Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Юлія із міста: Луцьк :: Запитання: 45551  
Юлія запитує:
Доброго дня! Дуже потрібні джерела по історії освіти Рівненщини 60-80 років ХХ століття, про школи та ВНЗ. Дуже дякую)
Наша відповідь:
Юліє, добрий день! Радимо використати такі джерела інформації:

Баран В.К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / Баран В.К., ДаниленкоВ.М. - Київ: видавничий дім «Альтернативи», 1999. - 304 с.
Березівська Л.Д. Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.// Рідна школа.- 2010. - No 1/2.- С.45–49.

Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія. - Київ: СПД А.М.Богданова, 2008.- 405 с.

Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50–80-х років ХХ ст.: історіографія: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київський нац. ун-тім.Тараса Шевченка. -Київ, 2006. - 19 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / ред. рада В.Г.Кремень та ін.- Київ: Знання України, 2010.- 383 с.

Гудовсек О. Система позашкільної освіти дітей і молоді Рівненщини в другій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. - 2020. - Вип. 11(1). - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__13

Єфімчук Ф. Нарис історії Дерманських шкіл.- Рівне: Волинські обереги, 2013.- 244 с.

Жабенко О.В. Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946–2001 рр.): автореферат дис. ... канд. наук з державногоуправління: 25.00.01/Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. -Київ, 2003.- 20 с.

З історії методичних служб Рівненщини : інформ. зб. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; за заг. ред. М. А. Віднічука. - Рівне : Волин. обереги, 2012. - 142 с.

Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Ровенська область / гол. редкол. А.В. Мяловицький.- Київ: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. - 680 с.

Кобетяк А.Р.Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50-80-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичне релігієзнавство.-2011. -Вип. 4. С. - 99–110.

Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985).- Київ: Либідь, 1992. - 196 с.

Майборода В.К. Історія становлення і розвитку національної школи в Україні // Вісник Академії педагогічних наук України: щокварт.науково-теорет.та інформ.часопис.-Київ.- 1993. -Вип. 1. -С. 71 –79.

Майборода В.К. Становлення і розвиток національної вищої педагогічної освіти в Україні (1917–1992 рр.): автореф. дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01/ Інст. п-ки АПН України. -Київ,1993.- 58 с.

Мащенко, Н. В.Шкільна освіта в Ровенській області у 1944-1964 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. В. Мащенко. - Рівне : Волин. обереги, 2018. - 20 с.

Остапук, В. П.Перша школа в Здолбунові : іст. - краєзн. мемуар.-біограф. нарис : 75-й річниці заснування ЗОШ №1 м. Здолбунова присвячується / В. П. Остапук. - Рівне : Овід, 2013. - 400 с. : іл.

Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку [Текст] : енциклопед. вид. / Нац. ун-т "Острозька акад." ; голов. ред. І. Пасічник. - Вид. 3-тє, допов. і перероб. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2019. - 719 с.

Петренко О. Б. Рівненський державний гуманітарний університет як суб’єкт педагогічної освіти регіону / О. Б. Петренко // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. - 2017. - Вип. 32. - С. 84-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2017_32_12

Прищепа О. Вища педагогічна освіта на Рівненщині: віхи історії (1944-60-і рр.) [Електронний ресурс] / О. Прищепа // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. - 2009. - Вип. 14. - С. 143-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2009_14_15

Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 2 / упоряд. А.Жив’юк. - Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. - 612 с.

Ретроспективний погляд: історія і сучасність [Текст] : здолбунів. ЗОШ № 5 крізь призму десятиліть / авт. : О. Г. Козачок, В. П. Остапук, М. В. Погонський. - Здолбунів : [б. в.], 2019. - 22 с.

Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940–2010 рр.)/ О.П.Прищепа, В.А.Доброчинська, В.М.Шеретюк та ін. ; за ред. Р.М.Постоловського. –Рівне: Волин. обереги, 2012. – 315 с.
Ровенський державний педагогічний інститут (1940–1965) / [Упоряд. П.В.Йова, П.Я.Лещенко]. –Львів: Каменяр, 1966. –172 с.

Ровенський державний педагогічний інститут ім.Д.З.Мануїльського : реклам. просп. / ред. коміс.: Б.С.Колупаєв, А.М.Воробйов, В.І.Тищук та ін.; відп. за вип. Г.Й.Шенгера; М-во нар. освіти УРСР. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. –24 с.

