Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45081
   


Автор запитання: марія із міста: рівне :: Запитання: 31774  
марія запитує:
Доброго вечора, допоможіть підібрати цінні матеріали для написання теоретичного розділу магістерської роботи з української літератури на тему "Українська символістська драматургія 20-30 рр. ХХ ст. і пєси Є.Карпенка". бажано ті, які б допомогли визначити парадигму напряму в драматургії поч. хх століття, зокрема означеного періоду
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Зверніться до наступних джерел:
1. Свербілова, Тетяна Георгіївна. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини ХХ століття [Текст] / Т. Г. Свербілова [та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Черкаси : [б.в.], 2009. - 598 с. - Бібліогр.: с. 577-590.
2. Корнієнко Н. Лесь Курбас і духовні засади українського авангарду // http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/pdf/rn7.pdf#page=68
3. Щур Н. О. Драматургія В. Винниченка в рецепції Я. Мамонтова // http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_32/297_302.pdf
4. Семенюк, Григорій Фокович. Українська драматургія 20-х років: конфлікти, характери, жанри [Текст] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 : у формі наук. доп. / Семенюк Григорій Фокович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1992. - 63 арк. - Бібліогр. у прим.
5. Працьовитий, Володимир Степанович. Українська драматургія 20-30-х років ХХ століття. Жанрова модифікація [Текст] / В. С. Працьовитий ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ТзОВ "Ліга-Прес", 2001. - 131 с. - Бібліогр.: с. 130-131.
6. Працьовитий В.С. Проблема національного характеру в українській драматургії 20- початку 30-х років ХХ століття: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.С. Працьовитий ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 35 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04pvsprs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
7. Малютіна Н. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століть: аспекти родо-жанрової динаміки // http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Philologica_89_Ucrainica_II__2._dil_.pdf#page=35
8. Сироватська М.І. Мотик хвороби у драматургії Єлисея Карпенка 1920-х років // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/317/1/Visnuk_LNU_2012_3_2.pdf#page=179
9. Сироватська М. І. Рецепція драматургії Єлисея Карпенка // http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visn_13_1048.pdf#page=213
10. Семак О. Проблемно-тематичний діапазон драматургії діаспори першої половини ХХ століття // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Us/2007-2008_8-9/27Ukrstud89_Semak.pdf
11. Семак О. І. Експлікація конфлікту як рушійної сили дії у драматичних творах діаспори першої половини ХХ ст. (на матеріалах творів Є.Карпенка, Л.Полтави, В.Чапленка) // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pvntsh/slovo/2008_2/08soidpp.pdf

.: Розділ: Література :: 6.06.2013 02.52.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.218912 seconds