Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Маріола із міста: Варшава :: Запитання: 45475  
Маріола запитує:
Діяльність учнів Грушевського у ровоєнному Львові.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гордієнко Д. Листування Степана Томашівського з Іваном Крип'якевичем (лютий 1906 - червень 1930 рр.), упоряд. Н. Халак, Л., 2015, 156 с. (Рец.:) [Електронний ресурс] / Д. Гордієнко // Ucraina magna. - 2016. - Vol. 1. - С. 422-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucrmag_2016_1_32
Заболотна І. І. Крип'якевич - учень, співробітник, послідовник М. Грушевського [Електронний ресурс] / І. Заболотна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 91-93. — С. 12-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_91-93_4
Полянський О. А. Іван Крип’якевич та Омелян Терлецький: життя і діяльність під чотирма окупаціями (спроба порівняльної характеристики) [Електронний ресурс] / О. А. Полянський, Р. І. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 582-595. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_70
Тельвак В. В. Грушевськіана Івана Крип’якевича (до 1939 року) [Електронний ресурс] / В. В. Тельвак // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2014. — Вип. 7. — С. 185-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2014_7_15
Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2015. — Вип. 23. — С. 89-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2015_23_17
Тельвак В. Львівський університет у становленні історичної школи Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Тельвак // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2014. — Вип. 10. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_10_9
Тельвак В. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Тельвак // Історіографічні дослідження в Україні. — 2013. — Вип. 23. — С. 160-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Idvu_2013_23_11
Тельвак В. Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 36. — С. 18–35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2015_36_4
Тельвак В. Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 40. — С. 145–163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2017_40_12
Труба Р. Омелян Терлецький і боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / Р. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 543-556. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_47
Труба Р. Формування історичних поглядів Омеляна Терлецького [Електронний ресурс] / Р. Труба // Мандрівець. — 2014. — № 5. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_5_6
Халак Н. В. Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896-1918) [Електронний ресурс] / Н. В. Халак // Українська біографістика. — 2013. — Вип. 10. — С. 340-357. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2013_10_22

.: Розділ: Історія :: 28.04.2021 19.23.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 45445  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Чи могли б Ви підібрати літературу на тему: Висвітлення Хмельниччини у працях Івана Крип'якевича
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – file:///C:/Users/User/Desktop/0009259.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15285/09-Fedoruk.pdf?sequence=1
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/660Fedoruk.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kripyakevich_I
https://core.ac.uk/download/pdf/19667201.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/r463.pdf
https://shron3.chtyvo.org.ua/Fedoruk_Yaroslav/Nevidoma_stattia_Ivana_Krypiakevycha_pro_ukrainsko-turetski_vzaiemyny_1648-1657.pdf?
http://litopys.org.ua/coss2/gvpr10.htm
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8548/1/26.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1484/1/N_Klymenko_UHJ_6_IPPO.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6251/1/Tabunshchyk.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29999/1/Задорожний, В. Є. Іван Крип'якевич- історик України.pdf

