Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 47820  
Юлія спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про інститут лобіювання в Україні та закордоном. Дякую
Наш ответ:
Юлія, добрий день. Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Бондаренко Н. Громадянське суспільство у процесі євроінтеграції в умовах війни / Н. Бондаренко // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2022. — № 5. — С. 100-110.
Бризіцький М. Загальнотеоретична характеристика правового механізму лобіювання [Електронний ресурс] / М. Бризіцький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2015. — Вип. 61. — С. 3-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_61_3.
Бризіцький М. І. Лобіювання: деякі теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / М. І. Бризіцький // Університетські наукові записки. — 2014. — № 3. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_3_5.
Бризіцький М. І. Правовий механізм лобіювання: загальнотеоретична та порівняльно-правова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. І. Бризіцький ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 16 с.
Газізов М. М. Легітимація інституту лобіювання у провідних демократичних країнах [Електронний ресурс] / М. М. Газізов // Право та державне управління. — 2015. — № 4. — С. 63-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_4_16.
Годний С. П. Етико-політичні засади лобіювання: зарубіжний досвід в українському контексті / С. П. Годний // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2018. — Вип. 24. — С. 81-86.
Долженков О. О. Лобіювання як політична діяльність в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Долженков // Політикус. — 2015. — Вип. 2. — С. 34-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2015_2_9.
Крушельницька Т. А. Лобіювання інтересів громадського суспільства в системі забезпечення безпеки України [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Європейські перспективи. — 2019. — № 4. — С. 67-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2019_4_12.
Мохончук Б. Лобіювання та адвокація: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід та перспективи правового регулювання в Україні / Б. Мохончук, О. Мокроусова // Укр. часоп. конституц. права. — 2023. — № 4. — С. 77-90.
Нестерович В. Ф. Зміни у конституційно-правовому регулюванні лобіювання у Німеччині та Франції [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 2. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_2_5.
Нестерович В. Ф. Політико-правові чинники та передумови легітимації лобіювання у США [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2015. — Вип. 1. — С. 16-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_1_4.
Руденко О. М. Лобіювання – політична корупція чи суспільний компроміс [Електронний ресурс] / О. М. Руденко // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2020. — Вип. 2. — С. 77-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2020_2_11.
Трофименко А. В. Grassroots як непрямий метод лобіювання політичних рішень [Електронний ресурс] / А. В. Трофименко, М. В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2023. — Вип. 35-36. — С. 130-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2023_35-36_14.
Шведа О. С. Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. С. Шведа ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — Київ, 2019. — 20 с.

.: Раздел: Государство и право :: 29.05.2024 09.49.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47817  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Тема: Процедура вступу до Європейського Союзу. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Ольго.
Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Європейський Союз, Данія, Ірландія, Кіпр : опорний конспект лекцій. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 95 с. - (Бібліотека магістра).
Бочарова Н. В. Право Європейського Союзу. Частина 1 : навч. посібник / Н. В. Бочарова. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 232 с.
Грубінко А. В. Європейський Союз після Brexit: продовження історії : монографія / Грубінко А. В., Мартинов А. Ю. ; Західноукр. нац. ун-т, Центр стратег. аналітики та міжнар. студій. - Тернопіль ; Київ : Осадца Ю. В. [вид.], 2021. - 257 с.
Досвід вступу Польщі до Європейського Союзу: уроки для України : матеріали Міжнар. круглого столу, 21 травня 2009 р. / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, Інститут Польщі, Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку ; голова ред. кол. Н. Н. Коцан. - Луцьк : [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки], 2009. - 123 с.
Європейське право: право Європейського союзу : підручник : у трьох кн. Кн. 1 / за заг. ред. В. І. Муравйова. – Київ : Ін Юре, 2015. – 315 с.
Європейський Союз : навч. посіб. / [А. О. Бояр та ін. ; ред.: А. О. Бояр, С. В. Федонюк] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Київ : Освіта України, 2020. - 594 с.
Європейський Союз: від ідеї до імплементації [навч.-метод. посіб.] / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського ; [упоряд.: М. К. Кеда та ін. ; відп. ред. Дятлов В. О.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2017. - 615 с.
Європейський Союз: загальна інформація, організаційна структура, правова система : [слов.-довід.] / [уклад.: Ю. С. Кононенко, І. М. Лубко] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. держ.-прав. дисциплін. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. - 306 с.
Європейський Союз: теорія і практика інтеграції заради успіху : навч. посіб. / [Матвійчук А. В. та ін.] ; за заг. ред. А. В. Матвійчука ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. С. Дем'янчука. - Рівне : Волинські обереги, 2019. - 155 с. - Бібліогр.: с. 144-155
Європейський Союз у XXI столітті: функціонування та розвиток [Текст] : монографія / [В. С. Загорський та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України, проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. - 631 с. : іл.
Політика європейської ітерації: конспект лекцій. / Укладачі А.Л. Помаза-Пономаренко, Т.О. Луценко. – Харків : НУЦЗУ, 2016. – 40 с.
Бойчук Д. С. Процедура вступу України та Польщі до Європейського Союзу: історично-правовий аналіз / Д. С. Бойчук, А. В. Гой // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. ¬– № 11. – С. 786-788.; Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/11_2021/201.pdf
Задорожна С. Членство в ЄС: процедура прийняття [Електронний ресурс] / Світлана Задорожна // Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://law.chnu.edu.ua/chlenstvo-v-es-protsedura-pryiniattia/. – Дата звернення : 28.05.2024.
Нічук Н. В. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ВСТУПУ ДО ЄВРОСОЮЗУ [Електронний ресурс] / Н.В. Нічук // Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/download/5122/4145. – Дата звернення : 28.05.2024.
Процедура вступу до ЄС: що потрібно про це знати [Електронний ресурс] // ТСН [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://tsn.ua/ato/procedura-vstupu-do-yes-scho-potribno-pro-ce-znati-2040985.html. ¬ – Дата звернення : 28.05.2024.
Ріґерт Б. Вступ до Євросоюзу: процедура, яка вимагає терпіння [Електронний ресурс] / Бернд Ріґерт // dw.com [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://www.dw.com/uk/vstup-do-yevrosoiuzu-protsedura-yaka-vymahaie-terpinnia/a-62250284. – Дата звернення : 28.05.2024.

