Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Андрій із міста: Вижниця :: Запитання: 45175  
Андрій запитує:
Цікавить література про становлення демократії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Радимо вам опрацювати наступні джерела інформації:
Войтович Р. Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств [Електронний ресурс] / Р. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2013. — № 1. — С. 5-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_3.
Воропаєва В. Розвиток демократії як глобального процессу [Електронний ресурс] / В. Воропаєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 49. — С. 233-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_49_25.
Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за напрямом політологія та правознавство / А. Колісніченко ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2002. — 274 с.
Історія Стародавньої Греції та Риму : навч. прогр. для спец. "Історія і правознавство" / уклад. Р. А. Дудка ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. — 31 с.
Ломжець Ю. Розвиток парламентської культури як напрямок демократизації суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Ломжець // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_10.
Монєва С. Публічне слово та Афінська демократія (V-IV ст. до н.е.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / С. Монєва ; Харківський держ. ун-т — Харків, 1998. — 15с.
Поліщук С. Інноваційний розвиток вітчизняної освітньої системи в умовах незалежності і демократизації суспільства [Електронний ресурс] / С. Поліщук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 82-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_15.
Самелюк Л. Розвиток партисипативної демократії в умовах реформування місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Самелюк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_25.
Самойленко Л. Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження [Електронний ресурс] / Л. Самойленко // Економіка та держава. — 2009. — № 10 — С. 96-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_10_32.
Цирфа Ю. "Лібералізм > демократія > розвиток": європейська формула для України [Електронний ресурс] / Ю. Цирфа // Віче. — 2014. — № 24. — С. 17-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_24_10.
Шедяков В. Розвиток виробничої демократії та взаємозв’язок рівнів регулятивних можливостей, або сила єдності – в різноманітті [Електронний ресурс] / В. Шедяков // Економіст. — 2014. — № 9. — С. 9-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_9_5.

.: Розділ: Держава і право :: 1.03.2021 14.19.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Київ :: Запитання: 45172  
Віта запитує:
Добрий день! Допоможіть з для наукової роботи на тему Міжнародний досвід запобігання та протидії корупції. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віто! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39518; 39535; 41078; 43973. Також радимо Вам переглянути наступні посилання:
Візір А. Загальна характеристика міжнародно-правових норм у сфері запобігання та протидії корупції [Електронний ресурс] / А. Візір // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 18. — С. 178-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_25.
Гвоздецький В. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: монографія / В. Д. Гвоздецький; Укр. держ. ун-т фінансів і міжнар. торгівлі. — Київ : МП Леся, 2011. — 591 с.
Дем’янчук Ю. Удосконалення адміністративно-правових засад запобігання та протидії корупції з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Ю. Дем’янчук, Я. Новак // Наука і правоохорона. — 2019. — № 1. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2019_1_9.
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції": наук.-практ. комент. / О. Бандурка, В. Ковальська, О. Литвинов, О. Безпалова, О. Книженко; ред.: О. Бандурка. — Харікв : НікаНова, 2012. — 224 с.
Корупція як негативне соціальне явище: шляхи її подолання в Україні та міжнародний досвід : метод. матеріали / І. Різак [та ін.]. — Ужгород : Ліра, 2004. — 62 с.
Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання / В. Мандибура. — Київ : Парлам. вид-во, 2017. — 487 с. : табл.
Невмержицький Є. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Є. Невмержицький ; Академія прокуратури України. — Київ : КНТ, 2008. — 368 с.
Опак К. До питання інституційного вдосконалення протидії корупції в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / К. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2014. — № 2. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_14.
Петрашко С. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. Петрашко; Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2012. — 20 с.
Попов Г. Міжнародно-правове регулювання взаємодії у сфері запобігання і протидії корупції [Електронний ресурс] / Г. Попов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2012. — Вип. 1. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2012_1_17.
Практичний порадник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупційних діянь відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": [навч. вид.] / уклад.: С. Серьогін, В. Баштанник, О. Молошна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Голов. упр. держ. служби України. — Дніпропетровськ, 2011. — 213 с.
Романюк Б. Законодавство України та зарубіжних країн щодо протидії корупції. Міжнародний досвід боротьби з корупцією: монографія / Б. Романюк, О. Бусол; Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвідом. наук.-дослід. центр пробл. боротьби з організованою злочинністю. — Київ : ТОВ "Поліграф-Сервіс", 2010. — 627 с.
Сухоребрий I. Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної правової бази з питань протидії корупційним злочинам [Електронний ресурс] / I. Сухоребрий // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 47. — С. 37-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_47_9.
