Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44816
   


Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46057  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література по темі: "Виборчі системи"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / Д. Ковриженко [та ін.] ; Міжнар. фундація вибор. систем (IFES) в Україні. — Київ : Міжнар. фундація вибор. систем (IFES) в Україні, 2017. — 71, [39] с. : іл.
Ключковський Ю. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Ключковський ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ : Час Друку, 2011. — 132 с. : табл.
Лужикова Є. Міжнародні виборчі стандарти формування системи публічного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Є. Лужикова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с.
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Висновки та рекомендації за підсумками проведених заходів / [USAID та ін.]. — Київ, 2018. — 74 с.
Мохончук Б. Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження : монографія / Б. Мохончук. — Харків : Юрайт, 2021. — 304 с.
Павленко В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 16 с.
Росенко М. Виборчі системи в Україні: трансформація, становлення парламентаризму, утвердження демократичного врядування / М. Росенко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Севастополь : Крученин Н. П., 2012. — 219 с.

.: Розділ: Держава і право :: 24.11.2021 13.38.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46053  
Катерина запитує:
Зовнішня політика Монголії
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дорош Л. Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини": навч. посіб. / Л. Дорош, Ю. Тишкун, Я. Турчин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 175 с.
Міжнародні відносини та зовнішня політика: системна історія 1914-2014 років: навч. посіб. / С. В. Пронь, Т. М. Пронь, В. Г. Ціватий ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Вид. 2-ге, допов. і переробл. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 243 с.
Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки / [Багацький Є. В. та ін. ; за заг. ред. І. М. Коваля, О. І. Брусиловської] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т соц. наук. — Одеса : ОНУ, 2016. — 408 с.
Недбай В. В. Світова політика сучасності: навч. посіб. для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Міжнародні відносини" / В. В. Недбай ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв : Швець В. Д., 2015. — 237 с.
Тихомирова Є. Б. Політологія: навч. посіб. для студ. / Є. Б. Тихомирова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформації. — Луцьк : О. Зень [вид.], 2012. — 263 с.
Третько В. В. Міжнародні відносини. Вступ до спеціальності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Третько. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — 322 с.
Тригуб П. М. Міжнародні відносини і світова політика : навч.-метод. посіб. / П. М. Тригуб ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Каф. міжнар. відносин і зовніш. політики. — Миколаїв : Румянцева Г. В. [вид.], 2012. — 197 с.

.: Розділ: Держава і право :: 23.11.2021 16.42.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Кропивницький :: Запитання: 46017  
Станіслав запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію для реферату на тему Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо Вам опрацювати такі джерела:
Барладян О. С. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України [Електронний ресурс] / О. С. Барладян // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 1(2). — С. 123-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(2)__34.
Барладян О. С. Деякі теоретико-правові засади забезпечення адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності правоохоронними органами України [Електронний ресурс] / О. С. Барладян // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 3. — С. 98-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_3_18.
Запорожець І. Г. Деякі питання удосконалення адміністративно-правового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / І. Г. Запорожець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 39. — С. 281-286. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_39_43.
Кіріленко Ф. О. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ф. Кіріленко ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2011. — 16 с.
Колесніченко В. В. Поняття «суб’єкт адміністративно-правового захисту інтелектуальної власності» та класифікація суб’єктів [Електронний ресурс] / В. В. Колесніченко // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 68. — С. 459-465. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_68_73.
Колесніченко В. В. Сутність та риси адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. В. Колесніченко // Право і суспільство. — 2014. — № 1. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_1_22.
Колесніченко, В. В. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності: теорія і практика : монографія / В. В. Колесніченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» — Kиїв : Логос, 2014. — 399 с.
Коротун О. М. Адміністративно-правове забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Коротун ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2020. — 32 с.
Миджин Г. Є. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні : дис. ... д-ра філософії в галузі знань 08 Право : спец. 081 / Г. Є. Миджин ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2021. — 266 с.
Недогібченко Є. Г. Роль і значення доказів у процесі адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Є. Г. Недогібченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2017. — № 5. — С. 44-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_5_6.
Римарчук Г. С. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Г. С. Римарчук; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2013. — 18 c.
Тандир О. В. Адміністративно-правовий захист прав суб’єктів інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Тандир ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. — Київ, 2013. — 19 с.
Юркова Є. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Юркова ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 15 с.
Ярошенко С. В. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / С. В. Ярошенко // Адвокат. — 2009. — № 6. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_6_8.