.: Раздел: Государство и право :: 28.05.2024 13.55.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ігор из города: Київ :: Вопрос: 47794  
Ігор спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про аналіз інвестиційних угод України. Дякую.
Наш ответ:
Ігоре, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Голубенко І. І. Види міжнародних інвестиційних угод [Електронний ресурс] / І. І. Голубенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 30(1). — С. 118-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(1)__30.
Дацій Н. В. Державна інвестиційна політика на національному та галузевому рівнях: теорія, методологія, практика : монографія / Н. В. Дацій ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — Донецьк : Юго-Восток, 2010. — 426 с.
Другов О. О. Сучасний стан і перспективи інвестиційного забезпечення сфер науки та вищої освіти в Україні / О. О. Другов ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Львів : [б. в.], 2009. — 60 с.
Загороднюк А. О. Механізми врегулювання інвестиційних спорів в рамках міжнародних інвестиційних угод [Електронний ресурс] / А. О. Загороднюк // Вісник Академії адвокатури України. — 2019. — Т. 16, № 1. — С. 80-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2019_16_1_13.
Інвестиції та регіональна проектна діяльність : навч. посіб. / В. Т. Голубятніков, П. Д. Лазар, Н. В. Голубятнікова, К. В. Савченко ; за заг. ред. доц. В. Т. Голубятнікова ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 250 с.
Інвестиційна привабливість регіонів України за умов інтеграції до СОТ : монографія / Заблодська І. В., Шаповалова О. М., Харитонова О. С., Клюс І. В. ; Луган. філ. Ін-ту екон.-прав. дослідж. НАН України, Східоукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Ноулідж, 2010. — 181 с.
Кабанов В. Г. Державне регулювання та активізація діяльності на ринку фінансових інвестицій в Україні : монографія / В. Г. Кабанов ; Ун-т економіки та права «Крок». — Київ : Дорадо-Друк, 2009. — 356 с.
Комеліна О. В. Стратегія трансформації інноваційно-інвестиційного простору України: теорія, методологія і практика : монографія / О. В. Комеліна. — Полтава : ДКС центр, 2010. — 484 с.
Мельник С. В. Економіко-інвестиційні особливості регіонального розвитку України та Швеції / С. В. Мельник ; ДУ «НДІ соц.-труд. Відносин». — Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2010. — 52 с.
Мусієнко Т. Деякі аспекти укладення міжнародних інвестиційних угод в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Т. Мусієнко // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 5. — С. 32-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_5_15.
Стрілець Б. В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та правове регулювання інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Б. В. Стрілець // Публічне право. — 2015. — № 4. — С. 295-302. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_4_40.
Українсько-німецьке співробітництво у сфері інвестицій: проблеми правового регулювання та практики в умовах економічної інтеграції : зб. матеріалів наук.-практ. конференцій / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Мюнхен. Ін-т східноєвропейського права ; [за заг. ред. В. О. Зайчука]. — Київ : Юрінком Інтер, 2010. — 352 с.