Чемерис І. Політико-правові механізми запобігання та протидії корупції в органах державної влади України: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / І. Чемерис; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ, 2012. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 1.03.2021 09.28.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Харків :: Запитання: 45171  
Ольга запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про екологічне законодавство в Україні! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Аганіна А. О. Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / А. О. Аганіна // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2017. — № 4. — С. 100-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2017_4_16
Азарова І. Б. Законодавчі та нормативні методи оцінювання екології в Україні [Електронний ресурс] / І. Б. Азарова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2019. — № 19. — С. 115-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2019_19_15
Анісімова Г. В. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення екологічних інтересів у державній політиці України [Електронний ресурс] / Г. В. Анісімова. // Теорія і практика правознавства. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_2_14
Блавацька Д. А. Реформування екологічного законодавства України – провідний напрямок державної екологічної політики [Електронний ресурс] / Д. А. Блавацька. // Теорія і практика правознавства. — 2015. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_16
Бригадир І. В. Роль науки екологічного права в розвитку законодавства України [Електронний ресурс] / І. В. Бригадир // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2015. — Вип. 3. — С. 167-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2015_3_25
Гетьман А. П. Сучасні проблеми законодавчого забезпечення використання й охорони природно-ресурсного потенціалу України в контексті державної інноваційної й екологічної політики [Електронний ресурс] / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова // Право та інновації. — 2018. — № 3. — С. 7-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2018_3_3
Задихайло Д. Д. Відносини екологічного господарювання як напрям розвитку законодавства України [Електронний ресурс] / Д. Д. Задихайло // Економічна теорія та право. — 2017. — № 3. — С. 96-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2017_3_11
Малиш Н. А. Законодавче забезпечення державної екологічної політики України [Електронний ресурс] / Н. А. Малиш, С. О. Москаленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2019. — № 3. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2019_3_8
Малишева Н. Р. Наукові засади систематизації екологічного законодавства України [Електронний ресурс] / Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко // Правова держава. — 2015. — Вип. 26. — С. 307-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2015_26_39
Малишева Н. Р. Розвиток екологічного законодавства України після набуття чинності Угоди про асоціацію [Електронний ресурс] / Н. Р. Малишева // Правова держава. — 2020. — Вип. 3. — С. 222-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2020_3_25
Михайський О. Є. Огляд законодавства США в сфері еколого-правового регулювання видобування сланцевого газу – досвід для України [Електронний ресурс] / О. Є. Михайський // Правова держава. — 2020. — Вип. 3. — С. 505-513. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2020_3_57
Салміна Я. О. Аналіз стану систематизаційного процесу екологічного законодавства України: минуле і майбутнє [Електронний ресурс] / Я. О. Салміна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 2. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_2_14
Сидор В. Апроксимація екологічного законодавства України до права ЄС: аналіз міжнародної та національної правової бази [Електронний ресурс] / В. Сидор // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 1. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_8
Тютюнник М. О. Адаптація екологічного законодавства України до законодавства Єропейського Союзу [Електронний ресурс] / М. О. Тютюнник // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 63. — С. 358-364. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_63_51
Фасоля О. І. Ретроспектива законодавства України в галузі екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. І. Фасоля // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 4. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_32

.: Розділ: Держава і право :: 26.02.2021 09.42.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Луцьк :: Запитання: 45160  
Михайло запитує:
Авторське право на фотографічні твори. Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Андруник В. А. Захист фотографічних зображень як об'єктів авторського права / В. А. Андруник, О. Б. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2007. — № 589. — С. 3-13.
Вовк О. Б. Об'єкти та суб'єкти фотографування у контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. А. Андруник // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2009. — № 653. — С. 54-60.
Зварич Ж. І. Авторське право та право власності на фотографічні твори [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Вісник Академії адвокатури України. — 2013. — Число 1. — С. 65-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2013_1_12
Зварич Ж. І. Первинні суб’єкти авторського права на фотографічні твори [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Університетські наукові записки. — 2010. — № 3. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_3_14
Зварич Ж. І. Співвідношення свободи панорами та вільного використання творів у контексті фотографування об’єктів авторського права [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2010. — Вип. 25. — С. 93-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_25_20
Кулініч О. О. Авторське право на фотографічні твори та право фізичної особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження [Електронний ресурс] / О. О. Кулініч // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". — 2012. — Т. 12. — С. 349-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2012_12_37
Кулініч О. О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / О. О. Кулініч; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." . — Одеса : Юрид. літ., 2016. – 621 с.