.: Розділ: Держава і право :: 15.11.2021 09.13.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марко із міста: Моршин :: Запитання: 46015  
Марко запитує:
Доброго дня, прошу підібрати літературу для написання курсової робити на тему "Оренда: цивільно-правове регулювання", а також зробити акцент на питанні "Історичних аспектів становлення інституту договорів майнового найму та сучасне цивільно-правове регулювання й застосування"
Наша відповідь:
Бойко Н. М. Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Н. М. Бойко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2013. — Вип. 32. — С. 72-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_32_11
Денис А. І. Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна [Електронний ресурс] / А. І. Денис // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 38. — С. 368-373. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_46
Джабраілов Р. А. Господарсько-правове регулювання відносин оренди: сучасний стан та напрями вдосконалення [Електронний ресурс] / Р. А. Джабраілов // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 2. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_35
Івашова І. П. Правове регулювання користування житлом на підставі договору найму (оренди) житла [Електронний ресурс] / І. П. Івашова // Правовий вісник Української академії банківської справи. — 2013. — № 2. — С. 73-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2013_2_19
Калаур І. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2015. — Sv. 2, Vyd. 3. — С. 250-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_3_43
Калаур І. Р. Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов’язання про передачу майна в користування [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2012. — Вип. 28. — С. 125-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2012_28_23
Калаур І. Р. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики. — 2014. — Вип. 16. — С. 122-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2014_16_27
Калаур І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. — 2014. — Вип. 13. — С. 116-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2014_13_36
Калаур І. Р. Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Право і суспільство. — 2015. — № 2. — С. 79-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_2_15
Калаур І. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Калаур // Юридична Україна. — 2015. — № 2. — С. 26-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_2_6
Кармаза О. Договір найму житла та договір оренди житла: їх співвідношення [Електронний ресурс] / О. Кармаза // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 2. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_2_4
Кармаза О. О. Договір найму житла та договір оренди житла: теорія та практика [Електронний ресурс] / О. О. Кармаза // Приватне та публічне право. — 2017. — № 1. — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpulaw_2017_1_5
Лавриненко М. Р. Особливості укладення договору найму (оренди) нерухомого майна за законодавством України, Російської Федерації та Франції [Електронний ресурс] / М. Р. Лавриненко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2019. — Т. 24, Вип. 1. — С. 182-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2019_24_1_22
Литовченко Л. А. Договір найму жилого приміщення: особливості правового регулювання [Електронний ресурс] / Л. А. Литовченко // Право і суспільство. — 2012. — № 1. — С. 120-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_1_29
Матущак М. Р. Особливості правового регулювання відносин, що виникають із договору найму (оренди) нежитлових приміщень, в Україні, Російській Федерації та Федеративній Республіці Німеччина [Електронний ресурс] / М. Р. Матущак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 36(1). — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_36(1)__27
Матущак М. Р. Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН [Електронний ресурс] / М. Р. Матущак // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2015. — Т. 20, Вип. 2. — С. 146-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2015_20_2_19
Миньо М. Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт [Електронний ресурс] / М. Миньо // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2014. — Вип. 60. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_60_14
Миньо М. М. Рецепція положень римського права щодо Locaatio-cknductio (договір найму) в цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. [Електронний ресурс] / М. М. Миньо // Часопис цивілістики. — 2015. — Вип. 19. — С. 201-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_19_40
Можайкіна О. С. Правове регулювання орендних відносин під час здійснення підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / О. С. Можайкіна // Право і суспільство. — 2017. — № 1(2). — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2017_1(2)__22
Мороз М. В. Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно [Електронний ресурс] / М. В. Мороз // Форум права. — 2014. — № 3. — С. 249–253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Морозова Ю. В. Характеристика правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд [Електронний ресурс] / Ю. В. Морозова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2017. — Вип. 2. — С. 205-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2017_2_27
Обіход О. М. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди за цивільним законодавством України [Електронний ресурс] / О. М. Обіход // Часопис цивілістики. — 2017. — Вип. 24. — С. 20-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_24_7
Романюк Я. М. Деякі аспекти правового регулювання цивільних правовідносин, пов’язаних із державною реєстрацією правочинів (на прикладі оренди землі) [Електронний ресурс] / Я. М. Романюк, Л. О. Майстренко // Вісник Верховного Суду України. — 2014. — № 2. — С. 28-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2014_2_8
Сєліванова І. А. Найм. Оренда. Лізинг. Деякі питання історії правового регулювання та співвідношення понять [Електронний ресурс] / І. А. Сєліванова // Вісник університету внутрішніх справ. — 1999. — Вип. 6. — С. 168-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_6_47
Тарасенко Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу [Електронний ресурс] / Л. Тарасенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2015. — Вип. 61. — С. 324-329. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_40
Труфанова Ю. В. Окремі питання розірвання договору оренди (найму) майна [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2017. — Вип. 2. — С. 83-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2017_2_18
Царук О. В. Укладення та припинення договорів майнового найму та оренди на території Західної України у складі Польщі [Електронний ресурс] / О. В. Царук // Митна справа. — 2015. — № 5(2). — С. 220-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_5(2)__39

