Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44071
   


Автор вопроса: Катерина из города: Київ :: Вопрос: 46062  
Катерина спрашивает:
Мотивація діяльності державного службовця в Україні, література до курсової роботи
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: світовий та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4. — С. 428-433. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_68.
Калашник Н. С. Мотивація та демотивація самоосвіти державних службовців у розвитку людського потенціалу державного управління [Електронний ресурс] / Н. С. Калашник // Теорія та практика державного управління. — 2012. — Вип. 3. — С. 410-416. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_3_57.
Лаврищева М. В. Розвиток системи трудової мотивації державних службовців [Електронний ресурс] / М. В. Лаврищева. // Державне будівництво. — 2014. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_23.
Лукашева Н. А. Мотиваційно­ціннісний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах сучасних глобальних змін [Електронний ресурс] / Н. А. Лукашева // Аспекти публічного управління. — 2013. — № 1. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2013_1_13.
Малімон Л. Я. Мотивація професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконавчої влади / Л. Я. Малімон, І. В. Глова. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 219 c.
Передерій М. О. Мотивація державних службовців [Електронний ресурс] / М. О. Передерій // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. — 2014. — Т. 15, Вип. 281. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2014_15_281_12.
Провоторова Н. Дослідження професійної мотивації державних службовців як представників соціономічних професій [Електронний ресурс] / Н. Провоторова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2011. — Вип. 16(2). — С. 164-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(2)__22.
Щегорцова В. М. Управління мотивацією праці державних службовців в органах виконавчої влади України [Електронний ресурс] / В. М. Щегорцова // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 2. — С. 356-363. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_2_51.

.: Раздел: Государство и право :: 25.11.2021 11.54.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ульяна из города: Київ :: Вопрос: 46061  
Ульяна спрашивает:
Курсова робота "Імідж державного службовця: поняття, складові елементи та види"
Наш ответ:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Волянська М. Р. Визначення основних негативних факторів іміджу державного службовця та заходи щодо його покращання [Електронний ресурс] / М. Р. Волянська // Актуальні проблеми державного управління. — 2010. — № 1. — С. 148-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2010_1_21.
Круп’як Л. Б. Організація діяльності державного службовця: навч. посібник / Л. Б. Круп’як. — Тернопіль: Крок. — 2015. — 243с.
Ларіна Н. Імідж як комунікативна основа позиціонування влади / Н. Ларіна // Вісник державної служби України. — 2013. — № 2. — С. 20-23.
Логунова М. М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності / М. М. Логунова. — Київ : Центр сприяння інституц. розв. держ. служби, 2006. — 196 c.
Пантелейчук І. В. Харизматичний фактор як складова іміджу державного службовця [Електронний ресурс] / І. В. Пантелейчук // Університетські наукові записки. — 2009. — № 1. — С. 362-365. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2009_1_66.
Попова Г. Л. Фактори, що впливають на формування іміджу та ефективність розвитку управлінської компетентності державних службовців [Електронний ресурс] / Г. Л. Попова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. — 2013. — Т. 226, Вип. 214. — С. 25-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2013_226_214_7.
Синицина Н. Надання управлінських послуг державними службовцями: питання професійної компетентності / Н. Синицина // Освіта і управління. — 2011. — 14, № 1. — С. 25-30.
Сімеоніді І. А. Формування іміджу державної служби / І. А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр. — Херсон, 2010. — № 1-2. — С. 136-146.
Хомуленко Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу / Т. Б. Хомуленко, Ю. Г. Падафет, О. В. Скориніна; НДІ педагогіки та психології ім. В. О. Сухомлинського Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. — Харків : ВД "Інжек", 2005. — 272 c.

