Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Юрій із міста: Черкаси :: Запитання: 47723  
Юрій запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на таку тему: договір найму земельної ділянки: поняття, права та обов'язки сторін договору. Дякую.
Наша відповідь:
Юрій, добрий день. Література за вашим запитом:
Вилегжаніна В. В. Поняття та ознаки земельної ділянки як об’єкта оренди [Електронний ресурс] / В. В. Вилегжаніна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(1). — С. 129-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(1)__32.
Вилегжаніна В. В. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки / В. В. Вилегжаніна // Митна справа. — 2014. — № 5(2.2). — С. 96-103.
Волков Е. Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки [Електронний ресурс] / Е. Волков // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 5. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_2.
Гнідан Р. М. Договір оренди земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. М. Гнідан; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2018. — 18 c.
Гуйван П. Д. Поновлення договору оренди землі в разі закінчення строку його дії: проблемні питання / П. Д. Гуйван // Право і суспільство. — 2016. — № 6(2). — С. 36-42.
Ейдельберг М. М. Земельна ділянка як об’єкт адміністративно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. М. Ейдельберг; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 17 c.
Земельне право України : навч. посіб. / [І. І. Каракаш та ін.] ; за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Вид. 2-ге, перероб. і допов. — Одеса : Юридична література, 2017. — 585 с.
Земельні та майнові паї: нормативно-правові акти, роз’яснення та судова практика : [збірник] / упоряд.: М. С. Головатюк [та ін.] ; під. заг. ред.канд. екон. наук М. С. Головатюка. — Вид. 2-ге, допов. та переробл. — Київ : Паливода А. В., 2009. — 396 с.
Ільків Н. В. Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності [Електронний ресурс] / Н. В. Ільків // Журнал східноєвропейського права. — 2018. — № 50. — С. 28-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_50_7.
Лавриненко М. Р. Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН / М. Р. Лавриненко // Правова держава. — 2019. — № 33. — С. 92-101.
Мірошниченко А. М. Земельна ділянка як об’єкт права: абстракція чи реальність? / А. М. Мірошниченко // Право України. — 2020. — № 5. — С. 91-105.
Міськевич Л. Р. Істотні умови договору оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом [Електронний ресурс] / Л. Р. Міськевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2020. — Вип. 47(2). — С. 54-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2020_47(2)__13.
Прус Ю. О. Оренда землі та напрямки її розвитку в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. О. Прус ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2012. — 20 с.
Самчук-Колодяжна З. З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок / З. Самчук-Колодяжна // Історико-правовий часопис. — 2013. — № 2. — С. 93-98.
Сокол М. В. Земельна ділянка як об’єкт аграрних правовідносин / М. В. Сокол, С. В. Гнатюк // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. : Право. — 2019. — Вип. 59(2). — С. 11-14.
Таран А. Ю. Проблемні аспекти реалізації переважного права орендаря на поновлення договору оренди земельної ділянки [Електронний ресурс] / А. Ю. Таран // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2023. — № 15. — С. 83-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2023_15_15.
Україна. Закони. Земельний кодекс України : станом на 19 січ. 2022 р. : відповідає офіц. тексту. — Харків : Право, 2022. — 182 с.
Хащівська Н. Особливості правового регулювання строків у договорі найму (оренди) земельної ділянки [Електронний ресурс] / Н. Хащівська // Юридична Україна. — 2010. — № 4. — С. 70-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2010_4_14.
Чуйкова В. Ю. Специфіка правового регулювання відносин власності, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка (садиба) / В. Ю. Чуйкова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.і В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2014. — № 1106, Вип. 17. — С. 140-144.
Чурилова Т. Державна реєстрація права оренди земельної ділянки [Електронний ресурс] / Т. Чурилова // Юридичний вісник. — 2014. — № 6. — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_22.
Шаповалова О. І. Земля (земельна ділянка) як благо, як об’єкт цивільних прав / О. І. Шаповалова // Журнал східноєвропейськ. права. — 2021. — № 84. — С. 23-28.
Щербяк Ю. В. Земельна ділянка як особливий і самостійний об’єкт земельних правовідносин / Ю. В. Щербяк // Наук. вісн. Міжнар. гум. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. — 2018. — Вип. 35(2). — С. 36-38.