.: Розділ: Держава і право :: 13.11.2021 20.19.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Брусилів :: Запитання: 45978  
Світлана запитує:
Детективна приватна діяльність
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бугайчук К. Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз / К. Л. Бугайчук // Право і Безпека. — 2016. — № 1. — С. 7-12.
Гончаренко І. Б. Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні / І. Б. Гончаренко, Ю. О. Михайлова // Публічне право. — 2016. — № 2. — С. 196-203.
Даниленко С. К. Поняття, зміст детективних послуг та перспективи їх розвитку в Україні / С. К. Даниленко // Південноукр. правнич. часопис. — 2015. — № 3. — С. 84-86.
Детективна діяльність у сфері економічної безпеки : навч. посіб. / В. І. Франчук, Н. Я. Михаліцька, П. Я. Пригунов та ін.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛДУВС, 2016. — 131 c.
Захаров О. І. Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Вчені зап. Ун-ту "КРОК". Серія : Економіка. — Київ, 2018. — Вип. 49. — С. 128-134.
Курта Є. О. Проблеми законодавчого врегулювання здійснення приватної детективної діяльності в Україні на сучасному етапі / Є. О. Курта, В. Д. Поливанюк // Наук. вісн. Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. — Дніпро, 2017. — № 4. — С. 254-260.
Курта Є. О. Реалізація принципу взаємодії суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Курта, В. Д. Поливанюк // Наук. вісн. Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. — Дніпро, 2017. — № 2. — С. 207-213.
Леоненко І. В. Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності / І. В. Леоненко // Правнич. вісн. Ун-ту "КРОК": зб. наук. праць. — Київ, 2017. — Вип. 26. — С. 182-188.
Підюков П. П. Проблеми легалізації в Україні приватної детективної діяльності та започаткуванняспеціальної підготовки її суб’єктів / П. П. Підюков, О. В. Калиновський // Юрид. часопис Нац. академії внутр.справ . — 2016. — № 2. — С. 165-177.
Юрченко А. М. Проблеми легалізації інституту приватної детективної діяльності в Україні / А. М. Юрченко, А. О. Усенко // Міжнарод. юрид. вісн. актуал. проблеми сучасності (теорія та практика). — 2018. — Вип. 3-4. — С. 131-137.

.: Розділ: Держава і право :: 2.11.2021 14.21.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.77641 seconds