– Крип’якевич І. Соціально-політичні погляди Богдана Хмельницького : (До 300-річчя з дня смерті) / І.Крип’якевич. – Український історичний журнал. – 1957. – Кн. 1. – С. 94-105.
– Крип’якевич І. Роль Богдана Хмельницького в справі возз’єднання України з Росією / І.Крип’якевияч. – В кн.: Віковічна дружба народів-братів. – Київ, 1951. – С. 22- 44.
– Крип’якевич І. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч і полководець / І.Крип’якевич. – В кн.: 300-річчя возз’єднання України з Росією. – 1954. – С. 178 - 190.
– Крип’якевич І. “Скарби” Хмельницького / І.Крип’якевич. – Записки НТШ, 1910, т. 96, кн. 4. – С. 116-119.
– Крип’якевич І. Богдан Хмельницький і панська шляхта. В 260-ті роковини смерті гетьмана / І.Крип’якевич // Календар товариства “Просвіта” на 1917 р. – Львів, 1917. – С. 90-94.
– Крип’якевич І. Українська держава 1648 р. / І.Крип’якевич. – Свобода. – 1917. – С. 50.
– Крип’якевич І. Український державний скарб за Богдана Хмельницького / І.Крип’якевич. – Записки НТШ, 1920, т. 130. – С. 73-106.
– Крип’якевич І. Про гетьмана Богдана Хмельницького (1648-1657) / І.Крип’якевич // Календар товариства “Просвіта” на 1921 рік. – Львів, 1921, С. 37-48.
– Крип’якевич І. Богдан Хмельницький – поборник возз’єднання України з Росією / І.Крип’якевич. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. –24 с. з портр.
– Документи Богдана Хмельницького / упоряд. Іван Крип’якевич. – Львів : Видавництво АН УРСР, 1961. – 741 с.
– Крип’якевич І. П. Історія України / І.Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 с.
– Крип’якевич І. Історія козаччини для народа і молоді / І. Крип’якевич. – Львів : «Учітеся, брати мої», 1922. – 77 с.
– Крип’якевич І. Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Іван Крип'якевич, Іван Бутич ; ред. кол. В. Смолій [та ін.]. – Київ : Альтернативи, 1998. – 383 с.
– Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький / відп. ред. Ф. П. Шевченко,І. Л. Бутич, Я. Д. Ісаєвич, – 2-е вид., вип. і доп. – Львів : Світ,1990. – 408 с.
– Кондрач Я.С. Військово-історичні дослідження Івана Крип'якевича (1886-1967) : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Я.С.Кондрач ; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. - Львів, 2007. - 228 арк.
– Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич ; ред. кол. В. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Альтернативи, 1998. - 383 с.
– Грабовецький В. Академік Іван Крип'якевич : до 120-річчя з дня народження: зб. / В. Грабовецький. - Вид. 2-е., доп. - Івано-Франківськ : [б.в.], 2005. - 200 с. : іл.
– Клименко Н.П. Іван Крип'якевич як автор підручників та посібників з історії / Н. П. Клименко // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - С. 191-208.
Сварник І. Іван Крип'якевич як дослідник історії козацтва / І. Сварник // Іван Крип'якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів, 2001. - С. 823-828.

.: Розділ: Історія :: 22.04.2021 17.41.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Львів :: Запитання: 45437  
Денис запитує:
Добрий день! Порадьте будь ласка літературу по відображенню Сербсько-хорватської війни 91-95 в українській пресі все що можливо, дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! Матеріалу дійсно дуже мало. Ось список джерел: – http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-kolonka/2320-anatolij-demeshchuk-khorvatiya-slidi-dvokh-vijn
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2025/1/Grani_2015_6_35.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/eine_2017_52_16.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/eis_2017_6_8.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13993/Palii_Krakh_Yuhoslavii_vid_yedynoi_derzhavy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eprints.zu.edu.ua/29996/1/299-Текст статті-250-1-10-20190708.pdf
http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2017/52/articles/14.pdf
http://ud.gdip.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/13.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13115/9.pdf

– Мельничук І. Ще однією “гарячою точкою” стало менше / І.Мельничук // Україна. Європа. Світ. – Київ. 1998. – № 3. – С. 1, 5.
– Нагірний М. Українці на захисті хорватської державності у XX ст. / М. Нагірний // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1, т. 2. – С. 47-52