.: Раздел: Государство и право :: 25.11.2021 11.29.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Львів :: Вопрос: 46057  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література по темі: "Виборчі системи"
Наш ответ:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / Д. Ковриженко [та ін.] ; Міжнар. фундація вибор. систем (IFES) в Україні. — Київ : Міжнар. фундація вибор. систем (IFES) в Україні, 2017. — 71, [39] с. : іл.
Ключковський Ю. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Ключковський ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ : Час Друку, 2011. — 132 с. : табл.
Лужикова Є. Міжнародні виборчі стандарти формування системи публічного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Є. Лужикова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с.
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Висновки та рекомендації за підсумками проведених заходів / [USAID та ін.]. — Київ, 2018. — 74 с.
Мохончук Б. Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження : монографія / Б. Мохончук. — Харків : Юрайт, 2021. — 304 с.
Павленко В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 16 с.
Росенко М. Виборчі системи в Україні: трансформація, становлення парламентаризму, утвердження демократичного врядування / М. Росенко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Севастополь : Крученин Н. П., 2012. — 219 с.

.: Раздел: Государство и право :: 24.11.2021 13.38.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Київ :: Вопрос: 46053  
Катерина спрашивает:
Зовнішня політика Монголії
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дорош Л. Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини": навч. посіб. / Л. Дорош, Ю. Тишкун, Я. Турчин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 175 с.
Міжнародні відносини та зовнішня політика: системна історія 1914-2014 років: навч. посіб. / С. В. Пронь, Т. М. Пронь, В. Г. Ціватий ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Вид. 2-ге, допов. і переробл. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 243 с.
Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки / [Багацький Є. В. та ін. ; за заг. ред. І. М. Коваля, О. І. Брусиловської] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т соц. наук. — Одеса : ОНУ, 2016. — 408 с.
Недбай В. В. Світова політика сучасності: навч. посіб. для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Міжнародні відносини" / В. В. Недбай ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв : Швець В. Д., 2015. — 237 с.
Тихомирова Є. Б. Політологія: навч. посіб. для студ. / Є. Б. Тихомирова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформації. — Луцьк : О. Зень [вид.], 2012. — 263 с.
Третько В. В. Міжнародні відносини. Вступ до спеціальності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Третько. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — 322 с.
Тригуб П. М. Міжнародні відносини і світова політика : навч.-метод. посіб. / П. М. Тригуб ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Каф. міжнар. відносин і зовніш. політики. — Миколаїв : Румянцева Г. В. [вид.], 2012. — 197 с.

.: Раздел: Государство и право :: 23.11.2021 16.42.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Станіслав из города: Кропивницький :: Вопрос: 46017  
Станіслав спрашивает:
Добрий день. Шукаю інформацію для реферату на тему Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо Вам опрацювати такі джерела:
Барладян О. С. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України [Електронний ресурс] / О. С. Барладян // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 1(2). — С. 123-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(2)__34.
Барладян О. С. Деякі теоретико-правові засади забезпечення адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності правоохоронними органами України [Електронний ресурс] / О. С. Барладян // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 3. — С. 98-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_3_18.
Запорожець І. Г. Деякі питання удосконалення адміністративно-правового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / І. Г. Запорожець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 39. — С. 281-286. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_39_43.
Кіріленко Ф. О. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ф. Кіріленко ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2011. — 16 с.
Колесніченко В. В. Поняття «суб’єкт адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності» та класифікація суб’єктів [Електронний ресурс] / В. В. Колесніченко // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 68. — С. 459-465. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_68_73.
Колесніченко В. В. Сутність та риси адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. В. Колесніченко // Право і суспільство. — 2014. — № 1. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_1_22.
Колесніченко, В. В. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності: теорія і практика : монографія / В. В. Колесніченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» — Kиїв : Логос, 2014. — 399 с.
Коротун О. М. Адміністративно-правове забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Коротун ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2020. — 32 с.
Миджин Г. Є. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні : дис. ... д-ра філософії в галузі знань 08 Право : спец. 081 / Г. Є. Миджин ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2021. — 266 с.
Недогібченко Є. Г. Роль і значення доказів у процесі адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Є. Г. Недогібченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2017. — № 5. — С. 44-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_5_6.
Римарчук Г. С. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г. С. Римарчук; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2013. — 18 c.
Тандир О. В. Адміністративно-правовий захист прав суб’єктів інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Тандир ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. — Київ, 2013. — 19 с.
Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Юркова ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 15 с.
Ярошенко С. В. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / С. В. Ярошенко // Адвокат. — 2009. — № 6. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_6_8.

.: Раздел: Государство и право :: 15.11.2021 09.13.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.257639 seconds