Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Зоряна із міста: Львів :: Запитання: 40033  
Зоряна запитує:
Українська народна казка у дитячому читанні: жанрологічно-методична проекція
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Авсієвич Н. Креативність педагога як умова розвитку творчих здібностей учнів у процесі опрацювання народних казок на уроках читання в початкових класах [Електронний ресурс] / Н. Авсієвич // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2012. - № 5(1). - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(1)__3
2. Аналіз українських народних казок на уроках читання в початкових классах. - Режим доступу: http://www.novapedahohika.com/noloms-744-1.html
3. Вернигора Н. М . Література для дітей у XX столітті: жанрово-тематичний аспект. - Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1329
4. Гагарін М. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ ЯК ЗАСОБУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 183, ч. 4. - С. 34-38. - Бібліогр.: 6 назв. - укp. - Розкрито специфіку та складові елементи різноманітних жанрів українських народних казок, їх потенціал щодо морального виховання учнів початкової ланки навчання. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchu/ped/2010_183_4/N183-4p034-038.pdf
5. Гамаш А. До проблеми взаємин літератури і фольклору / А. Гамаш // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – C. 485 – 490.
6. Гарачковська О. Жанр казки в дослідницькому дискурсі / О. Гарачковська // Київ. старовина. - 2007. - № 6. - С. 129-137. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.
7. Годзь Н. Питання стереотипів "Свій" - "Чужий" та група стереотипів "ворог" - "друг" у народних українських казках у призмі розгляду питання ідентичності та футурології [Електронний ресурс] / Н. Годзь // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2013. - Вип. 12(2). - С. 161-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2013_12(2)__18
8. Горбач Н. Жанр авторської казки в українській дитячій літературі: витоки та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Горбач, Т. Здіховська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2016. - № 1(1). - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_1(1)__9
9. Горбонос О.В. Українська літературна казка 10 - 30-их років ХІХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Горбонос ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08govkrs.zip
10. Демедюк М. В. Національна специфіка української народної казки: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / М. В. Демедюк ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 20 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10DMVUNK.zip
11. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору / І. Денисюк // Слово і чаc. – 2003. – № 9. – C. 17 –23; № 10. – C.41–49
12. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Л.Ф. Дунаєвська ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 36 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1998/98dlfeet.zip
13. Каранда М. В. Українська народна казка як засіб національного виховання молоді під час викладання філософсько-культурологічних дисциплін [Електронний ресурс] / М. В. Каранда // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2012. - № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2012_1_5
14. Карпенко С. Д. Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин : монографія / С. Д. Карпенко. - Біла Церква, 2008. - 170 c. - укp.
15. Карпенко С. Д. Проблематика досліджень української народної казки у вимірі слов’янських культур [Електронний ресурс] / С. Д. Карпенко // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 2. - С. 311-320. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_2_55
16. Карпенко С. Європейський підхід до класифікації жанру української народної казки [Електронний ресурс] / С. Карпенко // Мова і культура. - 2014. - Вип. 17, т. 1. - С. 386-392. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_1_67
17. Кизилова В. В. Жанрові модифікації різдвяної казки в новітній українській літературі для дітей: поліфонія категорії дива [Електронний ресурс] / В. В. Кизилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2015. - Вип. 6. - С. 240-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_6_36
18. Лавриненко С. Т. Лінгвокультурна презентація категорії "правда" в українських народних казках [Електронний ресурс] / С. Т. Лавриненко // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(2). - С. 290-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(2)__38
19. Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. - К. : "Знання-Прес", 2006. - 591 c. - укp. - Висвітлено розвиток народної творчості від витоків до сучасності. Проаналізовано особливості побутування текстів за певних історичних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та класифікацію жанрів з урахуванням сучасних досліджень історії, етнопсихології, культурології, міфології. Розглянуто кожне явище народної творчості у його зв'язку з художньою літературою. Охарактеризовано християнство та його вплив на розвиток української народної словесності. Акцентовано увагу на календарно-обрядовій та родинно-обрядовій творчості, героїчному епосі, баладах, ліричних піснях, казковій та історичній прозі, пареміографії, дитячому фольклорі.
20. Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. - К. : "Знання-Прес", 2006. - 591 c. - укp.
21. Нагорна О. М. Чарівний світ народної казки на уроках читання в початковій школі // Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами українського етнодизайну : зб. наук. праць між регіон. студ. наук.-практ. конф. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. – С. 170 – 173
22. Особливості української народної казки. - Режим доступу: http://www.planeta.co.ua/ua/other/features_of_folk_tales.php
23. Подлєсна В. Ф. Жанрова-стильова своєрідність ксомологічної казки "Дніпрової чайки" [Електронний ресурс] / В. Ф. Подлєсна // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). - 2012. - Вип. 14. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_14_17
24. Удуд Марія. Українська народна казка: від любові до артбуку. - Режим доступу: http://www.chytomo.com/interview/ukraiinska-narodna-kazka-vid-lyubovi-do-artbuku
25. Українські народні казки. Казки про тварин. - Режим доступу: http://proridne.org/Українські народні казки про тварин/
26. Черевченко В. В. Міфологічні витоки української народної чарівної казки [Електронний ресурс] / В. В. Черевченко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип. 4. - С. 236-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_94
27. Черевченко В. Етносимволіка змісту і форми української народної казки (на прикладі орнітологічної лексики) [Електронний ресурс] / В. Черевченко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. - 2009. - Вип. 81(2). - С. 221-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(2)__57