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2024 13.15.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 47719  
Аліса запитує:
Добрий день. Потрібна література про становлення державної служби України. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Алєксєєнко І. Р. Дипломатична діяльність України у сучасному світі : [монографія] / І. Р. Алєксєєнко, Б. І. Гуменюк, А. В. Денисенко, М. С. Держалюк, А. М. Зленко; ред.: В. Ф. Солдатенко. — Київ : Наук. думка, 2013. — 269 c.
Биркович Т. І. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. І. Биркович ; Нац. аграр. ун-т. — Київ, 2007. — 20 с.
Біла-Тіунова Л. Р. Державна служба в Україні : навч. посіб. / Л. Р. Біла-Тіунова, Л. М. Корнута, Н. С. Панова, Г. В. Фоміч; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — 3-тє вид., перероб. та допов.. — Фенікс : Одеса, 2015. — 191 c.
Гецко В. В. Особливості проходження дипломатичної служби громадянами України [Електронний ресурс] / В. В. Гецко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 66. — С. 266-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_47.
Гончарова А. О. Дипломатична служба як складова частина державної служби України [Електронний ресурс] / А. О. Гончарова // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 1. — С. 420-424. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51.
Лісовський П. М. Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Ліра-К, 2022. — 177 c.
Макаренко Ю. В. Категорії працівників у системі органів дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / Ю. В. Макаренко // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 63. — С. 395-400. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_62.
Масловська О. М. Політико-правове формування дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2013. — № 3. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2013_3_20.
Масловська О. М. Порядок становлення дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Політологічні записки. — 2014. — № 2. — С. 121-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2014_2_14.
Матвієнко В. На шляху розбудови дипломатичної служби: перші відомства закордонних справ України [Електронний ресурс] / В. Матвієнко // Україна дипломатична. — 2008. — Вип. 9. — С. 160-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2008_9_17.
Міщенко М. Г. Історичні чинники формування дипломатичної служби України другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Г. Міщенко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 143(1). — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_143(1)__28.
Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2023 р. / Університет митної справи та фінансів, «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики», міжнародна науково-практична конференція. — Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2023. — 359 c.
Федчишин С. А. Класифікація посад у системі дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / С. А. Федчишин // Правова держава. — 2015. — № 20. — С. 69-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2015_20_15.

.: Розділ: Держава і право :: 24.03.2024 08.40.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 47702  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібна література про систему захисту прав споживачів в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Надія, добрий день. Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Андрусишин Р. М. Захист прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Р. М. Андрусишин, М. О. Марцинюк // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 60. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_60_7.
Бобось О. Л. Електронне управління в сфері захисту прав споживачів в Україні: технологічні інновації та виклики [Електронний ресурс] / О. Л. Бобось. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2023. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2023_9_15.
Завертнева-Ярошенко В. А. Проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів [Електронний ресурс] / В. А. Завертнева-Ярошенко, А. С. Кисель // Правова держава. — 2018. — № 29. — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2018_29_17.
Колісникова Г. В. Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів як сторони споживчих договорів: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та ЄС [Електронний ресурс] / Г. В. Колісникова // Право України. — 2021. — № 4. — С. 135-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2021_4_13.
Конак Є. І. Особливості процесів захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Є. І. Конак // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 267-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_66.
Парасюк М. В. Проблемні аспекти захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 44(1). — С. 101-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(1)__24.
Приймак С. А. Досудові механізми захисту прав споживачів як запорука поліпшення добробуту населення України [Електронний ресурс] / С. А. Приймак, О. Р. Голубник // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 9(1). — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_9(1)__8.
Приступлюк В. Л. Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / В. Л. Приступлюк // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 1. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_1_15.
Притульська Н. Система захисту прав споживачів в Україні: проблеми реформування [Електронний ресурс] / Н. Притульська // Товари і ринки. — 2015. — № 2. — С. 5–16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2015_2_3.
Склема Т. Ю. Адаптація української системи захисту прав споживачів до вимог європейського союзу [Електронний ресурс] / Т. Ю. Склема // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 4. — С. 152–157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_28.
Тищенко Ю. В. Система і повноваження органів охорони та захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Тищенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 6. — С. 61-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2012_6_16.

.: Розділ: Держава і право :: 14.03.2024 10.40.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47699  
Дмитро запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу: Обтяжуюча ознака корупційних злочинів у вимаганні
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баб'як А. В. Теорія і практика протидії вимаганням оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України / А. В. Баб'як, І. О. Крєпаков, О. С. Омельченко, Д. В. Сімонович, М. В. Стащак. — Л. : Галиц. вид. спілка, 2012. — 248 c.
Драчинська В. О. Порядок дій громадян у випадку вимагання від них з боку суддів неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / В. О. Драчинська // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 1. — С. 13-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_1_5.
Дудоров О. О. Проблемні питання вимагання неправомірної вигоди при вчиненні підкупу службової особи юридичної особи приватного права [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Я. В. Ризак // Вісник кримінального судочинства. — 2015. — № 1. — С. 180-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2015_1_25.
Лужецька О. Р. Криміналістична характеристика та основи розслідування вимагання, пов'язаного із застосуванням насильства над потерпілим : монографія / О. Р. Лужецька, В. І. Завидняк, І. В. Грицюк ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. — Ірпінь : Ун-т ДФС України , 2017. — 193 с.
Лужецька О. Р. Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики вимагання [Електронний ресурс] / О. Р. Лужецька // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). — 2014. — № 2. — С. 202-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2014_2_32.
Семикіна Л. О. Кримінально-правова характеристика вимагання / Л. О. Семикіна, М. В. Семикін; Донец. нац. ун-т. — Донецьк : Донбас, 2013. — 206 c.
Якимова С. В. Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України [Електронний ресурс] / С. В. Якимова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 355-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_60.

