Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Павло із міста: Київ :: Запитання: 45370  
Павло запитує:
Криза ідентичності як контекст розвитку соціальної девіталізації особистості
Наша відповідь:
Доброго дня, Павло! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андреева Г. К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных трансформаций [Электронный ресурс] / Г. Андреева // Психологические исследования: электрон. науч. журн. — 2011. — № 6 (20). — С. 1. — Режим доступу: http://psystudy.ru.
Андреева Г. Социальная идентичность: временные и средовые компоненты / Г. Андреева // Психология личности в трудах отечественных психологов : [хрестоматия / сост.: Л.В. Куликов]. — [2-е изд.]. — СПб. : Питер, 2009. — С. 218-225.
Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман ; [пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева]. — М. : Логос, 2002. — 390 с.
Делез Ж. Тысяча плато : Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гватттари ; [пер. с франц. и послесл. Я. И. Свирского; научн. ред. В. Ю.Кузнецов]. — Екатеринбург : У-Фактория, 2010. — 895 с. : ил.
Кондаков И. Цивилизационная индентичность в переходную эпоху : культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты / И. Кондаков и др. — М. : Прогресс-Традиция, 2011. — 1024 с.
Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис : пер.с англ. / Э. Эриксон ; общ.ред и предисл. А. В. Толстых. — 2-е изд. — М. : Флинта : МПСИ : Прогресс, 2006. — 352 с. — (Библиотека зарубежной психологии).

.: Розділ: Держава і право :: 9.04.2021 09.09.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45366  
Катя запитує:
Підберіть літературу по менеджменту
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського”, Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту ; [редкол.: О. А. Гавриш та ін.]. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 228 с. : іл., табл.
Гаврилко І. М. Функціонування систем моніторингу і контролю в менеджменті підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / І. М. Гаврилко ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2020. — 20 с. : іл., табл.
Маркіна І. А. Менеджмент інноваційно-інвестиційного потенціалу промислової сфери: національні та глобалізаційні аспекти / І. А. Маркіна, С. М. Марчишинець ; Полтав. держ. аграр. акад., М-во освіти і науки України. — Полтава : Астрая, 2020. — 276 с. : іл., табл.
Менеджмент: графічна і таблична візуалізація : навч. посіб. — 5-те вид., виправл. та допов. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 208 с.
Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах : [навч. посіб. для студентів ВНЗ освіти екон. профілю / П. П. Гаврилко, А. В. Колодійчук, Ф. А. Важинський, К. П. Індус] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Ужгород. торг.-екон. ін-т. — Львів : ННВК ”АТБ”, 2020. — 160 с. : іл., табл.
Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Д. Гудзинський [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ ; Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. — 313 с. : рис., табл.
Фінансовий менеджмент : навч. посіб. [для викладачів і студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [за заг. ред. Е. О. Юрія]. — Чернівці : Рута, 2020. — 347 с. : іл., табл.

.: Розділ: Держава і право :: 8.04.2021 19.47.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Коростень :: Запитання: 45362  
Дарина запитує:
Добрий день. Допоможіть з джерелами до курсової роботи на тему: Перспективи євроінтеграції України. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела за вашим запитом:
Артьомов І. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз: навч. посіб. / І. Артьомов ; Закарпат. держ. ун-т. Навч.-наук. Ін-т філос. та євроінтегр. дослідж. — Ужгород: Ліра, 2007. — 384 с. — (Євроінтеграція: укр. вимір; Вип. 7).
Артьомов І. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України: монографія / І. Артьомов ; Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. Ін-т філос. та євроінтеграц. дослідж. — Ужгород: Ліра, 2009. — 520 с. — (Євроінтеграція: укр. вимір; Вип. 13).
Бакушевич І. Прикладні аспекти євроінтеграційного розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / І. Бакушевич, Д. Гощинська, І. Мартиняк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 2. — С. 235-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2019_2_23.
Березянко Т. Євроінтеграційні орієнтири освітніх процесів розвитку людського капіталу України [Електронний ресурс] / Т. Березянко. // Ефективна економіка. — 2019. — № 7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_7_5.
Гнаткович О. Євроінтеграція України: Проблеми трансформації: Наук.-навч. вид. / О. Гнаткович. — Львів: ПАІС, 2005. — 79 с.
Головаш Б. Інвестиційний механізм інтеграції України в європейський простір: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Б. Головаш ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с.
Залюбінська Л. Перспективи розвитку аграрного ринку України за умов євроінтеграції [Електронний ресурс] / Л. Залюбінська, М. Скорик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 20(1). — С. 163-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_20(1)__38.
Зігунов В. Інноваційні засади формування регіональної політики України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. Зігунов, О. Корсакова. // Ефективна економіка. —2018. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_2_55.
Куклін О. Євроінтеграційні виклики України / О. Куклін, Р. Пустовійт, М. Криворучко // Бізнес Інформ. — 2020. — № 10. — С. 14-21.
Мельник В. Державна політика соціально-економічного розвитку в період євроінтеграції України [Електронний ресурс] / В. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 20(2). — С. 115-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_20(2)__26.
Парахіна М. Україна на шляху до європейської інтеграції: реформи та перспективи / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — 2007. — N 2. — С. 140-146.
Парпан У. Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України [Електронний ресурс] / У. Парпан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 865. — С. 296-302. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_47.
Псьота Т. Формування політичного іміджу України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. Псьота // Молодий вчений. — 2020. — № 10(2). — С. 366-369. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(2)__39.
Сіренко К. Євроінтеграційна політика України: позитивні та негативні аспекти [Електронний ресурс] / К. Сіренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 22(3). — С. 65-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_22(3)__18.
Шевченко А. Сучасний стан ринку молочної продукції та забезпечення її якості в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / А. Шевченко, Н. Табачук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 27(2). — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_27(2)__20.
Шинкар В. Формування євроінтеграційної стратегії України [Електронний ресурс] / В. Шинкар, С. Рошко, Г. Яцко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — Вип. 12(2). — С. 173-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__39.