.: Розділ: Історія :: 21.04.2021 16.01.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислав із міста: Тростянець :: Запитання: 45427  
Владислав запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про Магдибурзьке право в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Владиславе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 13840; 40592.
Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Аркуша О. Галичина від княжих часів до кінця 17 ст.: історичний нарис : Історичне краєзнавство / О. Аркуша, М. Мудрий // Історія в школах України. — 2004. — № 3. — С. 36-38.
Бакалець О. Магдебурзьке право на території україни в дослідженнях українських науковців і краєзнавців ХІХ — початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. Бакалець // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 19. — С. 295-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2011_19_63.
Береза О. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Береза // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 40. — С. 91-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_13.
Васецький В. Магдебурзьке право як виток історично-правового розвитку місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / В. Васецький // Альманах права. — 2019. — Вип. 10. — С. 111-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2019_10_24.
Водотика С. Сучасний погляд на історіографічний доробок історії Магдебурзького права в Україні [Електронний ресурс] / С. Водотика, Л. Савенок // Scriptorium nostrum. — 2015. — № 1-2. — С. 85-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_7.
Дарнопих О. Магдебурзьке право як елемент становлення місцевого самоврядування в українських містах [Електронний ресурс] / О. Дарнопих // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 35. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2006_35_17.
Загородній М. Віковий спадок : демократичні традиції України / М. Загородній // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 9-10. — С. 8-15.
Кириченко Ю. Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України [Електронний ресурс] / Ю. Кириченко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 361-366. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Кобилецький М. Магдебурзьке право і його застосування в Україні (XIV — перша половина XIX ст.): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / М. Кобилецький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2010. — 40 с.
Косович В. Ратуша в Україні: історія символу Магдебурського права / В. Косович // Історія в рідній школі. — 2017. — № 12. — С. 8-14.
Мануілова К. Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади [Електронний ресурс] / К. Мануілова // Менеджер. — 2016. — № 1. — С. 33-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_1_7.
Ровинська К. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України [Електронний ресурс] / К. Ровинська // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_38.
Савчук Н. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. Савчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 22-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2002_1_7.
Ткаченко А. Магдебурзьке право на теренах українських земель: світоглядно-правові засади [Електронний ресурс] / А. Ткаченко // Світогляд — Філософія — Релігія. — 2014. — Вип. 7. — С. 129-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sfr_2014_7_15.
Швидка В. Вплив магдебурзького права на розвиток та законодавче закріплення договору найму житла на українських землях / В. Швидка // Часопис цивілістики. — 2014. — Вип. 16. — С. 255-260. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2014_16_56.

.: Розділ: Історія :: 20.04.2021 12.26.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 45425  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть в пошуку літератури до теми: "Політика коренізації в Україні. Її особливості і наслідки. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бевз Т. Українська еміграція у контексті політики коренізації [Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 125-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_12
Гуцало Л. Національні меншини України в політиці коренізації 20 – 30 років ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Гуцало // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 110-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_11
Дізанова А. В. Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) [Електронний ресурс] / А. В. Дізанова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2008. — Вип. 24. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2008_24_4
Калакура О. Етнополітологічне трактування правових засад політики коренізації української полонії [Електронний ресурс] / О. Калакура // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 3-4. — С. 315-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_3-4_19
Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР [Електронний ресурс] / В. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2009. — Вип. 97. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2009_97_10
Коропатник М. М. Політика "коренізації" 1920–1930-х років в Україні та окремих регіонах Росії: тріумф і трагедія українського відродження [Електронний ресурс] / М. М. Коропатник // Сіверянський літопис. — 2020. — № 5. — С. 75-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_5_8
Кралюк П. Берія-українізатор : готуючись до уроку / П. Кралюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 76-78.
Кульчицький С. "Великий перелом": Україна в період 1923-весни 1930 рр. : стаття четверта "Політика Кремля щодо України" / C. Кульчицький // Історія в школах України. — 2008. — № 3. — С. 54-56.
Нечипоренко З. В. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля) [Електронний ресурс] / З. В. Нечипоренко, С. О. Шамара // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 136-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_27
Памірська Л. Єврейські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / Л. Памірська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2008. — Вип. 24. — С. 151-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_24_26
Тітова Н. В. Особливості здійснення політики "українізації” та "коренізації” на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років [Електронний ресурс] / Н. В. Тітова // Освіта, наука і культура на Поділлі. — 2013. — Т. 20. — С. 442-451. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2013_20_47
Тропіна А. А. Джерельна база досліджень політики коренізації в Криму на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А. А. Тропіна // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2009. — Вип. 16. — С. 234-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2009_16_27

.: Розділ: Історія :: 20.04.2021 09.12.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257102 seconds