рівне :: Запитання: 44465  
Людмила запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про наукову діяльність Б. Антоненка-Давидовича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Бойко Л. З когорти одержимих : Життя і творчість Бориса Антоненка-Давидовича в літературному процесі ХХ століття / Л. Бойко. — Київ : Вид. дім "КМ Акад.", 2003. — 580 c.
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Зіновська А. Відкрите листування письменників — як вияв авторської свідомості в умовах тоталітаризму / А. Зіновська // Київ. старовина. — 2004. — № 2. — С. 86-90.
Карікова Н. Борис Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови [Електронний ресурс] / Н. Карікова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2012. — Вип. 7. — С. 48-59 . — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2012_7_9.
Миронець Н. На тлі трагічної історії / Н. І. Миронець. — Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2003. — 159 c.
Нестерчук Д. Два покоління : Борис Антоненко-Давидович і шістдесятники (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) / Д. Нестерчук // Літературна Україна. — 2012. — 12 квіт. — С. 14.
Охріменко Н. Борис Антоненко-Давидович. "Слово матері" [Електронний ресурс] / Н. Охріменко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2015. — № 2. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2015_2_11.
Хамедова О. Б.Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Хамедова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 20 с.
Ходоровський М. Антоненко-Давидович Б. Д. [Електронний ресурс] / М. Ходоровський // Українська біографістика. — 1999. — Вип. 2. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_1999_2_13.
Ходоровський М. Борис Антоненко-Давидович — історик літератури [Електронний ресурс] / М.. Ходоровський // Архіви України. — 2012. — № 2(278). — С. 176-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_2_13.
Шевченко О. Лицар честі : до 120-річчя з дня народження Бориса Антоненка-Давидовича / О. Шевченко // Українська літературна газета. — 2019. — 13 вересня. — С. 4.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.06.2020 09.33.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Черкаси :: Запитання: 44460  
Євгенія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про суржик в українській мові. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43676.

.: Розділ: Мовознавство :: 25.06.2020 09.56.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44457  
Людмила запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про наукову діяльність Леоніда Булаховського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! На даний запит ми відповідали, дивись: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 7097; 43301. Також радимо опрацюва тинаступні джерела інформації:
Бибик С. Леонід Арсенійович Булаховський: біля витоків української лінгвостилістики [Електронний ресурс] / С. Бибик // Культура слова. — 2018. — Вип. 89. — С. 27-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2018_89_5.
Булаховський Л. Значення мовознавства / Л. Булаховський. — Київ : Рад. школа, 1962. — 39 с.
Демська О. До початків вивчення омонімії / О. М. Демська // Слов'ян. зб.: зб. наук. пр. — 2015. — Вип. 19. — С. 7-14.
Карацуба М. Л. А. Булаховський як дослідник сербського народного епосу [Електронний ресурс] / М. Карацуба // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2011. — Вип. 15. — С. 384-392. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_15_54.
Лисиченко Т. Леонід Арсенійович Булаховський (до 125-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / Т. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 275-280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_46.
Лукінова Т. Академік Леонід Арсенійович Булаховський (до 50-річчя від дня смерті) [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Мовознавство. — 2011. — № 6. — С. 3-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_6_2.
Лукінова Т. Академік Л. А. Булаховський і нормування української літературної мови [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 24. — С. 98-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_24_18.
Лукінова Т. Академік Л. А. Булаховський як етимолог [Електронний ресурс] / Т. Лукінова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2009. — Вип. 10. — С. 95-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2009_10_18.
Черниш Т. Л. А. Булаховський і проблеми історико-етимологічного дослідження української мови: (до походження укр. жевріти) [Електронний ресурс] / Т. Черниш // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 3. — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_3_23.

.: Розділ: Мовознавство :: 24.06.2020 10.49.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44448  
Ірина запитує:
Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення). Допоможіть , будь ласка, з літературою. Дякую
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Перегляньте будь ласка, вже виконані віртуальні довідки (через розширений пошук) за номерами 26733, 26743, 26773, 26749, 26754, а також такі джерела інформації:

Дубцова О. Багатозначність як лінгвальна причина комунікативних невдач (на матеріалі англомовного кінодискурсу) [Електронний ресурс] / О. Дубцова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. - 2013. - Вип. 668. - С. 19-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2013_668_5

Заграновська О. І. Типи комунікативних невдач, пов’язані з уживанням мовленнєвих жанрів (на матеріалі англійського, українського та російського мовлення) [Електронний ресурс] / О. І. Заграновська // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 143-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_29(2)__45

Калініченко В. І. Особливості вербалізації концептів "SUCCESS" - " FAILURE" в англійській та "УСПІХ" - "НЕВДАЧА" в українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / В. І. Калініченко; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 21 c. - укp.

Кононова Д. В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Д. В. Кононова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 19 c. - укp.

Почепинська С. М. Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в художньому діалозі (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис...канд. філол. наук : 10.02.04 / С. М. Почепинська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2009. - 18 c. - укp.

Славова Л. Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) : Моногр. / Л. Л. Славова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 108 c. - Бібліогр.: с. 98-107. - укp.

Теличко В. О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. О. Теличко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 18 c. - укp.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.06.2020 16.48.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.252484 seconds