Ровно 700 років. 1283–1983: Збірник документів і матеріалів. –К.: Наук. думка, 1983. –171 с.

Сворак С.Народна освіта західноукраїнського регіону : історія та етнополітика (1944–1964 рр.) / С.Сворак. – Київ: Правда Ярославичів, 1998. –С. 58–63.

Сворак С.Д. Освіта в західноукраїнському регіоні в 1944–1964 роках:Деякі аспекти історії, політики і педагогіки. - Київ: Правда Ярославичів, 1998.- 40 c.

Сворак С.Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х–першій половині 60-х років ХХ століття: дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01/Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.- Київ, 1999. -381 с.

Сорочинська Т. Реформування професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини: автореф. дис. ... канд.пед. наук:13 00.01/ Рівненський держ. гуманітарний ун-т.- Рівне. 2015. - 20 с.

Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940–2015) / Режим доступу: http://library.rshu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=533:storinkamy-istorii&catid=34:zagalnyj-rozdil .

Томашенко В. Державна освітня політика в Україні (1961–1985 роки) / Томашенко В., Жабенко О. Вісник УАДУ.- Київ. -2002.-No 2.- С. 147–155.

Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. - 2019. - Вип. 24. - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2019_24_16

Шишко І. Незабутні уроки: історико-краєзнавчий нарис про школу в с. Липки Гощанського району Рівненської області.- Рівне: Перспектива, 2002.- 44 с.

.: Розділ: Історія :: 20.05.2021 18.09.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Львів :: Запитання: 45530  
Мар'яна запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу з теми "Учні Михайла Грушевського у міжвоєнний період: наукові зацікавлення та твори". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Мар"яно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами:– https://core.ac.uk/download/pdf/78387279.pdf
http://immh.kiev.ua/nezdiysneniy-proekt-zbirnika-pam-yati-mihayla-grushevskogo-za-listami-ivana-krip-yakevicha-do-mihayla-mochulskogo/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/104849/04-Telvak.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/146094-Текст статті-369743-1-10-20190521.pdf
https://www.i-hyrych.name/Misc/Dashkevich/Krypjakevych.html
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/10_2014/9.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/132545468.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95243/10-Telvak.pdf?sequence=1
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/ukr-pol_5/014-ruda-pix.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/23244/
https://www.i-hyrych.name/Misc/Dashkevich/Krypjakevych.html
https://lviv.com/novyny/nauka-dovkola-lvova-iak-balansuvav-kryp-iakevych-shchob-zberehty-istorychnu-nauku/
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tomashivskyj_S
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7811/1/Hirna.pdf
https://www.m-hrushevsky.name/uk/Guide/DzhydzhoraIM/Corresp.html