.: Розділ: Держава і право :: 8.04.2021 11.04.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Кропивницький :: Запитання: 45330  
Софія запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про гендерну політику у світі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий днь,Софіє! Перегляньте такі джерела:
Грабовська І. Євростандарти та українська гендерна політика: точки перетину [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Молодий вчений. — 2018. — № 7(2). — С. 474-478. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(2)__40.
Грицай І. Державна гендерна політика: досвід України та країн-членів ЄС [Електронний ресурс] / І. Грицай // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2016. — Sv. 3, Vyd. 6. — С. 176-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2016_3_6_26.
Гриценко-Веселовська О. Гендерна політика Фінляндії: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Гриценко-Веселовська // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 68. — С. 109-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_68_19.
Дашковська О. Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США [Електронний ресурс] / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. — 2010. — № 2. — С. 163-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_2_17.
Дудка Р. Гендерна політика: завдання в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Р. Дудка // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 92. — С. 282-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2018_92_26.
Дьомін О. Формування «нового курcу» зовнішньої політики Англії (друга половина ХVІ — початок ХVII cт.): Автореф. дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02 / О. Дьомін ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — Київ, 2001. — 32 с.
Жукова Н. Гендерна мовна політика французької держави [Електронний ресурс] / Н. Жукова // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2013. — Вип. 18. — С. 277-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2013_18_56.
Земзюліна Н. Гендерний аналіз основних політико-правових течій ХІХ — початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Земзюліна // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2008. — Вип. 133-134. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2008_133-134_9.
Зубаренко І. Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії [Електронний ресурс] / І. В. Зубаренко // Східний світ. — 2008. — № 2. — С. 77-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2008_2_10.
Лесько Н. Правові засади формування гендерної політики: поняття та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. Лесько, У. Парпан // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2019. — № 20. — С. 103-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_20_15.
Лихач Ю. Забезпечення гендерного паритету в державно-управлінській сфері України в контексті реалізації політики європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Ю. Лихач // Право та державне управління. — 2015. — № 2. — С. 98-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_2_22.
Мельник Т. Міжнародний досвід гендерних перетворень. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т. Мельник. — Київ : Логос, 2004. — 320 c.
Панько О. Релігійний підхід до гендерної політики [Електронний ресурс] / О. Панько // Гілея: науковий вісник. — 2020. — Вип. 153. — С. 134-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2020_153_28.
Пивовар Ю. Особливості сучасної національної політики ФРН щодо розвитку обдарованості: гендерний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Пивовар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2015. — Вип. 42. — С. 233-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_42_33.
Приходько О. Становлення гендерного суб'єкту на перетині дискурсів масової культури і політики (на прикладі Німеччини): автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / О. Приходько ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2010. — 18 с.
Сваволя І. Еволюція гендерної політики ЄС: шлях від офіційних декларацій до позитивних дій [Електронний ресурс] / І. Сваволя // Зовнішні справи. — 2019. — № 6-7. — С. 15-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2019_6-7_4.
Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні [Електронний ресурс] / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент. — 2008. — № 3. — С. 120-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_3_13.
Чичкало-Кондрацька І. Гендерна нерівність у зарубіжних країнах: причини виникнення, особливості розвитку та державна політика з її подолання [Електронний ресурс] / І. Чичкало-Кондрацька, А. Дерев’янко, Д. Кондрацька // Проблеми системного підходу в економіці. — 2019. — Вип. 5(1). — С. 41-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_5(1)__8.

.: Розділ: Держава і право :: 1.04.2021 11.56.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 45298  
Надія запитує:
Про Василя Зіновійовича Янчука як засновника аграрного права в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Янчук В. Вибрані твори / В. Янчук ; упоряд. і пер. слово д. юрид. наук, проф. В. М. Єрмоленко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 384 с.
Коваленко Т. Василь Зіновійович Янчук - засновник школи аграрного права України / Т. Коваленко // Право України. - 2007. - № 2. - С. 137-140.
Коваленко Т.О. Академік Василь Зиновійович Янчук - фундатор української аграрно-правової школи // Спадковість творчих ідей академіка В. З. Янчука та їх розвиток у науці сучасного аграрного і природоресурсного права : матер. круглого столу (27 травня 2010 р.), присвяченого 85-річчю від дня народження академіка В. З. Янчука : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. - Київ : Освіта України, 2010. - С. 14-26.
Коваленко Т. О. Розвиток науки аграрного права на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія : Юридичні науки. - 2006. - Вип. 72. - С. 13-20.
Єрмоленко В. М. Наукова спадщина Василя Зіновійовича Янчука: з минулого у майбутнє [Електронний ресурс] / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. - С. 108-109. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8958/26.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Наукова школа аграрного права: Янчук Василь Зіновійович (1925-2006) [Електронний ресурс] // Національний університет біоресурсів і природокористування України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/12316. - Назва з екрана.

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2021 13.29.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.267754 seconds