Мазуренко С. В. Авторське право на фотографії [Електронний ресурс] / С. В. Мазуренко // Актуальні проблеми держави і права. — 2008. — Вип. 42. — С. 12-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_42_3
Омельченко Г. В. Проблематика охорони фотографічних творів нормами авторського права [Електронний ресурс] / Г. В. Омельченко, Ю. В. Вітковська // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2012. — № 4. — С. 80-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_4_18
Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії / К. Омельчук // Право України. — 2003. — № 4. — С. 75-79
Роїк Т. А. Захист цифрової фотографії за допомогою цифрових водяних знаків [Електронний ресурс] / Т. А. Роїк, О. Ю. Райченко // Технологія і техніка друкарства. — 2011. — Вип. 3. — С. 49-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2011_3_10
Струк І. О. Досвід північноамериканських фахівців щодо досліджень фотографічних творів як об’єктів авторського права [Електронний ресурс] / І. О. Струк, М. М. Калініченко, Ю. С. Харабуга // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2017. — Вип. 17. — С. 373-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2017_17_52
Улітіна О. В. Деякі питання авторського права на фотографічні твори: свобода панорами [Електронний ресурс] / О. В. Улітіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 34(1). — С. 116-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(1)__29
Улітіна О. Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі [Електронний ресурс] / О. Улітіна // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2019. — № 1. — С. 17-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2019_1_3

.: Розділ: Держава і право :: 23.02.2021 16.50.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Львів :: Запитання: 45151  
Олеся запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з джерелам про міграційні процеси в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олеся! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:
Алєксєєнко І. Реконцептуалізація міграційних процесів доби глобалізації: політико-правовий аспект [Електронний ресурс] / І. Алєксєєнко // Наука і правоохорона. — 2019. — № 4. — С. 9-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2019_4_3.
Блажевська Є. Теоретико-концептуальні підходи щодо вивчення сучасних міграційних процесів [Електронний ресурс] / Є. Блажевська // Evropsky politicky a pravni diskurz. — 2017. — Vol. 4, Iss. 3. — С. 40-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_3_7.
Кифяк В. Системний підхід до аналізу міграційних процесів [Електронний ресурс] / В. Кифяк, І. Шелюжак, Л. Водянка // Бізнес Інформ. — 2019. — № 11. — С. 77-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_11_12.
Круп’як Л. Проблеми трудозабезпечення регіонів в контексті міграційних процесів [Електронний ресурс] / Л. Круп’як, І. Круп’як. // Ефективна економіка. — 2017. — № 8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_8_19.
Мар’яненко Г. Кібербезпека майбутнього регулювання міграційних процесів в Україні та світі [Електронний ресурс] / Г. Мар’яненко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2018. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2018_9_6.
Мурадян В. Динаміка наголосів у концептуальних положеннях про міграційні процеси [Електронний ресурс] / В. Мурадян // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2018. — Вип. 50. — С. 226-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2018_50_24.
Пантюк Т. Міграційні процеси в сучасній Україні: цивілізаційний та освітній контексти [Електронний ресурс] / Т. Пантюк, М. Пантюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 23(1). — С. 159-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_23(1)__28.
Петрова Я. Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів [Електронний ресурс] / Я. Петрова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2014. — № 1101, Вип. 32. — С. 56-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2014_1101_32_10.
Рибак Г. Міжнародні міграційні процеси в Україні [Електронний ресурс] / Г. Рибак, О. Вороніна. // Ефективна економіка. — 2018. — № 6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_6_47.
Соловйов Є. Детермінація основних понять міграційних процесів, що протікають в Україні, в ракурсі сучасних реалій [Електронний ресурс] / Є. Соловйов // Аспекти публічного управління. — 2019. — Т. 7, № 6-7. — С. 20-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2019_7_6-7_5.
Уварова І. Соціально-економічні чинники та тенденції інтенсифікації міжнародних міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / І. Уварова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2014. — № 1144, Вип. 3(1). — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3(1)__32.
Яковенко Ю. Аналіз факторів, що впливають на стан та рівень міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Яковенко // Торгівля і ринок України. — 2019. — № 2. — С. 45-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tiru_2019_2_7.
Шейбут Д. Особливості оцінки ризиків і загроз, пов’язаних із міграційними процесами в Україні [Електронний ресурс] / Д. Шейбут // Наука і правоохорона. — 2019. — № 4. — С. 255-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2019_4_32.

.: Розділ: Держава і право :: 22.02.2021 13.35.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.267495 seconds