– Ленцик В. Михайло Грушевський в оцінці своїх студентів / В. Ленцик // УІ. – 1984. – Ч 1-4. – С. 119-124.
– Грицак Я. Чи була школа Грушевського? / Я.Грицак // Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. Львів, 24-25 жовт. 1994 р. – Нью-Йорк–Львів, 1995. – С. 147.
– Григанська С.В. М.С. Грушевський і студентська молодь / С.В.Григанська // Михайло Грушевський і сучасність: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.С. Грушевського. – Київ, 1998. – С. 63-64.
– Одарченко П. Михайло Грушевський і українська молодь / П.Одарченко // Український історик. – 1991. – № 3-4/1-4. – С. 105–106
– Серкіз Я. Науково-педагогічні засади Михайла Грушевського (за листами до Мирона Кордуби) / Я.Серкіз // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції. – Львів, 1995. – С. 73-74.
– Герасименко С. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Грушевського (1894–1917 рр.) : монографія / С.Герасименко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 58-67.
– Купчинський О. Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського: питання творчих взаємин і співпраця учня і вчителя / О.Купчинський // Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк–Львів, 1995. – С. 174-186.
– Тельвак В. Грушевськіана Мирона Кордуби / В.Тельвак // УІ. – Т. XLІХ. – Ч. 1–4 (193–196). – Нью-Йорк; Київ, 2012.
– Купчинський О. Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського: питання творчих взаємин і співпраця учня та вчителя / О. Купчинський // Український історик. – 1996. – № 1–4. – С. 297-305.
– Пришляк В. Михайло Грушевський та Іван Джиджора: учитель і учень у світлі взаємного листування / В.Пришляк // Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / Упоряд.: С. Панькова, В. Пришляк; ред. Л. Винар, П. Сохань, І. Гирич. – Київ–Нью-Йорк: УІТ, ВД «Простір», 2008. – С. 11-47.
– Тельвак В. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) / В.Тельвак // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 23. – Київ : Інститут історії України, 2013. – С. 160-197.
– Юркова О. Причинок до листування двох учнів Михайла Грушевського. Листи І.П. Крип’якевича до М.М. Ткаченка (1955–1964) / О.Юркова, О.Федірко // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред.: Ярослав Ісаєвич, упорядник Феодосій Стеблій. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 8. – Львів, 2001. – С. 548-554.
– Тельвак В. Історична школа М.Грушевського у Львові (1894–1914 рр.) / В.Тельвак, В.Педич. – Івано-Франківськ, 1997. – 208 с. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.V. – Дрогобич, 2001. – С. 390-398.
– Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського / В. Тельвак, В. Педич. – Львів : Світ, 2016. – 440 с.
– Ленцик В. Михайло Грушевський в оцінці своїх студентів / В.Ленцик // Український історик. – 1984. – № 1–4. – С. 123-131.
– Педич В.П. Львівська історична школа Михайла Грушевського (1894–1914 рр.) / В.П.Педич. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 54-97.

Заболотна І. І. Крип'якевич - учень, співробітник, послідовник М. Грушевського / І. Заболотна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2007. – Вип. 91-93. – C. 12-16.

.: Розділ: Історія :: 17.05.2021 16.36.01 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Полонне :: Запитання: 45528  
Зоя запитує:
Добрий день. Мені необхідна інформація про політичну діяльність Павла Скоропадського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоя! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Булгаков Ю. Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків [Електронний ресурс] / Ю. Булгаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2009. — Вип. 97. — С. 4-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2009_97_3.
Гламазда П. Посилення каральної спрямованості законодавства Української Держави доби Гетьманату Павла Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) [Електронний ресурс] / П. Гламазда // Історико-правовий часопис. — 2013. — № 2. — С. 29-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2013_2_8.
Захарченко П. Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення [Електронний ресурс] / П. Захарченко, М. Мірошниченко // Право України. — 2018. — № 6. — С. 160-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_6_15.
Камаралі С. Торговельна політика уряду Павла Скоропадського: історико-правовий моніторинг [Електронний ресурс] / С. Камаралі, Д. Шевченко // Альманах права. — 2019. — Вип. 10. — С. 132-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2019_10_28.
Козаченко А. Земське самоврядування за доби Української держави Павла Скоропадського (квітень - грудень 1918 року) [Електронний ресурс] / А. Козаченко. // Теорія і практика правознавства. — 2018. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_1_3.
Коляда І. Українська держава Павла Скоропадського : історія України, 10 кл. / І. Коляда // Історія в рідній школі. — 2018. — № 9. — С. 24-29.
Коноваленко Г. Державотворчі та політичні процеси доби Гетьманату Павла Скоропадського [Електронний ресурс] / Г. Коноваленко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2015. — Вип. 42. — С. 26-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_42_6.
Мазур Є. Гетьманський переворот : [переворот Павла Скоропадського] / Є. Мазур // Історія та правознавство. — 2019. — № 19-21. — С. 66-68.
Мамчур Г. Особливості державного управління та організаційно-правових засад державної служби за правління гетьмана Павла Скоропадського [Електронний ресурс] / Г. Мамчур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. — 2015. — Вип. 1. — С. 30-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2015_1_10.
Прус Ф. Життя та діяльність П. Скоропадського : готуючись до уроку / Ф. Прус // Історія та правознавство. — 2020. — № 16-18. — С. 60-63.
Рум’янцев В. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: ідеали та реалії державотворення [Електронний ресурс] / В. Рум’янцев // Проблеми законності. — 2021. — Вип. 152. — С. 19-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2021_152_4.
Савченко В. Павло Скоропадський / В. Савченко. — Харків : Фоліо, 2019. — 122 с., фот. — (Знамениті українці).
Теміров В. Історіографічний аспект дослідження політики української держави Павла Скоропадського у культурній та релігійній сферах [Електронний ресурс] / В. Теміров // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2018. — № 5. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2018_5_13.
Українська держава : жорсткі уроки : Павло Скоропадський : погляд через 100 років / К. Галушко [та ін. ; під заг. ред. К. Галушка]. — Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. — 334, [1] с. — (Проект «LІКБЕЗ. Історичний фронт»).
Чернега А. Гетьманат Павла Скоропадського – консервативні спроби національно-державного відродження [Електронний ресурс] / А. Чернега // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 1. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_1_12.