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 12.01.2017 16.26.15 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: василь із міста: синельникове :: Запитання: 40007  
василь запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Витоки Різдняно-новорічних свят в дохристиянські культурі українського народу"
Наша відповідь:
Шановний, Василь, скористайся , будь ласка, наступною інформацією:

1.Войтович В. М. Витоки Різдвяно-новорічних свят в дохристиянській культурі українського народу. // Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи. Науковий збірник. — Рівне: ППФ «Волинські обереги».- 2000. — С. 295—309.

2.Войтович В. М. Релігійно-міфологічний світогляд давніх слов’ян: Спроба узагальнення./Войтович В. // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університет. — Рівне: РДГУ.- 2000.- Вип. 5. — С. 4—23.
3.Войтович В. М. Українська міфологія. — К.: Либідь. 2002. — 664 с
4.Гуркіна Г. О.Традиції та звичаї українців / [худож.: Г. Г. Гадалашвілі та інші]. - Харків : Торсінг плюс.- 2008. - 95 с. - (Моя Україна)
5.Свята, традиції, звичаї українського народу/ [упоряд. Г. В. Біляєва ; худож.: П. В. Мірончик, Н. О. Ель-Маулюд]. - Харків : Белкар-книга, 2005. - 80 с.
6.Українські традиції і звичаї: для дітей середнього шкільного віку / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко та інші ; худож. В. М. Юденков]. - Харків : Фоліо.- 2008. - 318 с. : ілюстр. - (Дитяча енциклопедія)
7.Українські традиції та звичаї / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко та інші ; худож. В. М. Юденков]. - Харків : Фоліо.- 2006. - 318 с. : ілюстр. - (Дитяча енциклопедія)
8.Шкода М. Н.Традиції і свята українського народу / [іл. О. К. Перепелиця]. - Донецьк : БАО.- 2007. - 384 с. : ілюстр
Режим доступу:
http://ethnography.org.ua/content/novorichni-tradyciyi-v-ukrayini
http://westudents.com.ua/glavy/34033-zimoviy-tsikl-narodno-obryadovost-korochun-rzdvo-snp-dduh-quotrayquot.html
http://kobzar1814.blogspot.com/2012/04/blog-post_24.html

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 5.01.2017 10.56.47 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Фастів :: Запитання: 39240  
Анастасія запитує:
Доброго дня . Допоможіть знайти літературу для написання "Реферату" Міфи і легенди Британії. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Горбачевська І. I. Артуріана [Електронний ресурс] / І. I. Горбачевська // Питання літературознавства. - 2000. - Вип. 7. - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2000_7_15.
2. Горбачевська І. І. Проблема влади в артуріані [Електронний ресурс] / І. І. Горбачевська // Питання літературознавства. - 2003. - Вип. 10. - С. 153-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_35.
3. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 247 с.
4. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII століття : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко ; Глухівський держ. педагогічний ун-т ім. С.М.Сєргєєва-Ценського. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 289 с.
5. Казакевич Г. М. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути / Г. М. Казакевич. - Київ : Фітосоціоцентр, 2006. - 260 с.
6. Проценко Ю. В. Специфіка англійської літературної казки про тварин (XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ю. В. Проценко ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімферополь, 2010. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10pyvkts.zip.
7. Рассоха І. М. Язичництво народів Європи / І. М. Рассоха. - Харків : Ранок : Веста, 2002. - 144 с. : іл. - (Міфи та релігії народів світу). -
8. Садовник-Чучвага Н. В. Вербалізація концептуального сегменту сімейно-родинні стосунки як складової концептосфери чоловічого роду британських міфопоетичних текстів (на матеріалі давньоанглійської героїчної поезії та сучасних британських творах жанру фентезі) [Електронний ресурс] / Н. В. Садовник-Чучвага // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 19. - С. 342-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_19_55.
9. Садовник-Чучвага Н. В. Реконструкція концептосфери чоловічого роду епічного фентезі / Н. В. Садовник-Чучвага // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - Вип. 49. - С. 202-206.
10. Толчеєва Т. С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості : [монографія] / Т. С. Толчеєва ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - Київ, 2009. - 286 c.
11. Швець Я. Концептуальна репрезентація прецедентних особистостей у дискурсі Артуріани / Я. Швець // Лінгв. студії : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 25. - С. 171-175.
12. http://ec-dejavu.ru/a-2/King_Arthur.html
13. http://godsbay.ru/celts/index.html

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.09.2016 10.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 39236  
Катерина запитує:
Міфи давньої Греції
Наша відповідь:

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.09.2016 00.03.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Ужгород :: Запитання: 39210  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти фольклорні тексти пісень, балад, казок, легенд Ужгородщини та Закарпаття. Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 21.08.2016 15.19.32 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.704922 seconds