Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Тарас із міста: Львів :: Запитання: 29079  
Тарас запитує:
Шукаю матеріали на дисертацію: Поетична епіка Василя Пачовського: генеза та композиція сюжету поеми "Золоті Ворота". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Тарасе, по вашому запиту знайдено такі документи:

Балла Е. Книга про маловідомі сторінки життя і творчості Василя Пачовського / Е. Балла. // Науковий вісник Ужгородського університету [Текст]: [зб. наук. ст.]. Серія Філологія Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т.- Ужгород, 2003.- - С. 115-116

Боднарук, Іван .Між двома світами : Вибр. ст. про укр. письменників / Упоряд. В.Оліфіренко. - Донецьк : Український Культорологічний Центр, 1997. - 173 с. : іл. - 2500 пр. - 2.70.

Василь Пачовський у контексті історії та культури України [Текст] : наук. зб. / відп. ред. Б. К. Галас. - Ужгород : Закарпаття, 2001. - 420 с.: іл. - Бібліогр.: с. 391-397.

Голомб Л. Василь Пачовський : Закарпатські сторінки життя і творчості поета. – Ужгород: Карпати-Ґражда, 1999. – 218 с.

Завгородня, Тетяна.Галицький педагог Василь Пачовський - борець за українську державність : історія педагогіки // Шлях освіти. - 2007. - № 4. - С. 48-52.

Ільницький М. Поет національної ідеї //Дзвін. – 1991. - №11. – С.130-138., або
http://www.ursr.org/jovten/91/11/html/130.html

Ільницький, М. Візія національного "воскресіння": "Wesele" Станіслава Виспянського і "Сон української ночі" Василя Пачовського // На перехрестях віку [Текст]: у 3 кн. Кн. 1. / М. Ільницький.- К., 2008.- . - С. 719-728

Історія української літератури 20 століття. У 2 кн. : Підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти. Кн. 1 : Перша половина 20 століття / За ред. В.Г.Дончика. - К. , 1998. – С.91-94.

Історія української літератури. Кінець XIX - початок ХХ ст. [Текст]: У 2 кн.: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 2 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін.; за заг. ред. : О.- К.: Либідь, 2006.- 496 с.

Історія української літератури : В 8 т. Т. 5 : Література початку 20 ст. / АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка; Авт. тома: М.С.Грицюта, Н.Л.Калениченко, П.Й.Колесник, Ф.П.Погребенник, О.Ф.Ставицький; Відп. ред. П.Й.Колесник. - К. : Наукова думка, 1968. - 524 с.

Камінчук, О. А. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст]: монографія / О. А. Камінчук ; відп. ред. М. Г. Жулинський.- К.: Педагогічна преса, 2009.- 349 с.


Марків Р. Фольклорно-міфологічні образи у драмах Василя Пачовського // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч.1.- С.538.

Мацієвська В. Типи страху в ліриці Василя Пачовського [Текст] / Мацієвська В. // Слово і час. - № 11

Медицька М. Драми "Визволення" Станіслава Виспянського і "Золоті Ворота" Василя Пачовського: типологія образних алюзій та містифікацій / М. Медицька // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства [Текст]: [зб. наук. ст.]. Вип. 9 Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 10-12 жовт. 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет.- Ужгород, 2005. - С. 219-228.

Мушировська Н. Архітектонічний ключовий символ у творчості Василя Пачовського та поетів "Молодої музи" / Н. Мушировська // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т.- Рівне, 2007.- С. 90-98..

Нахлік Є. Василь Пачовський про всесвітню місію українського духу / Є. Нахлік // Український світ. – К., 1995. – № 1–2.

Немченко І. "Від Сяну до Дону засіли амеби..." (Патріотичний пафос поезії В. Пачовського). — Визвольний шлях. 2002. — Кн.9. — С. 89—103.

Пачовський В. Конструктивні ідеї державності та космічна місія української нації // Хроніка – 2000.- К., 1993. – Вип.5(7).- С.192.

Пачовський В. Генеза і дійові особи містичного епосу “Золоті Ворота” (Фрагмент автобіографії В. Пачовського). – Пачовський В. Зібрані твори: У 2т. – Філадельфія-Нью-Йорк-Торонто: Слово, 1985. – Т.2. – С.53-57.

Пачовський В. Золоті Ворота: Містичний епос // Пачовський В.Зібрані твори: У 2т.–Філадельфія-Нью-Йорк-Торонто: Слово, 1985. – Т.2 – С.63-398.

Пачовський, В. Золоті ворота й український переказ про Михайла Семилітка [Текст] [Текст] : историческая литература / В. Пачовський // Українська культура. - 2008. - N6. - С. 42-43.

Погребенник, В. Історія і сучасність батьківщини у поезії Василя Пачовського / В. Погребенник. - Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. –№22. – С.11-13. - Бібліогр.в кінці ст.

Полюга Л. Семантичні різновиди алегорій у творах Василя Пачовського (На матеріалі містичного епосу “Золоті Ворота”) // Василь Пачовський у контексті історії та культури України: Науковий збірник / Б.К.Галас(відп.ред). – Ужгород: Закарпаття, 2001. – С.43-47.

Ткачук М. П. Розмаїття творчих шукань митців кінця ХІХ - початку ХХ століть // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 19-21 (липень). - С. 15-29.

Хижняк І.А. Трансформація образів світової культури у творчості В.Пачовського (на матеріалі поеми “Золоті ворота”) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип.10: Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конференції “Українська література в контексті світової літератури”, Одеса, 15-16 травня 2002р. – К., Одеса, Твім.інтер, 2002. – С.280-287 ( 0,6д.а.).

Балла Е.Ю. Василь Пачовський - лірик 2002 года.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Е.Ю. Балла; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франк., 2002. — 20 с. — укp.
http://disser.com.ua/contents/3180.html

Барка В. ЛІРИК - МИСЛИТЕЛЬ (Василь Пачовський)
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1608.html

Василь Пачовський
http://lib.if.ua/franko/1250974053.html

Довган О.ТРАДИЦІЇ ДАНТЕ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО ТА ЮРІЯ КЛЕНА
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Us/2007-2008_8-9/24Ukrstud89_Dovhan.pdf

Василь Пачовський // ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ. Книга перша. За редакцією Віталія Григоровича Дончика.
http://litmisto.org.ua/?p=2156

Василь Пачовський – драматург, історик, патріот та забутий син України
http://politiko.ua/blogpost82143

Василь Пачовський, “лицар Ґрааля України”
http://onmyoji-san.livejournal.com/2826.html

Модель світу-України крізь призму міфологеми “Хаос – космос”у драматургії В.Пачовського
http://www.br.com.ua/referats/Movovedennya/41358.htm

Мушировська Н. АРХІТЕКТОНІЧНИЙ КЛЮЧОВИЙ СИМВОЛ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО ТА ПОЕТІВ „МОЛОДОЇ МУЗИ”
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Znprdgu/2007_17/pdf/mushyrovska.pdf

Про Василя Пачовського Іван Франко писав:
http://uadocs.exdat.com/docs/index-133526.html?page=6#4667711

Пачовський Василь. Золоті ворота : поема
http://www.svit.in.ua/kny.htm

Погребенник В.Історія й сучасність батьківщини у поезії Василя Пачовського
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1302.html

Хижняк І.А. Міф та національна ідея у творчості Василя Пачовського
http://www.dissertation.com.ua/node/656367
http://disser.com.ua/contents/4478.html

.: Розділ: Література :: 24.10.2012 12.31.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.221046 seconds