.: Розділ: Історія :: 17.05.2021 14.42.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Варвара із міста: Яремче :: Запитання: 45524  
Варвара запитує:
Добрий день. Мені необхідна будь-яка література про млинарство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Варвара! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36378. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Головатюк Ю. Лексика на позначення агентів млинарства у західноподільських говірках [Електронний ресурс] / Ю. Головатюк // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 12. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_12_14.
Жам О. Документи фонду Києво-Печерської лаври як джерело дослідження історії лаврського млинарства ХVII – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Жам // Етнічна історія народів Європи. — 2017. — Вип. 53. — С. 37–42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2017_53_8.
Жам О. Пожежі на борошномельних млинах Правобережної України у ХІХ ст.: причини та наслідки [Електронний ресурс] / О. Жам // Питання історії науки і техніки. — 2012. — № 4. — С. 70-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pint_2012_4_11.
Крапивний Р. Млинарство як основний промисел у Ніжинському полку в середині XVII–XVIII ст. [Електронний ресурс] / Р. Крапивний // Український історичний збірник. — 2014. — Вип. 17. — С. 53-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2014_17_6.
Лемешева Н. Млинарство в системі господарської діяльності селянства харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя [Електронний ресурс] / Н. Лемешева // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : «Історія та географія». — 2014. — Вип. 51. — С. 137-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2014_51_24.
Лемешева Н. Слобожанське млинарство у другій половині ХVІІ – ХVІІІ століттях [Електронний ресурс] / Н. Лемешева // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2016. — Вип. 53. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2016_53_20.
Маслов М. Історичний розвиток млинарської енергетики в Україні у другій половині ХІХ - першій третині ХХ сторіччя [Електронний ресурс] / М. Маслов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : «Історія та географія». — 2012. — Вип. 45. — С. 61-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_17.
Маслов М. Розвиток селянського млинарства в Україні у XIX - 20-х рр. XX ст. : техніко-технологічні аспекти [Електронний ресурс] / М. Маслов // Український селянин. — 2004. — Вип. 8. — С. 177-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2004_8_56.
Олянич В. Розвиток приватного та кооперативного підприємництва селянських господарств в Українській СРР 1921 — 1929 років : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / В. Олянич; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 40 c.
Оніпко Т. Внесок млинарської галузі вітчизняної споживчої кооперації у розв’язання продовольчих проблем (1926 - 1928 рр. ) [Електронний ресурс] / Т. Оніпко // Український селянин. — 2010. — Вип. 12. — С. 223-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2010_12_79.
Погорілко М. Війна і млин: особливості ведення млинарського господарства у Львові у другій половині XVII cт. [Електронний ресурс] / М. Погорілко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми історії України. — 2014. — № 54. — С. 94-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiak_2014_54_12.
Тютюнник Ю. Водяні млини середньої частини басейну Дніпра та Південного Бугу [Електронний ресурс] / Ю. Тютюнник, О. Лаврик // Праці Центру пам’яткознавства. — 2010. — Вип. 18. — С. 245-258. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2010_18_25.

.: Розділ: Історія :: 17.05.2021 09.22.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 45518  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна в електронному варіанті книга "Памятная книжка Киевского учебного округа на 1896-1897 учебный год, ч.3, Волынская губерния. К., 1896.
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! На жаль, електронного варіанту даної книжки знайти не вдалося. Вона є в науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського Національного університету ім. Т.Шевченка.

.: Розділ: Історія :: 13.05.2021 17.29.54 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257728 seconds