.: Розділ: Держава і право :: 13.03.2024 08.50.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Львів :: Запитання: 47688  
Іванна запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про літературу про судову реформу в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Іванно. Перегляньте таку літературу:
Актуальні проблеми держави та права в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : зб. матеріалів регіон. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2015 р., Чернігів / ред. М. І. Мурашко. — Чернігів : Десна Поліграф, 2015. — 79 c.
Антонюк А. Б. Судова реформа в Україні: крок вперед до професійного та справедливого судочинства [Електронний ресурс] / А. Б. Антонюк, А. С. Товпига // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2016. — Вип. 2. — С. 227-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2016_2_37.
Гончаренко В. Г. Проблемні питання судово-правової реформи в Україні / В. Г. Гончаренко // Вісн. Акад. адвокатури України. — 2010. — Число 2. — С. 136-138.
Динник І. П. Механізми реформування судової системи в Україні: реалії та очікування [Електронний ресурс] / І. П. Динник // Юридична Україна. — 2019. — № 1-2. — С. 69-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2019_1-2_11.
Євграфова Є. П. Судовим реформам в Україні – науково-доктринальну основу [Електронний ресурс] / Є. П. Євграфова, Є. П. Тептюк // Право України. — 2021. — № 2. — С. 75-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2021_2_9.
Завальнюк І. В. Право на справедливий суд в контексті конституційно - правового реформування судової системи України [Електронний ресурс] / І. В. Завальнюк // Право і суспільство. — 2022. — № 2. — С. 16-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2022_2_5.
Корчинський О. Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України [Електронний ресурс] / О. Корчинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2018. — № 906. — С. 94-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2018_20_16.
Круглий стіл «Вплив судової реформи на здійснення адміністративного судочинства» // Lex Portus. — 2016. — № 2. — С. 258-270.
Крусян Р. А. Судова влада в Україні: характеристика етапів реформування / Р. А. Крусян // Право і суспільство. — 2016. — № 2. — С. 14-20.
Летнянчин Л. І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи / Л. І. Летнянчин // Вісн. Нац. акад. прав. наук України : зб. наук. праць. — Харків, 2016. — № 3. — С. 194-203.
Лісна І. С. Використання зарубіжного досвіду функціонування судових систем під час проведення судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Лісна, Т. Є. Михайлів // Прикарпатський юридичний вісник. — 2019. — Вип. 1. — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2019_1_5.
Максимова Л. О. Судове провадження: теоретичні та практичні положення реформування / Л. О. Максимова // Європ. перспективи. — 2015. — № 2. — С. 67-72.
Малишев Б. В. Судова правотворчість у контексті судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / Б. В. Малишев // Право України. — 2017. — № 6. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2017_6_6.
Назаров В. В. Судова реформа в Україні: новації та проблеми її запровадження [Електронний ресурс] / В. В. Назаров // Правова держава. — 2016. — № 24. — С. 59-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_24_11.
Олійник В. С. Реформування судової влади в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Олійник // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. — 2022. — № 1. — С. 112-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kvsvsz_2022_1_12.
Савченко К. Ю. Юридична практика в умовах реформування судової системи в Україні [Електронний ресурс] / К. Ю. Савченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2018. — Вип. 1. — С. 36-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2018_1_11.
Світличний О. П. Судова реформа в Україні та її вплив на охорону прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. П. Світличний // Право. Людина. Довкілля. — 2019. — Vol. 10, № 1. — С. 102-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2019_10_1_16.
Слинько С. В. Концептуальні положення судово-правової реформи та шляхи удосконалення / С. В. Слинько // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 699-703.
Степанов С. В. Новели судової реформи України / С. В. Степанов // Прав. держава. — 2015. — № 19. — С. 59-62.
Стефанчук М. М. Судова реформа в Україні: визначеність категоріального апарату [Електронний ресурс] / М. М. Стефанчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2023. — Вип. 77(2). — С. 276-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_77(2)__49.
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / В. С. Бігун, І. Й. Бойко, Т. І. Бондарук [та ін.]. — Київ : Наук. думка, 2014. — 501 c.
Тертишник В. М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні / В. М. Тертишник // Суспіл.-політ. процеси. — 2016. — Вип. 4. — С. 147-160.
Хотинська-Нор О. З. Актуальні проблеми сучасного етапу судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / О. З. Хотинська-Нор // Вісник Академії адвокатури України. — 2019. — Т. 16, № 2. — С. 32-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2019_16_2_6.

.: Розділ: Держава і право :: 7.03.2024 08.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.380398 seconds