.: Раздел: Государство и право :: 9.05.2024 22.40.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ніна из города: Київ :: Вопрос: 47788  
Ніна спрашивает:
Добрий день. Досліджую таку тему: гендерна політика в Україні. Буду вдячна за допомогу у підборі літератури.
Наш ответ:
Ніно, перегляньте літературу за вашим запитом:
Брус Т. Гендерні аспекти формування соціальної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. Брус, В. Ковальов // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 3. — С. 110-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_3_12.
Ворчакова І. Є. Гендерна політика в Україні: можливості та перспективи [Електронний ресурс] / І. Є. Ворчакова // Молодий вчений. — 2019. — № 1(2). — С. 405-408. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__38.
Георгізова І. Л. Жінка як суб’єкт політики в Україні: гендерний аспект [Електронний ресурс] / І. Л. Георгізова // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2017. — № 1. — С. 58-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2017_1_9.
Грабовська І. М. Євростандарти та українська гендерна політика: точки перетину [Електронний ресурс] / І. М. Грабовська // Молодий вчений. — 2018. — № 7(2). — С. 474-478. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(2)__40.
Грушева А. Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання [Електронний ресурс] / А. Грушева, І. Канцур // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2019. — № 1. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2019_1_7.
Казакова Н. А. Гендерна політика Європейського Союзу в Україні: нові тенденції та сталі виклики [Електронний ресурс] / Н. А. Казакова, О. О. Булгакова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2021. — Вип. 13. — С. 8-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2021_13_3.
Ніфатова О. М. Гендерна політика України: протиріччя та соціальні аспекти [Електронний ресурс] / О. М. Ніфатова, А. А. Ващенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2017. — № 2. — С. 13–17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2017_2_4.
Пархоменко-Куцевіл О. І. Сучасні аспекти реалізації державної гендерної політики в політичній сфері: європейські практики та досвід для України [Електронний ресурс] / О. І. Пархоменко-Куцевіл. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2023. — № 6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2023_6_4.
Пархоменко-Куцевіл О. Нормативно-правове забезпечення формування державної гендерної політики в Україні [Електронний ресурс] / О. Пархоменко-Куцевіл // Науковий вісник: державне управління. — 2021. — № 3. — С. 102-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2021_3_8.
Перевалова Л. В. Правові засади регулювання державної гендерної політики в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Перевалова, Г. М. Гаряєва // Право та інноваційне суспільство. — 2021. — № 1. — С. 136-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2021_1_21.
Сичова В. В. Гендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Сичова. // Державне будівництво. — 2013. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_31.
Сичова В. В. Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Сичова, Л. В. Гонюкова. // Державне будівництво. — 2014. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_32.
Тюріна Д. М. Соціально-економічний аналіз державної гендерної політики в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Д. М. Тюріна // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. — 2023. — Вип. 2. — С. 273-284. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2023_2_34.
Юзефович В. Р. Вдосконалення механізму впровадження гендерної політики у Верховній Раді України [Електронний ресурс] / В. Р. Юзефович, А. А. Лозова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2019. — № 9(2). — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2019_9(2)__11.

.: Раздел: Государство и право :: 8.05.2024 09.15.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ілля из города: Київ :: Вопрос: 47773  
Ілля спрашивает:
Добрий день. Цікавить література на таку тему: мова, як складова політичної комунікації. Дякую.
Наш ответ:
Ілля, добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Алексієвець О. Історія та сучасність політичної лінгвістики [Електронний ресурс] / О. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 248-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_30.
Васильців О. С. Мікрополе політична комунікація: ядерна зона (на матеріалі української, польської та англійської мов) [Електронний ресурс] / О. С. Васильців // Studia linguistica. — 2016. — Вип. 9. — С. 426-434. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2016_9_57.
Дискурс у системі політичної лінгвістики / О. Б. Януш // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2010. — N 51. — С. 81-84. ,
Коваленко А. М. Політична мова як засіб політичної комунікації [Електронний ресурс] / А. М. Коваленко // Нова філологія. — 2014. — № 60. — С. 81-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_60_18.
Кондратенко Н. В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми [Електронний ресурс] / Н. В. Кондратенко // Мовознавство. — 2016. — № 6. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2016_6_5.
Лінгвістичний вимір політичної комунікації / Н. О. Мараховська // Лінгв. студії: зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 23. — С. 170-174.
Орденов С. С. Трансформація концепту прав людини у політичній мові комунікації [Електронний ресурс] / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2023. — № 2. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2023_2_9.
Особливості визначення політичної мови / В. Петренко // Політ. менеджмент. — 2007. — N 2. — С. 16-24.
Пашніна Т. М. Мовні аспекти політичної комунікації під час військових конфліктів (на основі аналізу промов Президента США Джорджа Буша) [Електронний ресурс] / Т. М. Пашніна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(1). — С. 277-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(1)__50.
Політична лінгвістика: стан і статус / Л. Нагорна // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2006. — Вип. 30, кн. 2. — С. 160-168.
Принцип зворотного зв’язку в українській політичній комунікації / О. Трухачов // Політ. менеджмент. — 2007. — N 5. — С. 69-75.
Рудніченко Н. М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Н. М. Рудніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Славова Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект : монографія / Л. Л. Славова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 358 с.
Соловйова Т. Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі [Електронний ресурс] / Т. Соловйова // Філологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 75-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2018_18_8.
Химинець М. Д. Політична лінгвістика як наукова дисципліна [Електронний ресурс] / М. Д. Химинець // Мова і культура. — 2011. — Вип. 14, т. 7. — С. 206-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_7_38.
Шулькевич О. Політичне мовлення в аспекті політичної комунікації (на матеріалі турецької мови) [Електронний ресурс] / О. Шулькевич // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 70. — С. 122-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_70_29.

.: Раздел: Государство и право :: 23.04.2024 22.24.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.413437 seconds